Hotărârea nr. 504/2018

HCLS3 nr.504 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III - 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:
 • - Expunerea de motive nr. 230017/CP/24.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 227321/22.10,2018 al Direcției Economice;

 • - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • - Adresa nr. 227341/22.10,2018 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

Art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

In temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit.a) și art.81 alin.(2) lit. d), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă execuția bugetului local al sectorului 3, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și execuția bugetului împrumuturilor interne pentru trimestrul III ™ 2018, întocmite pe cele două secțiuni, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

[^fMM^ĂDUVA

I


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

K'z: •

/s/o

2 o ZS. "


NEAZĂ

AR IHĂITĂ

9NR. 504

DIN 30.10.2018

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIAnexa nr. 1

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE                      f/?/) //)

LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI III 2018                                           > f 'DENUMIREA INDICATORILOR

Hei* 459/27.09.201«+ V429/27.09.2010

2018

Cod indicator

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim I+Trim ll+Trim ii!

Trlm l+Trim ll+Trim III

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

OO.O1

1 052 500.53

779 804.51

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

661 584.61

476 778.44

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

791 193.10

602 324.03

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

760 607.47

580 233.10

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

425 451.97

264 508.70

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit

pe profit

(cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici *)

01.02.01

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

425 451.97

264 508.70

Impozit

pe venit

(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

0.00

Cote sl sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04,02.04)

04.02

425 451.97

264 508.70

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

344 577.38

216 482.43

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

80 874.59

48 026.27

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL     - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

|Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

0.00

A3. IMPOZITE Sl TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

153 200.00

140 911.79

impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

153 200.00

140 911.79

Impozit s

taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

129 600.00

117 445.42

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

35 500.00

31 162.75

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

94 100.00

86 282.67

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

10 600.00

9 851.02

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4 100.00

3 512.61

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6 500.00

6 338.40

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

0.00

0.01

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

10 800.00

11 454.15

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2 200.00

2161.20

A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

170 155.50

166 315.05

Sume defalcate din TVA (cod 11-02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

129 645.50

127 839.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

0.00

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

67 851.50

66 045.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

46 214.00

46 214.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0.00

0.00

Sume defalc, din TVA ptfinantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

15 580.00

15 580.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

300.00

53.98

[Taxe hoteliere

12.02,07

300.00

53.98

Taxe pe

servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

410.00

352.90

Impozit pe spectacole

15.02.01

410.00

352.90

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

39 800.00

38 069.17

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

33 200.00

31 178.99

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

20 000.00

19 037.92

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

13 200.00

12 141.07

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

6 600.00

6 889.23

Atte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării buriuriidr său pe destasurare de activitati

16.02.50

0.00

0.95

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

11 800.00

8 497.56

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

11 800.00

8 497.56

j

Alte impozite si taxe

18.02.50

11 800.00

8 497.56

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

30 585.63

22 090.93

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4 100.00

3 263.78

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4 100.00

3 263.78

Varsamînte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0.00

0,00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05

4 100.00

3 263.78

Venituri din dividende ( cod 30.02,08.02 )

30.02.08

0.00

0.00

jVenituri din dividende de la alti plătitori

30.02.06.02

0.00

0.00


DENUMIREA 1 N D IC A T 0 RW§*R /Wlw BH •

3 te       M

tel W Js7

Cod indicator

| HcSs 459/27.09.2018+ V429/27.09.2016

2018

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trlm It+Trim III

Trim i+Trlm

H+Trim III

1 Alte venituri din proprietate.....          ....... .....

30.02.50

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

|Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

0.00

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

26 485.63

18 827.15

Venituri (cod 33.

din prestări de servicii si alte activitati

02.08+33,02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1 360.00

1 372.83

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

410.00

318.26

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

950.00

1 029.60

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0.00

16.71

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33,02.24

0.00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

33,02.28

0.00

8,26

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școala după școala"

33.02,33

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si aite activitati

33.02.50

0.00

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34,02

20.00

26.90

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.00

26.90

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

24 455.63

16 726.35

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

24 365.63

16 725.23

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si

35,02.02

0.00

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si aite sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

90.00

1.12

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

650.00

701.07

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

17.92

Vărsăminte din veniturile si/$au disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

570.00

72.48

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedent!, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0.00

0.00

Aite venituri

36.02.50

80.00

610.67

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

0.00

0.00

j Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-197 003.00

-121 887.09

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

197 003.00

121 887,09

| Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

li. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

37.01

1 427.60

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39

39.02

37.01

1 427.60

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

1 390.59

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statuiui sau al unităților

39.02.07

37.01

37.01

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

865.81

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0,00

865.81

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0.00

0.00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0.00

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cat

40.02.11

0.00

0.00

Exced.B.L. fin. chelt.sect.dezv.

40.02.14

0.00

865.81

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

146 510.09

122 560.29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

146 510.09

122 560,29

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

146 510.09

122 560.29

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.62)

00,19

105 962.09

83 977.69

Retehnologîzarea centratelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0.00

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0.00

0.00

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0.00

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42.02.06

0.00

0.00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42,02.07

0.00

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02,09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42,02.09

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0.00

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

0.00


/^/  7’"k '

A'/o

DENUMIREA 1 N D 1 C A T Q g fcOR W7   051

V\^Wf ^Zs/ W<ZZ/  GVV

L-oSxV

Cod indicator

Hcls458/27.09.20184

V428/27.09.201#

2048

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trlm ll+Trim III

Trim l+Trim ll+Trim III

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare **)

42.02.15

o.oc

0.00

Subvenții de Ea bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(COd 42.02,16.01+42.02.16,02+42.02.16.03)

42.02.16

o.oc

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului muJtianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

0.00

Subvenții de ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

55 326.13

33 308.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

50 635.96

50 669.66

B. Curente {cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34 +42.02.35+42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

40 548.00

38 582.60

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

40 443.00

38 491.97

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

10.00

1.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

95.00

89.63

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de API4

42.02.42

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42,02.45

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de funcționare a bug. local

42.02.51.01

0.00

0.00

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.

43.02

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43,02.04

0.00

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43,02.08

0.00

0.00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0.00

0.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari {cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

386.00

18.95

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02,01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

167.50

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

167.50

0.00

Prefinanțare

45.02.02.03

0.00

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Partenerîat (cod

45.02.08

0.00

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0.00

0.00

Alte facilitat) si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

218.50

18.95

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 +48.02.11+45.02.12+45.02.15+45.02.19+45.02.32+45.02.33)

48.02

114 374.33

52 607.83

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

114 374.33

52 475.59  .--

DENUMIREA 1 N D 1 C A

te ® <W M vL\^      w/^/

\W// ~~ nW7 \S£s£ lq>w< . .

Cod indicator

Hcl*459/27.09.2018+

V429/27.09.2018

2048

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trim ll+Trim III

Trim l+Trim ll+Trim III

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curfesl^n

48.02.01.01

2.26

82.96

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori"

48.02.01.02

114 372.07

52 392.63

Prefinanțare

48.02.01.03

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0.00

132.24

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

132.24

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

634 738.10

519 019.54

VENITURI PROPRII(00.02+11.02+00.16+37.02)

48.02

661 547.60

474 485.03

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

594 190.10

480 436.94

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

760 607.47

580 233.10

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

425 451.97

264 508.70

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

Impozit

pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

425 451.97

264 508.70

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

425 451.97

264 508.70

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

344 577.38

216 482.43

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

80 874.59

48 026.27

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL     - Restante anii anteriori -

06.02

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

153 200.00

140 911.79

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

153 200.00

140 911.79

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

129 600.00

117 445.42

Impozit pe clădiri de ia persoane fizice *)

07.02.01.01

35 500.00

31 162.75

Impozit si taxa pe clădiri de ta persoane juridice *)

07.02.01.02

94 100.00

86 282.67

impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

10 600.00

9 851.02

impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

4 100.00

3 512.61

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6 500.00

6 338.40

Impozitul pe terenul din extravilan •)

07.02.02.03

0.00

0.01

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

10 800.00

11 454.15

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2 200.00

2 161.20

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

170 155.50

166 315.05

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

129 645.50

127 839.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

67 851.50

66 045.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

46 214.00

46 214.00

Sume defalc, din TVA pt.finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

15 580.00

15 580.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

300.00

53.98

Taxe hoteliere

12.02.07

300.00

53.98

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

410.00

352.90

Impozit pe spectacole

15.02.01

410.00

352.90

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

39 800.00

38 069.17

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

33 200.00

31 178.99

mpozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

20 000.00

19 037.92

mpozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

13 200.00

12 141.07

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

6 600.00

6 889.23

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de

16.02.50

0.00

0.95

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

11 800.00

8 497.56

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

11 800.00

8 497.56

| Alte impozite si taxe

18.02.50

11 800.00

8 497.56

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-166 417.37

-99 796.16

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4100.00

3 263,78

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30,02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4 100.00

3 263.78


Vii

DENUMIREA I N D I C AT O w

Cod indicator

Hcls 459/27.09.20184 V429Z27.09.2018

PREVEDERI

Trim l+Trim

ll+Trim HI

2018

EXECUȚIE

Trim |+Trim

ll+Trim III

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

o.oc

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

4 100.0C

3 263.78

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

O.OC

0.00

[Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

O.OC

Alte venituri din proprietate

30.02.50

o.oc

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

o.oc

0.00

[Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-170 517.37

-103 059.94

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1 360.00

1 372.83

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

410.00

318.26

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

950.00

1 029.60

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0.00

16.71

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

0.00

8.26

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școala după școala"

33.02.33

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

Venituri

din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

20.00

26.90

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

20.00

26.90

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0.00

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

24 455.63

16 726.35

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

24 365.63

16 725.23

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirzîere a declarației de impozite si

35.02.02

0.00

cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

90.00

1.12

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

650.00

701.07

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0.00

17.92

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

Taxe speciale

36.02.06

570.00

72.48

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0.00

Alte venituri

36.02.50

80.00

610.67

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

-197 003.00

-121 887.09

Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-197 003.00

-121 887.09

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0.00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**ale secțiunii de funcționare)

40.02.11

0.00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

40 548.00

38 582.60

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

40 548.00

38 582.60

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

40 548.00

38 582.60

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

00.20

40 548.00

38 582.60

Finanțarea drepturilor acordate persoaneior cu handicap

42.02.21

40 443.00

38 491.97

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

10.00

1.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociaîe

42.02.35

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de

42.02.37

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de nvestitii in turism

42.02.40

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

95.00

89.63

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de API4

42.02.42

0.001

IDENUMIREA 1 N D i C A TO RU^ftR>

\^\C         *

..................................-..... ...

Cod indicatoi

Hei# 459/27.OS. 201

V429/27.09.201B

2018

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trim I l+Trim III

Trim l+Trim li+Trim III

--..........................

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole          ’

42.02.44

o.oc

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social

42.02.45

o.oc

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

o.oc

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, Secțiunii de funcționare a bug. Local

42,02.51.01

o.oc

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

0.00

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02,01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02

43.02

0.00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de

43.02.04

0.00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0,00

Sume primite de ia bugetui județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

OO.O1 SD

417 762.43

260 784.97

VENITURII PROPRII (cod 00.02+11.02+00.15+37.02)

48.02

37,01

2 293.41

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

197 003.00

121 887.09

VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00,10

0,00

0.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02,07

0.00

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

197 003,00

121 887.09

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

197 003,00

121 887.09

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.0232)

36.02

0,00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0.00

0.00

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

197 003,00

121 887.09

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

197 003.00

121 887.09

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

37,01

1 427.60

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39

39.02

37.01

1 427.60

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02,01

0,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

1 390.59

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților

39,02.07

37.01

37.01

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39,02,10

0.00

iii. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

865.81

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0.00

865.81

Exced.B.L. fin. chelt.sect.dezv.

40,02.14

0.00

865.81

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

105 962,09

83 977,69

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

105 962.09

83 977.69

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

105 962.09

83 977.69

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

105 962.09

83 977,69

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0.00

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42,02,03

0.00

Aeroporturi de interes local

42,02.04

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42,02,05

0.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42,02.06

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42,02.09.03)

42,02,09

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42,02.10

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02,13

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42,02.14

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatețcod 42,02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02,17

0.00

pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

12.02.18

0,00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

HelS 459/27.09.2018+

V429/27.09.201B

2018

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trlm l+Trlm ll+Trim Itl

Trim l+Trim ll+Trim III

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianuai de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destin, secțiunii de dezvoltare a bug. local

42.02.51.02

0.00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

55 326.13

33 308.03

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferate perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

50 635.96

50 669.66

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantarî (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

386.00

18.95

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

167.50

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

167.50

Prefinanțare

45.02.02.03

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0.00

0.00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04

0.00

0.00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45,02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0.00

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08

0.00

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

218.50

18.95

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

218.50

18.95

Prefinanțare

45.02.16.03

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0.00

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0.00

0.00

Sume primite de ta UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarî aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05

48.02

114 374.33

52 607.83

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

114 374.33

52 475.59

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

2.26

82.96

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

114 372.07

52 392.63

Prefinanțare

48.02.01.03

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0.00

132.24

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

132.24

Prefinanțare

48.02.02.03

0


SEF BiROU, LENUTA ALUNARU2 fo /' "U *•?


4 ] £O |

....... ,,----

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE


SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


tis


ANEXA NR.2

WC1S5 (Uh. ȘO^/lO, 10.20^

Șl SUBCAPITOLE


la sfârșitul trimestrului iii 2018

mlî iei

INDICATORI

Hcls 459/27.09.2018+ V429/27.09.2018

2018

'    PREVEDERI

TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim t+Trim ll+trim III

Trim I+Trim ll+trim III

CHELTUIELI • TOTAL , din care

1 053 368.78

725 710.57

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

634 738.10

470 710.70

Cheltuieli de persona

10

136 566.79

117 553.13

Bunuri si servicii

20

350 459.16

236 724.45

Dobânzi

30

30 736.88

30 497.70

Subvenții

40

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

50

1 742.00

0.00

Transf. intre unitati a ie admln. publice

51

3 933.00

3 476.25

Alte transferuri

55

15 602.82

15 331.40

Asistenta sociala

57

88 646.85

75 011.93

Alte cheltuieli

59

27 433.50

12 719.69

Rambursări de credite

81

39 450.00

39 231.60

Plăti efect In anii preced si recuper în anul curent

85

-59 832.90

-59 835.45

'                                    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

418 630.68

254 999.87

Transf. intre unitati ale admln. publice

51

83.00

63.00

Alte transferuri

55

0.00

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

223.92

62.87

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

394 359.15

235 874.12

Active nefinanciare, din care:

71

170 849.15

58 364.12

Active financiare, din care:

72

223 510.00

177 510.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

23 965.18

19 000.45

Plat! efect in anii preced si recuper fn anul curent

85

-0.57

-0.57

1

AUTORITATI PUBLICE Si ACȚIUNI EXTERNE

51.02

285 166.46

212 375.37

Autoritatî executive (PS 3 + DITL)

51,02.01.03

285 166.46

212 375.37

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

90 915.78

70 272.73

Cheltuieli de personal

10

62 230.00

52 174.42

Bunuri si servicii

20

26 246.27

15 953.16

Alte cheltuieli

59

683.50

396.66

Rambursări de credite

81

1 830.00

1 823.85

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-73.99

-75.36

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

194 250.68

142 102.64

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

Alte transferuri

55

0.00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

223.92

62.87

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

58

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

193 953.58

142 039.77

Active nefinanciare, din care:

71

24443.58

2 529.77

Active financiare, din care:

72

169 510.00

139 510.00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

73.18

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0,00

0.00

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

7 390.05

3 946.75

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6425.15

3 883.50

Cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

Bunuri si servicii

20

753.34

410.44

Fonduri de rezerva

50

1 742.00

Transf. intre unitati ale admln. Publice

51

3 933.00

3 476.25

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-3.19

-3.19

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

964,90

63.25

Transf. între unitati ale admln. publice

51

83.00

63.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

?0

881.90

0.25

Z^/

X 'tf* X

/$/

O \q\o

w

</

-H

K j .□/

Hcls 459/27.09.2018+ V429/27.09.2018

2018

INDICATORI                      07/

^^CURP-S-^

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim l+Trîm îl+trim III

Trim l+Trim ll+trim Iii

Active nefînancîare, din care

71

881.90

0.25

Plăti efect in anii preced st recuper in anul curen

85

0.00

0.00

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

30 736.88

30 497.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

30 736.88

30 497.70

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

30 736.88

30 497.70

4

APARARE

60.02

193.10

29.02

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

185.10

29.02

Bunuri si servicii

20

185.10

29.02

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

8.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

8.00

0.00

Active nefinanciare, din care:

71

8.00

0.00

Piati efect în anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

5

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚĂ NAȚIONALA (Prot, Cjvila+Pol.Comunît)

61.02

4 577.90

1 294.88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4 259.00

1 160.47

Bunuri si servicii

20

4 269.76

1 171.37

Plăti efect in anii preced si recuper în anul curent

85

-10.76

-10.90

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

318.90

134.41

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

318.90

134.41

Active nefinanciare, din care:

71

318.90

134.41

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

6

INVATAMANT

65.02

183 446.56

96446.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

96 700.08

57 337.32

Cheltuieli de personal

10

0.79

0.79

Bunuri si servicii

20

45 089.81

23 510.58

Alte transferuri

55

15 602.82

15 331.40

Asistenta sociala

57

6 182.95

2 159.60

Alte cheltuieli

59

25 000.00

11 549.52

Rambursări de credite

81

4 830.00

4 791.72

Plăti efect in anii preced si recuper în anui curent

85

-6,29

-6.29

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

86 746.48

39 108.68

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

86 746.48

39 108.68

Active nefinanciare, din care:

71

86 746.48

39 108.68

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

7

SANATATE

66.02

95.00

84.53

Servicii de sanatate publica

66.02.08

95.00

84.53

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

95.00

84.53

Cheltuieli de personal

10

95,00

84.53

Bunuri si servicii

20

0,00

Plăti efect in anii preced si recuper In anul curent

85

0.00

8

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

130 901.68

72 835.55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

99 767.68

69 499.89

Bunuri sî servicii

20

88 626.89

59 459.40

Alte cheltuieli

59

1 200.00

247.76

Rambursări de credite

81

9 945.00

9 796.94

Plăti efect in anii preced st recuper îrt anul curent

85

-4.21

-4.21

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31 134.00

3 335.66

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

31 134.00

3 335.66

Active nefinancîare, din care:

71

31 134.00

3 335.66

Active financiare, din care:

72

0.00

0.00

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

B5

0.00

0.00

9

ASIGURĂRI Si ASISTENTA SOCIALA

68.02

187 884.72

149316.02

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

176 816.43

148 068.00

Cheltuieli de personal

10

74 145.00

65 293.39

Bunuri st servicii

20

19 292.79

9 037.84

Asistenta sociala

57

82 463.90

72 852.33

INDICATORI

Hcls 459/27.09.2018+ V429/27.09.2018

2018

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim l+Trim ll+trim III

Trim l+Trim ll+trim III

Alte cheltuieli

59

546.00

525.75

Rambursări de credite

81

690.00

680.99

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-321.26

-322.30

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

11 068.29

1 248.02

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

11 068.29

1 248.02

Active nefinanciare, din care;

71

11 068.29

1 248.02

Piati efect în anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

10

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

56 984.93

47 948.86

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

17 081.00

16 964.50

Bunuri si servicii

20

101.00

0.00

Rambursări de credite

81

16 980.00

16 964.50

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

39 903.93

30 984.36

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

16 012.50

11 984.48

Active nefinanciare, din care:

71

16 012.50

11 984.48

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

23 892.00

19 000.45

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-0.57

-0.57

11

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

151011.00

100 567.43

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

96 951.00

62 567.43

Cheltuieli de personal

10

96.00

0.00

Bunuri si servicii

20

156 264.20

121 980.63

Transf. intre unitatl ale admin. publice

51

0.00

0.00

Alte cheltuieli

59

4.00

0.00

Rambursări de credite

81

0.00

0.00

Plăti efect In anii preced si recuper in anul curent

85

-59 413.20

-59 413.20

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

54 060.00

38 000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

54 060.00

38 000.00

Active nefinanciare, din care:

71

60.00

0.00

Active financiare, din care:

72

54 000.00

38 000.00

Piati efect in anii preced sî recuper in anul curent

85

0.00

0,00

12

TRANSPORTURI

84.02

14 980.50

10 368.46

Străzi

84.02.03.03

14 805.00

10 345.61

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

14 805.00

10 345.61

Bunuri si servicii

20

9 630.00

5 172.01

Rambursări de credite

81

5 175.00

5 173.60

Piati efect in anii preced si recuper in anul curent

85

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

175.50

22.85

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

175.50

22.85

Active nefinanciare, din care:

71

175.50

22.85

Active financiare, din care:

72

0.00

Piati efect în anii preced si recuper in anul curent

B5

0.00DIRECTOR EXECUTIV

OCTAVIAN GHETU


SEF BIROU, LENUTA ALUNARU
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXA Nr.3

«ClSșAA

EX^UJUVayGETULUI CREDITELOR interne detaliat la cheltuieli PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE * LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI III 2018

mii lei

la

n

-

D^&UMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

—Hcls4SS/2?M201S+

V429/27.09.2018

2018

VȘXo,

PREVEDERI TRIMESTRIALE

execuție

Trim l+Trim Il+Trimlll

Trim l+Trim ll+Trimlll

TOTAL VENITURI

00.01

664 652.51

547 261.65

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

664 652.51

547 261.65

Alte operațiuni financiare

41.07

664 652.51

547 261.65

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

264 256.89

157 344.73

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07,02.07

0.00

0.00

cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.09

58 125.07

47 646.37

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate in sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.12

342 270.55

342 270.55

664 652.51

208 979.18

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50,07+63.07+70.07+74.07+79.07)

664 652.51

208 979.18

Partea l-a SERVICII PUBLICE GEN ERALE(cod51.07+54.07)

0.00

0.00

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0.00

. 0.00

Din total capitol:

|Autorități executive si legislative

51.07.01

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (cod 54.07.50)

54.07

0.00

0.00

| Alte servicii publice generale

54.07.50

0.00

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

29 260.33

4 720,23

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07,03.01+65.07.03,02)

65.07.03

4 065.00

488,30

[învățământ preșcolar

65.07.03.01

4 065.00

488.30

învățământ secundar (cod 65,07,04.01+65.07.04.02+65,07.04.03)

65.07.04

25 195.33

4 231.93

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

23 195.33

4231.93

învățământ secundar superior

65.07.04.02

2 000.00

0.00

Invatamant profesional

65.07.04.03

învatamant postliceal

65.07.05

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07,04)

65,07.07

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06,01)

66.07.06

0.00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07,50.50)

66.07.50

0.00

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.05+67.07.50)

67.07

0.00

0.00

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67,07,03,02 la cod 67.07,03.08+67.07,03,12+67.07.03.30)

67.07.03

0.00

Servicii recreative si sportive (cod 67.07.05.03 )

67,07.05

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.15)

68.07

0.00

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

Creșej

68.07.11

0.00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.07.50)

68.07.50

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)

70.07

635 392.18

204 258.95

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

635 392.18

204 258.95

dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

635 392.18

204 258.95

J

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05,02)

70.07.05

0.00

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0.00

Din total capitol:

79.07

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07,05.01+74.07,05,02)

74.07.05

0,00

Canalizarea si tratarea apeior reziduale

74.07.06

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

J0.07

0,00

Din total capitol:

[Afîtiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0.00

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0.00

Din total capitol:

j Energie termică

81.07.06

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06)

84.07

0.00

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0.00

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0.00

DEFICiT |

99.07

DIRECTOR EXECUTIV Z

OCTAVIAN GHETU f

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexa nr 4
mii lei

7 *7 fX

C; f

s! A bV

W \d\

hcls 459/28.09.2018

2018

o\o, vMot q

/or

£p ENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

execuție

/ .

Trim l+Trim ll+Trim III

Trim l+Trim li+Trim III

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

OO.O1

19 156.65

13 990.29

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

15 140.65

9 336.94

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.10,50

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

15 140.65

9 336.94

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

2 265.52

1 381.89

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

2 265.52

1 381.89

Venituri din concesiuni si inchîrieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

2 265.52

1 381.89

[Alte venituri din concesiuni si închirieri de către înstitutii publice

30.10.05.30

2 265.52

1 381.89

Venituri din dividende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

0.00

Venituri din dividende de la aiti plătitori*)

30.10.08.02

0.00

0.00

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat**)

30.10.08.03

0.00

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

(Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

12 875.13

7 955.05

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.

33.10

12 870.13

7 954.37

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

11 447.13

6 631.15

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0.00

0.00

Taxe si alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0.00

0.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

760.00

687.39

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

287.00

273.05

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0.00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s

33.10.17

25.00

22.25

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0.00

0.00

Venituri din cercetare

33.10.20

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la

33.10.30

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

351.00

340.53

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0.00

0.00

(Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0.00

0.00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

5.00

0.68

|Alte venituri

36.10.50

5.00

0.68

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37,10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug

37.10.03

-82.00

-38.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

82.00

38.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

II. VEN

TURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri aie instituțiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

0.00

III.OPERATIUNI FINANCIARE(COD40.10)

00.16

0.00

1 114.10

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16)investitii

40.10

0.00

1 114,10

j

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.1

40.10.15

0.00

1 114.10


-

DENUMIREA INDICATORI iM RD 1* W . |

\<zv/7,   tQZo/

Cod indicator

hcls 459/28.09.2018

2018

execuție

Trim l+Trim ll+Trim Hi

Trim l+Trim ll+Trim iii

[         (Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul arh&fifâ^defît pentn

40.10.15.01

0.00

1 114.10

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

4 016.00

3 539.25

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

4 016.00

3 539.25

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integrai din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0.00

0.00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.1

43.10

4 016.00

3 539.25

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3 933.00

3 476.25

Subvenții din bugetele locaie pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătă

43.10.10

0.00

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul săns

43.10.14

0.00

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

83.00

63.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantarî (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0.00

0.00

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

0.00

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0.00

0.00

Fondul Agricol de Dezvoltare Ruralaf cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0.00

0.00

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0.00

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45,10,07

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod

45.10.08

0.00

0.00

Programe

comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.15

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0.00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0.00

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0.00

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea dlsparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

0.00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

45.10.21

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

OO.O1

18 991.65

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

15 058.65

9 298.94

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

o.o’o

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

15 058.65

9 298.94

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

2 265.52

1 381.89

Venituri din proprietate (cod 30,10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

2 265.52

1 381.89

Venituri din concesiuni si inchirieri(cod30.10.05.30)

30.10.05

2 265.52

1 381.89

(Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituții publice

30.10.05.30

2 265.52

1 381.89

Venituri din dîvidende(cod30.10.08.02+30.10.08.03)

30.10.08

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.10.08.02

0.00

Dividende de virat de către societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat**)

30.10.08.03

0.00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0.00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI Sl SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

12 793.13

7 917.05

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21 +33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

12 870.13

7 954.37

Taxe si alte venituri în învățământ

33.10.05

11 447.13

6 631.15

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0.00

Taxe si alte venituri din proiecția mediului

33.10.09

0.00

Contribuita de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

760.00

687.39

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

287.00

273.05

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare s

33.10.17

25.00

22.25

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0.00

Venituri din contractele încheiate gu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0.00


-

DENUMIREA 1 N D 1 C ATO R 1

KW

cureS

jp

Cod indicator

hcls 459/28.09.201 î

PREVEDERI

Trlm 1+Trim ll+Trim III

2018

execuție Trlm f+Trim ll+Trim III

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de l<

= 33.10.30

o.oc

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

o.oc

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

o.oc

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

351.00

340.53

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.60)

34.10

0.00

0.00

[Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

O.OC

Amenzi, penal itati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

(Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

5.00

0.68

|Alte venituri

36.10.50

5.00

0.68

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-82.00

-38.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bug

37.10.03

-82.00

-38.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10}

00.16

0.00

1 114.10

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0.00

1 114.10

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15.01)

(cod

40.10.15

0.00

1 114.10

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1 114.10

IV. su

BVENTI

(cod 00.18)

00.17

3 933.00

3 476.25

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 43.10)

00.18

3 933.00

3 476.25

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.16)

43.10

3 933.00

3 476.25

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3 933.00

3 476.25

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăț

43.10.10

0.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+00,16+

OO.O1

165.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

82.00

38.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

82.00

38.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

82.00

38.00

Vărsăm inte din secțiunea de funcționare

37.10.04

82.00

38.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0.00

0.00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0.00

0.00

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE(COD40.10)

00.16

0.00

0.00

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.16)

40.10

0.00

0.00

Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata*)

40.10.16

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

83.00

63.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

83.00

63.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0.00

0.00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

83,00

63.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

83.00

63.00

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0.00

0.00

Fondul Social Europeanf cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

0.00

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45,10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0.00

0.00

Fondul Agricol de Dezvoltare Ruralaf cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0.00

0.00

Fondul European de Pescuit/ cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0.00

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderaref cod 45.10.07.01+45.10,07,02+45.10.07.03)

45.10.07

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod

45.10.08

0.00

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

j

45.10.15

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0.00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02,17.02+45,02.17.03)

4

45.10.17

0.00I

0.00DENUMI REA INDICATORILOR

Cod indicator

hcls 459/28.09.2018

2018

PREVEDERI

execuție

Trim l+Trim il+Trim III

Trim l+Trim li+Trim III

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0.00

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vaand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19

0.00

0.00

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

45.10.20

0.00

0.00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

45.10.21

0.00


SEF BIROU

LENUTA ALUNARUySECTORUL 3 A LMUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXA NR. 5


EXECUȚIA BUGETULUI VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

DEȚA^JJ^ CHELTUIELI PE CAPITOLE Si SUBCAPITOLE LA SFÂRȘITUL TRIMESTRULUI III 2018

WV<fuL     DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

: Hcle 459/27.09.2018+

7429/27.09.2018

2018

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trîm II+Trim III

Trim l+Trîm II+Trim III

TOTAL CHELTUIELI ( cad 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

... J

49.10

21 959.12

11 169.91

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

4 367.00

3 675.02

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

4 367.00

3 675.02

Din total capitol: ț

0.00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

4 367.00

3 675.02

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0.00

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0.00

0.00

Din total capitol:     ;

0.00

jOrdine publica ( cod 61.10,03.04)

■i

61.10.03

0.00

0.00

1.

I Politie locala

61.10.03.04

0.00

0.00

I Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0.00

Partea a iU-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

i

63.10

17 592.12

7 494.89

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

16 832.12

6 874.87

Din total capitol:

0.00

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

12 186.44

5 876.07

i

p’nvatamânt preșcolar

I

65.10.03.01

12 186.44

5 876.07

I u

învățământ primar

i

65.10.03.02

0.00

0.00

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

"I I

65.10.04

3 838.48

641.55

j Invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

1 217.20

195.82

i

;învățământ secundar superior

65.10.04.02

2 621.28

445.73

!

. Invatamant profesional

65.10.04.03

0.00

0.00

3

nvatamânt postliceal

.65.10.05

288.40

92.19

Invatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

] 65.10.07

0.00

0.00

i

învățământ special

65.10.07.04

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

i65.10.11

518.80

265.06

L

I Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

518.80

265.06

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

165.10.50

0.00

0.00

Sanatate (cod

66.10.06+66.10.08+66.10.50)

‘66.10

0.00

0.00

Din total capitol:     I

0.00

'Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ț cod 66.10.06.01)

I

56.10.06

0.00

Spitale generale

'66.10.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

,66.10.08

0.00

Aite cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

□6.10.50

0.00

lAite instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0.00

Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0.00

0.00

Din total capitol:                                                                                  I

0.00

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10,03

0.00

0.00

L

j Muzee

]. 67.10.03.03

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

'67.10.03.04

0.00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0.00

Case de cultura

\67.10.03.06

0.00

0.00

' Cămine culturale

4 67.10.03.07

0.00

Universități populare

67.10.03.09

0.00

Presa

>67.10.03.10

0.00

; Edituri

67.10.03.11

0.00

'Grădini botanice

67.10.03.15

0.00

i

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0.00

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0.00

0.00

; Sport

67.10.05.01

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreării si religiei

67.10.50

0.00

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

760.00

620.02

Din total capitol:

0.00

....

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

760.00

620.02
.Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.

[          Asistenta sociala in caz de invaliditate

Crese ț

Unitati de asistenta medtco-sociale îAlte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70,10.03+70.10.04+70.10.50)

Din total capitol:

[Locuințe (cod 70.10'03.01+ 70.10.03.30)                       _ / _    [70.10.03

2         [ Dezvoltarea sistemului de locuințe                                   70.16.03.OÎ

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor                                > 70.10.03.30

I Servicii și dezvoltare publică                                             _    70.10.04

1 Ălte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale          70.10.50


Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)                                  74 70

Din total capitol: j                                                                                 !

___[Reducerea si controlul poluării                                               74.10.03

_   _ [Protecția biosferei si a mediului naturaț                                 __       74.10.04 _

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05^01+74.10.05.02)   __ 74.10.05

//[__[Salubritate                                   ________\74.10.05.01

:          j Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor                        I74.10.05.02

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

Acțiuni generale economice, comerciale și de munca (cod 80.10.01)  _____

Din total capitol: î

[Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30) J         /ite cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Agricultura,, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) Din total capitol: [         _____

i _ Agricultura

i          Camere agricole

|           [Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

transporturi (cod 84.10.50)  __ _____     _____ _____

Din total capitol:     j_

[Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)      ___

Din total capitol:     ■                  _     __                                  ____

TĂÎte acțiuni economice

VII. REZERVE, EXCEDENT /DEFICIT

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

DEFICIT l; (cod 49.10-00.01) J ’ /_                    ....../

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

Din total capitol:     >

Serviciț publice comunitare de evidență a persoanelor

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

Partea a //-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10^03+61.10.50)              ___

Din total capitol:     ;

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

|            [ Politie locala

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

]Ț9.10 _

80.10

\ 80.10.01 ~ 8b.ib.6i.3o 83.10    2


W3.10.03

83.10.03.07

W3.10.03.30

\ 84.10
W4il0.50

87.10

1.............../

87.10.50 96.02 [98.02 99.02

49.10 ,    50.10

 • 54.10

i

[54.10.10

 • 55.10

I 59.10


.61.10

'61.10.03

61.10.03.04


61.10.50

I 63.10


Invatamant ( cod 65.10.03+65.10,04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)             65.10

Din total capitol)     i                                                                                 î

învățământ preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)             65.Î0.03

j         învățământ preșcolar                                            65.10.03.01

învățământ primar                                              65.10.03.02

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)                 65.10.04

____i          învățământ secundar inferior                                      65.10.04.01 [         învățământ secundar superior                                    65.10.04.02' Invatamant profesional

învățământ postiiceal

(învățământ nedefinibiî prin nivel ț COD 65.10.07.04)

(          învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)             65.10.11

(          ■lnternate_si cantine pentru elevi                                _ 65.10.11

ț           Alte servicii auxiliare                                                   65.10.11

Alte cheltuieli în domeniul învățământului                                     65.10.50

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)                                          j66.10

Din total capitol:     ;   _ _        _  _                                                    s

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       j

(Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10,06.01)               î 66.10.06

1          Spitale generale             __                                    66.10.06

Servicii de sanatate publica                                     ___ (66.10.08

___(Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)    _        _          '66.10.50

I           Alte instituții si acțiuni sanitare                                           66.10.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.110.50)                                 167.10

Din total capitol:     ;

_____JServicii culturale (cod 67.10.03.03 ia cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod ’ (67,10.03

Muzee             '          -------   ’      .....6710.03.

_      !Scoli populare de arta si meserii                                     67.10.03.

___ Case de cultura                                                 67.10.03. _____ (Cămineculturale                                              67.10.03.

‘ Universități populare                                                <67.10.03.

_  "    '   " ‘Presa'"".......            „               “ Z__ ~

(Edituri _                                                          67.10.03.

____        _      ; Grădini botanice                                                     67.10.03. _ _ Alte servicii culturale                                     _ _          67.10.03.

___ (Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)  _ _                       (67.10.05

....." I’         .Sport ...... "/   ’.......'        *    67.10.05.

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei                                , 67.10.50

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.16.50)     (68.16

Din total capitol: <

____Asistenta acordata persoanelor in varsta                                     j 68.10.04 (Asistenta sociala in caz de boli si Invalidități (cod 68.10.05.02)                68.10.05

____(_         Asistenta sociala in caz de invaliditate                             ,68.10.05.

Crese                                            ’ ’J [[".....      68.10.11

__' Unitati de asistenta medico-sociale                                           68.10,12 .Alte cheltuielijn domeniul asigurărilor și asistenței sociale                     [68.10.50

Partea a ÎV-a SERVICII S! DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

Din total capitol:     (

_______JLocuințe (cod 70.10.03.01 + 70.10.03.30) ....... ’                70.10.03

: Dezvoltarea sistemului de locuințe                    __

; Alte cheltuieli in domeniul locuințelor {Servicii și dezvoltare publică

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)____ '

Din total capitol:     l_                           _   _

____t Reducerea si controlul poluării

. Protecția biosferei si a mediului natural

_ (Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) ;   ___ Salubritate

: Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)    ____

Din total capitol:     i

; Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30) !          Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

Din total capitol:

• Agricultura


80.10.01

80.10.01.30

83.10

'.'Aci»

V429/27.1)9.2018

2018

r PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trim ll+Trim III

Trim l+Trim ll+Trim III

o.oc

250.4C

68.55

O.OC

0.00

0.00

518.80

265.06

518.80

265.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

760.00

620.02

0.00

760.00

620.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


83.10.03PREVEDERI

Trim l+Trim ll+Trim III


EXECUȚIE Trim l+Trim ll+Trim III


i Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Transporturi (cod 84.10.50)

Din total capitol: j Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)

Din total capitol:     ■

Alte acțiuni economice

VII. REZERVE, EXCEDENT I DEFICIT

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)         __

DEFICIT15    (cod 49.10-00.01)DEFICIT15


CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50,10+59.10+63.10+69.10*79.10)


Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)            .

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)                 ____ ___ *54.10

Din total capjtol: ; Servicii pțjbîice comunitare de evidență a persoanelor __       _           (54.10.10

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

Partea all-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10) i 59.10

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.10.03+61.10.50)______ __  >61.10

Din total capitol: Ț ___ _____ ____ ___

__ 7 Ord ine publica (cod 61.10.03.04)                    ____ |61.10.03 _____ _      ■      __[Politie locala                                                              ___      61_________ IAlte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale               Î61.10.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) l 63.10 ’ Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.56)

Din total capitol:     [

’învățământ preșcolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

_          învățământ preșcolar _____

____ P       [învățământ primar învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

_ _       _ jînvatamânt secundar inferior

__iînvățământ secundar superior             ___ 'Invatamant profesional


10.03.04


63.10 ș65.10 J '65.10.03 .....65.10.03.01 65.10.03.02 ! 65.10.04 ’ 65.10.04.01 '[ [65.10.04.02 ,nivaiarnani pivieaiunai                                              \65.10.04.03

[tnvatamânțpostliceaî                                  ____ __    _ j65.10.05

învățământ nedefinjbil prin nivel (COD 65.10.07.04)                         65.10.07

___î          învățământ special                                               J 65.10.07.04 Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.1 î.30)       _ __ 65.10.11

internate si cantine pentru elevi                                     [65.10.11.03

____ i          iAlte servicii auxiliare                         ______ __ 65.10.ÎÎ.30 __ [Alte cheltuieli în domeniul învățământului__________________ (65.10.50

Sănătate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)                                            !66.10

Din total capitol:     |                                                                         __>

____.Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01) _           ^9*1999 _ j__î Spitale generale _        „    _    ___ __ 66.10.06.01

_ _ Servicii de sanatatepubîica                                ___        ‘66.10.08

_ _          [Alte cheltuieli in domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)__ 66.10.50

j          JĂlte instituții și acțiuni sanitare         _                            ! 66.10.50.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)             _[      ~ 1      6710

Din total capitol:     ;                                                                               _ i

7Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03,09 la cod 67,10.03 'Muzee                "                  _            _   [67.10.03.63

.Instituții publice de spectacole si concerte              _          [67.10.03.04

Scoli populare de arta si meserii                                   67.10.03.05

■ Case de cultura                                                     ? 67.10.03.06

1 Cămine culturale                                                67.10.03.07

Universități populare              _    _                          67.10.03.09

_ jPresa       ____ _                                        67.10.03.10

Edituri                                                               67.10.03.11

Grădini botanice                                                67.10.03.15

!           Alte servicii culturale                                    _             67.10.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)              ___ 67,10.05

' '        Sport            _                              _____ 67.10.05.01

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei                                67.10.50


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00 -2 802.47

2 802.47

165.00

83.00

83.00

0.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00' 44.00 37.00

7.00

0.00 '

38.00 '


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


86.15

62.51

62.51


62.51


0.00

0.00


0.00


23.64

23.64


0.00


0.00


23.64

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


S

.....I.......

Ș


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00'

0.00'

0.00'

0.00


0.00


: Hcis 459/27.09.2018+

V429,'27.09.2018

2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

EXECUȚIE

Trim l+Trim ll+Trim III

Trim l+Trim ll+Trim III

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68-10.11+68.10.12+68-10-50)

68.10

0.00

0.00

Din total capitol:     :

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0.00

Asistenta sociala în caz de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0.00

f          Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0.00

j Crese

68.10.11

0.00

; Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0.00

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

69.10

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10,50)

70.10

0.00

0.00

Din total capitol:                                                                                  ;

0.00

Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)                                    170.10.03

0.00

I           Dezvoltarea sistemului de locuințe                                  1

70.10.03.01

0.00

1          i Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0.00

Servicii și dezvoltare publică                                                     j

70.10.04

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

0.00

Protecția mediului (cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0.00

0.00

Din total capitol:     j                                                                                 i

0.00

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

0.00

protecția biosferei si a mediului natural                                        ;

74.10.04

0.00

| Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0.00

i            Salubritate

74.10.05.01

0.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor                       ;

74.10.05.02

0.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80,10+83.10+84.10+87.10)         :

79.10

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80,10.01)

80.10

0.00

0.00

Din total capitol:                                                                                  j

0.00

| Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.10.01.30)

80.10.01

0.00

0.00

î          j Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale     '

80.10.01.30

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0.00

0.00

Din total capitol:

0.00

| Agricultura                                                                       I

83.10.03

0.00

0.00

J          Camere agricole

83.10.03.07

0.00

pite cheltuieli în domeniul agriculturii                                 ;

83.10.03.30

0.00

Transporturi (cod 84.10.50)                                                              184.10

0.00

0.00

Din total capitol:     :

0.00

,Alte cheltuieli în domeniul transporturilor                                      j 84.10.50

0.00

Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)                                               ' 87.10

0.00

0.00

Din total capitol:                                                                                  >

0.00

Alte acțiuni economice                                                      \87.10.50

0.00

Vii. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                                        96.02

0.00

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)       _      ..........._.....   ............ 98.02

0.00

DEFICIT11    (cod 49.10-00.01)                                               P9.02

0.00

SECTOR 3CABINET PRIMAR

z


CABINET PRIMAR


Nr.


Data.TELEFON (004 an} 318 03 23 ■ 2? FAX {004 021} 318 03 04 E-MASL cabinetprirnaf@prirrufie3.ra

ROMÂNIA


Calea Dude.jti nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III - 2018

Având în vedere raportul de specialitate nr. 227321/22.10.2018 întocmit de Direcția Economică privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III -2018.

în temeiul art. 49, alin. 12) și 13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III, în luna octombrie a anului curent, vă supunem spre analiză și aprobare execuția bugetului Sectorului 3 pe trimestrul III 2018.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe^dresa Primăriei Sector 3.


ROMÂNIA


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


7316-2018 ! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


nr. 227321 din 22.10.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III ~ 2018

Având în vedere

 • •  prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 49 :

 • alin- 12) : în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali

. de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) sa nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

alin f!3) : în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

 • a) să nu înregistreze plăți restante;

 • b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Contul de execuție la 30.09.2018 al bugetului general al Sectorului 3 al Municipiului București este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

 • a) bugetul local

 • b) bugetul Împrumuturilor interne

 • c) bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții

Bugetului local al Consiliului Local Sector 3 se prezintă astfel: prevederile bugetare ale veniturilor pe trimestrul III 2018 sunt în sumă de 1.052.500,53 mii lei, defalcate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare : 634.738,10 mii lei
- secțiunea de dezvoltare :  417.762,43 mii lei
> execuția bugetara a veniturilor pe trimestrul III 2018 este în sumă de
779.804,51 mii lei, defalcata pe secțiuni astfel:
-secțiunea de funcționare :  519.019,54 mii lei
-secțiunea de dezvoltare :   260.784,97 mii lei.
• Prevederile bugetare ale Bugetului local al Consiliului Local Sector 3, propuse a se realiza si încasările la sfârșitul trimestrului III 2018, au avut următoarea configurație:
VENITURI:

mii iei

DENUMIRE VENITURI

Ucis

459/27.09.2018+

V429/27.09.2018

ÎNCASĂRI TR.I+TR II+TR III

2018

2018

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

634.738,10

519.019,54

VENITURI PROPRII

661.547,60

474.485,03

I

IMPOZITE ȘI TAXE, din care

236.095,63

209.977,33

Imp.și taxe pe proprietate-07.02

153.200,00

140.911,79

Alte imp.și taxe gen. pe bun.și serv.-12.02

300,00

53,98

Taxe pe servicii specifice-15.02

410,00

352,90

Taxe pe utiliz.bun.,autoriz.utiliz.buriunlor--16.02

39.800,00

38.069,17

Alte impozite și taxe fiscale-18.02

11.800,00

8.497,56

Venituri din proprietate-30.02

4.100,00

3.263,78

Venitdin prestserv.și alte activit.-33.02

1.360,00

1.372,83

Venitdin taxe admin.,elib.permise-34.02

20,00

26,90

Amenzi,penalit. și confiscari-35.02

24.455,63

16.726,35

Diverse venituri-36.02

650,00

701,07

Donații și sponsorizări- 37.02

0,00

1,00

II

Sume defalc, din TVA, din care -11.02

129,645,50

127.839,00

III

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - 04.02

425.451,97

264.508,70

-Cote defalcate din impozitul pe venit (20%) - 04.02.01

344.577,38

216.482,43

-Sume alocate din cote defalc din imp. pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale (7%) - 04.02.04

80.874,59

48.026,27

IV

SUBVENȚII de la bug. de stat - curente, din care - 42.02.

40.548,00

38.582,60

1

Finanț.drept.acord.pers.cu handicap - 42.02.21

40.443,00

38.491,97

2

Subvenții pt acord.aj pt incălz loc cu lemne,carb.comb petrolieri -42.02.34

10,00

1,00

3

Subvenții din bug. de stat pentru finanțarea sănătății - 42.02.41

95,00

89,63

y

VĂRSĂM DIN SECȚIUNEA FUNCȚION PT SECȚIUN DE LIcZA vfJL 1 AJesJL

-197.003,00

-121.887,09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

417.762,43

260.784,97

I

1. VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA FUNCȚION 37.02.04

197.003,00

121.887,09

II

2. SUME REZULTATE DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (CU. DE CAPITAL)

37,01

1.427,60

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului-39.02.03

0,00

981,59

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale-39.02.07

37,01

37,01

III

ÎNCAS. DIN RAMB. ÎMPRUM. ACORDATE -40.02

0,00

865,81

Exced. B.L. fm.chelt.secț.dezv. - 40.02.14

0,00

865,81

IV

Sume Primite de Ia UE- 45.02

386,00

18,95

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01)

0,00

0,00

Fondul Social European (cod 45.02.02)

167,50

0,00

Alte facilitați si instrumente postaderare(cod 45.02.16)

218,50

18,95

y

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020-48.02

44.655,69

52.467,73

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 48.01)

114.374,33

52.475,59

Fondul Social European (FSE)

0,00

132,24

TOTAL VENITURI bug. local

1.052.500,53

779.804,51

In consecință, veniturile bugetului local al Sectorului 3, la sfârșitul trimestrului III 2018, au fost de 779.804,51 mii lei, așa cum rezultă din Anexa or. 1.

Pe cele doua secțiuni, valoarea veniturilor incasate la sfârșitul trimestrului

III 2018, în mii lei, se prezintă astfel:


VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE,

din care:

“ I. Venituri, impozite și taxe locale

 • *  II. Sume defalcate din T.V.A.

B III. Cote și sume defalcate din imp.pe venit

 • •  IV. Subvenții de la bugetul de stat

■ V.Vărsăminte din secțiunea de funcționare in

Secțiunea de dezvoltare


519.019,54

209.977,33

127.839,00

216.482,43

38.582,60

-121.887,09


VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE,

260.784,97


din care:


I. Vărsăminte din secțiunea de funcționare


121.887,09


pentru secțiunea de dezvoltare


II. Sume rezultate din valorificarea unor bunuri


1.427,60


“ III. încasări din ramb. împrumuturilor acordate


865,81


IV. Sume primite de la UE


52.467,73

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor pentru trim. III al anului 2018, se prezintă după cum urmeaza:


Indicatori de sinteza

Veniturile formula de calcul

Sume

- mii lei -

Procent de realîzare%

0

1

2

3

Gradul de realizare al veniturilor

Venituri totale încasate

779.804,51

74%

Venituri totale programate

1.052.500,53

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Venituri proprii încasate

474.485,03

72%

Venituri proprii programate

661.547,60

Gradul de finanțare din venituri proprii

Venituri proprii încasate

474.485,03

60,85%

Venituri totale încasate

779.804,51

Gradul de autofinanțare

Venituri proprii incasate(exclusiv cote)

515.295,81

66,08%

Venituri totale încasate

779.804,51

CHELTUIELI:
La sfârșitul trimestrului III 2018, la nivelul Consiliului Local Sector 3, execuția cheltuielilor bugetului local cu defalcarea pe capitole și secțiuni se prezintă conform Anexei nr. 2:

mii lei

INDICATORI

Hcls

459/27.09.2018+

V429/27.09.2018

2018

PREVEDERI TRIMESTRIALE

EXECUȚIE

Trim 1+Trim ll+trim III

Trim l+Trim ll+trim III

"1*1    1  TATA!     JSm mmmm

1.053.368,78

725.710,57

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

634.738,10

470.710,70

Cheltuieli de personal

10

136.566,79

117.553,13

Bunuri si servicii

20

350.459,16

236.724,45

Dobânzi

30

30.736,88

30.497,70

Subvenții

40

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

1.742,00

0,00

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

3.933,00

3.476,25

--------------------------------------------------Atte-transferuri-

-55--------

15.602,82

............15.331,40.................

Asistenta sociala

57

88.646,85

75.011,93

Alte cheltuieli

59

27.433,50

12.719,69

Rambursări de credite

81

39.450,00

39.231,60

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-59.832,90

-59.835,45

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

418.630,68

254.999,87

Transf. intre unitati ale admin. publice

51

83,00

63,00

Alte transferuri

55

0,00

0,00

Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab, din care:

56

223,92

62,87

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:

70

394.359,15

235.874,12

Active nefinanciare, din care:

71

170.849,15

58.364,12

Active financiare, din care:

72

223.510,00

177.510,00

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81

23.965,18

19.000,45

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

85

-0,57

-0,57

1

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.02

285.166,46

212.375,37

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

90.915,78

70.272,73

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

194.250,68

142.102,64

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

7.390,05

3.946,75

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6.425,15

3.883,50

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

964,90

63,25

3

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

30.736,88

30.497,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

30.736,88

30.497,70

4

60.02

193,10

29,02

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

185,10

29,02

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

8,00

0,00

5

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (Prot. Ci vila+Poi.Comu nit)

61.02

4.577,90

1.294,88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

4.259,00

1.160,47

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

318,90

134,41

6

INVATAMANT

65.02

183.446,56

96.446,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

96.700,08

57.337,32

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

86.746,48

39.108,68

7

SĂNĂTATE

66.02

95,00

84,53

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

95,00

84,53

8

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

130.901,68

72.835,55

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

99.767,68

69.499,89

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31.134,00

3.335,66

9

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

187.884,72

149.316,02

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

176.816,43

148.068,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

11.068,29

1.248,02

10

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.02

56.984,93

47.948,86

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

17.081,00

16.964,50

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

39.903,93

30.984,36

11

PROTECȚIAMEDIULUI

74.02

151.011,00

100.567,43

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

96.951,00

62.567,43

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

54.060,00

38.000,00

12

TRANSPORTURI

84.02

14.980,50

10.368,46

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

14.805,00

10.345,61

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

175,50

22,85

Din analiza datelor, rezultă o realizare a c

îeltuielilor pe cele două secțiuni,

în mii lei, astfel:

> Secțiunea de funcționare : din care:

470.710,70

Cheltuieli de personal

117.553,13

K

Bunuri si servicii

236.724,45

K

Dobânzi

30.497,70

»

Transf. intre unitari ale admin. publice

3.476,25

B

Alte transferuri

15.331,40

B

Asistenta sociala

75.011,93

B

Alte cheltuieli

12.719,69

K

Rambursări de credite

39.231,60

B

Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent 85

-59.835,45

> Secțiunea de dezvoltare:

254.999,87

din care:

B Transf. intre unitati ale admin. publice

8 Proiecte cu finanțare din Fd ext nerambursab

63,00

62,87

8 Active nefinanciare,

58.364,12

8 Active financiare,

177.510,00

8 Ramb.imprumut.contractate pt Fin. proiect UE

8 Plăti efect in anii preced si recuper in anul curent

19.000,45

-0,57

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trim. III al anului

2018, se prezintă după cum urmeaza:

Indicatori de sinteza

Cheltuieli formula de calcul

Sume

- mii lei -

Procent de realizare%

0

3

Ponderea secțiunii de funcționare

Plăti aferente secțiunii de funcționare

470.710,70

75,34%

Total plăti

725.710,57

Ponderea secțiunii de dezvoltare

Plăti aferente secțiunii de dezvoltare

254.999,87

24,66%

Total plăti

182,460,17

• Până la finele trim. III - 2018 din Bugetul împrumuturilor interne s-au efectuat trageri în valoare de 547.261,65 mii lei, în structura conform anexei nr. 3.• Veniturile și cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local la 30.09.2018, se prezintă în structură conform anexelor nr. 4 și 5.

Caracteristica de baza a contului de execuție este aceea ca oglindește realizările, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producătoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimează marimea indicatorilor, contul de execuție prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituția si-a propus si cuprinde toate operațiile efectuate de instituție in anul bugetar in legătură cu încasările si plățile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

Execuția bugetară la trimestrul III 2018, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului Local Sector 3, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul general propriu.

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul împrumuturilor interne, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul III al anului 2018.


DIRECȚIA ECONOMICĂ

Față de cele prezentate, având în vedere art.49, alin. 12) și 13) din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă supunem spre analiză și aprobare execuția Bugetului Sectorului 3, la finele trimestrului III 2018.


Șef Birou

Financiar Execuție Bugetara

Lenuta AlunaruSECTORULUI

BUCUREȘTI
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@prifnarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

b<? Q^kcf

nr. 227341 din 22.10.201S

Către,

CABINET PRIMAR


Având in art 49 alin. 12 si 13 din Legea nr. 273/2006 prr locale cu modificările și completările ulterioare, va transmi

de „HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III - 2018, in vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, va transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

 • -  Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hota rare

 • -  Anexe nr.1-5

Cu stima.

DIRECTOR EXECUTIV,

OCTAVIAN GHEȚJ

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III - 2018

. Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............................, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III - 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:            '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN