Hotărârea nr. 505/2018

HCLS3 nr.505 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei Ia HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 referitoare Ia

Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 230175/CP/24.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 229775/14.10.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr. 229788/24.10.2018 a Direcției Economice;

 • -  HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • -  HCLS3 nr.190/20.08.2015 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei;

 • -  HCLS3 nr. 86/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 190/20.08.2015;

 • -  HCLS3 nr. 105/30.05.2016 privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 86/2016;

 • -  HCLS3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 105/2016;

 • -  HCLS3 nr. 326/29.11.2016 privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 112/2016;

 • -  HCLS3 nr. 21/26.01.2017 privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 326/2016;

 • -  HCLS3 nr. 40/28.02.2017  privind modificarea  anexei la  HCLS3  nr.

21/26.01.2017;

 • -  HCLS3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei la HCLS3  nr.

40/28.02.2017 referitoare la Contractul    de credit    nr.    RQ

16041478814451/4180/06.02.2016 încheiat cu CEC Bank SA;

 • -  HCLS3 nr. 412/31.08.2018  privind modificarea anexei la HCLS3  nr.

515/31.10.2017 referitoare la Contractul   de credit   nr.   RQ

16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank SA;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare,

 • -  HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • -  Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

A

In temeiul prevederilor art.45 alin. (2) lit.a) și art.81 alin.(2) lit.d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 412/31.08.2018, referitoare la Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank S.A pentru realizarea de investiții de interes local, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 505

DIN 30.10.2018
Anexa

/3omW.

lei


V

Nr? Crt.

181111 iflKilts

>dbenumîrea obiectivelor de investiții

Lista credit aprobata HCLS 515/2017

Diferente +/-

Propunere actuala

1

Reabilitare blocurilor

0

0

0

2

Reabilitare termica a blocurilor

0

0

0

3

Reabilitare termica Str.Constantin Brancusi nr. 11 bl. D16

4,158,474.48

0

4,158,474.48

4

Reabilitare termica Str.Campia Libertății nr. 62, bl. G14

1,553,229.80

0

1,553,229.80

5

Reabilitare termica Str.Murgeni nr. 1, bl. L9A

959,808.88

0

959,808.88

6

Reabilitare termica Al.Barajul Dunării nr. 9, bl. ZIO, sc 1

414,974.84

0

414,974.84

7

Reabilitare termica Al.Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10A, sc 3

426,705.41

0

426,705.41

8

Reabilitare termica Al.Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10A, sc 4

414,383.39

0

414,383.39

9

Reabilitare termica Al.Barajul Dunării nr. 9, bl. ZIO, sc 5

444,591.41

0

444,591.41

10

Reabilitare termica Al.Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10A, sc 6

389,091.73

0

389,091.73

11

Reabilitare termica Al.Barajul Uzului nr.4, bl.Y15, sc.2

520,391.77

0

520,391.77

12

Reabilitare termica Al.Barajul Cucuteni nr.l0,bl.M8A

1,477,480.16

0

1,477,480.16

13

Reabilitare termica Str.Agricultori nr.119, bl.80

1,277,706.88

0

1,277,706.88

14

Reabilitare termica Str.Agricultori nr.115, bl.79

657,254.62

0

657,254.62

15

Reabilitare termica Str. Agricultori nr. 117, bl. 81, sc. B

808,720.26

0

808,720.26

16

Reabilitare termica Str.Agricultori nr.121, bl.82

439,565.56

0

439,565.56

17

Reabilitare termica Str.Vlad Județul nr. 8, bl. Vil, sc. 2

768,798.25

0

768,798.25

18

Reabilitare termica Str.Postăvarul nr. 5, bl. C5, sc. 1-4

1,387,870.07

0

1,387,870.07

19

Reabilitare termica Al.Postăvarul nr. 2, bl. E2

898,195.73

0

898,195.73

20

Reabilitare termica Str. Burdujeni nr.S, bl.A14

2,167,271.81

0

2,167,271.81

21

Reabilitare termica Str. Schitului nr. 4, bl. 7D3

481,197.75

0

481,197.75

22

Reabilitare termica Str. Schitului nr. 8, bl. 7D2

558,588.37

0

558,588.37

23

Reabilitare termica Str.Lotrioara nr. 17, bl. V38

820,510.92

0

820,510.92

24

Reabilitare termica Str. Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 1

953,378.49

0

953,378.49

25

Reabilitare termica Str. Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 2

970,790.13

0

970,790.13

26

Reabilitare termica Str. Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. A

409,782.36

0

409,782.36

27

Reabilitare termica Aleea llioara nr. 2, bl. PM30A

968,700.29

0

968,700.29

28

Reabilitare termica Bd.Camil Ressu nr. 74 bl. S2, sc. A+B

1,398,346.18

0

1,398,346.18

29

Reabilitare termica Str. Brailita nr. 5, bl. VIO

1,683,484.53

0

1,683,484.53

30

Reabilitare termica Str. Ramnicu Valcea nr.S, bl. S16

714,321.93

0

714,321.93

31

Reabilitare termica Bd.Ramnicu Sarat nr. 9, bl. 19B, sc. 1

721,644.85

0

721,644.85

32

Reabilitare termica Sos. Mihai Bravu nr. 306, bl. B13D

640,677.35

0

640,677.35

33

Reabilitare termica Str.Mizi 1 nr.S, bl.GlS

426,498.92

0

426,498.92

34

Reabilitare termica Str.Ramnicu Sarat nr.l5,bl.20F,sc.l-3

1,960,844.98

0

1,960,844.98

35

Reabilitare termica Str.Ramnicu Valcea nr. 26, bl. 15B

915,091.16

0

915,091.16

36

Reabilitare termica Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 3

952,516,72

0

952,516.72

37

Reabilitare termica Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 4

972,475.70

0

972,475.70

38

Reabilitare termica Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 5

787,797.59

0

787,797.59

39

Reabilitare termica Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 2

533,437.87

0

533,437.87

40

Reabilitare termica Sos.Mihai Bravu nr.434, bl. V16

344,607.57

0

344,607.57

41

Reabilitare termica Str.Apostol Mărgărit nr. 3, bl. 108, sc. 2

432,167.51

0

432,167.51

42

Reabilitare termica Calea Vitan nr. 215-217, bl, 21-22, sc. 1

441,832,89

0

441,832.89

43

Reabilitare termica Str. Prevederii nr. 26, bl. G8

1,154,045.11

0

1,154,045.11

44

Reabilitare termica Str. Prevederii nr. 3, bl. PM5

1,274,620.69

0

1,274,620.69

45

Reabilitare termica Str. Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2, sc, 1

948,872.73

0

948,872.73

--—----A6

Reahilițare termica Str. Bariu Udrea nr. 9-11, bl. J2, se. 2

874,018.16

0

874,018.16

jd^lm+^^pmica Al, Lipanestî nr. 15, bl. J20, sc. 1

333,247.80

0

333,247.80

pi

R^^țariest$^ica Str- Prevederii nr. 11B, bl. M29H

788,785.08

0

788,785.08

te|r<mjca Str. Drumul Murgului nr. 4, bl. C4

2,187,270.95

0

2,187,270.95

R^b^i^r^sgryca Str. Bucovina nr. 7, bl. G2

1,880,827.92

0

1,880,827.92

* —-”^p"      t j     /

^p^biyt^^1^rj?nica AL Bucovina nr. 2t bL FI

679,487.65

0

679,487.65

5X

L- !>-•'       71

^^Ștftal^-Yermica Str. Panait Cerna nr. 2 bl. M53, sc. 1

555,637.76

0

555,637.76

53

Reabilitare termica Str. Panait Cerna nr, 2, bl. M53, sc. 3

571,321.98

0

571,321.98

54

Reabilitare termica Str. Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 4

520,249.91

0

520,249.91

55

Reabilitare termica Str, Dumitru Papazoglu nr. 7, bl. B10, sc. 1

582,405.05

0

582,405.05

56

Reabilitare termica Str. Dumitru Papazoglu nr. 7, bl. B10, sc. 2

599,531.14

0

599,531.14

57

Reabilitare termica Str. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc. 2

542,581.98

0

542,581.98

58

Reabilitare termica Str. Anastasie Panu nr. 8, bf. A12, sc. 1

618,114.58

0

618,114.58

59

Reabilitare termica Str. Lucretiu Patrascanu nr.19 bl. MC18A sc. 2

439,019.33

0

439,019.33

60

Reabilitare termica B-dul. Camil Ressu, nr. 47, bl. N9

247,837.98

0

247,837.98

61

Reabilitare termica B-dul. Camil Ressu, Nr. 56, Bl.DIA

240,591.36

0

240,591.36

62

Reabilitare termica B-dul. Camil Ressu, Nr.34, BI.A10

240,591.36

0

240,591.36

63

Reabilitare termica Biv. Nicolae Grigorescu, Nr.27, B1.Y9C

240,591.36

0

240,591.36

64

Reabilitare termica Camil Ressu Nr. 9 bl. 58

240,591.36

0

240,591.36

65

Reabilitare termica Școlarilor nr. 10, bl S24

240,591.36

0

240,591.36

66

Reabilitare termica Str. Capitan Nicolae Licaret NR.6, bl PM 43

403,905.02

0

403,905.02

67

Reabilitare termica Aleea Codrii Neamțului, Nr.13, Bî.NBl

240,591.36

0

240,591.36

68

Reabilitare termica Strada Lunca Bradului nr. 4, BLOC b6,

240,591.36

0

240,591.36

69

Reabilitare termica Aleea Barajul Lotru, Nr.2, BI.N7

240,591.36

0

240,591.36

70

Reabilitare termica B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr.53, BI.P2

240,591.36

0

240,591.36

71

Reabilitare termica B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr.70, BI.VN6

240,591.36

0

240,591.36

72

Reabilitare termica B~dul. Theodor Pallady, Nr.19, BI.P4

240,591.36

0

240,591.36

73

Reabilitare termica B-dul Theodor Pallady nr, 23 BLOC VIO

240,591.36

0

240,591.36

74

Reabilitare termica str. Reconstrucției, Nr.6, Bl.28

240,591.36

0

240,591.36

75

Reabilitare termica Str. Postăvarul, Nr.ll, BI.E5

240,591.36

0

240,591.36

76

Reabilitare termica Str. Theodor Pallady, Nr.17, BI.U27

240,591.36

0

240,591.36

77

Reabilitare termica Sos, Mihai Bravu, Nr.327, Bl.54

414,989.69

0

414,989.69

78

Reabilitare termica Str. Călușarilor, Nr.l, Bl 50

362,331.23

0

362,331.23

79

Reabilitare termica Biv. Nicolae Grigorescu, nr.13, bl. L5

227,058.24

0

227,058.24

80

Reabilitare termica Str. Campia Libertății, Nr.45, BLMC2

362,331.23

0

362,331.23

81

Reabilitare termica Str.Lotrioara, Nr.5, BI.V31

362,331.23

0

362,331.23

82

Reabilitare termica Str. Aurel Boțea nr. 3, bl B5C, sc 1,2

702,474.15

0

702,474.15

83

Reabilitare termica Str. Drumul Murgului, Nr.4, Bl.2bis

362,331.23

0

362,331.23

84

Reabilitare termica Str. Lugojana, Nr.4, Bl.12

362,331.23

0

362,331.23

85

Reabilitare termica Str. Capitan Nicolae Licaret, nr.4, bl. 51

464,939.91

0

464,939.91

86

Reabilitare termica Str. Alunelului, Nr.2, BI.32

362,331.23

0

362,331.23

87

Reabilitare termica Strada Alunelului nr. 1, Bloc 40

362,331.23

0

362,331.23

88

Reabilitare termica Aleea Barajul Sadului, Nr.2, BI.Z11A

362,331.23

0

362,331.23

89

Reabilitare termica Bd. 1 Decembrie 1918, Nr.51, Bl J38

362,331.23

0

362,331.23

90

Reabilitare termica Calea Vitan, Nr.201, BI.51

362,331.23

0

362,331.23

91

Reabilitare termica Calea Vitan, Nr.221, Bl.9

362,331.23

0

362,331.23

92

Reabilitare termica Str. Nicolae Pascu, Nr.2, B1.R1

1,237,356.54

0

1,237,356.54

93

Reabilitare termica Str. Codrii Neamțului, Nr. 11, Bl. 2

362,331.23

0

362,331.2394

Reabilitare termica Str. Plt. Petre lonescu, nr. 3, bl. X15

362,331.23

0

362,331.23

X^^M^pe-țermica Str. Postăvarul, Nr.22, Bl. 12

362,331.23

0

362,331.23

Aleea la nea, Nr.2, Bl. VIS

362,331.23

0

362,331.23

^ea^îfeiia reușii ca Aleea IVI o re ni, Nr.4, BI.6G

362,331.23

0

362,331.23

w

îca B-dul Nicolae Grigorescu, Nr.5, BI.M4

362,331.23

0

362,331.23

,     Of

Biv. Nicolae Grigorescu, nr.33, bl. Al

362,331.23

0

362,331.23

ido

^yaSîlitcTre termica Sos. Mihai Brava, Nr.295, Bl.15

362,331.23

0

362,331.23

101

Reabilitare termica Str. Danubiu, Nr.9, BI.6F

362,331.23

0

362,331.23

102

Reabilitare termica Aleea Buteica Emanoil Mariusnr. 10 IOC 61

362,331.23

0

362,331.23

103

Reabilitare termica Aleea Marius Emanoil Buteica, Nr.2, Bl.68

846,777.23

0

846,777.23

104

Reabilitare termica Str. Rasinari, Nr.4, BI.N10

362,331.23

0

362,331.23

105

Reabilitare termica strada Racari nr. 20,BLOC 46,

362,331,23

0

362,331.23

106

Reabilitare termica Aleea Adrian Carstea, Nr.l, BI.30B

362,331.23

0

362,331.23

107

Reabilitare termica Str. Alunelului, Nr.3, Bl.45

362,331.23

0

362,331.23

108

Reabilitare termica B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr.41, BÎ.P108

362,331.23

0

362,331.23

109

Reabilitare termica Aleea Fizicienilor, Nr.8, BI.3D

362,331.23

0

362,331.23

110

Reabilitare termica B-dul Theodor Pallady nr. 31 BLOC N3B

362,331.23

0

362,331.23

111

Reabilitare termica Intrarea Horbotei, Nr.l, BLM1

362,331.23

0

362,331.23

112

Reabilitare termica AL Barajul Dunării nr. 12, bl. M8

362,331.23

0

362,331.23

113

Reabilitare termica Str. Plt. Nedelcu Ion, Nr.15, BI.H12

362,331.23

0

362,331.23

114

Reabilitare termica Strada Gruiul Argeșului nr. 1 BLOC 3IA,

362,331.23

0

362,331.23

115

Reabilitare termica Str. Adrian Carstea, Nr.70, Bl.35

391,877.60

0

391,877.60

116

Reabilitare termica Str. Baba Novac, Nr.l3A, Bl.2

386,080.16

0

386,080.16

117

Reabilitare termica Str. Călușarilor, Nr.3, Bl.24

386,080.16

0

386,080.16

118

Reabilitare termica Str. Călușarilor, Nr.4, BI.43A

386,080.16

0

386,080.16

119

Reabilitare termica Str. Campia Libertății, Nr.29, BI.B6

0.00

0

0.00

120

Reabilitare termica Str. Danubiu, Nr.19, BI.31

0.00

0

0.00

121

Reabilitare termica Str. Danubiu, Nr.5, BI.20H

386,080.16

0

386,080.16

122

Reabilitare termica Str. Istriei, Nr.10, BI.19C

386,080.16

0

386,080.16

123

Reabilitare termica Str. Traian Popovici, Nr.128, BI.B4

386,080.16

0

386,080.16

124

Reabilitare termica Str. Traian Popovici, Nr.91, BI.B7

386,080.16

0

386,080.16

125

Reabilitare termica Schitului nr. 9 Bl. 40

1,366,439.76

0

1,366,439.76

126

Reabilitare termica Intrarea Barsei, Nr.10, BLG5

386,080.16

0

386,080.16

127

Reabilitare termica Intrarea Barsei, Nr.4, BLG8

386,080.16

0

386,080.16

128

Reabilitare termica Str. Alexander Von Humboldt, Nr.5, BLV23A

493,312.11

0

493,312.11

129

Reabilitare termica Str. Brailita, Nr.7, BI.D9A

531,536.23

0

531,536.23

130

Reabilitare termica Str. Vasile Goldis, Nr.2A, Bl.l

386,080.16

0

386,080.16

131

Reabilitare termica Strada Brailita nr. 9 BLOC D9B,

437,389.81

0

437,389.81

132

Reabilitare termica str. Voronet nr.18 bl. A22

752,387.59

0

752,387.59

133

Reabilitare termica . Al. Lipanesti nr. 1, bl. Ml

1,185,942.69

0

1,185,942.69

134

Reabilitare termica . Str. Becatei nr. 8, bl. U26

612,139.61

0

612,139.61

135

Reabilitare termica Str. Plt. Petre D lonescu nr. 52 bl. U22

684,600.31

0

684,600.31

136

Reabilitare termica . Str. Sold. Ghita Serban nr. 4, bl. X17

742,222.99

0

742,222.99

137

Reabilitare termica Str. Ciucea nr. 4, bl. P106

1,189,495.51

0

1,189,495.51

138

Reabilitare termica . Str. Dumitru Pene nr. 4, bl. Jll

651,158.60

0

651,158.60

139

Reabilitare termica Str. Gura Vadului nr. 6, bl. G21-22

1,927,711.51

0

1,927,711.51

140

Reabilitare termica . Str. Valea Buzăului nr. 3, bl. G13

1,120,028.10

0

1,120,028.10

141

Reabilitare termica Str. Trapezului nr. 5, bl. G1A

659,996.72

0

659,996.72

142

Reabilitare termica Str. Rarau nr. 2, bl. V71

1,699,289.22

0

1,699,289.22

143

Reabilitare termica Str. Voronet nr. 1, bl. Dl

457,992.56

0

457,992.56

144

Reabilitare termica . Al, Dimîtrie Anghel nr. 1, bl. M45

1,284,988.45

0

1,284,988.45

145

Reabilitare termica Str. Prevederii nr, 10, bl. D5, sc. 1

938,026.21

0

938,026.21

146

Reabilitare termica Str. Alexandru Moruzzi Voievod nr. 4 bl. Bl, sc. 2,3

999,999.99

0

999,999.99

147

Reabilitare termica Str. Basarabia nr. 238, bl. MY5

413,719.56

0

413,719.56

148

Reabilitare termica Str. Foișorului nr. 13, bl. F8C, sc. 1,2

1,534,315.89

0

1,534,315.89

149

Reabilitare termica Str. Buhusi nr. 2 bl. 3, sc. 1,2,3

0.00

0

0.00

150

Reabilitare termica Str. Buhusi nr. 7, bl. 7

114,650.77

0

114,650.77

151

Reabilitare termica Calea Vitan nr. 223, bl. 3

161,935.28

0

161,935.28

152

Reabilitare termica Str. Jean Steriadi nr. 11, bl. M3

362,331.03

0

362,331.03

153

Reabilitare termica . Banu Udrea nr. 4, bl. G8

577,578.65

0

577,578.65

154

Reabilitare termica Str. L. Patrascanu nr. 17, bl, MC18

319,570.86

0

319,570.86

155

Reabilitare termica Str. Lucretiu Patrascanu nr. 15, bl. MC19

187,908.30

0

187,908.30

156

Reabilitare termica Str. Textilistilor nr. 9, bl. MY11

296,712.07

0

296,712.07

157

Reabilitare termica Str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 1,2

362,273.52

0

362,273.52

158

Reabilitare termica Str. Zizin nr. 11 Bl. V40 sc.2

261,863.29

0

261,863.29

159

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Școala Gimnaziala nr. 80

384,725.19

0.00

384,725.19

160

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Școala Gimnaziala nr. 55 - incinta grădiniță

486,000.00

-287,246.05

198,753.95

161

Lucrări de reamenajare peisagistica si întreținere Școala Gimnaziala M. Botez

997,022.98

-997,022.98

0.00

162

Lucrări capitale de creștere a eficientei energetice - Liceul tehnologic Th Pallady - HCLS3 nr 51/31.03.2015

0.00

1,284,269.03

1,284,269.03

TOTAL

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII,

DIRECTOR EXECUTIV IRINA GINA SORtXEANU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ZȘWx
i SECTOR 3

CABINET PRIMAR


i CABINET PRIMAR flr ^.1££

u——-———---

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (<>04 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprin1ar@prirnarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pnmane3.ro

ROMANIA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 referitoare la Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea acestor investiții, ținând seama de execuția bugetară la această dată cât și de suma ce a fost aprobată a fi utilizată în anul 2018 și avizată de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din creditul contractat de la CEC Bank S.A. în anul 2016 și luând în considerare raportul comun de specialitate nr. 229775/24.10.2018 al Direcției Economice și Direcției investiții și Achiziții am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.
DIRECȚIA ECONOMICĂTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 037084, București, www.primarte3.r0


ROMANIA


1918-2053] sărbAkjrim împreuiA


- 10.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L.S. 3 nr.

412/31.08.2018 referitoare la Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank S.A.

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiții ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați anterior prezentei, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea și finalizarea acestor investiții și ținând cont de execuția bugetara la aceasta data cat si de suma ce a fost aprobată a fi utilizată în anul 2018 și avizată de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din creditul contractat de la CEC Bank S.A. în anul 2016, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 412/2018


Director Investiții Achiziții,

Irina Gina Soroceai
Șef Serv. Investiții Lucrări Publișfc, Marius Popescu


DIRECȚIA ECONOMICĂ

• : , » ® • .* •

România

131* 20161 sărbătorim Împreuna


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL ec0nomic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031034, București, www.primarie3.r0

Nr^^ .10.20X8

Către,

CABINET PRIMAR


Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al i ținând cont de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice loc completările ulterioare, vă transmitem alăturat:

- Proiectul de hotarare privind modificarea anexei la H.C.L.S. 3 nr. 412/31.08.2018 referitoare la Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC BankS.A.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

 • -  Raportul de specialitate

 • -  Proiectul expunerii de motive

 • -  Proiectul de hotărâre

 • -  Anexa

Cu stimă,


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Ia

HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 referitoare la Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank S.A.

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de

................... , a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la

HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 referitoare la Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank S.A., și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.RIANA


SECRETAR, HONTARU VALERICA


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO
PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 referitoare Ia

Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank S.A.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea prdinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.............a analizat

proiectul de hotărâre privind privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 referitoare la Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank S.A., și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:         /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAVOINEAINOCENȚIU-IOAN