Hotărârea nr. 507/2018

HCLS3 nr. 507 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 286/03.07.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr, 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 233379/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 232935/29.10.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  HCLS 3 nr. 286/03.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ..Amenajarea, și dotarea cantină corp C5, C6, C7 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu ”;

 • -  Adresa nr. 232939/29.10,2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economlce aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor' publice, agrement;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 . privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici aferent! obiectivului de investiții ^menajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 ~ Colegiul Tehnic "Mihai Bravu\ conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii si Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SEMNEAZĂ bfT/AR MIHĂITĂ

L                             ?

NR. 507

DIN 30.10.2018


Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:

W / 30.10,

Primăria Sector 3

Amenajare si dotare cantina corp 05,06,07 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu

Sos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3, București

D.AL.L

Amenajare st dotare cantina corp 05,06,07 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


în lei/euro la cursul BNR         4.66150 lei/euro curs inforeuro a! lunii mai 2018

cota TVA 0,1900

LEI cu TVA

Val. Tot Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcuTVA

Euro/mfaraTVA

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

<fln care:

6.265.809,24

3.700.036,57

1J44.161.59

778.295.87

669,74

387,79

562,80

332,34

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

8

3.CAPACITATI

Suprafața

2007.00

Investiția specifica C+M cu Tva 1843,57 lei/m2

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

VALOARE C+M, tei cu TVA

Buget Primăria Sector 3

100,00%

3.700.036,5700

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROPUSE

Lucrări de desfaceri si reparații

Lucrări de modernizare

Lucrări de reabilitare $1 eficîentizare energetica

Lucrări de amenajare interioara si echipare

ÎNTOCMIT ASOCIAȚIA

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L

BAU STARK S.R.L,

YARDMAN S.R.L.

FORTIORI CONSULTING S.R.L


SECTOR 3


CABINET primz.rCAB|Net PRIMAR

Nf

Ma.2U..^2-

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MA!L cabinetpnmar@primarie3.ro

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.rc>


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții,,Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7

- Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

învățământul dual se desfășoară în baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritoriaiă pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.

Prin contractul de parteneriat, autoritățile locale au obligația asigurării, pentru unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul dual, a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ. Prin contractul de parteneriat încheiat, autoritățile locale își pot asuma și alte responsabilități și pot angaja și alte tipuri de cheltuieli pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea învățământului dual.

Investiția în modernizarea, amenajarea și dotarea cantinei din corpul C5,C6,C7 al Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" este reclamată de necesitatea asigurării infrastructurii școlare pentru dezvoltarea învățământului professional în sistem dual în sectorul 3 al Municipiului București.

întrucât la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu", pentru anul școlar 2018-2019, există deja aprobate clase pentru învățământul profesional în sistem dual, pentru specializările bucătar, ospătar și lucrător hotelier, iar agenții economici au înaintat cereri pentru formarea de clase în sistem dual, este necesar ca autoritatea locală să asigure condițiile optime pentru desfășurarea activităților practice și teoretice ale elevilor. Astfel, este necesar să se amenajeze, modernizeze și să se doteze cantina din corp C5,C6,C7 al Colegiului Tehnic „Mihai Bravu".

Prin HCLS 3 nr. 286/03.07.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea și dotarea cantină corp C5.CC.C7- Colegiul Tehnic Mihai Bravu".

Prin adresa FN/26.10.2018, SC Yardman S.R.L., având calitatea de prestator al contractului subsecvent de servicii nr. 118994/27.06.2018 si al contractului subsecvent de servicii nr. 123601/04.07.2018, ne comunică majorarea indicatorilor proiectului „Amenajarea și dotarea cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu".

Ținând cond de cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila, Serviciul Politici, Programe si Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea nr. 232935/29.10.2018, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEAROMÂNIA


1918 2018 i SAPSÂTOPtM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAÎL 5trategii@primarie3.ro

Calea Dudeștî nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 232935/29.10.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea și dotarea cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Având în vedere necesitatea expresă privind reabilitarea, modernizarea și dotarea unor imobile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, este necesară aprobarea suplimentarea valorii indicatorilor tehnico-economici în urma completării cantităților de lucrări și numărului obiectelor de dotări.

Investiția în modernizarea, amenajarea și dotarea cantinei din corpul C5,C6,C7 al Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” este reclamată de necesitatea asigurării infrastructurii școlare pentru dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3 al Municipiului București.

Prin H.C.L. S3 nr. 154/24.04.2018 s-a aprobat promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”, o primă etapă în implementarea cu succes a învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3, acțiune ce face parte din Acordul de Parteneriat aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 396/28.09.2017.

Prin H.C.L.S3 nr. 286/03.07.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investirii „Amenajarea și dotarea cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”

Prin adresa FN/26.10.2018, SC Yardman S.R.L., avand calitatea de prestator al contractului subsecvent de servicii nr. 118994/27.06.2018 si al contractului subsecvent de servicii nr. 123601/04.07.2018, ne comunica majorarea indicatorilor proiectului „Amenajarea și dotarea cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”.

Școlarizarea în învățământul dual durează trei ani și include stagii de pregătire practică în cadrul companiilor partenere. Totodată, elevii beneficiază de o bursă lunară de 200 de lei de la stat, bursă suplimentară de la agentul economic, dar și de alte facilități (precum transport, cazare sau masă) prevăzute în Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual.

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

învățământul dual se desfășoară în baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri.

Prin contractul de parteneriat, autoritățile locale au obligația asigurării, pentru unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul dual, a cheltuielilor necesare pentru asigurarea funcționării în bune condiții a întregului proces de educație și formare profesională derulat în unitatea de învățământ. Prin contractul de parteneriat încheiat, autoritățile locale își pot asuma și alte responsabilități și pot angaja și alte tipuri de cheltuieli pentru organizarea, funcționarea și dezvoltarea învățământului dual.

Totodată, prin H.G.R. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar se face referire la existența unor spații școlare și administrative care să conducă, prin activitățile desfășurate, la exercitarea unui Management al Calității în educație.

întrucât la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, pentru anul școlar 2018-2019, există deja aprobate clase pentru învățământul profesional în sistem dual, pentru specializările bucătar, ospătar și lucrător hotelier, iar agenții economici au înaintat cereri pentru formarea de clase în sistem dual, este necesar ca autoritatea locală să asigure condițiile optime pentru desfășurarea activităților practice și teoretice.

Astfel, pentru buna desfășurare a orelor de practică se impune necesitatea de a amenaja, a moderniza și a dota cantina din corp C5,C6,C7 al Colegiului Tehnic „Mihai Bravu".

Realizarea obiectivului de investiții va avea un impact social pozitiv pe termen lung, întrucât dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual generează o serie de avantaje, precum:

 • •  Forța de muncă pregătită în conformitate cu cerințele operatorilor economici, fapt ce asigură integrarea directă a tinerilor pe piața muncii.

 • •  Participarea activă a agenților economici la formarea tinerilor (atât din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor tehnice cât și din punct de vedere al culturii organizaționale).

 • •  Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională recunoscut atât în România, cât și în Uniunea Europeană.DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

Date fiind cele prezentate, vă rugăm să aprobați modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ..Amenajarea și dotarea cantină corp C5,C6,C7 -Colegiul Tehnic Mihai Bravii’’, in conformitate cu cele descrise anterior, fapt ce va sprijini dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual în sectorul 3 al Municipiului București.


YARDMAN S.R.L.

Str. Garoafelor nr. 13A, parter, Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, Romanla CUI RO 28250562, Reg. Com. 323/3644/2014

ISAM: RO31 RZBR 0000 0600 1343 7245 Raffelsen Bank - Ag. Aviației Tel.: +40 730 557500

E-mall; yardmangrup@qmail.com


Către,

Direcția Managementul Proiectelor

Primăria Sectorului 3

Subscrisa YARDMAN S.R.L, persoana juridica romana cu sediul in Oraș Voluntari, Str. Garoafelor nr. 13 a, Jud. Ilfov, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/3644/2014, cod unic de înregistrare RO28250562, cont IBAN R031RZBR0000060013437245 deschis la Raiffeisen BANK, avand calitatea de PRESTATOR, privind „Amenajare si dotare cantina corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, avand in vedere adresa nr.589 din 24.10.2018, primita de la SC Algoritm Residentia] S3 SRL, in calitate de executant al lucrărilor conform contract nr.164930 din 14.08.2018, va instintam, ca in urma constatărilor descrise in adresa amintita anterior si anexa 1, ca parte componenta a prezentei, se dorește majorarea indicatorilor cu:

Valoarea C+M (inclusiv TVA) - 585.674,89 lei

Valoare dotări (inclusiv TVA) - 826.749.11 lei

In consecința, va atsam prezentei, Devizul General si Indicatorii Tehnîco-Economici in modificați in conformitate cu situația descrisa mai sus.

Cu deosebit respect,


Beneficiar. Denumire: Adresai Faza:


Primăria Sector 3


Amenajare si dotare cantina corp C5,C6,C7 * Colegiul Tehnic Mihal Bravu

Sos. Mihai Bravu nrA28, Sector 3, București

DAL.I.

DEVIZ GENERAL

Privatei cheltuielile necesare efidentizarii energetice aferente obiectivului

Amenajam si dotare cantina corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu

Ad=2007                mp

în tei/euro la cursul BNR


4,66150 cuts inforeuro ai tenii mai 2018

ootaT.VA 0,19000

Nr. ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare       1

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

OiMffliliSl

5

Cap îoîut i Chaltutett pentru obținerea și amensflree terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea ia starea inițială

5.000,00

950,00

5.950,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/pratecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

5.000,00

950,00

5.950,00

Cripftotei2(

TOTAL CAPITOL 2

23.773,65)

4.516,99?            28290,64

CuprioteJ3 Cheltuieli pentru proiectarea ți asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Stucfil de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documeniații-suport și cheltuieli pentru odținerea de avize, acorduri și autorizații

8.856,85

1.682,80

10.539,65

3,3

Exporti zare tehnică

17,782,02

3.378,58

21.160,60

3,4

Certificarea performantei energetice șl auditul energetic ai clădirilor

1.926,72

366,08

2292,80

3,5

Proieclare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabi'itate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

29201,85

5.548,35

34.75020

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizejffi'/acQfdurilw/autori^iilw

0,00

0,00

0,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

44.013,51

8.362,57

52.376,08

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiți;

0,00

0,00

aoo

3.72

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

08.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3.521,08

669,01

4.190,09

3.8.1.2

pemru par’iaparea brdtecterilulin ia tazăle induse tn programul de donlra ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

880,27

167,25

1.047,52

3.8.2

Dirigenție de șantier

15.000,00

2.850,00

17.850,00

TOTAL CAPITOL 3

121.182,30

23.024,64

144.206,94

4,1

Construcții și înstela®

2.467241,32

468.775,85

2.936.017,17

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

83.907,00

15,942,33

99.849,33

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

559.380,00

106282,20

665.662,20

44

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

372.920,00

70.854,80

443.774,80

4,5

Dotări

927.822,15

176286,21

1.104.108,36

4,6

Active necorporafe

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4.411270,47

838,141,39

5249.411,86

Capitolul 5 Afle chetoteli

5.1

Organizare de șantier

617.577,87

117.339,80

734.917,67

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

529.352,46

100.576,97

629.929,43

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

88225,41

0,00

88.225,41

5,2

Comisioane, cele, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

22.056,35

0,00

22.056,35

5.2.3

Cote aferentă ISC pentru control ui statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.411,27

0,00

4.411,27

5.2.4

Cola aferente Casei Sociale a Constructorilor - CSC

22.056,35

0,00

22.056,35

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/desființare

26.326,93

0,00

26.326,93

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

86.581,62

16.450,51

103.032,13

5,4

Cheliuieii pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

704.159,49

133.790,31

837.949,80

0,00

0,00

Cflptfoiwî 6 Cfieftvif ,’f pentru probe tcfmetog c? s'= teste șl predare la beneficiar

6.1 {Pregătirea personajului de exploatare


ȚoiALCAPnoLB


0,00

0,00*


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


;                W        F           'i S‘^5'3^81                   .000.423,33         6.265.809,24


ÎNTOCMIT ASOCIAȚIA

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L BAU STARK S.R.L

YARDMANS.R.L

FORTIORI CONSULTING S.R.L.
DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


♦ ss*

<•


ROMANIA

19SB-EI18 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL strategi i@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 232939/29.10.2018


Domnule Primar,Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de \ri$ C5,C6,C7 al Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” prin proiectul „Ame C5.C6,C7 -- Colegiul Tehnic Mihai Bravir, pentru susținerea învățământului profesional în sistem dual, este necesară aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aferenți


tare cantină corp


acestui obiectiv de investiții. Astfel, se impune emiterea unei Hotărâri de Consiliu prin care indicatorii să fie aprobați.


Ca urmare, vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate al Direcției Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila, Serviciul Politici, Programe si Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea.


Cu considerație,Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 286/03.07.2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .................. , a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 -Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 286/03,07.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în confoimitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PAUNICA ADRIANASECRETAR, HONȚARU VALERICAPETRESCU CRISTIANComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 286/03.07.2018

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                 ...................., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 286/03.07.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrareacjomeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEF/C\<TfR'ÂBIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

^menajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 286/03.07.2018

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                 ............, a analizat proiectul de hotărâre privind

modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 286/03.07.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ, ^activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

DOBRE

ALEXANDRU


MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


...Q.Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

„Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 286/03.07.2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..^?..*..^..:..^./^........., a analizat

proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6, C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravir\ aprobați prin HCLS3 286/03.07.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOANSECRETAR, VASILIU MARIANA