Hotărârea nr. 508/2018

HCLS3 nr. 508 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare spatii Nerva Traian”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr, 234015/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 233142/29.10.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

 • -  Referatul de oportunitate privind amenajare spații Nerva Traian nr. 1, înregistrat cunr. 188950/13.09.2018;

 • -  HCGMB nr. 207/20.09.2007 privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. Nerva Traian, nr. 1, bl.k6, tronson II, Sector 3;

 • -  HCGMB nr. 508/23.08.2018 privind schimbarea destinației spațiului situat în str. Nerva Traian nr. 1, bloc k6, tronson II, Sector 3, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3;

 • -  Adresa nr. 233147/29.10.2018 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisie de specialitate studii,-prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico- economici aferenți obiectivului „Amenajare spații Nerva Traian'\ conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 508

DIN 30.10.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind

„Amenajare spatii Nerva Traian”

Lucrările de intervenție consta in:

OBIECTUL 1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ■ ARHITECTURA

 • •  refacere fațade existente aflate in stare avansata de degradare;

 • •   eficientizare termica si energetica prin înlocuire tâmplărie exterioară;

 • •  montare tamplarie exterioara acolo unde aceasta lipsește;

 • •  termoizolare planșeu subsol;

 • •  termoizolare planseu peste ultimul nivel;

 • •  refacere invelîtoare pentru zona care este expusa (refacere si reparații terasa existenta)

 • •  igienizare spațiu existent, aflat in avansata stare de degradare

 • •  compartimentări interioare pentru imbunatatirea performantei la foc a unor spatii (închideri de casa de scara, pereți rezistent! la foc, etc);

 • •  executarea compartimentărilor necesare pentru conformarea cu funcțiunea de birouri;

 • •  realizarea plafoanelor si placarea pereților existent cu siteme de gips carton (tavan casetat, tavan continuu, scafe, placarea pereților aflat in stare avansata de degradare);

 • •   realizarea tuturor finisajelor necesare pentru buna funcționare a spațiului;

 • •  amenajarea spațiului pentru a corespunde cerințelor de funcționare pentru spațiu de birouri / administrativ;

 • •  dotarea spațiului amenajar cu mobilierul necesar pentru buna funcționare;

OBIECTUL 2 - INSTALAT!! TERMO-SANITARE

refacerea grupurilor sanitare, inclusiv conformarea cu normele de accesibilitate;

refacere sistem de preluare a apelor pluviale

realizarea unui sistem independent de încălzire a spațiului, eficient economic si energetic;

 • •   realizarea unui sistem de ventilație;


OBIECTUL 3 - INSTALAȚII ELECTRICE

 • •   Instalații detecție indendiu - IDSAI dotata cu centrală adresabilă de detecție incendiu;

Montare sistem de protecție la traznet;

 • •  dotarea spațiului cu sistem de iluminat si prize, conform cu funcțiunea

 • •   curenti slabi

 • •   instalație forța, priza pamant

Prin implementarea lucrărilor propuse, se va stopa degradarea spațiului existent, respectiv se va obține un spațiu conform si funcțional pentru funcțiuni mixte: spatii administrative, birouri.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,                  1.702.482,71 lei,

din care

constructîi-montaj (C + M):                         1.017.012,06 lei.

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

 • •   Spatii de birouri si anexele necesare (spatii tehnice)

 • •  Regim de inaitime: S+P+1E

 • •  Ad - 750 mp

 • •  Adc= 750 mp

 • •  Ac = 300 mpCABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR

Nr HM5TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 oj 04 E-MAIL cabinetprimarțgipriniariej.ro

Calea Dudeștî nr. igi, sector 3, 031084, București, www.pnrnariej.ro


ROMANIA


iw-zai s i s^sâtcbim împreuna


EXPUNERE DE MOTIVE

Ea proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare spații Nerva Traian”

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 291/17.07.2018, privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în baza HCGMB-uriior nr. 207/20.09.2007 și nr. 508/23.08.2018, s-a constatat oportunitatea demarării măsurilor necesare achiziționării de servicii de specialitate pentru amenajarea spațiului situat în str. Nerva Traian nr. 1, conform referatului de oportunitate nr. 188950/13.09.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional.

în conformitate cu prevederile art. 4.1. din Contractul subsecvent de servicii nr. 200358/26.09.2018, privind „Servicii necesare pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice (SF/DALI (STUDII TEREN+ACB) + EXPERTIZA TEHNICA + AUDIT ENERGETIC+PT+DE+DTAC +ACTIVITATEA DE ASISTENTA TEHNICA) necesare pentru obiective de investiții noi, lucrări de construcții pentru intervenții, lucrări de construcții pentru intervenții la construcții existente, inclusiv instalațiile aferente acestora, extinderi la construcții existente, intervenții la construcții existente, instalații aferente acestora", respectiv DAU + Expertiză tehnică+ Audit energetic pentru obiectivul Amenajare spații Nerva Traian din str. Nerva Traian nr. 1, Sector 3, s-a elaborat un studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Amenajare spații Nerva Traian".

Urmare elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Amenajare spații Nerva Traian", au rezultat următorii indicatori tehnico - economici ai investiției "Amenajare spații Nerva Traian":

Indicatori valorici (lei inclusiv TVA)

Valoare totală a lucrărilor de intervenție: 1.702.482,71 lei

Din care

Construcții-montaj ( C+M): 1.017.0X2,06 lei

Având în vedere raportul de specialitate nr. 233142/29.10.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care

îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorulyi


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în rnitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


.                          DHÎECȚIA ADMINISTRATIVĂ Și MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

SEC 1 OR'Jl'J!                               SERVICIUL ADMINISTRATIV

gUCte^&ȘTf >

«•$>

U rT' ■ f "s ___________ ___—_

♦ i VA y A ■'■ A*          HiiW'H (w$ w) 340^0 11 /   <7 11           V% ::sJ S-MÂN. .^nmmratw^pnwifrț.rc»

: :  *» ’V*Șk. Mihăi §te.vy r;-, 45-8,. sgtetcrte tey?»teiȘ           www^wîmaw^m

ROMANIA

'         ■•■■•' •* Nr. 233142/29.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE Ia proiectul de hotărâre

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare spații Nerva Traian”

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 291/17.07.2018, privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, sector 3, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în baza HCGMB nr. 207/20.09.2007 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 508/23.08.2018, s-a constatat oportunitatea demarării măsurilor necesare achiziționării de servicii de specialitate pentru amenajarea spațiului situat în str. Nerva Traian nr. 1, conform referatului de oportunitate nr. 188950/13.09.2018

în conformitate cu prevederile art. 4.1. din Contractul subsecvent de servicii nr. 200358/26.09.2018, privind „Servicii necesare pentru elaborarea documentațiilor tehnico economice (SF/DALI (STUDII TEREN+ACB) + EXPERTIZA TEHNICA + AUDIT ENERGETIC+PT+DE+DTAC +ACTIVITATEA DE ASISTENTA TEHNICA) necesare pentru obiective de investiții noi, lucrări de construcții pentru intervenții, lucrări de construcții pentru intervenții la construcții existente, inclusiv instalațiile aferente acestora, extinderi la construcții existente, intervenții la construcții existente, instalații aferente acestora"’, respectiv DALI + Expertiză tehnică+ Audit energetic pentru obiectivul Amenajare spații Nerva Traian din str. Nerva Traian nr. 1, sector 3, s-a elaborat un studiu de fezabilitate pentru obiectivul "'Amenajare spații Nerva Traian”.

Conform studiului de fezabilitate pentru obiectivul ‘"Amenajare spații Nerva Traian”, au rezultat următoarele, (vezi anexă la prezentul raport de specialitate):

Obiectul 1 : Lucrări de construcție- arhitectură

 • •  Reface fațade existente aflate în stare avansată de degradare;

 • •  Eficientizare termică și energetică prin înlocuire tâmplărie exterioară;

izarcle dusnî'aavtj-aMfâ persors.a.te aunt preliterate de Pnnțădis tetetenfiui 3 hi catefasmisate au Regulate emul Uniunii Umopane sVWb 16 Li scopul îfrfsp’mini atdbuȚifef iegxU, IWiî pot fi dezvăluite unor ierți îr? baza unui temei fegsî juyifkte. Vă puteți Cvartete dmptetek psuvfeute te Rqpdameștefi UE &7-V2016, pdntf-te tete,., svtesă. Stelată p daiteă teauwHsi. pe ateste Tritefetei Secter 3.


DNUCfiA ADMINISTRATIVĂ Și MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SFĂVSCUH. ADMINîSTRAT!V

« Montare tâmplărie exterioară acolo unde aceasta lipsește;

 • •  Termoizolare planșeu subsol;

 • •  Termoizolare planșeu peste ultimul nivel;

 • •  Refacere învelitoare pentru zona care este expusă( refacere și reparații terasă existentă)

 • •  Igienizare spațiu existent, aflat în avansată stare de degradare;

 • •  Compartimentări interioare pentru îmbunătățirea performanței la foc a unor spații (închideri de casă de scară, pereți rezistenți la foc, etc)

« Executarea compartimentărilor necesare pentru conformarea cu funcțiunea de birouri;

 • •  Realizarea plafoanelor și placarea pereților existent cu sisteme de gips carton (tavan casetat, tavan continuu, scafe, placarea pereților aflați în stare avansată de degradare);

 • •  Realizarea tuturor finisajelor necesare pentru buna funcționare a spațiului;

 • •  Amenajarea spațiului pentru a corespunde cerințelor de funcționare pentru spațiu de birouri/ administrativ;

 • •  Dotarea spațiului amenajat cu mobilier necesar pentru buna funcționare. Obiectul 2- Instalații termo-sanitare

 • •  Refacerea grupurilor sanitare , inclusiv conformarea cu normele de accesibilitate;

 • •  Refacere sistem de preluare a apelor pluviale;

 • •  Realizarea unui sistem independent de încălzire a spațiului, eficient economic și energetic;

 • •  Realizarea unui sistem de ventilație.

Obiectul 3- Instalații electrice

® Instalații detecție incedniu ~ IDSAI dotată cu centrală adresabilă de detecție incendiu; Montare sistem de protecție la traznet;

« Dotarea spațiului cu sistem de iluminat și prize, conform cu funcțiunea;

 • •  Curenți slabi;


SMCpA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

 • •  Instalație forță, priză pământ.

Prin implementarea lucrărilor propuse, se va stopa degradarea spațiului existent, respectiv se va obține un spațiu conform și funcțional pentru funcțiuni mixte: spații administrative, birouri.

Capacități (în unități fizice și valorice):

 • •  Spații de birouri și anexele necesare (spații tehnice)

 • •  Regim de înălțime: S+P+1E

» Ad= 750 mp

 • •  Adc~ 750 mp

 • •  Ac= 300 mp

In consecință, au rezultat următorii indicatori tehnico- economici:

Indicatori valorici (lei inclusiv TVA)

Valoare totală a lucrărilor de intervenție: 1.702.482,71 lei

din care

Construcții-montaj (C+M): 1.017.012,06 Iei

Având în vedere necesitatea aprobării indicatorilor tehnico- economici rezultați în urma studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Amenajare spații Nerva Traian”, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL


ț ■’       * *

• • « • • ROMÂNIA !91B ?țt18 î SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAiL dami@pnmarie3.r0

Șoseaua Mihai Bravo nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Nr. 188950/13.09.2018ROBERȚ^R

p/ ! ■


REFERAT DE OPORTUNITATE \

privind amenajare spații Nerva Traian Nr.l


Având în vedere:

 • -  Sesizările depuse la Primăria Sectorului 3 de către Asociația de Proprietari bloc K6, sc 2 din Str. Nerva Traian nr.l. cu privire la starea degradabilă a imobilului, parter și mezanin, defecțiuni la instalațiile aferente imobilului și neefectuarea măsurilor de reabilitare și conservare a spațiului nici până în prezent;

 • -  Adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1149715/04.04.2013, redirecționată către Primăria Sectorului 3 cu nr. 753/15.04.2013 de la Asociația de Proprietari Bloc K6 sc. 2, Str. Nerva Traian nr. 1, bl K6, sc 2, cu privire la starea degradabilă a spațiului mai sus menționat(vezi anexa nr. 2 la raport);

 • -  Sesizare înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 6934/29.09.2016, de la domnul Reuț Florin, cu privire la spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, sector 3;

~ Notificarea nr. 104139/06.06.2018 către Agenția Națională Antidrog, privind rezilierea Contractului de comodat nr. 1695342/10.12.2007, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 193/15.01.2008, termenul de preaviz privind rezilierea de 30 de zile fiind atins.

Pentru pentru a putea interveni asupra imobilului în vederea igienizării, amenajării si utilizării spațiului era necesar ca imobilul să poată fi administrat de către Sectorul 3, degrevat de sarcina destinației sale. în acest sens s~a inițiat o solicitare către Primăria Municipiului București prin HCLS3 nr, 291/17.07.2018 privind solicitarea de schimbare a destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, dat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în baza HCGMB nr. 207/20.09.2007.

Prin HCGMB nr. 508/ 23.08.2018 privind schimbarea destinației spațiului situat în Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, aflat în administrarea Consiliului Local

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL


al Sectorului 3, s-a aprobat schimbarea destinației imobilului acesta urmând să fie folosit pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale din sectorul 3.

Date fiind cele prezentate, considerăm oportun să aprobați demararea măsurilor necesare achiziționării de servicii de specialitate pentru amenajrea spațiului din Str. Nerva Traian nr. 1, bloc K6, tronson II, Sector 3, aflat în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București.


DIRECȚIA ADMINISTRATIVA ȘI M DIRECTO RADU ALE

5

UNTEANU


tWECȚîA AOMINÎSTSAT^A Și MANAGEMENT îNFC’TiMÂȚtONAL

SESViC'iUL ADMINISTRATIV


% ■■

<•: <■ *

"■V >


TMlmȘFfSS-


Nr. 233147/29.10.2018


Către,

CABINET PRIMAR


Ref Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehhicd^ obiectivului de investiții ”Amenajare spații Nerva Traian”Vă transmitem atașat următoarele documente:

 • -  Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare spații Nerva Traian”

 • -  Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Amenajare spații Nerva Traian”

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare spații Nerva Traian”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .......................a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare spații Nerva Traiari\ și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEOComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare spații Nerv a Traian„


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                   ................., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea

indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare spații Nerva Traiari\ și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / ______ »"»■ ' * *

NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR,


MEMBRI:MARINEAȚĂ MARCEL


TUDOR ELENA

Ji..............................


RADU CONSTANTIN


HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDANDUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA


MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R yV P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare spații Nerva Traian„

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data                                a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare spații Nerva Traiari\ și consideră ca acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

MEMBRI:


VĂDUVĂ IULIANA


PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN