Hotărârea nr. 510/2018

HCLS3 nr.510 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

“ Expunerea de motive nr. 234008/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 233843/29.10.2018 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

 • - Adresa nr. 233847/29.10.2018 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii Bugetului de Stat pe anul 2018, nr. 2/2018; .

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Amendamentul adus la proiectul de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

A ’

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Venituri le bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 24.690,000 mii lei se majorează, cu suma de 27.220,40-mii lei, devenind 1.191.198,02 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 868,25 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.192.066,27 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, conform anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 27,926,06 mii lei, precum și estimările 2019-2021, în structură conform anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în suma de 664.652,51 mii lei, precum și estimările pentru anii 2019-2020, conform anexei nr. 11/04 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2019 - 2021, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2018, din care credite bugetare în sumă de 823.802,45 mii lei și credite de angajament în sumă de 1.351.541,56 mii lei, conform anexei nr.l 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2018, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate, conform anexei nr.l 1/08, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții si Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


NR. 510

DIN 30.10.2018


?RASEMNEAZĂ KAR HĂIȚĂ

CABINET PRIMARROMAN IA


■■jrjirsiF3

■.....MM"

HVWIHd 13NI9V0

8U0103S I


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprfmar@prirnarle3.r0

Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 233843/29.10.2018 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetară:

 • •   Veniturile Bugetului Local Sector 3 în suma de 1.166.508,02 mii lei, se majorează cu suma de 27.220,40 mii lei, devenind 1.193.728,42 mii lei.

 • •   La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 868,25 mii lei.

• Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.167.376,27 mii lei, se majorează cu suma de 27.220,40 mit lei, devenind 1.194.596,67 mii lei, astfel:

Nr.

INDICATORI

Cap.

HCLS3 nr.

Propuneri

Influente

crt.

bug.

459/2018

rectificare

(</-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

1.167.376,27

1.194.596,67

27*220,40

1

Autoritati publice și acțiuni externe

51.02

304.072,80

302.536,82

-1.535,98

2

Alte servicii publice generale

54.02

8.137,56

8.158,56

21,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

41.296,36

54.717,36

13.421,00

4

Apărare

60.02

213,60

150,60

-63,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5.191,94

4.914,94

-277,00

6

învățământ

65.02

198.752,30

184.695,99

-14.056,31

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

154.612,98

152.037,46

-2.575,52

9

Asigurări și asistență socială

68.02

211,073,47

221.391,18

10.317,71

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

72.215,63

85.015,63

12.800,00

11

Protecția mediului

74.02

155.011,00

157.179,50

2.168,50

12

Transporturi

84.02

16.703,63

23.703,63

7.000,00

• De asemenea, propunem aprobarea rectificării Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii prin majorare cu suma de 18,00 mii lei, aceasta devenind 27.926,06 mii lei.

• De asemenea, Bugetul împrumuturilor Interne aprobat, în sumă de 664.652,51 mii lei, suporta modificări numai in structură ca urmare a execuției bugetare la aceasta data.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile

precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentujui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Calea Oudești nr. 191, sector 3, 031084 București www.pnmarie3.r0

telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic@primarie3.ro

Nr.2W4.3 129 .10.2018

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

In conformitate cu :

 • •  Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • •  Decizia nr.4518/26.09.2018 a Directorului DGRFPB privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;

 • •  Hotararea CGMB nr.639/26.09.2018 privind majorarea sumelor repartizate sectoarelor Municipiului București din cote defalcate din impiozitul pe venit;

 • •  Contul de execuție bugetara;

® Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 aprobate, in suma de 1.166.508,02 mii lei,

se majoreaza cu suma de 27.220,40 mii lei, in conformitate cu contul de execuție bugetara si ca urmare a veniturilor repartizate din TVA, impozitul pe venit cat si a sumelor estimate a se incasa de la UE, aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, acestea devenind 1.193.728,42 mii lei.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, in suma de 868,25 mii lei.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3

nr. 459/2018

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

732 107,24

7773 112,03

41 004,79

I. VENITURI CURENTE, din care:

678 068,24

719 073,03

41 004,79

Impozite si taxe locale

280 000,00

282 530,40

2 530,40

Sume defalc, din TVA (11.02)

163 410,00

169 287,00

5 877,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:                        (04.02)

448 299,59

460 112,59

11 813,00

Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

367 425,00

367 425,00

0,00

Sume alocate din cote defalc din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04), din care:

80 874,59

92 687,59

11 813,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

54 039,00

54 039,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION   PT.   SECȚIUNEA   DE

DEZVOLTARE

■213 641,35

-192 856,96

20 784,39

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

434 400,78

420 616,39

-13 784,39

1. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(37.02.04)

213 641,35

192 856,96

-20 784,39

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

37,01

37,01

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM.

ACORDATE                  (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

105 962,09

105 962,09

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.                        (45.02)

386,00

386,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

114 374,33

121 374,33

7 000,00

TOTAL VENITURI buget local

1 166 508,02

1 193 728,42

27 220,40

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii instituțiilor in interesul colectivității locale a Sectorului 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii iei

INDICATORI

Titlu

HCLS 3

Nr. 459/2018

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI-TOTAL, din care:

1 167 376,27

1 194 596,67

27 220,40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

732 107,24

773 112,03

41 004,79

Cheltuieli de personal

10

169 885,79

166 340,19

-3 545,60

Bunuri si servicii

20

375 523,25

393 560,36

18 037,11

Dobânzi

30

41 296,36

54 717,36

13 421,00

Fonduri de rezerva

50

1 742,00

1 742,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

4 613,00

4 613,00

0,00

Alte transferuri

55

19 507,44

19 507,44

0,00

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCII REȘTI

Asistenta sociala

57

98 841,44

113 589,44

14 748,00

Alte cheltuieli

59

28 222,00

26 566,28

~1 655,72

Rambursări de credite

81

52 308,86

52 308,86

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

-59 832,90

-59 832,90

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

435 269,03

421 484,64

-13 784,39

In structura cheltuielilor au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

 • > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe se diminuează cu suma de 1.535,98 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare diminuare cu 5.055,00 mii lei ( cheltuieli de personal, bunuri si servicii, conform execuției bugetare) iar la Secțiunea de dezvoltare, majorare cu 3.519,02 mii lei reprezentând cheltuieli de capital (prin redistribuirea unor sume intre capitolele bugetare dar si majorări si diminuări intre poziții conform execuției bugetare la aceasta data).

 • > Cap. 54 - Alte servicii publice generale - se majoreaza cu suma de 21,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare (cheltuieli de capital prin redistribuire sumelor conform execuției bugetare).

 • > Cap. 55 - Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi - se majoreaza cu suma de 13.421,00 mii lei, la secțiunea de funcționare pentru dobânzi aferente creditelor contractate.

 • > Cap. 60 - Aparare (Centrul Militar) se diminuează cu suma de 63,00 mii lei, la Secțiunea de funcționare - bunuri si servicii, conform execuției bugetare.

 • > Cap. 61.02 - Ordine Publica si Siguranța Naționala se diminuează cu suma

de 277,00 mii iei, din care : diminuare cu 199,00 mii lei la Secțiunea de funcționare ( bunuri si servicii) si 78,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare -cheltuieli de capital, conform execuției bugetare.

r Capitolul 65.02 - Invatamant se dimineaza cu suma de 14.056,31 mii lei, din care : diminuare cu suma de 1.705,40 mii lei la Secțiunea de funcționare - bunuri si servicii la unitățile de invatamant si diminuare cu 12.350,91 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital la unitățile de invatamant, conform execuției bugetare dar si asigurării bunei desfășurări a activitatii didactice.

 • > Cap. 67 - Cultura, Recreere si Religie - se dimnueaza cu suma de 2.575,52 mii lei, astfel: majorare cu suma de 14.993,48 mii lei la Secțiunea de funcționare ~ bunuri si servicii pentru buna desfășurare a activitatii specifice instituțiilor si serviciilor dar si ca urmare a execuției bugetare si diminuare cu 17.569,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, conform execuției bugetare.

 • > Cap. 68. - Asigurări si Asistenta Sociala - se majoreaza cu suma de 10.317,71 mii lei, din care :majorare cu 12.606,71 mii lei la secțiunea de funcționare ~ bunuri si servicii prin redistribuirea unor economii si asigurarea sumelor necesare plătii ajutoarelor sociale pentru persoanele cu handicap ( sume provenite parțial din repartizarea unor venituri de la bugetul de stat) iar la Secțiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, diminuare cu 2.289,00 mii lei, conform execuției bugetare.

 • > Cap.70 - Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica se majoreaza cu suma de 12.800,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, reabilitare termica dar si pentru rambursarea imprumuturilor contractate.

 • > Cap.74 - Protecția Mediului - se majoreaza cu suma de 2 168,50 mii lei,

din care : la Secțiunea de funcționare, bunuri si servicii, majorare cu 2.006,00 mii lei pentru salubritate si gestiunea deșeurilor de pe raza sectorului, iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 162,50 mii lei cheltuieli de capital pentru desfasurarea in condiții optime a Direcției de Salubritate.

>   Cap.84 - Transporturi - se majoreaza cu suma de 7.000,00 mii lei, sume

alocate astfel: la Secțiunea de funcționare majorare cu 5.000,00 mii lei pentru reparații străzi si 2.000,00 mii lei la secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se

prezintă după cum urmeaza:

mii lei

Nr. cri.

INDICATORI

Cap. bug.

HCLS3 nr. 459/2018

Propuneri rectificare

Influente (+/-)

CHELTUIELI-TOTAL

50.02

1.167.376,27

1.194.596,67

27.220,40

1

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

304.072,80

302.536,82

-1.535,98

2

Alte servicii publice generale

54.02

8.137,56

8.158,56

21,00

3

Tranzacții privind datoria publică

55.02

41.296,36

54.717,36

13.421,00

4

Apărare

60.02

213,60

150,60

-63,00

5

Ordine publica și siguranță națională

61.02

5.191,94

4.914,94

-277,00

6

învățământ

65.02

198.752,30

184.695,99

-14.056,31

7

Sănătate

66.02

95,00

95,00

0,00

8

Cultură, recreere și religie

67.02

154.612,98

152.037,46

-2.575,52

9

Asigurări și asistență socială

68.02

211.073,47

221.391,18

10.317,71

10

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

72.215,63

85.015,63

12.800,00

11

Protecția mediului

74.02

155.011,00

157.179,50

2.168,50

12

Transporturi

84.02

16.703,63

23.703,63

7.000,00

• Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 27.908,06 mii lei, suporta modificări atat la venituri cat si la cheltuieli prin majorare cu suma de 18,00 mii lei ( conform propunerilor unităților de invatamant - cheltuieli cu bunuri si servicii), acesta devenint 27.926,06 mii lei.

• Bugetul împrumuturilor Interne aprobat, în sumă de 664.652,51 mii lei, suporta modificări numai in structura ca urmare a execuției bugetare la acesta data.

• Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investita pe anul 2018, din care: credite bugetare in suma de de 823.802,45 mii lei si credite de angajament in suma de 1.351.541,56 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere cele prezentate, fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3, de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si îmbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2018.


Director Investiții Achiziții,


TELEFON (004 O2î) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economtc@primarie3.ro

Calea Dudești nr. igi, sector 3, 031084, București, www.primane3.ro


ROMANIA


îgie 2<m t sarsAtorim împreunaNr. ZW4? / 29 .10.2018


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2018, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................... , a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNieĂADRIANA

MEMBRI:          ’

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-C RIȘTI AN

POPESCU ROMEO


HONȚARU VALERICAPETRESCU CRISTIAN