Hotărârea nr. 511/2018

HCLS3 nr. 511 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de încetare și se ratifică Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999), modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1-54

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 233814/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 233334/29.10.2018.al Direcției Economice;

 • -  Adresa societății Rosal Grup SA înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 233270/29.10.2018;

 • -  Sentința Civilă nr. 2774/28.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel București -Secția a-VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 6228/2/2010* irevocabilă prin Decizia nr. 2578/14.06.2018 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție;

 • -  Adresa nr. 233337/29.10.2018 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 1311 si art. 1312 Cod Civil;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioar,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ia act de încetare și se ratifică Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3, înregistrat cu nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999) modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1-54, potrivit Sentinței Civile nr. 2774/28.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a-VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 6228/2/2010* irevocabilă prin Decizia nr. 2578/14.06.2018 pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție, cu condiția ca societatea ROS AL GRUP S.A. să nu aibă nicio pretenție financiară prezentă sau viitoare asupra tuturor sumelor reținute de Primăria Sectorului 3 până în prezent în baza contractului sau asupra oricăror aspecte și clauze din contract.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, ca în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri să inventarieze și să întocmească formalitățile necesare preluării sistemelor de colectare a deșeurilor, în mod selectiv, în recipienți îngropați, existente pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 3.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția Generală de Salubritate Sector 3, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


EMNEAZĂ


NR. 511

DIN 30.10.2018


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 O2i) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 3? 8 03 04 E-MAllxabixiaipiimaxjgipmnadfi^-ca.

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, E uâ&€ȘTPW\8w.primarie3.ro

CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

fa proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetare și se ratifică Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999)

modificat și completat prin actele adiționale nr. 1-54

Potrivit Deciziei civile nr. 2774/28.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr.6228/2/2010*, rămasă irevocabilă la data de 14.06.2018, prin respingerea recursurilor declarate împortiva acesteia, s-a dispus obligarea Consiliului Local Sector 3 ca, în termen de o lună de la adoptarea documentelor mai sus menționate, să opteze pentru modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare, demararea procedurilor de achiziție publică, în ipoteza opțiunii pentru delegarea de gestiune și încetarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare/prestărî servicii salubrizare și a actelor adiționale la acestea, la data încheierii noilor contracte de delegare a gestiunii, urmare a derulării procedurilor de achiziție mai sus menționate.

Serviciul de salubritate pe raza Sectorului 3 a fost asigurat până la data de 14.09.2018 de către Rosal Group S.AÎn baza Contractului nr. 5066/09.11.1999, modificat și completat printr-o serie de acte adiționale nr.1-54.

Având în vedere cele mai sus menționate și ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Econmice, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


DIRECȚIA ECONOMICĂ

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@pnmarle3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.prtmarie3.ro

ROMANIA20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


TW A TlZ^Tinr TXT? CțT>T?Z^T A T THF Â nPTT* ivAPOIaI UJeL SPA.JLJl JL A. x 1S

Ia proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetare și se ratifică Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3nr. 24165/09.11.1999 (nr.

5066/11.11.1999) modificat și completat prin actele adiționale nr. 1-54

în urma licitației publice organizate de către Primăria Municipiului București în anul 1999, serviciul public de salubrizare a fost realizat către S.C.Rosal Servis SRL, în prezent Rosal Group S.A., în baza Contractului pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999) încheiat cu Primăria Municipiului București.

în baza Hotărârii Consiliului General al Municipilui București nr. 141/05.07.2001 și a Dipoziției Primarului General nr. 1353/17.07.2001, s-a încheiat Actul adițional nr. 7/2001 la contractul anterior menționat, potrivit căruia Primăria Sectorului 3 se substituie Primăriei Municipiului București la Contractul de prestări servicii- încheiat între Primăria Municipiului București și S.C. Rosal Servis S.R.L., nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/09.11.1999).

Contractul anterior menționat a fost modificat și completat prin actele adiționale nr. 1-54, potrivit prevederilor legale incidente în materie și în conformitate cu dispozițiile art. 1311 și art. 1312 Cod Civil.

Prin Sentința Civilă nr. 2774/28.10.2015 pronunțată de Curtea de Apel București ~ Secția a-VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 6228/2/2010*, instanța a respins acțiunea formulată de Consiliul Concurenței față de pârâții Primăria sector 1, Consiliul local sector 1 și SC Romprest SA, ca lipsită de interes, a constatat că pârâta SC Romprest SA a renunțat la judecarea cererii reconvenționale; a admis în parte acțiunea precizată față de restul pârâților și intervenienți și, în consecință a obligat pârâții:

- Primăriile sector 2, 3, 4 și 6, respectiv Consiliile locale sector 2, 3, 4 și 6 ca, în termen de maximum 3 luni de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri, să

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA ECONOMICĂ


elaboreze, respectiv să aprobe caietele de sarcini și regulamentele serviciului public de salubrizare;

 • - Consiliile locale 2,3,4 și 6 ca, în termen de o lună de la adoptarea documentelor mai sus menționate, să opteze pentru modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare;

 • - Primăriile sector 2, 3, 4 și 6, respectiv Consiliile locale 2, 3, 4 și 6 ca, în ipoteza opțiunii pentru delegarea de gestiune, în termen de maximum 3 luni de adoptarea HCL privind delegarea gestiunii să întocmească documentația de achiziție publică și să demareze procedura de achiziție publică, potrivit legii, în vederea atribuirii și încheierii contractelor de delegare a gestiunii;

-a dispus încetarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare/prestări servicii salubrizare pentru sectoarele 2, 3, 4 și 6 și a actelor adiționale la acestea, la data încheierii noilor contracte de delegare a gestiunii, urmare a derulării procedurilor de achiziție mai sus menționate;

-a respins restul pretențiilor reclamantului;

-a respins ca nefondată cererea reconvențională formulată de pârâta SC Urban SA;

 • - a respins ca nefondate cererile de intervenție accesorie formulate de SC Supercom si SC RER Ecologic Service București ™ REBU SA. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Prin Decizia nr. 2578/14.06.2018, irevocabilă, pronunțată în dosarul anterior menționat, înalta Curte de Casație și Justiție:

 • - respinge excepția rămânerii fără obiect a capătului 1 al cererii introductive și excepția lipsei de interes a capătului 2 al cererii introductive din acțiunea principală, invocate de recurentul-pârât Primarul General al Municipiului București,

respinge excepția autorității de lucru judecat, invocată de recurenta-intervenientă S.C. „SUPERCOM” S.A.’

 • - respinge recursurile declarate de pârâții Consiliul Local al Sectorului 6 București și Primarul Sectorului 6 București, pârâtul Primarul General al Municipiului București, pârâtul Consiliul General al Municipiului București, pârâții Consiliul Local al Sectorului 2 București și Primarul Sectorului 2 București, pârâții Primarul Sectorului 4 București și Consiliul Local al Sectorului 4 București, pârâta S.C. „ROSAL GRUP” S.A., pârâta S.C. „URBAN” S.A., prin Administrator Judiciar SMDA Insolvency SPRL și de intervenienta S.C. „RER Ecologic Service București REBU” S.A., împotriva Sentinței civile nr. 2774 din 28 octombrie 2015 a Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și recursul declarat de intervenienta S.C.


DîSECȚIA ECONOMICĂ

A

„SUPERCOM” S.A. împotriva încheierii din data de 10 decembrie 2014 și a Sentinței civile nr. 2774 din 28 octombrie 2015 ale Curții de Apel București ~ Secția a VIH-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondate.

Serviciul de salubritate pe raza sectorului 3 a fost asigurat până la data de 14.09.2018 de către Rosal Group S.A în baza Contractului nr. 5066/09.11.1999, modificat și completat printr-o serie de acte adiționale.

Potrivit prevederilor art 6 alin (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților.

Având în vedere cele mai sus menționate propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local Sector 3 al municipiului București proiectul de hotărâre atașat prezentului Raport de Specialitate.


Către,


PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - BUCUREȘTI


Calea Dudesti nr. 191, sector 3, Mun. București

In atentia domnului Primar NEGOITA Robert-Sorln

Subscrisa ROSAL GRUP S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Str. Turturelelor nr. 11 A, Modul 15, Sectror 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/8222/1994, CUI RO6089555, tel: 021/200.69.51, fax: 021/255.11.08, e-mail: secretariat@rosal.ro, reprezentata legai prin domnul Bogdan NICULESCU - Director General.

Având în vedere:

 • - Decizia Camerei de Conturi București nr. 161/25.11.2016- Măsură 7

 • - Tranzacția nr. E1782/16.02.2018 (26853/16.02.2018)

-Notificarea ROSAL GRUP S.A. privind încetarea prestării serviciul de salubritate, înregistrată la Sector 3- Cabinet Primar cu nr. 174837/29.08.2018

Ne angajam sa nu avem nicio pretenție financiara prezenta sau viitoare asupra tuturor sumelor reținute de către dvs. de la data încheierii tranzacției nr. E1782/16.02.2018 (26853/16.02.2018) și până la data plății ultimei facturi aferente contractului nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999), indiferent de adoptarea de către Consilul Local Sector 3 a unui act administrativ privind ratificarea Contractului pentru achiziția serviciului de salubritate nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999) modificat și completat prin actele adiționale nr. 1-54

Cu stima,

ROSAL GRUP S.A.

Prin Președinte Consiliul Administrației - Director General

Bogdan NICULESCU /   ; :DIRECȚIA ECONOMICĂTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


UUA 2018 j SĂRBĂTOflIM ÎMPREUNĂ


Nr. ^M33>/2^.10.2018


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de Legea nr. 101/2006 republicata, Codul Civil, Sentința Civila nr.2774/28.10.2015 si Decizia nr.257814.06.2018 pronunțata de înalta Curte de Casație si Justiție, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre prin care se ia act de Încetare si se ratifica Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate in Sectorul 3 nr.24165/09.11.1999 (nr.5066/11.11.1999) modificat si completat prin actele sditionale nr.1-54.

Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

Cu stima,


Datele dumneavoastră peisonale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetare și se ratifică Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11,1999), modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1-54

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..................../A0.2..A9............., a analizat proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetare și se ratifică Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999), modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1-54, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii,

prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNFCA ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR, HONȚARU VALERICA


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetare și se ratifică

Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999), modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1-54

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..........., a analizat

proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetare și se ratifică Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999), modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1-54, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea .                  .                                                     _ ... -r-rfr          .

drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotarare menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANAMEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN
VOINEAINOCENȚIU-IOAN
Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetare și se ratifică Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09 11.1999 (nr. 5066/1L11.1999), modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1-54

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                     a analizat proiectul de hotărâre prin care se ia act de încetare și se

ratifică Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999), modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1-54, și consideră ca acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

WM- ........

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:      /q

.pe...

aj&t           ’. zx..                       ................................................

......IUL.   4^ W........................................


PREȘEDINTE,

POreSCUJlOME^

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL