Hotărârea nr. 512/2018

HCLS3 nr.512 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 233310/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 230010/24.10.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Adresa nr. 230023/ 24.10.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Odinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • -  Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • -  HCLS3 nr. 385/31.08,2018 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze“- între societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  HCGMB nr,3 96/2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului "Școala profesională Metropolitană în sistem dual din București"

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2), lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 181899/ 05.09.2018, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze actul adițional, iar Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea acestuia.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplin’              - -     - -


NR. 512

DIN 30.10.2018


ITRĂSEMNEAZĂ

SEClUf AH


HĂIȚĂ


ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA

CONTRACTUL DE PARTENERIAT pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual înregistrat la unitatea de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București sub nr. 1736/05.09.2018, la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr, 181899/05.09.2018 și Ia societatea Apa Nova București S.A. sub nr. 11917/06.09.2018

Prezentul act adițional (denumit în cele ce urmează „Actul Adițional”) a fost încheiat astăzi, ________de către și între următoarele Părți contractante:

 • 1. Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București, cu sediul în București, Str. Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12, telefon 021.340.26.54, fax: 021.340.26.54, CUI 4400964, reprezentată legal prin Amelia ZORZOANĂ, având funcția de Director, denumită în cele ce urmează „Unitatea de învățământ”,

 • 2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul administrativ în București, Calea Dudești nr. 191, București, Sector 3, C.I.F. 4420465, telefon 021.318.03.23 -28,’ fax 021.318.03.04, reprezentată legal prin Robert Sorin NEGO1ȚĂ, în calitate de Primar, denumită în cele ce urmează „Sector 3 ”,

 • 3. Operatorul economic (partener de practică) societatea Apa Nova București S.A. cu sediul social în str. Tunari nr. 60A, Clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2, București, identificată cu J40/9006/1999, C.U.L 12276949, telefon 021.310.02.74, fax 021.312.44.37, reprezentat legal prin Jorj - Mădălin MIHAILOVICI, în calitate de Director General, denumit în cele ce urmează „Partener de practică”,

Unitatea de învățământ, Sector 3 și Partenerul de practică sunt denumite în continuare, în mod colectiv, „Părțile” sau fiecare, individual, „Partea”.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

 • (A)   Părțile au încheiat la data de 06.09.2018 Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, înregistrat la unitatea de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București sub nr. 1736/05.09.2018, la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 181899/05.09.2018 și la societatea Apa Nova București S.A. sub nr, /06.09.2018, având ca obiect stabilirea condițiilor de colaborare între Părțile contractante, drepturile și obligațiile Părților, precum și costurile asumate pentru formarea profesională a elevilor pentru care se inițiază pregătirea prin învățământul dual, începând din anul școlar 2018, denumit în continuare drept „Contractul de parteneriat”,

 • (B)    în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în cazul elevilor care frecventează învățământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport și facilitățile de cazare și masă gratuite prevăzute la alin. (8) se acordă, conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educație și formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu.

 • (C)   Având în vedere următoarele prevederi legale:Avizat

Direcția Juridică


Serviciul Legislație și Avizare Contracte


Șef Serviciu, GeorgetaVjișan

 • I.  Alt. 102 alin.(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările

ulterioare, care prevede următoarele:

-în cazul învățământului profesional și tehnic finanțarea din partea operatorilor economici se realizează în baza unui contract de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ, unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară și operatorul economic;

-categoriile de cheltuieli pentru operatorii economici, pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic.

 • II. Prevederile Ari. 11 și art.14 privind drepturile și obligațiile operatorului economic

stabilite de contractul de parteneriat, din Metodologia de Organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, potrivit cărora operatorul economic are dreptul să stabilească cuantumul și a criteriile de acordare a susținerii financiare, stimulentele și alte forme de sprijin pentru elevi, și obligația să acorde formele de sprijin material și stimulentele financiare ce au fost convenite prin contractul de parteneriat;

P) Partenerul de practică este dispus să acorde un sprijin financiar fiecărui elev pentru acoperirea cheltuielilor de cazare;

(E) Părțile au decis sa amendeze Contractul de parteneriat în conformitate cu termenii și condițiile ce urmează și, prin urmare, au hotărât semnarea prezentului Act Adițional.

prin urmare, având în vedere declarațiile, garanțiile, angajamentele și alte obligații cuprinse în prezentul Act Adițional, în temeiul prevederilor din Codul Civil al României, ale Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Metodologiei de organizare și funcționarea a învățământului dual din 29.03.2017, și cu intenția de a se angaja,

PĂRȚILE AU CONVENIT URMĂTOARELE:

Art. L Toți termenii scriși cu majusculă și care nu sunt altfel definiți în prezentul Act Adițional vor avea înțelesul atribuit acestora în cuprinsul Contractului de parteneriat, fiind încorporați în prezentul prin referință.

Art. 2. Litera a) a articolului 2 din Contractul de parteneriat se modifică și va avea următorul cuprins: „ a) La nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor (CNC):

24 elevi, în domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice, calificarea profesională Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze;”

Art. 3. Anexa nr. 2 la Contractul de parteneriat se modifică și va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Act Adițional, aceasta urmând a fi înlocuită în mod corespunzător în Contractul de parteneriat.

Art. 4. Anexa nr. 4 la Contractul de parteneriat se modifică și va avea conținutul prevăzut în

Anexa nr. 4 la prezentul Act Adițional, aceasta fiind înlocuită în mod corespunzător în

Contractul de parteneriat.

fe/o       V

2 Q      Js

Art. 5. Prevederile prezentului Act Adițional fac parte integrantă din Contractul de parteneriat. Toate clauzele Contractului de parteneriat care nu au fost modificate prin prezentul Act Adițional rămân neschimbate.

Art. 6, Prin excepție de la prevederile art. 13 alin (2), capitolul VIII, din Contractul de parteneriat, prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării sale de către toate Părțile contractante, Părțile convenind și declarând în mod expres că sunt de acord cu încheierea prezentului Act Adițional fără respectarea procedurii prevăzută la articolul citat.

Art. 7. Orice comunicare între Părți în legătură cu subiectele ce fac obiectul prezentului Act Adițional se va face în conformitate cu prevederile articolului 18 din Contractul de parteneriat.

Art. 8. Orice litigii născute din sau în legătură cu prezentul Act Adițional, inclusiv cu privire la existența acestuia, validitatea sau încetarea sa, vor fi soluționate în conformitate cu prevederile articolului 19 din Contractul de parteneriat.

Art 9. Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi........2018, în 3 exemplare originale, câte un

exemplar original pentru fiecare parte.

Unitatea de învățământ

Colegiul Tehnic Anghel Saligny București Reprezentant legal:

Funcția: Director


Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal:

Funcția: Primar


Operatorul economic (partener de practică) Apa Nova București S.A.

Reprezentant legal:

Funcția: Director General


Sectorul 3 al Municipiului București

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,


Vizat Apa Nova București SA, Director Financiar


Sef Serviciu Juridic


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Șef Serviciu Achiziții


ANEXA nr. 2 la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual înregistrat la unitatea de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București sub nr. '1736/05.09.2018, la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 181899/05.09.2018 și la societatea Apa Nova București S.A. sub nr. 18165508/06,09.2018

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic Apa Nova București S.A., în anul școlar 2018 - 2019.

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze Clasa a IX-a


1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentiu încheierea contractelor de practică

Nr.de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev (lei/elev)

Perioada pentru care se acordă (nr. de luni/zile)

Valoare a totală

5>d«l

1

2

3

4

5

6

Bursa lunară

24

500 lei/lună

.... luni

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

24

200

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

24

200

■■ ■■■■

•:-N W.N.N--

Echipament de lucru

24

200

Echipament de protecție (în funcție de domeniul de activitate) incaltaminte, salopeta, mânuși

24

500

Transport la și de la locul de practică -Abonament lunar nominal valabil pe toate liniile în București și județul Ilfov (elevi/ studenți-curs zi)

24

70 lei/lună (67,2 conform tarif STB SA -Societatea de Transport București STB SA, la data 09.10.2018)

... zile

Asigurarea unei mese/zi la locul de practică

24

25 lei/zi

... zile

Rechizite necesare pe perioada practicii

24

50

Premii pentru stimularea performanței

24

200

Altele: sprijin financiar cazare

11

maximum

4

Total valoare stimulente/ forme de sprijin                                    [A: .<          l

300

lei/lună/elev2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

(conform art. 7 din HG

951/2017)

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

80% /maxim 10 absente nemotivate pe luna

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100%

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Promovabilitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

90% /nota 10 la purtare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toți elevii, la începutul anului școlar

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toți elevii, la începutul anului școlar

Echipament de lucru

pentru toți elevii, la începutul anului școlar

Dotarea atelierului de practica

Echipament de protecție

pentru toți elevii, la începutul anului școlar

Transport la și de la locul de practică

pentru toți elevii

Abonament lunar nominal valabil pe toate liniile în București și județul Ilfov (elevi/ studenți-curs zi)

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

pentru toți elevii

Rechizite necesare pe perioada practicii

pentru toți elevii

Premii pentru stimularea performanței

pentru toți elevii, cu media semestriala peste 8

Altele: sprijin financiar cazare

Se acordă pentru toți elevii care frecventează învățământul dual și care au domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în care se află unitatea de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București și care vor încheia cu Operatorul economic (partenerul de practică) Apa Nova București SA,

L Operatorul          economic

(partenerul de practică) Apa Nova București SA va suporta costurile cazării elevilor într-un alt internat școlar situat în apropierea      Unității     de

învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București în limita unei sume de maxim 300

Contractul de pregătire practică în învățământul dual.


lei/lună/elev;

 • 2.  în situația în care cazarea elevilor nu se va putea face intr-un alt internat școlar situat în apropierea Unității de învățământ Colegiul Tehnic Anghel Saligny București, Operatorul economic (partenerul de practică) Apa Nova București SA va oferi elevilor suma lunară de 300 lei cu titlu de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor legate de cazare;

 • 3.   în oricare dintre situații, obligația supravegherii elevilor cazați în regim de internat sau în orice alt regim de cazare, precum și obligația răspunderii cu privire la activitățile desfășurate de elevi în spațiile de cazare, revin exclusiv tutorelui legal/părintelui elevului.


Operatorul economic (partener de practică) Apa Nova București S.A.

Reprezentant legal:

Funcția: Director General SemnăturaAvizat Direcția Juridică Serviciu? Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

ANEXA Nr. 4 la Actul Adițional nr, 7 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr......................

Responsabilitățile tutorelui de practică

Tutorele de practică are următoarele obligații:

 • a.       să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b.       să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c.       să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d.       să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e.       să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f.       să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g.       să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h.       să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i.       în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j.       să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k.       să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • l.       să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m.      să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n.       să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

 • o.       să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

Operatorul economic: Apa Nova București S,A.


Reprezentant legal (numele și prenumele):

Funcția: Director Genera!

Semnătura

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic Anghel Saligny București Reprezentant legal (numele și prenumele):

Funcția: Director

Avizat Direcția Juridică Seiviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

SECTOR 3

CABINET PRIMAR


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetpnmar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro


ROMANIA


5918-2018 i SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" și Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" și Sectorul 3 al Municipiului București au semnat Contractul de parteneriat nr. 181899/ 05.09.2018, aprobat prin HCLS3 nr. 385/31.08.2018, prin intermediul căruia și-au asumat drepturile și obligațiile pentru formarea profesională a unui număr de 28 de elevi prin învățământul profesional în sistem dual pentru calificarea profesională de „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze".

Ca urmare a unei decizii interne, operatorul economic a decis să modifice anexa nr. 2 la contract, anexă care detaliază situația stimulentelor, susținerea financiară și celelalte forme de sprijin acordate elevilor de către operatorul economic societatea Apa Nova București SA în anul școlar 2018-2019. Conform noii anexe propuse de operatorul economic, se va modifica suma oferită pentru transportul elevilor la și de la locul de practică și se va oferi, suplimentar, sprijin financiar pentru cazarea în București a elevilor care provin din alte localități în cuantum de 300 de lei/ elev.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

CABINET PRIMAR

în acest sens, societatea Apa Nova București SA a solicitat încheierea unui act adițional la Contractul de parteneriat nr. 181899/ 05.09.2018.

Luând în considerare cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 230010/ 24.10.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.TELEFON (004 azi) 518 03 23 ■ 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL strategii@pfimarie3.fc

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

Nr. 230010/24.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind încheierea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic S.C. Apa Nova București S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

Prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar a fost introdus și sistemului dual, care are scopul de a asigura formarea de personal calificat conform cerințelor și necesităților agenților economici.

Potrivit „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual“ aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, S.C. Apa Nova București S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" și Sectorul 3 al Municipiului București au semnat contractul de parteneriat nr. 181899/ 05.09.2018, aprobat prin HCLS3 nr. 385/31.08.2018, prin intermediul căruia și-au asumat drepturile și obligațiile pentru formarea profesională a unui număr de 28 de elevi prin învățământul profesional în sistem dual pentru calificarea profesională de „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze’*.

Anexa nr, 2 la acest contract detaliază situația stimulentelor, susținerea financiară și celelalte forme de sprijin acordate elevilor de către operatorul economic S.C. Apa Nova București S.A. în anul școlar 2018-2019.

Ca urmare a unei decizii interne, operatorul economic a decis să modifice suma oferită pentru transportul elevilor la și de la locul de practică și să ofere, suplimentar, sprijin financiar pentru cazarea în București a elevilor care provin din alte localități localități în cuantum de 300 de lei/ elev.

Date fiind cele prezentate, pentru a putea fi operate modificările la Anexa nr. 2, este necesară încheierea unui act adițional, în conformitate cu prevederile Capitolului VIII, ari. 13. (1) din contractul de parteneriat nr. 181899/ 05.09.2018, Astfel, anexăm prezentului raport modelul de act adițional ce se impune a fi aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 3. De asemenea, menționăm că prin încheierea acestui act adițional drepturile și obligațiile asumate de către Sectorul 3 al Municipiului București prin contractul nr. 181899/ 05.09.2018 nu vor suferi modificări.

-.»• <■

ROMÂNIA

1916-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


p «         *

*.%     .•


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 azi) 318 03 04 E-MAIL strategii®)primarie3.ro

Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084, București, www.primar1e3.ro


Către,

Cabinet Primar


Ref. Ia: proiectul de hotărâreprivind mcheierea actului


Nr. 230023/24.10.2018


idițional nr. 1 ia contractul nr.


181899/05.09.2018 pentru formarea profesiona               in învățământul dual între operatorul

economic S.C, Apa Nova București S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului


București

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 230010/24.10.2018 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul HCL S3 privind încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze“- între operatorul economic S.C. Apa Nova București S.A., Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București.Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

Comisia de studii, prognoze economico ~ sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...............t?.P....AQ2...?>.P..'?..U.............., a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEF A VORAB7C proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, păunjcăadrianaMEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                ............., a analizat proiectul de hotărâre privind

aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățământ^activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA


MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data                         ........., a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

MEMBRI:


VĂDUVĂ IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANA


PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații eu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu xnass-media


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de.               ................... a analizat proiectul de hotărâre

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" și Sectorul 3 al Municipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PRESEDINT voicu

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA