Hotărârea nr. 513/2018

HCLS3 nr. 513 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizarii/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 234208/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 234163/29.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  Adresa nr.899/29.10.2018 a Direcției Generale de Salubritate Sector 3 înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 234195/29.10.2018;

 • -  HCLS 3 nr.357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr.358/14.08.2018 privind darea în administrare a furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București;

 • -  Adresa nr. 234166/29.10.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public; în conformitate cu prevederile:

 • -  Art.8 alin.(3) lit.k) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.6 alin. (1) lit.k) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.32 alin. (3) teza a doua și art.43 alin.(2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCGMB nr.82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, cu modificările ulterioare;

 • -  Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ni; 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Raportul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

 • -  Amendamentele aduse proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

s              $      7

A

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Articolul 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.357/14.08.2018 privind înființarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.418/14.09.2018, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

“Art,4,(1)Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3 va fi asigurată din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, precum și din alte surse legal constituite.

(2) Preluarea execuției bugetare se va face de pe sursa A -buget local, pe sursa G - venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, precum și din alte surse legale

A

Art.2. In vederea punerii în aplicare a prevederilor art.l se împuternicește ordonatorul principal de credite să introducă modificările în bugetul general de venituri și cheltuieli al Sectorului 3.

Art.3. Anexa nr.3 - Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare, aprobată pin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.358/14.08.2018 privind darea în administrare a fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Darea în administrare a furnizării/prestării serviciului public de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 se realizează pe o perioadă de 5 ani.

Art.5. Se aprobă tarifele pentru activitățile specifice fumizării/prestării serviciului public de salubrizare, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Tariful pentru utilizatori persoane fizice și asociații de proprietari ce colectează selectiv deșeuri reciclabile și le depun la punctele de colectare, va fi suportat în cuantum de 99% de la bugetul local al Sectorului 3.

Art7. încasarea sumelor stabilite prin facturile emise în baza contractelor încheiate între Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și utilizatori persoane fizice și juridice se va realiza prin Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale pentru Direcția Generală de Salubritate Sector 3, pe baza situațiilor puse la dispoziție de către aceasta din urmă.

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția Economică și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, și Direcția Generală de Salubritate Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 513

DIN 30.10.2018

Anexa nr. 1 la HCLS 3             din J.O'

Nr.

ort

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

Anul

2018

2010

2020

2021

2022

0

1

2

3

4

5

a

1

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

1.1

Contractarea serviciilor de salubrizare stradala si deszăpezire

a) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor

de calitate ai activitatii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activitatii,pe categorii de acrivitati

-100%

100%

100%

100%

100%

1.2

Măsurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate

a) numărul de reclamat» rezolvate privind cantitatile

de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamați! privind cantitatile de servicii prestate (exprimat in %)

= 100%

100%

100%

100%

100%

b) ponderea din numărul de reclamați! de la Ht.a) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

c) procentul de solicitări de la lit.b) care au fost rezolvate in mai puțin de 5 zile lucratoare

- 100%

100%

100%

100%

100%

d) numărul de sesizări din partea agentilor de proiective a mediului, raportat Ia numărul total de sesizări din partea autoritarilor central si locale (exprimat in %)

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

e) numărul de sesizări din partea agentilor de sanatate publica , raportat la numărul total de sesizări din partea autoritarilor central si locale (exprimat in %}

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

f) numărul de reclamării rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numărul total de reclamării privind calitatea activitatii prestate (exprimat in %)

= 100%

100%

100%

100%

100%

g) ponderea din numărul de reclamării de la lit.f) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%h) procentul de solicitări de la Htg) care au fost rezolvate in mai puțin de o zi calendaristice

= 100%

100%

100%

100%

100%

1) numărul de recipient de precolectare asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări venite din partea autoritarilor central si locale (exprimat in %)

= 100%

100%

100%

100%

100%

jjnumarul de reclamați! rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamării privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati (exprimat in %)

= 100%

100%

100%

100%

100%

k) suprafața efectiv curatata raportata la suprafața programata pentru curatare (exprimat in %)

= 100%

100%

100%

100%

100%

1) suprafața efectiv deszăpezită raportata ia suprafața programata pentru deszăpezire (exprimat in %)

= 100%

cz

100%

100%

ÎS

100%

100%

m) Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj* din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale (exprimat în %).

= 40%

= 40%

= 50%

= 60%

= 70%

n) Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (exprimat în %).

- 45%

= 55%

-70%

= 70%

= 70%

1.3

Răspunsuri la solicitări scrise

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestata

= 100%

SC

100%

100%

100%

100%

b) procentul de la lit.a) ia care s-a răspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

= 100%

100%

100%

100%

100%

2

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT!

~tT

2.1

Indicatori de performanta garantat! prin licența de prestare a serviciului

a) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului,

rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate (exprimat in %)

=0%

-0%

-0%

=0%

2.2

Indicatori de performanta a căror nerespectare atrage penalHati conform contractului

a} valoarea despăgubirilor acordata de operator

pentru culpa proprie sau daca au existat îmbolnăviri, accidente din cauza nerespectariî condițiilor impuse prin contract (exprimat in %)

=0%

^0%

=0%

=0%

-0%

b) numărul de amenzi date de autoritatea central sau locala pentru neexecutarea corespunzătoare a activitatii (exprimat in %).....................................................................................................

=0%

=0%

=0%

^0%

-0%

c) numărul de intervenții întârziate (mai mari de 15 minute) (exprimat in %)

=0%

~0%

-0%

d) numărul de intervenții necorespunzatoare (exprimat in %)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

e) efectuarea investițiilor impuse prin contract (exprimat in %)

~ 100%

100%

100%

100%

100%

ANEXA 2

la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. &13 t 30.10. Mg

Tarifele activităților specifice serviciului de sahibrâare Sectorul 3 al Municipiului București

Activitate specifică 1. - Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracțicolectate separat, tară a aduce atingere, fluxujui de deșeuri de. echipamente electrice și electronice,, baterii și acumulatori;

TARIF FĂRĂ TVA

TVA

1 TARIF CU TVA~|

|           282.89 lei/t

53,75 lei/t

j      336,64 lei/t      |

Tariful pentru agenții economici se va exprima utilizând ca unitate de măsură metrul cub (mc) și se va determina având in vedere o greutatea specifică a deșeurilor menajere de 350 kg/mc.

'^rIFFĂRĂTVA


0,06 lei/mp


TARIF FĂRĂ TVA

TVA

1 TARIF CU TVA

L

99,01 lei/mc

18,81 lei/mc

i 117,8.2 lei/mc

Tariful pentru persoanele fizice, utilizatori casnici, se va exprima in lei/persoana/luna.

TARIF FĂRĂ TVA persoane fizice, consumatori casnici

TVA persoane fizice, consumatori casnici

TARIF CU TVA persoane fizice, consumatori casnici

5,03

lei/ luna/persoana

0,96

lei/ luna/persoana

5,99

lei/ luna/persoana

Activitate specifică 2 - Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căi!or publice;

TVA     | TARIF CU TVA |

0.01 lei/mp     j 0.07 lei/mp     |Activitate specifică 3- Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

TARIF FĂRĂ TVA

TVA

| TARIF CU TVA

3,49 lei/mp

0,66 lei/mp

|     4,15 lei/mp

Activitate specifică 4- Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

TARIF FĂRĂ TVA

TVA

! TARIF CU TVA

13,07 lei/kg

2,48 lei/kg

j      15,55 lei/kg     j

Activitate specifică 5 - Colectarea și transportul deșeurilor provenite din .locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

1   TARIF FĂRĂ TVA

TVA

i TARIF CU TVA

156,80 lei/t

29,79 lei/t

|      186,60 lei/t      1

Programat | Tarif propus r anual Id I teî/OM 72jS® " oteoote 7Specificație


>1, CheîtuteH matertete din care Cmr;nusti2M 4 tebteterte Energie electrica tehnplc /Piese de schimb, utilaje

prime ri material jEchipament de lucru si prstectte muncii


bwo qgwr oISS


0,0000


ReparMH . .  __    ____ __

Amurite^ga uteteeter ;u n'diiuFcute;- da uarrițwri

Redeventa

ChehuteH cu prgtectte

Âlțe servicii executate de tertd ___

:'Alte cheltuieli wterlăfe


4 Chdktecte cu maro vte

i i^^M0BHW5teOlwSW5iȚs|sililliitelte

«WV1UI*1 -h^lsSVnuMW;*.>■ CAS

0®§»©ste®tetete®          teWitetetesteteteteWtetetec /?

......................

W024 .10% «5«lfZZ:Zlte2Z2ZZZZ4 cota de contribuții pentru concedii si indemnUirth


tei

tei


«c

o

o


BSOOj

ISIizB


fd de garantare cronte sajartete_ __ ■teu;          cu Mirsa 'uc lUrte-te da mari


ÎTaxaiente MBSC .......................

'4, a^teutek cu tecteftej'es ; v^, ...................

 • 5. Chehuteh cudapu nerea mmnpg_________

 • 6. Fond pentru techiderea deporitutel deșeuri te / unTwrîrea sorite porintemteî'e


'.Wu-.S.LHuSJu-, 4,s   LL^*-, -J-


tei :

teri

tei l tei _____

tel

tei

tei

tei


ZZZjI

te

~xi55

ax&swf


jwooo

'55oto

0,OOOO: "'j-OOGO 504006-494M2; 7a6m 'Iww

0,000(1

214044: . ss® ^0>X>

qoom

JZ277T

2%80&Z-394155

'


|X. AÎt.e chefateH

jĂ, Ăfts cheftutelj de expioatâte (l+2s3^4*5+-7)


...u


IteCheJtuteh financteng

Jl          totale 55 B)

5. Profit_____ _

te.. cte 4G ZVG^3 te _    __          _ __

hA Venituri obținute din gcriteteri de steuhrim’e îitekk


V. CanHiate pr^gmata_

: VL T^tf" mteBv 'î W /vf jVHL Tarte indusiv TVA


..i


tel

tel

Si

’tei j _    0|    :    0,0(100:

5 jlg^TOj "Iss,BOBte 7'"^. ~t 7teoooo 1 7...... /" o[~' nyroo Ț îSiteBof isteSS 5    .....tes00!??'!__TZ........5

T~" 55^5,....

r„ zys 7 J ............ mo ]


325,3 ÎS

WW0


4VQ7Î


156,3030


tel/t

55t

tei/t
FISA BE FO WAWWARE

pentru stabilirea tarife tor ia BttiviteWe specifice Cap 0 Art 3> alin 2 ht f Maturatul, spălatul, stropirea si întreținerea cailor publice


Specificație


jl. Chekuîtoî j Combustibil snubriferii tonm'Vto geTpTiS tmxmmpaa țMpsede pririmto. utilaje ~ ^Materii grirng si materiate eomumabite iCchlp^rnent dejucru s; protecția muncii [Reparate _ _  _    _

j Amortiza rea uWajetar 3 mtopacelor de transport jRedeventa _     _

■          cp pr otecția mediu toi-

AlteservkB executate de terți

Alte chehuieh materiale


TChetoMHi ce munca

1-r, I,«d«k                  1WW*»'-' w^LVtw,*.^ ,1^,4****- rNWKll*" s4«i«W|»JH.W wixHs.^q

W -WWWV^.I V^k<V- tv

pMPOM m

CAm;2SM................ _

cota de cmTrimKppmtm /orneA; u mdamsteate fd da garantam mim- mda mec

aite vAmte;df cu rrx;i vie Țu.mrie da mam

Si w^țttȚțiȘJiWW■țwțtw^.is^w^ r»u y^yțMjȚ^xrtțti»w rtTtTtt                țyrșiy! «șs ș» wewr**wsr?l^.^

I^S0Ș’tes5ȚI«£ZTZ~

3 Fond, pentru închiderea depctotuite de deșeuri si ■urmărirea aeestw pesfinchldere

7. Alte chelUdeO _

 • A, Alte cheltufeh de exptoatere Îlg2p3g^+s-*7j

 • B. Chdtuteli financiare


CAS :

EST


IMOÎ m : CAM Z2SM ;


L Cheitutea tottoft (A»8j


ii Profit

HL Cota de denotate


ov„ v.

V. Cantitate programata


vi Tarif, exduw TVA OV /V)

ZZjZK'Z.ZT....."Z.......

p-HI. Tarif toctosrv TVA _Programat

anual Id


3&S65349

bo^SscT


681389


oxBoo

0,0380 Eoagg lx55S: looj ogw ogm oSqbȘBo


...

IlM«r ș.o£»r


3306.192

AS.sEmB?


0,0379

10371

aSac oSm

Offgj


0,0047

0,0563 'qSoGQ^

0,056? ESw oiia/ ---1 \#\

>toto' \c°' > Xtoițto J§ <gto xQEsy

Y0.y.t3v


FISA OE. FUWAMiWM

pentru stabilim tarifelor fa activitățile specifice Cap H Art. 3. aim 2 Ht g

Cwatwea st transportul zăpezii de pe calfe publice si menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei ou de feghet


Specificație1. Cheltuieli materiale dimcare ___

Icmbustibi] 1 fubnffami ___ Energie electrica tehmfipgkPiese de schimb, irtifaje

Materii prfane si rnawmte consumabile

Echipament de lucru si prQtectfa mungî Reparații       ____ _ ___ _  +

Amortizarea utHajetor 1 mijtoacefer de transport ___£ Jfai


faedewnta


: Cheltuieli eu protecția medluhd

Alte servicii executate de teii

--------------------------

. Alte chdtufag materiale

2.. Chahifah cu muro vie safarii

emee ®ww®h®w:5ss: <                           <. s?sss:w®:s®?ss

^Wd.,^,,1,1. «HiMi.i.M^v|lsW.iv           <Wi*n

W0M lOfa

....... ^ .... ..... .......--


CAM'2 W;

iZ&WA'rA t&m ■?WHS,eJi| TJ||i;|ll          VX M 1 q* -■—■->->■ w^y-^țl, i |[r ' Tlf—iWWW <*n«SW<l*t> Wl fM WWW IM «MW AWJcțvi VI Jfl W L'uW^J ItW/Wj 11 VWl.1

cots de contribuții pentru concedii si îndemfaiail fd de gerantă re_c.rea.nte salariafe afte cheituieB cu munca fae pichete de mas)

W^V^T6f*WS1 M>UKn rtW?.TJrj m wtHW *WV l*l- IxVrtW W*Vv*^4V I *V I wt l l/WS-X.W.T.WAfWl IW# 1 WM.-iXvAIflXtWfl ^.-f țfHvwmtlx») Wi i-Wf'l WS       Wl-rȚW:^

aTaxefaimU AWSC

4. Chehufațuu jMfammo ulfaiHm

5.. ChsltfaeH cu depuwe.ii m rampa

6. fond pentru mchîderes depozitului de deșeuri si urmarkea acestuia postfachldere

:7. Alte cheltuieli

A.. Alte chdtufaO de exploatare U+Z+BrA+S*?)


Chglwfaîi financiare

I, Chdtufeli totale (A»B) n7m>m "' ~

HL Cma de cfarmfatme


IV. Venituri obtfaute din aetmtati de salubrâare (Wl+lll)

91 Cantitate pr^ramata VI exclusiv TVA (IV /V) VfaTVA ,____

iVHL Tarif înciusiv TVA


J faVmpAexșn


ÎMDTA

WV/Qifasii

o(.oooo


oxro-gem o,o5oo

o,w

'gggo| galo:

0,0000

tpgoo


2315,500

4,1773661

4085.444


IpAIJlQ

Sisjșif


0!

£(WOCl

o;jc55a XSt6 ''o]xxg oliw “6,0000

6,0628:

aiS4Qi aoooi:


J4XM

_£wi

Âoot|-

” amrt


FISA DE FUND.AOfH.TARE

pentru stabilirea tarifelor fa actMtâtde specifice Cap H Art, 3. ahn 2 ht h

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora către umtatHe de ecarisaj sau către. instalațiile de neutralizare[L Cheltuteti materiale din are jCtenbtetîbH si fabnfigntt Energie electrica tehnologica Piese ds schimb, utilaje

Materii prime si materiale consumabile

---------------

; ifahiQenten" <te ho? o A ptete? mmrcii farm,corii


fammtimo'e? tefafate o mfaromfam tfafaAWf'î fa tec ve tea fatehtete c? tetemte m.temte Ude rmofajMoajfate de mri; faute tefatete Ofa!r ph CMtwfa cu muncA vfa i afai la      HW« MWi#

j€M [caST iw5Bt m


Tarif propus | tei/UM j omofaOUWl grixxfa O.CMfaj AgZil fadfafaZ ■ OGOfa iteOOCΠfaCAM 2,faM cote TF           pontei ta';udii a

fad dej^cmîw nete te Amgg _____ Sfiite chteute cu munca vm- utemte de

,.........„ „L_.....,„,.

fa. gheriufali cu Mhiriteco tmlătefar fa. Cheh fagii cujfaOnateC' iwls


fa. tend pontei -m: teste; na teptetehfa ue fawi st iurnmlteOteKmte^5 posbncOec p, Alte cheltuteh __ fa,. Alte cheAuteh de expl fa. Chtetefa favmtete fafaheltuieb fatefajAteB)


p li,.Cota de dezvoltare

pv. Venituri ubtuwtg din Mtfafastî de sduhriwg

ItelWfa              ___ ____

[V. Cantitate pmgmmata __ _ __  ___

Vt. Tarif, exclusiv TVA fav /V)


jVIfa Tarif fadute TVA


NOTA

tewa


A..mȘ


faj ......tetefa

fategfa

OOted

00335;

2.. LAaKJ; bfaoofa ■tefa.fa! fagfalfa Afafafag]


te.tefa

----4---

........O fa

aossr


QfafaQCj jZiiil 'i? fafafa jZZZ IfZZZ]


"I

w.......    "7*

s^ZL^IZ]FISA Ol FO WAMWTARf

pentru swbHirea tarifelor te act?vjtatîte spedffc© Cap II AH, 3., alin 2 fit a + fit i

Colectarea separata si transportul separat al deșeurilor municipale si al deșeurilor stoOare provenind din activitati comerciale din industrie si instituții* inclusiv fracții colectate separat* tara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice* baterii sî acumulatoriSpecificație

: U/M

Programat anual

■              fel

■ Tarif propus

i    tel/UM

H+ Cheltuitei materiale din cam

mi j                  0

; 0,0000

j Combustibil si lubrifiant!

tel

0

OfrOOO

| Energie electrica tehnologica

'       tei

o-

i          0,0000

piese de schimb r utilaje

tei

0

0,0000

prime si materiale consumabile

; tei

' 0

: 02000:

|Edrip$ment de teiu %i mtetete ourri

■ tel

0

: ' 0,0000

^Reparații

Ite

6

o,om

Amortizarea utilajelor $1 mijioaceter de transport

:        fel

' 0

:        tetxS

Redeventa

te

0

o,oooo:

:ChehweH cu protecția mediului

tei

0

0,0000:

Alte servicii executate de tertl

tel

0

0,0000

Alte chteteîte'î materia te

tel

0

Ofixxi

l.ftteibiiwfîww vte

tei

73SL5S0

§5,6052:

.referii

tei :

HM929

93,5014)

CM

fel

o,ocm

CAS

tel

9,0000

IMPOZIT 16%

tei

0,0000

CAM 2,25%

fel

162.651

21038:

-cota de contribuții pentru concedii si indemnteatfi

lei

0

0,0000:

fd de garanta re creanțe, salariate

te?

0"

0,0000

alte cheltuieli cu munca vie (țtehete de mas)

fel j                        0

aoBoj

3..              Ahtete

kri

8.650:

011191

Â- CWtvtelî cu închiriere® uWfefete

tei ]    '    3J^7,5B8

48,342.6 j

«casete’ii «sa      ’...

ite T" iStiS5

ji.iJSSj

0,0000'


6. Fond pentru închiderea deporitute de deșeuri si : urmărirea acestute pasttechîdere

7.. Alte cheltuieli _____

A, Cheltuieli de exploatare [1HMH4+5+7} ■B* Chelwfeh financiare

L Chelfrfeh tatei® (â*9Î


1 Profit


te Cota de dezvoltare

 • IV. Venituri obținute din

 • V. C.3“Vtete1,0000 :

VI Tarif > exclusiv TVA (FV /V)

m*89

[vfi. TVA

: te/t |

53*75

|Vte TawHnctasIv TVA

tei/i |

336.64

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCUREȘTI


CABINET PRIMAR


■>::î                       • * * * .

r»            • w• • • •* »

hi

România


TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04^L^EETmelj?rima7@primar1e3.ro

Calea Dudestr nr. igi, sector 3, 031084 București, www.pnmarie3.r0 _

1 CABINET PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE


Nr.


Data.


la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuriin vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipîului București

Având în vedere prevederile Legii serviciilor publice comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • 1. Art.8 alin.(l) "Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice."

 • 2. Art.8 alin.(3) lit.k) "în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:

k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;"

Legea specială în materia serviciului de salubrizare a localităților, Legea nr.101/2006 prevede la art.6 alin.(l) lit.l) din Legea nr.101/2006 că "Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:

 • l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C."

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.358/14.08.2018 a fost aprobată darea în administrare a furnizării/prestării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Municipiului București către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


CABINET PRIMARPrin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.109/2007 (Ordin nr.109/2007) au fost aprobate Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, norme ce reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, prestate de operatori.

Potrivit prevederilor art.7 din Ordin "Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă în aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților. ”

în conformitate cu dispozițiile art.8 a lin. (1) din Ordin "Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților se stabilesc (...) pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă."

Având în vedere cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 234163/29.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DtRECpA AOM î NșSTAA^EA DOMFNoULMi PU8MC


;V1;          ;      ■ i I ; , ■ " T, ți                ■■ .■        ■■, ’■ .b' .


ROMAN I A


/A.


Baport de specialitate te proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea furniza riî/pres tării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiului București

Cadrul legal general în privința serviciilor publice comunitare de utilități publice este reglementat prin dispozițiile Legii nr.51/2006.

Potrivit prevederilor art.8 alin. (1) din Legea serviciilor publice comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.51/2006), “Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea șerviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice.”

De asemenea, prevederile art.8 alin.(3) lit.k) din același act normativ stabilesc că “în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:

k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării pretitrjtor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;”

în ceea ce privește serviciul public de salubrizare a localităților, legiuitorul a reglementat prin norme juridice speciale cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării acestuia.

Acest cadrul special este dat de Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.l01/2006, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 101/2006) ale cărei prevederile se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat de către autoritățile administrației publice locale la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiuliii București, fart. 1 alin.(2) din lege]

;îAa:v: ii A..-iA,A:Ar             î■. i Am"'            îe-îți & feasi usxș.A terses îșgal           VS piîtep sixSfîÂa fepfedU pseOUate ÎA

RegîAafnsntul UE 67îZ2<H6,            scn*A,       p dMAâ. întsșmisă pe FmAnA SwlD?RECpA APMJNÎSTRAREA nOMENH/WI AiJgLK


Conform prevederilor art.6 alin.(l) lit.I) din Legea nr. 101/2006 ‘"Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriak/sectoarelor munîcipiuhH București au competente exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții in domeniu:

1) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate șl aprobate de A.N.R.S.C.”

Din prevederile legale antecitate reiese fără dubiu competența exclusivă a autorității deliberative a Sectorului 3 cu privire la organizarea serviciului de salubrizare a localităților.

De asemnea, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 Norme de salubrizare ale Municipiului București aprobată prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.l 20/30.06.2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, Capitolul 11 art. 3 alin. (1) "Consiliu! General al Municipiului București și Consiliile focale ale sectoarelor municipiului București, după caz, organizează serviciul public de salubrizare pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale agențifor economici de pe teritoriul Municipiului București.”

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.358/14.08.2018 a fost aprobată darea în administrare a fumizării/prestării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 ai Municipiului București către Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Prin aceeași hotărâre a autorității deliberative la nivelul sectorului 3 au fost stabilite activitățile specifice serviciului de salubrizare ce au fost date în administrare direcției anterior indicate, respectiv:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de rearnenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • d) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;  EMEsCHA              DDMENJULMI FUBÎJC


 • e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Prin dîspzițiile art.20 alin.(2) lit.a) .din Legea nr. 101/2006 este reglementat dreptul operatorului, în conformitate cu dispozițiile legale, la:

“a) încasarea contravalorii serviciului de salubrizare prestat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale;”, aceasta fiind prevăzut și de dispozițiile art.5 alin.(l) ale Anexei nr.l ale H.C.G.M.B nr.120/2010.

Prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.l09/2007 (Ordin nr.l09/2007) au fost aprobate Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, norme ce reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, prestate de operatori.

Potrivit prevederilor art.7 din Ordin “Autoritățile administrației publice locale au competentă exclusivă în aprobarea tarifelor peptru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

în conformitate cu dispzoțiile art.8 afin.(l) din Ordin “Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților șe stabilesc (...) pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate si aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

Mai mult, menționăm că potrivit prevederilor art.43 alin.(2) din Legea nr.51/2006 “Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate și, după caz, din alocații bugetare, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general:  DIRECȚIA AUMm'STAAAEA DOMENIULUI PUBLIC


 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizări i/prestăr ii serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.”

De asemenea, potrivit legii serviciilor comunitare de utilități publice, utilizatorii (persoane fizice și juridice) beneficiază de furnizarea/pre starea unui serviciu în baza unui contract încheiat între operator și utilizator, prin care sunt reglementate raporturile dintre aceștia cu privire la funizare/prestare, utilizarea, facturarea și plata serviciului.

Având în vedere considerentele mai sus expuse și cu luarea în considerare a principiului tarifării echitabile, corelate cu calitatea și cantitatea serviciului prestat prevăzut de dispozițiile Legii nr.101/2006, propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privind privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipîului București.


jAvr-oc; Awma . '■ CicOoM ' '          ^vriU:: . : iOLMo chV : DLcrĂMOic ; ;             _

Adresa - 234195 /

2018

înregistrat de

Dsniel CAbMa

Rezolvat de

Data înregistrării

29,1.0.2018

Data rezolvării

Humar registru

[T| 234195/2018 (cod web; 4C9A)

Număr extern

Conex direct

-

Proveniența

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 -

BUCURUSTl/DIRECnA GENERALA DE SALUBRITATE

CUI/CNP

Email

Telefon

Adresa

Adresant

DIRECȚIA ADMIAHSTRAR.CA DOMEfOU

AH PUBLIC

Tip act

Adresa

:. Nr, file

1                                                          i

Cuprins *

Adresa soHcîtare stabilire tsnfe serviciu sâh.!brUate

Observații

Stare

- SOicitare

Utilizator curent

Director                  ■.

executiv Fhrin

Manea

Termen de rezolvare

30 zile din data 29.10,2016

Completare documentație

Adresa lucrării

-

Data Exped,.                                               Expediat

Indicativ Dosar Arhiva

GUID CRM

Modalitate intrare


ș.șswc7 f.*> s-ira.A w-k ‘ȘAcA-wwjș-ATSi. 74:c. s 777? 3.

Cifre:

PRIMĂRIA SECfORtirt 3

OHm.....n A ADMINISTRARE A POMENIT i J A TIRIAC

Având în vedere:

SRwția ele fopt:

IMrecpa General de Salubritate a Sectorului 3 a fost înfufoMă ca serviciu publfo de interes tocat ou personalitate juridică., în submHnea ConsiSufoi Local Sector 3., în vederea prestării sersiciutoi pubrie de salubriuzare în Sectonri 3 al MmicfowhH BneumștL prin Hotărârea (fonsnrisluî LocaJ Sector 3 w, 357/H.OBJOlfo cu modificării și completărite ulterioare..

Prio HALI,. Sector 3 nn 358/ HȚOMS privind dama în administrare a tumbfirH/prmSriî ServiciAn Pubric de Salubrizare în Sectorul .1 s-a starimt e& acthutftȚte care vor fî prestate de efitre Direcția General de Salubritate a Sectorului 3, sunt unn&cwete:

L Colectarea separa® și transportul separat ai deșeurilor municipale și a! deșeurilor simdarea pwtvenmd din aatenăți comerciale din industrie și insOtefol Inclusiv frafoî coteciaie separat &rS a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente- electrice șț electronica baterii și acumulatori;

 • 2.     Cofectorea si transporți deșeyr^o?!" ptwemte din focumțto generate de activități de reamenajâre șl reabriitara interi oară și/sau exterioară a acestora;

 • 3.      riteturaiul spălatul stropirea și întreținerea căilor purifice:

 • 4.     Cwrfițaraa și transportul zăpezii de pe căite publice și menimetea în funcțiune a acestora pe rimp de pete: sau de îngheț:

 • 5.     Coteetartra cadavrelor a.mmaietor de pe domeniul public și predarea acestora către wtifole de ecarisaj sau către Instalații te de neutralizare.

b vederea acordării licenței pentru serviciul pubhc de salubrizare m Sectorul X Dimcm Generală de Salubritate Secw 3 trebuie să depună de ia A-MtoSXL o documentele care să cuprindă și prețurile/ tarifele pratefoate pentru towicîuVacuvterile de salubrizare prestate în fiecare unitate adminhtranv»te.moriaMf respectiv sector al Munop-iutiri București, M confonmtate cu prevederile Reglementului privtad acordarea Hcențefer în domemta serviciilor comunitare de utilități publice din 11.07.2007 aprobat, prin HG nr. 745/2007.

Conform prevederilor Legii nn 101/2006 serviciuhti de satabrizare a foctaitâiifor, cu modificările ulterioare autoritățile administrației purifice locale au competențe- exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea senfemlui de salubrizare a locatitâțîten precum șî ffl taabti» tari-fetar propuse de operaw, în conformitate cu normete metodologice elaborate și aprobate de A.MRXC, .

Sitwția de drept:

Aît. S Ht. (k) din Legea senfoufor CG-mimitare de irtfotâți purifice nr. 51/2006 cu modificările și compteiâ.rite «fcricare;

Art 3 Iii, (fo an 6 alin. (1) fit. (h, an, 25, ari.,. 26 afin. (2) fii. (a), afin. (5) și afin, (8), ml 27 afin, (2) din Legea servteiuhti de sfoiforfow a îccfoMfoor nr. 101/2006, cu nwfifieările fi comptetărfie ulterioare;

Norma metodologică dc nabîfire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru actmtâtife specifice serviciului de salubrizare a focalităfoor din 09.07.2007 aprobată prin Ordinul A.MXS.C. nr, 109/2007:

Având m vederea situația de țapi șî de drept, expusă mai sus, Dlwțta Generală de Salubritate Sector 3, în conformitate cu. Norma metodologicM de stabnire, ajustare seu modificare a tarifelor pentru activitățile specifice șemchfim de salubrizare a focafifoțîtor din 09.07.2007 aprobata prin Ordinul Afo.Rfe.C. rnv 109/ 2007, a procedat ta. deternumrea tarifelor pentru cele 5 (cinci) actmtăp specifice care vor fi prestate de.efc aceasta.

Luând în constaetare Fișele de Fundamemare pentru stabilirea tarifelor actwitâfifor specifice ale Serviciului public de staubrizare în Sectorul 3 ta MuuîtapiuUn București precum și Memoriul TehnicG-Ecunomic justificativ, anexate prezentei, propunem spre aprobare unntatwde tarife pentru acuvnițfie specifice care vor fi desBșurate de Direcția Genentiă de Salubritate Sector 3:


SA;..A -SS-fe SAujOiTAȚfe SaC-OS ă

al dcșeurilor ș ion largprovinind d:jg. AdfejOl cgmeroiate,din ;ipduștrb șMnAita im Fieh.Xv .!,ggldj;.<dcc,ța^...;?epurfH. frig, gpdacg mmmm XAidXJ Adeseori de echhgHigpte..d.ectrice.și g.tec.miee, baterii si .gy feorkTVA

53 JĂIJPÎ


TARAC A jva'1

336*64 levt i


Iââfid.JgnWAf£nffiASeaSBl^ s® exprima mHizând ca unitate de măsură metrul cub (mc) și se va detemdna având m vedere o greutatea speeifkră a deșeurilor menajere de 350 kg/mc.


3 ari ud pcmm geggogg m. XriemnO omori

r 'T'MriF FÂRA'I VA'.

1                            ,

| persoane tbs.ee, cmHumaton

ș               casnici

~Tor.................

; hri/hma fomm j


I VA resmme j i APR' U A'A fizice, eonsumațori | persoane feice.      j

casnici        {    consumatori casnici    ;

IST

bt/luna /persoana


5,99


leVIuna /persoana


f™ TARA FĂRĂ' iAA

|          0..06 RArnp


TVA

(TOI lei/mp


......“TĂSf riVĂVA


0,07 Id/mp


fewmk fekLfecdejnfem

Ăgflvitlfe. ggedffeă J-Xafe^iaw.O:^Bffi<«..a^gwfefeM..fe..oe.7.dpniesiyj...Bubl^ jmesfeu șfiOVAavșdgÂș.fe.ecarjsaj mu Adm h^si;Uan de de mqfeMt

TA RIT F AkĂ TAA ""î V A. ..................7 ARfelf kVĂ. 'j

feȚHd,fe.......'.......ikfejkfe........’|

.Actnitate         5 -efectuau fi cascAd dcseurucr nruvcrfim dT fefek1, yeneretv de

afevfeu de.rauuvuferc si yyjhdharc mfefefe șfeu AAfexua a accdedt

fefe f \RA 1 VA .......... |...............TVA. '"' '"■ ~'TA V^AT'' F VA

fefeVA.......  ....... J " fefe TA~ 1fefefefe

Ținând cont de cfe expuse mai sus. cit și de necesitatea febferii tarifelor pentru aaivifefite specifice care vor fi prestate de către Direcția Cfeenfe de Sabbn» Sector Ț în tenfefe act 8 afin (2) din Mw nwtodoiogbă de Mabfife ajustare sau modificare a tarifelor pentru aawfefele specifice semnului de sfefefere a Dcfelăților dh 09,07.2007 apmbală. prin Ordmd A.M.IȚSXA un 109/ 2007. vâ însmam prezenta cerere de stabilim a tarifelor pentru acfeitlfee specifice ate Senrifefei pubfic de salubrizare în Sectarul 3 ai Afamciphfe București b care anexăm următoarele:

Fișele de Fundamentare pentru subBrea tarifelor aetivitfefior specifice afe Direcția


©î ș® £C:Ț J A & ;i f'i S:. fî!A i-.A a ®.        s.,si:VSi          s«.ț;îx?s .S

Generale de Salubritate Sector 3;

Atenwhd TcbwcoEcononHc nn al Direcției Generate dte Salubritate Sector 3

M1BCȚ1A GEWEBALÂ DE sIeOBIIITATE S1CT€)B 3

f1       X

li l /

) j ree for

Marrn Aa^țțOOkiA .

Wt Silf AIA

3.....Ar ' "".''' t. .

Director Administrativ

Septimm hOfSt pMMG

Șef Biroid Jondte șl Resurse Umane

Roxana-Beatrice Smada fkoA

7

#


umscrm csHOAt os saiuooatîs iscto» 3

MEMORIU TEHNICO - ECONOMIC b prefectul de bdirâre prind mbilirea tarifelor petra activitițife speeifc sorrânnhH de raiuhrirara SraUu'u? 5 sri Vfeddphdw București

Având în vedere necesitatea asigurării semdukri de sakibnzare în Sectond 3 al hdonfeîphdyi București prevederile H.CGM.B nn 46W2O7.201S privind împutemîcirea expresă a Censifiuhri tocai d Sectorului 3 m vederea înfiinfern unui servidu pubfic de interes local de sahbrîbfc amenajare ri întreținere a zonelor verzi eu persowhate juridică, m Mibordwea CmisHhfim local al Seaondw A prevederile HLCILȘ, 3 nr, 35X14.08.2018 privind înfim|area Direcției Genera® de SahferiWe Sector 3, modificată și completări cu prin HXX..S3 nn 455/27MJ0IS si HXL.S3 nr, 47WÎ5J020M prevederile Normei metodologic© din 09 Iulie 2007 elabora® cfe Autoritatea Națională de Beglementane pentru Servirile Comunitare de UtiHtOțț Publice (AN'RSC) eu privire fe sbWfirem ajustarea sau modificarea tarifelor pentru a.ctmtătHe specifice smăduhri de salubrizare fecalhățfion au foM stabilite umiMoarefe tarife:

1. ColeWraț jeiwWi $L transpprWl.....separat.<v.gL. dg^țmlor . monidimle m.....ffl

de^gritor simibra.           dio >eti¥Mâti ;epffleraMe:jIw...igdotrie și feslitltX

iaehiw. frggtii .cplecBfe..jggapfe,fSrt. a adaee ...atfaggra .Oawfeî tfe,deșeuri de eghipawegfe jfeețrfeeX elegtrpifce^ baterii y gewwfețorri

;"g tarif fIraI'VA.......i.......TVA.......“""'1 ABÎFCC fv.CI

........g" "' mmeXi-/"''_ 'fipra i MMWt " |

Tirifal peutra agenții eeoagwci se va exprima utiHzând ea undate de măsuri mcrnri etm o se va dciramra mrind m vedem o greutatea specifică a deșeurilor menajere de 350 kg/mm

f _“TARIF FĂRĂ TVA _ i ~ _TVA.....    ■ ~TARil- OÎJVÂ J

l„„ Wnriw        JOlkxw ? M?X2 feîfimp , f

Wrifpl                                      rawgi se va exprima in

teClwa/p^rwsna.O?»ECȚm GEHERAil 5ÂLMB«n:ATE SECTOR 3


r..... 'i:ARlF FÂRA 'TVA

S persoane fizica

i _ (WiHnaton comei

r .......

[_____


Ț~ TVA....."   ' ..... TARIF CCTVA ’

5 pemm© firiee* | pemsse fiasu

 • 1 consumatori eawiei ] ^mMmmioneaofel r^' îs r    ' KS

I _lei/tattâ/persGasa J IHAuaa/pemwa...

Pentru persoanele Tace consumatori casnici a fost hat m considerare indicele medhi de prodaeexe a dereuriCx menȚere de Cfo5 fokthM'A

Rezyfe o cantitate anuala de 2 B,525 kg (0 J85 kg x. 365 foek cantitatea medie lunara fond de î 7.793- kg (213,525 kfol 2 taȚ

Tarifai pentru persoanele feietn consumatori casnki rezultat este de 5ț03 teWosa/peiwina (1.7,793 kg/Iuna x 28X89 fci/t ~ 0,017793 tX® x 2-82J9 fo/t - 5,03 foi/ luna/ persoana).

Tarifai a Mforifo Mtffo ........................

Vafoare feri® 2fo739Î3'fo“ '■j5sr.......1

" "7 7375'Xr " 'l.Jforifo''' fofofofo' _               ~        'Xrifofm

2 fori ri'% Hrim XgfoȘfojHeXțr ;'Xw' lufaK jfa'S jyXf™


;......rin Ca            ______ ...............

: i        j Ofofofo mfofak foii poA.eh

O /             /ViRSC ..............g g........_

; 3        il'heCiHvC mfommxa fokk.for _   _

I T       i Chfokfo ca dqwnean foșxfoor ia mngri

fo.        ■ ("fofofo: uforeuv          ___

c 77............. '''ImAi?'.........

^Cantitatea programată de 220,896 otc/an s-a estimat prin uiiOxarea m

 • a) 11 .mefautogunoiera x. 21 autogwfoere x. 3 curse pe zi --693 mc/zi

 • - 693 mefo x 6 zite x 52 de săptămâni:ss: 216X16 mefos

 • b) 5 me/autogunfaera x o autogunoieră x 3 curse pe ri ~ 15 roc/zi

 • - 15 mc m x n foc s X ik fo'fomâm ■■ 4fo<i me7s

TOTAla 216X1.6 ario v 4480 mfoa» « 33foS96,.wefap

hi vederea realizării acestor opemthmi au fost luate în considerare imnătoarete utilaje închiriate:................................. ..._................... _......................

Ar Fri. I                _ X^T_______ _ îforefo      _

I J Aofomimrere fo-"fo MO                       |            j

(    2    1 .fou.gum.mre -J MAMA ~~                           ___2.5__   _____

3 __: r^mmfock                        _ ~      1__ fofou _

_4 f Cmyifognri pfohimrefo           __J         200     __


mmC-ȚM CANAVAUA JAlUBAyTATS- S£OXW 3

JARIF EXRÂTVA J ■ ..........rv a' ''2'1 i 'îARS', t:ff IV.£j

0,06 id/mp____          felin p ■ IM'n kfamp

Tarifai a fost Mafalit astfel:

i Ha Crt l

(II

? fa:


........Sgedficafie^ ____

' CbehiueH .AbnnfeȚfa poawO

;j.xr Huurfa AXRSA.

~ ChdUwfa cu         dfapn'

, i LA-'^AA cu fapunvma dcșemifai' în nmipn

; Chehufai mdfacm

total'^

45, S45.447 feifa.u


Vsloare _ j 30,005 Tfa fe^fa 25 30 î Apan î '■0400,053 k-fan |

Ofafa.OvO fevau : 2 H00„ fa2 feVan__

•■fafa'faOO7 !dfai_J


PX,faiC. .7 Ofejfa/mp 0'arO TVA)         |


♦Cantitatea programată * HȘS&IÎ1B» s A estimat având în. vedere uimitoarele:

Awa I

I           Activitate

Stip:rafatafaâ.ptamttna |

.Nr/      J

______ _ (»p)        J

'Hănfanî_ ; _

Suprafața (»p)

î MfiUtrat

? W aiffl    ;

43       |

341 359 966A4

' (fatqfarfa i

WWW ;

43

1.24 d?’’ IfafaW

i nmfanit mvAmism Amdu

2 088 45 020

' 43-.........(  ' "

V) fa 4 fafafa

i nuonu nuxmu/A m faure

452 020.70      i

43        î

fafaOWMO

1 mniurnt mamfa >vmU

Vfa 555 JO

•fa          1

fa fafafai

! Categoria 2

4 07OUfaI

43

175 268 7V153

: nvouraț mfafafem Amda

2 043 OV27O     j

43

JBfefa 835,60

| rmmifa mecankio imfaum

5fa fa„fa ;

V      i

23 334 Ofa.74

; nsuunn m-arcfa sfade

Vfa fafafa       :

43        |

37 7,’fa K39. fa

'.                        3

........127 m up............

43        |

5 -Pfa 5TW

; nmmnu î'mxîsk sonda

b 73 x î u        ș

43

2Ho fatfas

mumfa nfanfai fafafa

ido M.fa.fe

■fa

4 564 mfafa

iiumn snamnO sfada

M 247.04       i

43

fa 6 fabfa)

j .Parca n de reședința

i

î (matttnw m'snhu

729 5M<87

4-3

31 387 6M«

Parcnri de utHhfav (.mbfas

|

Pmaturat rnivumM)       ;

H3MU0   j

43       !

075 8030

faMlfacw d/m $

£uratgni&.

9I3B5OAB    j

52        I

475 2t)5 225,56

l Cfolegorte

4 797 455.40      i

52

î

249 46^ 6H0.80

h'infonvre ircupta

j

2 688 J 24.20      î

5?

ș

30 782 458 46

1 foUîfoHcre C.mb

i

2 Hfo 33L2O

52

I

.6)4 fofo 222.40

1 C^egem 2

4 2«8 99255     :

52

{

W 547 6 H 36

| intrclsnec' CfAuarr

■-■'""'■r"--........

i 666 .fofofo

52

i

S6fo-fo L25J6

| hMfvnnen: sUodu

7 632 66220

fo:

...............1.............

(

Cfo 898 466.40

; (îate^fofol. ,.~ ,      _____

I fovttuxre uoniase

i

42 H4J0     '

52

2 hS<» W.ÎO

1 1 1

6 ?A:..i«         ;

52

i

356 Ufofo

On^enck* stmda

3* 3KLU6       ■

......52

I

i 849 8C?.0n

TOTAt. CAMERAL -

1

17 077 165.91     |

i

W6M5 192.60

i^i^erpA -GâfisOMÂ 06 șa.luhshats ss.ctow 3


în vederea walUăm acestor operațiuni au fost luate în considerare unpătoarete utilaje închinate:

 • V'M-Crti '              _ ™ iO.dp

|          j Autogunoiere (7-T.S MC)

2    î Auiogrpwe ;14-fo MC;

I 3 _ i inatuMcc ca spaiiA contară (supyapructyA

I    A    ;        Mac CO'12'C_ _

j    7    i AutpMO KfodfofoATj

î    a     Ajpjp^ns MA. p.&ACT)

;.....7.....I AutCT^afirlAllsoIlItndKniI ' "~~ '

i   &     AuwpmtCa SapșaaOer (5-9 MC)

0    :           âonUi l J 3 MC)

*   .'^   i nVu^caoatcr 3x33'

;    U   : Hoifo^ovaiof

;   12   ; AutsufiMara a^BCCA

i Î3               4x2 □ 5Ue uutai

:    bl    ■ foavufotara 4x3 (3 Sia: șvaCenr^

 • ■    i5     AvtoatmUea bsteuua

:    j 6     AspAaUfi' eMCrie auMpn;£uA;n __

'     3___APoufoUn's 4x2

!    18   i Aspopan&foafoa eAcsoa p’ucsac;

|    ’     ; ^''^ne;' 7 MC (okip)

j   20   j Contaș i? BC (huk)

20

2

Ii)3* Cgrătarct.jj. traisportol ^âiM^O..de..pccaite...wMfoepi menținem ,h. fagethie a aeeitor» iw.di»l>.<le.i>oteis»M <ieîsglwtt


0MC'


emUÂ Dz SAWBfitTAO LECTOR 3


 • 2 TARIF FARl~:h A               __

’        X4^ krtmp        j J6&6 krFmp ? _ _ 4J5 fofonp.

Tariful a fort rtabilit aMfeh

\r Ca î                   Specrtfo.s.ue

[ Vafoare j

' T6i Â'fo!) fo'$CO>K ■

'■. 4. i l'fofob Afoezw | s 6 Afo fo.'Mzou !


 • 1       ț (Ifomfoumuemk foafo __

 • 2 ___ i Cfofofoh safofoe <502 pochori

 • 3         I 'foxe ikeau: AXRSt.'

< M'. hfotfon cu hchfocio ofofom              1 3"Mfol kx fozoc i

?. _ i Chdufofoîrtfocu:' _____ ' MH LOfo kȚyC/on !

""........'  ,'''' ' toial _ "' ’ ", 2        L.JIZMM.fovMfofoJ

05 M.4fo fo;M'zon _2-jjXT^Șfortr>" '" Rfomp fofoâ 1T?A)__________i

^Cantitatea programată, de 2.442,281

i aip Ma estimai prin tfofoansa a:

■             Aetmtw

f Supratfoa (mp£ 1

Suprafotfowwtt

Ș Străzi categoria 1

|    I 026 685.74    |

!  1026 685.74

; Strari c..nepooa 2

!     Mfofofofo     |

Ifofo4?7fori

î Strnri categoria 3

fo      fofo.fo

fofofo

j CforMare zapada». westmere fo

fouctiiine pe [                       j

I 2 442 28SJ7    |

L_1,44228Ș:I2..........

în vederea rmHrtirii acestor sfwfoinfo au fost bate în comfoeraFe urmfitoarete utilaje mchfrh.no

L_...................IM* Aenopefo Afoni fofo'T)

i Autoperu Mici i i .fo.'fol :

i A^CAfovnivrtlfo ȚfofoT, fofofo j ; foMspccfoa SkfoofKkA (5-A MCA ș inea'îvuuv' ifomfoa? MO

i Mhhîncărcător frontal

! LkufoaAoveMr

S j AutoMiîhara 4x4+BENA

4* Catelisafoad^^                .....fesiofel.....BMWfe......li..lMwIarea.....agertm


OmECHA GENERALA SASUSSITATE SECTOR 3

r~ ''i'AO' fărătva Ztva 3/Lj. Jlawt^b;A

...... T43 kî/kj ""■ 15.55"feb'k^ _

Tariful a fast sîâbffit astfel:

} 'fo. Cn.

, i dpemucape

| Vakxnv

1' |

■ Cbetorifo sfoiritoc <7 pm?<u.3îA

i 7.foto iefoa

i        0

; 'foxe toxmfo AVRSt'

i 2fo Limn

i 3

; fofofofo mi hoTim; mo.Odor

; -fofo Tifon

1          ri

t'fofofoi cu dfommva ffofo

fofofo tofon

1          5..

! VhdUudî indbvem

i fotofo tofom

IOT AL

î 67.961 telfon

Trifoi Wsu'ij          T" 11,07 hfokg {fîWiTVAj

fomaufoca prmmmfoa de       kl s'"u fofofoum prin ufofoitoa unei; estepari de Ud; kg

.■' sâpt3re-âau '* 5 2 >4pto fom $ "■'■ 5 ?ili) kg.

fe vederea realblfo acestor openfoum a fost hiafo m cwfoeraw o aifoutfotara 4xfoB-.E'NA,


■viUH


i " TARUfolfeA TVA~.      " TVÂ_'^ ’IjARIF (T;IV'?O

1 ''2.'.' 7 J5O(Hd/f 2' /JZbbfolbt1. J

Tariful m metri cub! s*a deternunat bând fe caicul o greutate speefofo a deșeurilor Industriale de î 100 kg/mc.

rARHfo'ĂRÂ tva__■ ‘ Avb7^. ..„.'1.
__ ^7.yL^nlf „ '.______'.__ifome

Tariful a fost stabilit astfel:

fofo'to _ tooefofome _      ____

3 akA/y fotolK? tocau


1         ■ Cfofofon Afoțfo£fo pofo'fo


amsepA GENOMA CA          SEXTOR 3

O;         î \nr Hcvnx AXRSC _      _ _.2Aftataun , I

i 3_       . Cbtamta cu îmmtata mtaitan       10,As i,5 tata~ J

: 4, _ i Ctakwta cu         tastam - muta     ,        ta-ta j

! m         . (. tatata ijîdîrccu: ~            ____ ■' 3253 h> k-i ;m J

F....."’""................    ...........Total ......................................................... f lSo&.......T


'. : ___' tabtab aT'cT'■ ?J>gJ,3T"____2 . . "„...

* (’ iirmî.Eiî m pn?gE;j.ț)\riî :■; .3e TWj mp sm talertnî am p rir: »

- taltata cuci tactau ta 25 taeb de tascmi ■■■ 25,OOâ sc zi -- 2X7273 mcta (I mc ~ LHOkg):

■» 22.7273 mczi \ 6 Ax s 52 Pe OpOmmc 7JOI.. W

în vederea retazării- acestor operalnmi au fosț tarte în considerare urmSoarete utHaje închiriate:

: ta Ot

tata}                         1

Bucâd

ș    î    i AutocitantaiHuk

)                                    i

tatao, W.itaita           s

1

[   2   : AmomOtam -02 2

i       . !        ...

tar m ptatanu tatatahi ;

1

C|eIțaieffle„Mi.re€M

<XtamcOm tataie su mtamc. 3 Dtaitai .tata Scrv;v î u k,i \ i;nmnimm mceom taeta ta tahtaimm Secta

m Lm'mta om utamtata m starita mstauta a! tatabta t mtamem ș.s și din tatatae tachmta cam m utasta 3 (taUmta tacltatav MooȘxtab

pemnrmhta! de Rtadam și a? ktata Dtatai rotam tatamta

itatata. achitau U'Ț ptatata

ChetataHe indirecte inchta

■'Ar ta< ’ Sptataape _ _ I Tătare...„ I 11»   _ O'tautan stanta 30 potata ___ _ ; fta7?u(KU k"tan. I

i 2.        j CheltwH eu tamrtaup ambeta _       , J, ,3Q.LTm Mtai.J

j 3,        : Chtamta mimArii de va si tam mtab [ 772 3 Turnta

■ 4,    ~ tatamtata                          ta tataXta.......j

' ’L          i ctataîta papciusîc          __ ___s ~jovta tata j

)7 ’..........................'"'ToTal'"'-.........

Otarita'ta chekineîifor indirecte s*a malta bând în considerare votata de muncă depus de Direcția Admtastmtta șt cefebta servita șupoit precum și ponderea activibțiior


m&gCpA COH£SÂlA OE' SAI,US^TAT6 sector 3

ca durată In timp și ca volum de muncă depus.

Distribuția chefcrieHl-ar indirecte este următoarea

I Activitate


C uîcvrsEro. dușe\M;î<i' ^cmpTre ____ _                   ! 2(MW%

MâmrnmL spabro. dospirea 'p mrdwo tDHm prohce      _  ~  ! 5tL.W%

Colectarea cadavrelor animalelor                                          I 0,.50%

i Coremrot s* uremporud .mpcoi

j

Cotetarea si imnspcwtul deșeurilor provenite din locuințe,, generate de

reijvhmi Pe reumooȚ-re o Wîdririmro mtericam brom romricmo ugcrerom I 5Jlț% ! 100.00%

Ținând eoni de ceîe r»|bnMe mal sus, cât șl de necesitatea asigurării serviciului de salubrizare în Sectorul 3 al Mumcipmhri Bucuroșii supunem spre aprobarea. CoreHmiui Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre.

Director AdmiftistrMb,

Seprim      ȚBADl II

întocmit.

Biroul Economic

MadaHnariufena. MINA

Specificație


) Programat anual ; Tarif propus lel/UM

^Chsțteds materiale dte care iComtastkH si iubriflanti__

| Energie electrica tehndogka


[ Piese de schimb , util^e          _

|MWrii prime ri materia te cpnsumabîte r^Earn^ bou te protecris muncii kepywii _       _ __ __

Amorțirea uti te je terii nrijioaceîor de transpari Redeventa      _ _  ___ _

ChehuieH cu protecția medîteuf _____ _

: Alte servicii executate de terii

Alte cheltuieli mMsrivte

2. CWtteeh cu munca vie

■CASS

ÎMP02R «

,. K. ,>                 *■*« M^țhl.           IhVIW^MmN'W-ihKV                                                                  MlOliailllWlJiHl.

XAM 1»

a» i:i !4»Sy                                    knM W»V>ViAi>i'i4?A                   Vtf'n Vri+A b&tiii I ^11

cmc ote rtWnhute pcmriu ccricedv si imtefmkam

0,0000

0,0000


0,0000:

qboao

0,0000 tegxgv oSdo

0,0000


afoooo


0,0000


o,om


0,0000 sSiisx 93,5014^' 15xm


jioooo

GXOIO

1?W3Î oii-ocxw


0,OW


.........0,1119]

4Q426j iJism


; fd de prantare creanțe salariate alte chekuteH cu munca vie (tichet® de mas)6. Fond pentru închiderea depășitului de deșeuri sî urmărirea acestuia postinchidere


0>XM


7 jMte ri^elMeh ____

A. Cheltuieli de exphatare (1+2+3 +4*5+7[

118310.)

281SB91

B. Cheltuieh financiare

tel |

' " a|

aoQooi

L ChtettiteH totale (A+S)                                      i

tei j

iiSîiwl ' ' ’

282,8894'

y. profit

Iei j

0j

0,0000

HL Cota de demitere

tei |

al

0,0000

IV, Venituri ohtemw rim atriuten de           ii-riteU;

JeL.....J

31871196)

232,8394

¥,, Cantitate programata

t I

77,314)

10000

VL Tarif, odusiv TVA OV/V)

tei/t j

M2,®

W- TVA

tei/ț >

5%75-

VHL Tarif metesiv TVA                                   ;

tet/t |                336,64


FISA. OE FUWDAMEMTARi

pentru stabilirea tarifelor ta acrivîteWe specifice Cap H Ari. 3. alin 2 Ht f MatumtuC spatelui, stropirea si întreținerea cailor publice


Specificație

u/m

Programat

anual tei

Wrif propus

teî/um

1. Cheltuieli materiale din care

tei

■0

0,0000

Combustibil sî tabriftanti

tei |                     0

0,0000

Energie electrica tehnologica

......................!«i.........■

.......................

0,0000

:Piese de schimb, utitafe

tei

0

ao»

MMeni pune si mamriste cmA^uimlc

tei {

0

0,0000

Echipament de lucru și protectta muncii

tei i

0

0,0000

? Reparații

tef'|           0

Odoog

femoAuaro ubtemmr și mmoacdm dc tumspOEt

tei j                     Oi

0.GO0Q

feedwenta

tei ’

0

0,0000

iChehuteH cu protectta mediului

tei j                    0

0,0Q0fe

'Ait-u ?emA mwOtt de tem

tei |             ' '          0

feOOOO

Alte ehetafeH materiale

tel

Q

feOW

2. CbeteuieV cu mun» vie


.................... ? IW                                                         »M.

'CM

câss

,m«,T..»~UW —..

WPOM X0% ■

uAM 125%


cotă de cantiributii pentru concedii d indemnUatii

fd de garantai creanțe satana le ske cnubteed cu munca vie feuete de

"U' - - “ “ ' ' .......................- “•.U*«WA4fn.tVUAMM■' ■"' ■ A^m^sisc ifi®.s.nssg-

6 Fond pentru imtekteruu tepatetaii de duuun u urwrirea acestuia postkK.htae.re

7, Alte ch^tufeli

 • A. Atee cheltuien de exploatare (1^3+44-5+7)

 • B. ChetafeO fawâre

I. Cheltuteh totale (ă+B)

te Profit _____ __

OL Cota de dezvoltare2530.1

oSSS


0

jlSfeBlț

45.8^491

45.895.497;

.......Oi If

0,0379

0,0371 qodob ooooo jdooS

0,0008


0,0000

0,0000;;

0?005.5j


gooofe

0.0047


IV.: Venituri obținute cin amsviteri fe; șataVwîu uHîoib

V, Qmtteate programata

rnp

glK565,192|

1?OGOO

Vi., Tarif, exdusîv TVA (i V /V)

Ita/mp j

0,06

■VH.TVA

teyfep |

0,01

VHL Tarifindusiv TVA

te.pmp |

0,07


RSA DE WBAMWARE

pentru stablhrea tarifelor te aclteitathe specifice Cap II Art. 3. ahn 2 ht g

Curatarea si transportul xapezil de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei» de îngheț

i                     Specificație.

i    U/M

î WoframM

i lei

Tarif propus lel/UM

ll Cheltuieli materiale dm care

f           tei

231.5300

11938

Combustibil ri tebriftenti

f           tei

0

io»

Energte electrica tehnpkigica

tel

0

0,0000

Piese de schimb ? utHsfe

f            tel

0

:       ao666

prime A mxreriate rezumatei

tel

.................0

0,0000

Echipament de lucru si protecția, muncii

:           tei

0

0,0000

: Reparații

tei

Q

arnoo

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

tel

0

aow

Redeventa

lei

0

03000

Cheltuieli cu pwtectte mediului

iei

(1-

f        0,0000

Alte servicii executate de terti

tei

0

: 0,0000

Alte cheltuteh mat® riale

tel

2.915.500

j       11938

2- Cheltuieli c:u muntte vie

tei

A.ini&o

1,7.104

îatefe

tel

■cfefâtefef

israi

CM

Uri

' 6,0000

tei

03000

lei

'of665)

CAMAiSȘ                      '       "

tei

71322

0,0376;

cota de contribuții pentru concedii si indemnhatu

lei

' 0

0,0000

fd de garantare creanțe saterlate

tei

0

o,5xx)

afe cmfeuteiî sm myma w Itemete de

lei

0

6,6ooa

fl Taxe lta«e ANRSC

r      tei

«0

0,0028

tel

376,101

0454(1

5- Cheltuieli as dppunma :n rampa

tei

0

0,0000:

Ik Fond pentru mchideno depmituteî de deșeuri si urmărirea acestuia postmchWere

tei

0

OfOOCM)j

7, Alte cheltuteîi

tei

......1041310

Q,4262.|

A. Alte chehweh de exploatam (X1H3-+ 4+S*7|      f

...... fe'l .........

' ' 3,516, W

3,4S73j

B. Cheițuîeh financiare

lei

O

...........................................?: ..1

aoooaj

L Cheltuieli toțate (A*B)

fei

S3XOS7

ă,4S73|

li. Profit

tei

........'..................Q

U,0000|

OL Cota de dezvoltare

lei

o|

o,oS6j

IV. Venituri obținute din actteHari de salubrizare felWfe

tei

8.51097

3,W3 f

V. Cantitate programata

mp

2,442388

.1,0000

VL Tarif ,. exclusiv TVA (iv /V)                          i

teri/mp/sezon ■

'" 3,49'     '      ’

VIL TVA

tei‘/mp/$exon

0fe5             ''    |

VHh Tarif inclusiv TVA

tei/mp/sexon!

UF      j

MOȚA

TW/Q

FISA OS FUWBAMBraBE

pentru sUbiBrea tarifelor la actMtatite specifice Cap B Art. 3. alin 2 ht h

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare


Tarif propus j

H/uy__|

5’ooao j';?l            din care _   ____

[Combustibil si hbrifianti

[EnerglejJectnca tehnoiogo

IXese da schimb, utîicje ___

[Materi? prlrn^ si matenafe consumabile

[Echipament de lucru ri protecd^ nwnd)

Umortharea utilajelor si mijtoacelor de transport IRedevșnta


Q:as

CMS Wom m

:'" & fc. A 'vt t4S 50 (V

arta de contnbutd pentru eoncedO si mdemnlotd


fdde garanW® creanțe sabriate ______

alte chdtutolî cu munca vte pichet® de mas)

AM

.ffltw*™,™            .., -------------------- ■ W< .

4sCbdtatoH cu wXbtonrs u0î®J^tor

W,».™.,»,»»,».».»..  ------------“------------------- ....-----

,5, CMtwlî cu edmhw^ FFs

Ș. Fond pentru închiderea, depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia posttochidere _ ______

7. Alte cheituieli _      _ __

.A. Ade chesturii de exdmM^e gAFATl)

b, ^?'!y^e^Lf^*arî£!?re' ___              ______

t, ClieitukH totale i»B| ..„


 • IV. Venituri obținute dto gewftati desahtomare (l*IHII)

 • V. CantrMte programata


Vk Tam, exduw TVA CV /V)


NOTA

T=wa


7.905


7-731


216

5755


3X532

67:S1


—JL

67,961


67S61

™5,20&


ojM

5oS: ooSxi aow


0,0000 qcwg 57oo6o o;gii |S2OI

M367

■ ■ 5... .... ......


aw


î aooocr 00415 oJSî

4,4625


qoooa[

1^0695j

“X5ES


1X005

~i5ooo


FISA Di FUH-OAMWÎARB

pentru stabilirea tarifelor ia acOitatîte specifice Cap H Art, 3. alin. 2 bt k

Colectarea si transportul deșeurilor provenite din hcumte, generate de actMtati. de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora


Specificație


■i Cheltuieli matertefe din care Combustibil si lubrifiant) Energie electrica tehndogks _ Pese de schimb s ufitefe ___ __

Ifvbbri prime n mamtete mms-umabte

iȘchjgQnt. de ^crug protedia ni undi

Amortizarea utilajelor si mijloacdor dejiansport Redeventa _______

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte        ^x^cutate de terfi _             : _~

i Alte cheltuitei materiate


.vnc            btVriVr^Lt.                                                 .■pkW^Uhkr^M ,Kt^H V<4>'V“

j iSSSlf11fiii...;; „,, ,

CA5

............................

\ iSilSdiOlfilillBlOOfiifIf

■. — —.l.1...^.w.>,L.,^wmlK^.„».wr

________

CAMJ^5«_______________________________

cota de mntribuffl pentru conced» sî tedtemnteatb ___

fd garantare cfeante salariate____

tete cheltuieli cu munc® vte (tichete d® mas)

*“...........v_^..l.-----.----------- ----

A Chehtetei cu mdimees tOOO

A- Chelhriec cu depmnea m ■

6. Fond pentru mchidero depptettete de deșeuri $1 urmărirea acestuia posttech ictere d. Ane tetemte _

:A. Arie chdOte ite mtemtem H 0.3007;


As


tyțițwtâ.


Hwwe«î :015


21631


153.515

31.0.59a


Ite/W

j5e?Î

(MWOj


0,00)0; aSS (55©


CfiCXXjQ ^oJ55c5 " AOWOj JWE-sojsog OOMte EqBo j,aE5te

OQSO: 5105

qiBoE. 5E5S. 15w


JO772J

-.........“......fi


Q;,O0QO:


40071

—j—


023.070

B< Chtewiteî financiare

tel

' 0

OteOOO

L Cheltuieli ttrttee (A+B)

ie | OBO

1SO03-9

H. Profit

lei 1               0

0,0000

te. Cota de dezvoltare

; 0

OfOC<®

IV. Venituri abținui® O acttetati de sakte-riwe fite+4

te i date C?0

156,8teB

V, Cantitate programata

.............2...............L.......ooo

1]

VI Tarif, exclusiv TVA fiV O '

: tel/t

156,80

VIL. TVA

tete

n?B-

vmOrOteOTVA                  j

■ te/t

iO.....


NOTA W/Q.mR&CpA ADMÎNmSfAiRE'A DOMENIULUI PUSMC

ROMÂNIA


:.î jî, *;.E.

M.


Către,


Cabinet Primar


Prin prezenta vă înaintămRaportul de specialitate la proiectul de Hotărâre privind adoptarea unor mă furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiuluî BucureștF Proiectul de Hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea fumizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiuluî București însoțit de Anexele 1 și 2

Adresa nr.899z29.10.2018 Direcției Generale de Salubritate Sector 3 înregistrată la Primăria Sectorului 3 subnr, 234195/29.10.2018.DIRECTOR EXECUTIV XfrWNCT,

FLORIN MAN^[Mds dumneavoastră peoonate svwnl prch&r&te de Primăm Secwtrahâ 3 k ixKtfiînrMata eu Regulawaotuî Uniunii         A79/20I6 in scopd

î’îifeșhwii wOșMjiîșr fegsk. Dakie pei 0 tfevăiitite iiw l&fp în baza wk te®k kgal jssîtEțiat Vă wttte ©tet'dia feptdriîe pmfc RogOstîtwAii UE 57W2Q16, priîrtr-e ®5iw scrisă $e«wttă și tnmstmsă ps adrm Fiij'MMd Sectari


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiului București

Comisia de studii,


prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de fi................. a analizat proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii,

prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONȚARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor masuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiului București

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de............, a analizat

proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiului București, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVAIULIANA

MEMBRI:         1

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,


VASILEU MARIANAComisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiului București

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                     a analizat proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în

vederea furnizării/prestării Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiului București, și consideră ca acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia pentrujprotecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL