Hotărârea nr. 514/2018

HCLS3 nr. 514 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTARARE

privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr. 234109/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.232822/26.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  Referatul nr. 230085/24.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/ sau prestarea de servicii;

 • -  HCLS 3 nr. 480/22.10.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ” Servicii de închiriere utilaje”.

~ Adresa nr.232823/26.10.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public; în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) și 13 pct. 6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 241/12.06.2017;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisie de specialitate studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și art. 81 alin.(2) lit.j), alin. (4) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețul final fără TVA rezultat în urma procesului-verbal de negociere și atribuire întocmit de Comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea AS3 -- Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului ce are ca obiect: Servicii de închiriere utilaje

Art.3. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului ce are ca obiect ''Servicii de închiriere utilaje”, în limita valorilor asumate în oferta financiară general și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, și societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor p] ' ’1 " * •’


AR HAITĂ

5

NR. 514

DIN 30.10.2018

Nr.232648/26.10.2018


WAcg 3 oih, /so-io.Zo^


PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE al comisiei de negociere și atribuire

Având in vedere:

-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare

-adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice Înregistrata cu nr.5674/CP/l 6.05.2017

-Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr.219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către Întreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor avand ca obiect execuția de lucrări si/sau prestarea de servicii

 • - Raportul de specialitate nr. 223458/18.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.192/04.05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;

 • - Normele procedurale interne pentru atribuirea către intreprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă și/sau prestări servicii, aprobate de Primar, avand nr. 6544/08.06.2017;

 • - Anunțul de intenție nr. 516/18.10.2018 al Societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 222995/CP/18.10.2018;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 222995/18.10.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 480/22.10.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect "Servicii de închiriere utilaje”

 • - Referatul nr. 230085/24.10.2018, emis de către Direcția Administrarea Domeniului Public, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 4873/25.10.2018;

 • - Nr, Invitația de participare: 2231811/25.10.2018.

Valoarea estimata totala (fara TVA): 1.660.120,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 315.422,80 lei, valoare inclusiv TVA 1.975.542.80 lei

 • - Oferta depusă de societatea AS3 ~~ Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 231913/26.10.2018

 • - Procesul verbal de deschidere a ofertei nr. 231994/26.10.2018

 • - Procesul verbal de negociere calificare+propunere tehnică+ anexă nr. 231997/26.10.2018

 • - Procesul verbal de negociere privind propunerea financiară nr. 232641/26.10.2018

-Procesul verbal de negociere finală nr. 232646/26.10.2018

încheiat astăzi 26.10.2018, dată la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea încheierii prezentului proces verbal ca urmare a analizării ofertei depuse de societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L ce a fost admisă în baza documentelor puse la dispoziție de către aceasta în conformitate cu prevederile caietului de sarcini însoțit de anexe.

Ca urmare a desfășurării activității comisiei a rezultat o valoare finală totală de 1.656.000.00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 314.640,00 lei, valoare inclusiv TVA 1.970.640,00 Iei, pentru obiectivul de prestări servicii

”Servicii de închiriere utilaje”.

Valoare totală a contractului se va calcula in funcție de numărul de zile lucrătoare de la data incheierii contractului, până la 31.12.2018, respectând prețul unitar/zi/ora/ pachet negociat.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de anexe, respectiv:

Anexele 1 si 2 privind valorile totale finale pe obiectiv

Președinte - Constantinescu Stefania, Direcția Administrarea Domeniului Public / //

Membru - Penescu Andra Lavinia, Direcția AdministrareaDpmeniului Public a

Membru - Șerban Maria Cristina, Direcția Economică <22^

Membru - Emilia Carabulea, Direcția Investiții și Achiziții


Membru - Gălățanu Robert Alexandru, Direcția JuridicăAnexa 1 la procesul de atribuire nr.Nr.

Crt

Denumire produs

Preț estimat fara TVA/ pachet / zi

Preț ofertat fara TVA/ pachet/ zî AS3-Administrare Străzi S3 SRL

Preț unitar negociat (lei fara TVA/pachet/zi)

Preț lei fara TVA/ora pentru un nr. De maxim 8 ore/zi

Nr. De zile conform cerințelor caietului de sarcini

1

Motocompresor

1,505.05

1,504.00

1,504.00

188.00

50

Mașina de taiat rosturi - 1 bucata

Placa compactare cu rezervor de apa 139kg- 1 bucata

Raspanditor emulsie cu lance -1 bucata

Termocontainer tip 4500 - lbucata

Termocontaîner pentru transport mixtura asfaltica amplasat pe remorca cu doua axe - lbucata

Suflanta aer- lbucata

Sistem semnalizare șantier- Iset

2

Placa compactare cu rezervor de apa de 92kg-lbucata

452.22

448.00

448.00

56.00

50

Sistem semnalizare șantier - I set

Raspanditor emulsie cu lance - lbucata

Termocontaîner tip 4500 ~ 1 bucata

3

Echipament colmatare rosturi cu rezervor vertical de 5001, amplasat pe remorca cu doua axe - 1 bucata

1,518.27

1,512.00

1,512.00

189.00

50

Autoutilitara 3,5to - lbucata

4

Generator de curent dotat cu aparat de sudura- lbucata

210.11

208.00

208.00

26.00

50

Polizor unghiular mare- lbucata

Ciocan rotopercutor- lbucata

Pickhammer electric - lbucata

5

Buldoexcavator Terex Komatsu sau echivalent - 1 bucata Miniincarcator frontal Bobcat Komatsu sau echivalent - lbucata

1,452.00

1,448.00

1,448.00

181.00

50

6

Autobasculanta 8x4 - 2bucatî

2,112.00

2,112.00

2,112.00

264.00

50

7

Autobasculanta 6x4 - lbucata

931.70

928.00

928.00

116.00

50

8

Autobasculanta 12to- lbucata

1,034.00

1,032.00

1,032.00

129.00

50

9

Autobasculanta 7,5to- lbucata

1,045.00

1,040.00

1,040.00

130.00

50

10

Miniincarcator Bobcat Komatsu sau echivalent- 2bucati

656.70

656.00

656.00

82.00

50

11

Schela aluminiu

Mestecator material - lbucata

Polizor unghiular mic - lbucata

113.59

112.00

112.00

14.00

50

12

Autobasculanta 8x4 - lbucata Buldoexcavator Terex Komatsu sau echivalent - lbucata

1,892.00

1,888.00

1,888.00

236.00

50

13

Buldoexcavator Terex Komatsu sau echivalent - lbucata Motocompresor - lbucata Mașina de taiat rosturi - lbucata

1,454.86

1,448.00

1,448.00

181.00

50

14

Cilindru compactor <5tone - lbucata

Cilindru compactor >5tone - lbucata

1,444.30

1,440.00

1,440.00

180.00

50

15

Miniincarcator frontal Bobcat Komatsu sau similar- lbucata

656.70

656.00

656.00

82.00

50

16

Excavator pe pneuri Komatsu sau similar- lbucata

1,380.00

1,376.00

1,376.00

172.00

50

17

Miniexcavator Hitachi ZX30 sau similar

- lbucata

656.70

656.00

656.00

82.00

50

18

Freza W50 - lbucata

1,492.70

1,488.00

1,488.00

186.00

50

19

Finisor asfalt Vogele 1800/1900 sau echivalent - lbucata

2,214.00

2,208.00

2,208.00

276.00

50

20

Finisor asfalt Vogele 2100 sau similar -lbucata

2,420.00

2,416.00

2,416.00

302.00

50

21

Topitor mastic bituminos (mic), pentru colmatari rosturi si fisuri - lbucata

Motocompresor - lbucata

452.30

448.00

448.00

56.00

5022

Freza W1000 - Ibucata

2,367.20

2,360.00

2,360.00

295.00

50

23

Freza W2000/2100- ibucata

5,741.00

5,736.00

5,736.00

717.00

50

Valoare totală a contractului se va calcula în funcție de numărul de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, până la 31.12.2018, respectând prețul unitar/zi/ora/ pachet


Președinte - Stefania Constantinescu - Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Penescu Andra Lavinia - Direcția Administrarea Membru - Șerban Maria Cristina - Direcția Economică


Membru - Emilia Carabulea - Direcția Investiții și Achiziții Membru - Gălățanu Robert Alexandru - Direcția Juridică


Anexa 2 ia procesul verbal de atribuire nr

Oferta preț AS3-Administrare Străzi S3 SRL perioada 18.10.2018 - 31.12.2018

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Preț lei fara TVA/ora

Ore maxime/zi

Preț lei fara

TVA/zi

Nr. de zile

Valoare totala fara TVA

Valoare TVA

Valorare totala cu TVA

1

PACHET

1

1

188.00

8

1,504.00

50

75,200.00

14,288.00

89,488.00

2

PACHET

2

1

56.00

8

448.00

50

22,400.00

4,256.00

26,656.00

3

PACHET

3

1

189.00

8

1,512.00

50

75,600.00

14,364.00

89,964.00

4

PACHET

4

1

26.00

8

208.00

50

10,400.00

1,976.00

12,376.00

5

PACHET

5

1

181.00

8

1,448.00

50

72,400.00

13,756.00

86,156.00

6

PACHET

6

1

264.00

8

2,112.00

50

105,600.00

20,064.00

125,664.00

7

PACHET

7

1

116.00

8

928.00

50

46,400.00

8,816.00

55,216.00

8

PACHET

8

1

129.00

8

1,032.00

50

51,600.00

9,804.00

61,404.00

9

PACHET

9

1

130.00

8

1,040.00

50

52,000.00

9,880.00

61,880.00

10

PACHET

10

1

82.00

8

656.00

50

32,800.00

6,232.00

39,032.00

11

PACHET

11

1

14.00

8

112.00

50

5,600.00

1,064.00

6,664.00

12

PACHET

12

1

236.00

8

1,888.00

50

94,400.00

17,936.00

112,336.00

13

PACHET

13

1

181.00

8

1,448.00

50

72,400.00

13,756.00

86,156.00

14

PACHET

14

1

180.00

8

1,440.00

50

72,000.00

13,680.00

85,680.00

15

PACHET

15

1

82.00

8

656.00

50

32,800.00

6,232.00

39,032.00

16

PACHET

16

1

172.00

8

1,376.00

50

68,800.00

13,072.00

81,872.00

17

PACHET

17

1

82.00

8

656.00

50

32,800.00

6,232.00

39,032.00

18

PACHET

18

1

186.00

8

1,488.00

50

74,400.00

14,136.00

88,536.00

19

PACHET

19

1

276.00

8

2,208.00

50

110,400.00

20,976.00

131,376.00

20

PACHET

20

1

302.00

8

2,416.00

50

120,800.00

22,952.00

143,752.0021

PACHET

21

1

56.00

8

448.00

50

22,400.00

4,256.00

26,656.00

22

PACHET

22

1

295.00

8

2,360.00

50

118,000.00

22,420.00

140,420.00

23

PACHET

23

1

717.00

8

5,736,00

50

286,800.00

54,492.00

341,292.00

TOTAL VALOARE FARA TVA

OFERTATĂ

1,656,000.00

TOTAL VALOARE TVA OFERTĂ

314,640.00

TOTAL VALOARE CU TVA OFERTĂ

1,970,640.00

TOTAL VALOARE FARA TVA APROBATA CONFORM HCL S3 480/22.10.2018

1.660.120,00

TOTAL VALOARE TVA APROBATA CONFORM HCL S3 480/22.10.2018

315.422,80

TOTAL VALOARE CU TVA APROBATA CONFORM HCL S3 480/22.10.2018

1.975.542,80

Valoare totală a contractului se va calcula in funcție de numărul de zile lucrătoare de la data încheierii contractului,

până la 31.12.2018, respectând prețul unitar/zi/ora/ pachet negociat.

Președinte - Stefania Constantinescu - Direcția Administrarea Domeniului Public Membru - Penescu Andra Lavinia - Direcția Administrarea Domeniului Public Membru ~ Șerban Mar ia Cristina - Direcția Economică Membru - Emilia Carabulea - Direcția Investiții și Achiziții Membru - Gălățanu Robert Alexandru - Direcția JuridicăCABINET PRIMAR


TELEFON {004 021} 313 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro


EXPUNERE DE MOTIVE


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr........

Data.....2111^1/■


la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului ce are ca obiect "Servicii de închiriere utilaje"

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 480/22.10.2018 s~a aprobat modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări "Servicii de închiriere utilaje".

Având în vedere normele procedurafe interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, precum și oferta depusă de către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, au fost întocmite procesele verbale de negociere și atribuire nr. 232646/26.10.2018 și 232648/26,10.2018 cu prețurile stabilite prin negociere și asumate de ofertant, în vederea atribuirii contractului mai sus menționat.

Luând în considerare cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr. 232822/26.10.2018, al Direcției Administrarea Domeniului Public am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3TELEFON (004021) 341 07 15 - 28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.pubJic@primarie3.ro

Str, Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


191S-201S (SARHAlORfM ÎMPREUNA


Nr. Ieșire: 232822 /26.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea contractului ce are ca obiect „Servicii de închiriere utilaje ” către Societatea AS 3 -- Administrare Străzi S3 SRL
Luând în considerare:
 • - Prevederile art.31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public;

 • - H.C.L.S.3nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celorlalte prevederi legale;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 480/22.10.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect” Servicii de închiriere utilaje”.

Se propune atribuirea contractului ce are ca obiect ” Servicii de închiriere utilaje ”, către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, având în vedere procesele-verbale de negociere și atribuire nr. 232646/26,10.2018 și nr. 232648/26.10.2018, întocmite de Comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de societatea AS3 — Administrare Străzi S3 SRL, cu prețurile stabilite prin negociere și asumate de ofertant, așa cum rezultă din procesele verbale sus menționate.

Având în vedere cele de mai sus prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 Proiectul de Hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect ” Servicii de închiriere utilaje” către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL.


DIRECȚIA ADMINISTRA DOMENIULUI PUBLI Director Executiv Adjun MANEA FLORINTELEFON (004021) 341 07 15 ■ îXFAX (004 021) 34) 07 15E-MAK domeniu pubÎK^pn0121103 ro

Slr. intrarea Odobesti nr. 5-7. sector 3, 032158. București www.primarie3.ro

ROMANIA


REFERAT


Având la bază:

 • - Prevederile ari. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

~ Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 192/04,05.2018 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societarii AS3- Administrare Străzi S3 S.R.I.;

 • - Normele procedurale interne pentru atribuirea către întreprinderile publice, avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări inclusiv proiectarea aferentă, aprobate de Primar, avand nr. 6544/08.06.2017;

 • - Anunțul de intenție nr, 561/18.10.2018 al societarii AS3- Administrare Străzi S3 S.R.I., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.222995/18.10.2018;

 • - Adresa Cabinet Primar nr. 223461/18.10.2018.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.480/22.10.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări „Servicii de închiriere utilaje”

Vă înaintăm spre analiză și aprobare demararea procedurii de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru încheierea contractului de prestări servicii cu societatea SOCIETATEA ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR 3 S.R.L. , având ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”.

DOMENIULUI PUBL
: J                                  ,

România

191B-20W j sărbătorim împreuna


TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 °7 "*5 E-MAIL rforneniu.pt1blic@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr, 5-7, sector 3,032158, București, www.primarie3.ro


Nr. Iesire:232823/26.10.2018Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilic și proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect ' Servicii de închiriere utilaje” către Societatea AS 3 ~~ Administrare Străzi S3 SRL


DIRECȚIA ADMINIST DOMENIULUI PUBLI Director Executiv Adjun/t MANEA FLORIN/

întocmit, Constantinescu Ștefania


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului ce are ca obiect ”Servicii de închiriere utilaje”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................... , a analizat proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului ce are ca obiect ”Servicii de închiriere utilaj dj și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNldAAbRIANA

MEMBRI:             / I

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală» juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..........., a analizat

proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 -- Administrare Străzi S3 SRL a contractului ce are ca obiect „Servicii de închiriere utilaje”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

MEMBRI:


VĂDUVĂ IULIANA r-


PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN