Hotărârea nr. 515/2018

HCLS3 nr. 515 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

TTQTÂRÂRE privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny» ”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

5             5                             7

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 234023/CP/29,10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 233360/29.10.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  HCLS3 nr. 219/30.05.2015 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

 • -  HCLS3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectului de investiții,,Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  HCLS3 nr. 423/14.09.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Adresa nr. 233415/ 29.10.2018 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate, în urma procesului verbal de negociere și atribuire, întocmit de Comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, prevăzut în anexa ce face parte integrată din prezenta hotărâre,

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin, (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, având următoarea valoare:

-3.617.899,51 lei inclusiv TVA, din care C+M (Construcții-Montaj) în valoare de 3.363.853,67 lei.;

Art.3. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu^Comunitatea,  precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Secțdf 3'J și societatea Algorithm Residential S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplini a prezentei hotărâri.NR. 515

DIN 30.10.2018

Sk, ZS33IG/2.6 J£. Zoif

IICLS3 (VK 545 / 3o, |otAPROB

PR

ROBERT S

PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE ȘI ATRIBUIRE V

a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str.

Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

încheiat astăzi 29.10.2018, între:

 • -  Pompiliu loan Wan Buzduga - Președinte

“ Mihai Boțea - Membru

 • -  Daniela Dinuți- Membru

 • -  Elena Avei - Membru

 • -  Camelia Dana Gavrilă - Membru

constituiți în Comisia de negociere și atribuire în baza Dispoziției 4431/25.09.2018 și dl. Tășcan Dorel, în calitate de reprezentant al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., care s-au întrunit în vederea negocierii prețurilor finale pentru contractul având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»*’.

Având în vedere:

 • -  Prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.C.L.S.3 nr. 219/30.05.2015 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

 • -  H.C.L.S.3 nr. 189/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

 • -  Anunțul de intenție nr. 427/06.09.2018 al S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 182814/06.09.2018;

 • -  H.C.L.S.3 nr. 396/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  H.C.L.S.3 nr. 423/14.09.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 -Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Referatul nr. 192964/19.09.2018 pentru aprobarea demarării procedurii de atribuire către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect de investiții„Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 -

Tehnic «Anghel Saligny»”;                                                  , v s ___

Dispoziția nr. 4431/25.09.2018 privind constituirea Comisiei de negocierâ^^?£Ș3}31' atribuire;

Oferta S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 229025/PS3/23.10.2018;

Procesul-verbal nr. 224383/18.10.2018 al comisiei de negociere și atribuire;

Invitația de participare nr. 224413/18.10.2018 la procedura de negociereși atribuire a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

Oferta S.C. Algorithm Residential S.R.L. înregistrată cunr. 229025/23.10.2018; Procesul-verbal nr. 229587/23.10.2019 al ședinței de deschidere a ofertei pentru atribuire a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

Procesul-verbal nr. 230275/24.10.2019 al ședinței comisiei de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»” - evaluarea documentelor de claificare și a ofertei tehnice;

Procesul-verbal nr. 231824/25.10.2019 al ședinței comisiei de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»” - evaluare financiară;

Invitația la negociere nr. 232738/26.10.2018;

Ședința de negociere:

 • -  Prin H.C.L.S.3 nr. 396/31.08.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr, 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, indicatori care au stat la baza elaborării ofertei financiare înaintate de către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L.. Totodată, prin H.C.L.S.3 nr. 423/14.09.2018 au fost aprobate modelul de contract, caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Valoarea estimată totală a obiectivului de investiții: 4.432.012,18 lei, inclusiv TVA, din care Construcții-Montaj (C+M) 3.366.492,52 lei

 • -  Valoarea indicatorilor ofertați de către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează sub valoarea aprobată prin H.C.L.S.3 nr. 396/31.08.2018, așa cum este consemnat în Anexa nr. 1 a procesului-verbal nr. 231824/25.10.2019;

 • -  în ceea ce privește diferențele de prețuri, acestea rezultă din faptul că ofertantul și-a fundamentat oferta prin prețurile negociate cu producătorii/fumizorii de produse și servicii din piață - cercetare de piață.

Concluzii:

Comisia a constatat că nu există neclarități și neconformități și hotărăște că oferta tehnică și financiară a S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. este admisă. în urma negocierii se stabilesc ca prețuri finale, valorile înscrise în coloana finală din Anexa 1 a prezentului proces verbal, parte integrată a acestuia.

Oferta depusă de societate are o valoare totală de 3.617.899,51 Iei inclusiv TVA, din care C+M (Construcții-Montaj) în valoare de 3.363.853,67 lei inclusiv TVA, valori care se încadrează în cea a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.S.3 nr. 396/31.08.2018 și în valoarea totală aprobată și angajată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, a câte trei (3) file pentru atribuirea în baza Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în 2 exemplare originale, unul pentru Autoritatea contractantă, iar un altul pentru Ofertant.

Comisia de negociere și atribuire


S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Daniela Dinuți, Membru

"Lucrări de intervenții la bloc C5 Cămin , din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic Anghel Saiigny'1


Diferențe valoare estimată vs.

Valoare ofertată


1.1 Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00Î

1.2 Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo(

1.3 Amenajarea pentru proiecția meciului s; aducerea la starea imitata

15.252.88

3 658 05

22 910,93

19.150,00

3 6.38,50

2? 78830

t9 150,00

22.788,50

1.4 Chei țuicii pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,66

TOTAL CAPITOL ;

19.252j00

3,658,05

19.150,00

:.--'.3.63S,50

22 738,50;                 102,00

22.788,50

Capitolul î Cheltuieli pentru asigurarea utiflltățîlor necesa re obiectivului

TOTAL CAPITOL 2                                            |

0,00

0,00

0,00

0.00

... ;

Capitolul 3Cheituietipentruprolectareașlasisteriță tehnlcă:?:--:-..-.-:-:.<-..

3.1 Studii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ ■-■.

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2 Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri $1 autorizații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

...                                  L ....

3.3 Expertiza tehnica

36.109,99

6.860,90

42.970,89

0,00

0,00

0,00

.......

3.4 Certificarea performantei energetice si auditui energetic ai clădirii

3.912,60

743,39

4.655,99

0,00

0,00

0,00

■■1 11

■ !

3.5 Proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studii de prefezabilirate

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabiiltate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

59.300,27

11.267,05

70.567,32

0,00

0,00

0,00

-•••.--     ^.7^-■=■

-.-■■■ î     f “S .-■ / ./■

î-Sf u'r' ■ .'A-;.

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizele r/a co rd uriior/a utorizațiilor

19.685,24

3.740,20

23.425,44

0,00

0,00

0,00

“---■••J3 ' ,—

\v

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic $1 a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■:

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

89.378,35

16.981,89

106.360,24

0,00

0,00

0,00

”—

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7 Consultanta

0,00

0,00

0,00

ă-\ : ; ...

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,7,2 Audltul financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

< ■>-

. ■.

3.8 Asistenta tehnica

0,00

0,00

0,00

--

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

:

3.8.1.1 pe perioada de execuție a iucrărifor

9.699,98

1.843,00

11.542,98

0,00

0,00

0,00

iS/i ?■ S                ?

■ ■

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.8,2 Dirigentie de șantier

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

218.086,43

41.436,42

259.522,85

6,00

0,00

0,00

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4?1 Construcții și instalații

2 4d3 5l3,24

2.919.692,66

;?  2 646.936,14

502.917,87

3.149.854,01

(-} 193 412.90

2646.936,14

3.149.854,01

iiâgMbnWijȘt l(ft®eWpâmenffiifehWSI bgite țî7un^idnăle®S7£iW7

69.285,54

^L3..164.25

82.449,78

.8 244,79

1.566,51

9.811,30

S1M0.7S

,                   8.244,79

9.811,30

l^uulaje, echipamente tehnologice ți funcționate care necesita

346 427 70

63

412.248,96

213 483,90

1 ;

40.561,94

254,045,84

a".

213.483,90

254.045,84

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5 Dotări

0,00

0,00

0,00
4.6 Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

t

2.869.236,48

545.154,93

2.868.664^3

545.046,32

3.413.711,15

____MîțWA

Capitolul 5 Alte cheltuieli       : \      -: :

5ii Organua'reMsântie:

MW3Wși03?ăȘ

54 515,49

39E018,85

191.065,49

iS3.rtîfr,tG

■     .1813’1936

5.1.1 Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de șantier

286.923,65

54.515,49

341.439,14

0,00

0,00

0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

56.579,71

0,00

56.579,71

0,00

0,00

0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

45.263,76

0,00

45.263,76

0,00

0,00

0,00

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

14.144,93

0,00

2.828,99

0,00

0,00

0,00

5,2,3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.828,99

0,00

2.828,99

0,00

0,00

0,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

14.144,93

0,00

14.144,93

0,00

0,00

0,00

5.2.S Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desf I ința re

14.144,93

0,00

14.144,93

0,00

0,00

0,00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute

245.297,80

46.606,58

291.904,38

0,00

0,00

0,00

5.4 Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALCAPITOL5

634.064,92

101.122,07

28.963,00

181.399,85

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șl predare la behefldar'S^.ilSS'Si;^

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL      ..

3 740.640,71

4.432.012,18

3.040.251,69

577.647.82

3.617.899,511

7.Qy'«9,qz

...........3.040.251,69

3.6171899,51

Din care C+M          7    ' : :   :

:3;36fi;492,52

2.826.767,79

537.086,88

3.363.853,67

2.217,52

2.826.767,79

3363.353,67


COMISIA DE NEGOCIERE SI ATRIB Pompiliu loan Wan Buzduga - Presedin

Elena Avei - Membru


Camelia Dana Gavrila- Membru
CABINET PRIMARSECTOR S                 i

CABINET PRIMAR Nr

|


TELEFON {004 021) 318 03 23 - 2$ FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprirrrar@primarie3.ro

Calea Dudeștl nr. tgi, sector 3, 031084, București, www.pnmarie3.r0


ROMANIA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect„Lucrări de investiții ia Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

în conformitate cu art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu normelor procedurale interne nr. 6544/08.06.2017 în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, pentru obiectul de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»", Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat prin HCLS 3 nr. 396/31.08.2018 indicatorii tehnico-economici, iar prin HCLS 3 nr. 423/14.09.2018 a fost aprobat modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare pentru atribuirea contractului către societatea care și-a manifestat intenția.

Astfel, în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de negociere și atribuire a declarat oferta ca fiind admisă. Oferta se încadrează în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCLS 3 nr. 396/31.08.2018, cu o valoare totală de 3.617.899,51 lei inclusiv TVA, din care C+M (Construcții-Montaj) în valoare de 3.363.853,67 lei.

Ținând seama de cele menționate și având în vedere raportul de specialitate nr. 233360/29.10.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

DIRECȚIA STRATEGII Și PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA


ROMANIA


lyiB 2018 ISÂ^BÂÎORtM ÎMPREUNA


TELEFON (0Q4 ozi) 318 03 23 ■ z8 FAX (004 021) 31803 04 E-MĂtL strategiig1primarse3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0

Nr. 233360/29.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții Ia Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

Prin H.C.L.S.3 nr. 396/31.08.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectului de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 ~ Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

Potrivit normelor procedurale interne nr. 6544/08.06.2017 în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a înaintat anunțul de intenție nr. 427/06.09.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 182814/06.09.2018. Astfel, prin H.C.L.S.3 nr. 423/14.09.2018 au fost aprobate modelul de contract, caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare pentru atribuirea contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

De asemenea, având în vedere:

 • -  Prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

~ H.C.L.S.3 nr, 219/30.05.2015 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

 • -  H.C.L.S.3 nr. 189/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

 • -  Referatul nr. 192964/19.09.2018 pentru aprobarea demarării procedurii de atribuire către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect de investiții „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA

 • -  Dispoziția nr. 4431/25.09.2018 privind constituirea Comisiei de negociere și atribuire;

 • -  Oferta S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată cu nr. 229025/PS3/23.10.2018;

~ Procesul-verbal nr. 224383/18.10.2018 al comisiei de negociere și atribuire;

 • -  Invitația de participare nr. 224413/18.10.2018 la procedura de negociere și atribuire a contractului având ca obiect ..Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Oferta S.C. Algorithm Residential S.R.L. înregistrată cu nr. 229025/23.10.2018;

 • -  Procesul-verbal nr. 229587/23.10.2019 al ședinței de deschidere a ofertei pentru atribuire a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Procesul-verbal nr. 230275/24.10.2019 al ședinței comisiei de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»” - evaluarea documentelor de claificare și a ofertei tehnice;

 • -  Procesul-verbal nr. 231824/25.10.2019 al ședinței comisiei de negociere și atribuire a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»” - evaluare financiară;

 • -  Invitația la negociere nr. 232738/26.10.2018;

 • -  Procesul verbal nr. 233316/29.10.2018 al ședinței de negociere;

 • -  Adresa nr. 233333/29.10.2018;

Comisia de negociere și atribuire, în urma verificării ofertei tehnice și financiare, precum și în urma negocierii, a declarat oferta S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ca fiind admisă, care se încadrează în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.S.3 nr. 396/31.08.2018. Valoarea ofertată totală este de 3.617.899,51 lei inclusiv TVA, din care C+M (Construcții-Montaj) în valoare de 3.363.853,67 lei.

Prin urmare, având în vedere cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuire către S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 -cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.


Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 233360/29.10.2018 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de H.C.L..S.3 privind atribuirea către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de

Comisia de studii, prognoze economico-so riale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect

„Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 -

Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .....................^.Q...AQL^Q.A ©........, a analizat proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 -■ Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVURABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂLWCĂAPRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN     1

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO


SECRETAR, HONȚARU VALERICA

PETRESCU CRISTIANComisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 -Colegiul Tehnic «AnghelSaligny»”

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                  ........... a analizat proiectul de hotărâre privind

atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect

„Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 — Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»^, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de învățăm âptf activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANpRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA ™ DANIELA

VOINEA INOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 -Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data                       ..........., a analizat

proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 -- Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»'\ și consideră ca acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEJiAVORABlI. proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN