Hotărârea nr. 516/2018

HCLS3 nr. 516 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 Ia HCLS 3 nr. 277/26.06.2018, referitoare la contractul și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări

” Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 5 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - BdMihai Bravu - Bd Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan ~ Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul -Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-BdNicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis -Bdl Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - BdBasarabia-BdNicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4) ”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 234113/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

“ Raportul de specialitate nr. 232956/29.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

 • -  HCLS 3 nr. 287/03.07.2018 privind aprobarea atribuirii către societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări ~~ ” Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”;

 • -  Adresa nr. 476/27.09.2018 a societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 209824/08.10.2018;

 • -  Memoriul justificativ nr. 232929/29.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  Adresa nr. 233266/29.10.2018 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Caietului de sarcini - Anexa 2 Ia HCLS NR. 277/26.06.2018 Capitolul III - Execuția lucrărilor - pct. B - Realizarea lucrărilor de C+M, Pct. III - Propunerea financiară, potrivit căreia: "în cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3”.

 • - Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement.

“ Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Caietul de sarcini însoțit de anexe, aprobat prin anexa nr.2 la HCLS3 nr. 277/26.06.2018, se modifică după cum urmează:

 • 1) Se aprobă noile categorii de lucrări propuse - norme compuse P - structură și cantități pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la ” Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 5 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”; prevăzute în anexa Ia prezenta hotărâre;

 • 2) Se aprobă noile categorii de lucrări propuse pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție ” Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; KP\ prin următoarele grupe principale de lucrări:

 • - Borduri din beton C30/37 cu dimensiunea de 20 x 25 cm;

 • - Marcaje longitudinale din vopsea monocomponentă pe bază de solvent;

~ Marcaje transversale și diverse din vopsea monocomponentă pe bază de solvent.

Noile categorii de lucrări propuse fac obiectul Notei de comandă suplimentară, prevăzută conform anexei la prezenta hotărâre.

 • 3) Se renunță la cantități din categoriile de lucrări - norme compuse - P, cuprinse în

anexa 2 la HCLS3 nr. 277/26.06.2018 și se înlocuiesc cu noile categorii de lucrări corespunzătoare noilor soluții, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. /  \

ArtlI. Celelalte prevederi ale HCLS 3 nr. 277/26.06.2018, rămân neschimbate.


NR. 516

DIN 30.10.2018ttETAR MIHĂIȚĂ


AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L


NR + NCS

ale obiectivului de investiții

Lucrări de pavarealei si montare borduri în Sectorul 3 ai Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor spațiilor verzi A; B; D; II; 13; KI; K2; K3; K4

NR. CRT.

DENUMIRE ARTICOL

U.M.

| Preț

Preț total (lei) fara TVA

TVA (lei)

Preț total cu TVA (lei)

NR

NCS

CANTITATE

unitar (lei)

CANTITAT E

VALOARE

CANTITATE

VALOARE

PI

Montare borduri mari din beton

ml

11500

49.28

566720.00

107676.80

674396.80

0

0

0

0

P2

Montare borduri mari granit

-săpătură manuala în spatii iîmît. sub lm

-montare borduri mari granit t pe fundație din beton C8/10

ml

260

193.17

50224.20

9542.60

59766.80

0

0

0

0

P3

Montare borduri mici din beton

-săpătură manuala in spatii limit. sub lm

-montare borduri mici beton, pe fundație din beton C8/10 -transportul materialelor cu roaba

ml

11500

40.56

466440.00

88623.60

555063.60

0

0

0

0

P4

Montare borduri mici din granit

-săpătură manuala in spatii limit. sub lm

-montare borduri mici granit, pe fundație din beton C8/10 -transportul materialelor cu roaba

ml

260

139.47

36262.20

6889.82

43152.02

0

0

0

0

P5

Amenajare teren pavele beton grS cm pe nisip -săpătură mecanizata in spatii limit. sub lm -strat agregat nat(balast)

-amenajare teren cu alei din pavele beton pe nisip -transportul materialelor cu roaba

mp

12150

119.24

1448766.00

275265.54

1724031.54

3250

387530

0

0

P6

Amenajare teren pavele beton gr6 cm pe sapa -săpătură mecanizata in spatii limit. sub lm -strat agregat nat(balast)

-amenajare teren cu alei din pavele beton pe sapa -transportul materialelor cu roaba

mp

12250

134.83

1651667.50

313816.83

1965484.33

3300

444939

0

0

P7

Pavaj pietonal auriu 4cm

-curatarea terenului

-săpătură manuala in spatii lim sub lm -turnare beton simplu -strat agregat nat(balast) -pavaj pietonal din granit

-transport rutier al pământului cu autobasculanta

mp

287

460.27

132097.49

25098.52

157196.01

0

0

0

0P8

Pavaj roșu 2 cm

-curatarea terenului

-săpătură manuala in spatii lim sub lm

-turnare beton simplu

-strat agregat natțbalast)

-pavaj pietonal din granit

-transport rutier al pământului cu autobasculanta

mp

260

188.14

48916.40

9294.12

58210.52

0

0

0

0 \

P9

Spargeri/desfaceri platforme beton 15-30cm gr. -spargeri si desfaceri beton -încărcare materiale in auto

-transport rutier al molozuluii cu autobasculanta

mp

485

152.58

74001.30

14060.25

88061.55

0

0

0

0

P10

Asternere mixtura asfaltîca alei, gr 4cm -asternere mixtura asfaltica alei 4cm -curatarea terenului

-transport rutier al molozului cu autobasculanta

mp

2610

62.82

163960.20

31152.44

195112.64

0

0

0

0

Pil

Decapare mixturi asfaltice alei

-decapare mixturi asfaltice alei

-curatarea terenului

-transport rutier al pământului cu autobasculanta

mp

2700

24.09

65043.00

12358.17

77401.17

0

0

0

0

P12

Frezare mixturi asfaltice alei

-frezare mixturi asfaltice

-curatarea terenului

-transport rutier al pământului cu autobasculanta

mp

2610

84.49

220518.90

41898.59

262417.49

0

0

0

0

P13

Gard metalic

-săpătură manuala in spatii lim. Sub lm -țeava otel montata prin sudura

-turnare beton in fundații prin mijloace clasice -montat panou împrejmuire gata confecționat

mp

187.47

0

0

2000

374940

P14

Montat țeava DN llOmm

-montare țeava B76 DNllOmm, inclusiv procurare -sudura cap la cap țeava PEHD

-săpătură cu excavatorul

strat agregate

-transport rutier al molozului dist <lSkm

ml

128.05

0

0

1020

130611

PIS

Ridicare la cota cămine vizitare si pluviale

-ridicare la nivel a capacelor

-transportul rutier al materialelor pe distante<15km

buc

679.23

0

0

20

13584.6


y^co%.

/,t)                   i S-* ’

i 4
P16

Structuri din beton

-săpătură manuala in spatii lim. Sub Im -cofraje din panouri refolosibile cu H<20m -plasa de armatura sudata tip STNB -beton colorat, turnat in fundații -transportul rutier ai betonului, dîst<15km

mc

1541.22

0

0

200

308244

TOTAL GENERAL

4924617.19

935677.27

5860294.46

832469

827379.6

(NR)                 (NCS)

Valoare contract inițial, fara TVA

4,924,617.19 lei


4,919,527.79 lei


Valoare contract cu P-uri noi (P13-P16), fara TVA

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL


PREȘEDINTE

Formular F3

OBIECTIV: 60 Lucrări pavare alei si borduri

LISTAcu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări


Obiectul: 01 Pavare alei si borduri

Categoria de lucrări: VjGard metalic

ExeculantL       ObiectivbO      ObiectQl

CategOb

ț ron )

Nr.

Capitolul de lucrări

U. M. Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

cri

Simbol

a) materiale

Denumire resursa

b) manopera

Observații

ai h

'1

c} utilaj

Corecții

d) transport

Liste anexe

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

RPCA01        91

M CUB

0,02000

0,00

0,00

127,20

2,54

SĂPĂTURĂ MANUALA DE PAM.IN SPATII

LIN,SUB 1,00

M

0,00

0,00

LĂȚIME SI MAXIMUM 1,50 ADINCIME,LA

ȘANȚURI,CANALE,

0,00

127,20

2,54

2

ATD04D1       82

M

3,40000

11,62

39,51

19,16

65,15

ȚEAVA DIN OTEL MONTATA: PRIN SUDURA

0,00

0,00

0,00

0,00

30,78

104,66

L: 12503

-M   ;9101182     -ȚEAVA

RECTANGULARA

25X25MM

3

CA03A         02

M CUB

0,00800

262,66

2,10

90,00

0,72

TURNARE

CU MIJLOACE CLASICE BETON

IN FUNDAȚII,

soc

1,66

0,01

LURI, ZIDURI DE SLPRIJXN, PEREȚI SUB COTA ZERO

0,00

0,00

354,32

2,83

L;LC02

-M ;2100969     -BETON

DE CIMENT

B 250-BC20 STAS

3622

L'.LCUOIA -0012:2394         -VIBRATOR DE ADINCIME

4      RCSP16C       02

MP

1,00000

41,77

41,77

7,00

7,00

MONTAT PANOU ÎMPREJMUIRE CU

ÎMPLETITURA SAU TESATU

1,81

1,81

RA SIMPLA, GATA CONFECȚIONAT

, PLASA ZN

0,00

0,00

50,58

50,58

L-.LRC13 -M   :9000439

PLASA

BORDURATĂ

Cheltuieli directe

83,38

75,42

1,83

0,00

160,62

Alte cheltuieli directe

Ccntrib.Asigurat.Munca

2,250%

1,70

1,70

TOTAL CHELT. DIRECTE

83,38

77,11

1,83

0,00

162,32

Cheltuieli indirecte

Io »

10,000% x To

16,23

Profit

Po =

5,000% x țTo+Io)

8,93

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo ®

To+Io+Po

187,47

Formular F3

OBIECTIV: 60 Lucrări pavare alei si borduri


LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări


Obiectul: 01 Pavare alei si borduri

Categoria de lucrări: Montat țeava DN=110MM

Executantă,       Obiectivi)      Obiect Ol      CategOS

(ron ]

Nr,     Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații                   p          1

Corecții

Liste anexe

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

sl Ptilai -

d) transport Total(a+o+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0               1                  2            3

4

5

1      ACA11D1       82            m         1,00000

6,29

6,29

6,60

6,60

MONTARE ȚEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL

0,00

0,00

CLĂDIRILOR,AVIND DN 110

0,00

0,00

12,89

12,89

2      8804110                    M        1,00000

39,90

39,90

0,00

0,00

TV.POLIETILENA PEHD PNG D.110

0,00

0,00

0,00

0,00

39,90

39,90

3      00602F06      02      BUCATA        0,02000

0,00

0,00

19,00

0,38

SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE100 PN16 D=

75,43

1,51

110 MM

0,00

0,00

94,43

1,89

4      GD18C         99      BUCATA        0,02000

39,22

0,78

15,20

0,30

ÎMBINAREA prin sudura cap la cap a fitingurilor di

60,34

1,21

N POLIETILENA CU DIAMETRUL DE 110 MM

0,00

0,00

114,76

2,30

L:GL08   -0009:6719591     -MANȘON CU ELANSE DIN POLIETILENA (PE), DIAMETRUL 110 MM

TSC02A1       82     SUTE MC         0,00500

0,00

0,00

0,00

0,00

SĂPĂTURĂ CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT

446,40

2,23

UMIDIT.NATUR,DESC.DEP.TER.CAT.1

0,00

0,00

446,40

2,23

6      TSC35XE1      93     SUTE MC         0,00250

0,00

0,00

0,00

0,00

încărcare in autoveh.cu încărcător front,pe pneuri

140,80

0,35

DE 2/6-3.9MC LA DIST.ClOM PAMINT DIN TEREN CAT.l

0,00

0,00

140,80

0,35

7      TRA01A15P     82        TONE         0,00450

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.«15 KM                        $

15,00

0,07

15,00

0,07

DA06B2

8

0,16000

82

M CUB

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU

IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU

FUNC REZIST FILTRANT

ASTER MEC NISIP

15,87

1,18

2,81

0,00

19,86


Executantă

Obiectiv 60

Obiectai

CategQS

0 1

2           3

4

5

9      TRA01A15      92

TONE

0,23000 '<Lt!LT>'

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

, SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  15

KM,               $

15,00

3,45

15,00

3,45

10     RCSA06B       02

M CUB

0,00300

0,26

0,00

6,00

0,02

UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UD

1,51

0,00

ATE SI BĂTUTE CU PLACA VIBRATOARE,

INCL.ÎMPRĂȘTIAT

0,00

0,00

7,77

0,02

11     DI12B1        82

MP

1,00000

13,00

13,00

14,40

14,40

REFACERE TROTUARE PAVELE

0,00

0,00

0,00

0,00


27,40

27,40


Cheltuieli directe

75,84

22,88

8,11

3,52

110,35

Lite cheltuieli directe

Contrih. Asigurat, Munca

2,250%

0,51

0,51

TOTAL CHELT. DIRECTE

75,84

23,40

8,11

3,52

110,86

Cheltuieli indirecte

Io ~

X J o o o O

To

11,09

Profit

PO ss

5,000% x

(To+Io)

6,10

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+lo+Po

128,05

OFERTANTFormular F3

OBIECTIV: 60 Lucrări pavare alei si borduri

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 Pavare alei si borduri


Categoria de lucrări: 4'o Ridicare la cota cămine vizita

Executantă       Obiectiv^ Obiectă CategQl                                                                              [ ron ]

Nn

Capitolul de lucrări

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

ort.

Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

A

a b

materiale manopera utilaj i transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

)

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

RPAB01C1      82

BUCATA

1,00000

331,70

331,70

250,00

250,00

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR

(I=20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT*

0,00

0,00

581,70

581,70

2

TRA01A15      82

TONE

0,05000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU

AUTOBASCULANTA PE DIST.=>

15 KM,

$

15,00

„Q.,75

15,00

0,75

Cheltuieli directe

331,70

250,00

0,00

0,75

582,45

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca

2,250%

6,62

5,62

TOTAL CHELT, DIRECTE

331,70

255,62

0,00

0,75

588,07

Cheltuieli indirecte

Io =  10,000% x To

58,81

Profit

Po ®   5,000% x (Totlo)

32,34

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo «s To+Io+Po

679,23

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 60 Lucrări pavare alei si borduri


LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 Pavare alei si borduri

Categoria de lucrări: fe Structuri beton

ExecutantL       Obiec(iv60 ObiectOl CategOI


Nr,     Capitolul de lucrări      U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații                   ~

Corecții Liste anexe

fi

 • a) materiale

 • b) manopera

C) Utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

1      RPCA01        91       M CUB

0,20000

0,00

0,00

127,20

25,44

SĂPĂTURĂ MANUALA DE PAM.IN SPATII LIM.SUB l;00M

0,00

0,00

LĂȚIME SI MAXIMUM 1,50 ADINCIME,LA ȘANȚURI,CANALE,

0,00

0,00

127,20

25,44

2      CB04A1        82          MP

10,00000

32,00

320,00

30,00

300,01

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C

0,00

0,00

ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI

0,00

0,00

62,00

620,00

3      TE06A1        82           MP

0,20000

5,25

1,05

2,58

0,52

PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM OCHIURILE

0,00

0,00

100X100 MM

0,00

7,83

1,57

4      CA03A         99      M CUB

1,00000

480,00

480,00

100,00

100,00

BET COLORAT, TURNAT IN FUNDAȚII,ZID

6,60

6,60

0,00

0,00

586,60

586,60

5      TRA06AI5      82        TONE

2,40000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST, =15KM

$

38,00

91,20

38,00

91,20

Cheltuieli directe

801,05

425,96

6,60

91,20

1,324,81

Alte cheltuieli directe

Contrib .Asigurat.Munca             2,250%

9,58

9,58

TOTAL CHELT. DIRECTE

801,05

435,54

6,60

91,20

1.334,39

Cheltuieli indirecte         Io «  10,000%

x To

133,44

Profit                       Po -   5,000%

X (To+Io)

73,39

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo - To+Io+Pq

1.541,22


CABINET PRIMARCABINET PRIMAR


.....


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 277/26.06.2018 referitoare la contractul și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări" Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul armatoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd

Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor-Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.lon Agarbiceanu - str.BurduJeni - Str Lunca Bradului -Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu -Aleea Barajul Lotru -Aleea Barajul Sadului-Strada Vasile Goldis -Bdl Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd

Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății -Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3;

K4j"

Prin HCLS3 nr. 277/26.06.2018 a fost aprobat modelul de contract și caietul de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări" Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu -Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.lon Agarbiceanu - str.Burdujeni -Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei -Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)" iar prin HCLS3 nr. 287/03.07.2018 s-a aprobat atribuirea directă către societatea Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect

Oalele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


CABINET PRIMAR

"Lucrări de pavare alei și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4".

Pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul mai sus menționat s-a constatat necesitatea executării unor noi categorii de lucrări propuse ~ norme compuse P, care nu au fost prinse în activitățile principale, ocazie cu care au fost propuse modificări cantitative ale materialelor, în vederea realizării obiectivului stabilit, precum și noi soluții pentru care nu există corespondent în lista de activități cu prețuri unitare inițiale aprobate (P-uri) ceea ce duce la imposibilitatea decontării ulterioare a acestor lucrări.

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin HCLS 3 nr. 277/26.06.2018.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări nr. 1, înregistrat cu nr. 128605/12.07.2018, încheiat între Sectorul 3 ai Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., vor fi folosite pentru a completa normele soluțiilor inițiale și vor îndeplini cerințele de menținere a condițiilor generale conform proiectului de execuție și a condițiilor de termen asumate prin contract și vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 232956/29.10.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supunem aprobării Consiliului Local al Sectorului 3

PRIMAR,

ROBERT SORJWI^®
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


TELEFON (004021) 341 07 15-28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAiL domeniu.pubiic(g)primarie3.ro

Str. Intrarea Odobestî nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0


Nr. Ieșire              M 2.6/$


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 277/26.06.2018, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări

” Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse m arealul următoarelor zone: Str, Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - BdMihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - BdEnergeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - strdon Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - StrPostavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei -Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - StnLunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis -Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis -Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; 11; 13; Kl; K2; K3; K4) ”

Luând în considerare:
 • - Prevederile art.31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu referire contracte de achiziții publice/acorduri cadru încheiate între entități din sectorul public;

 • - H.C.L.S.3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, precum și a celorlalte prevederi legale;

 • - H.C.L.S.3 nr. 277/26.06.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sector 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ” pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan -BdEnergeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu strdon Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul -Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - StnRotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - StnLunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Ictru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - StnLucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție si de opoziție în condițiile prevăzute de Leoea nr. 677/2001. printr-o cerere scrisă semnată si datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3Direcția Administrarea Domeniului Public


Str. Initarca Odobesh nr. 5.7. sector 3, 032158 București www.primanc3.ro

tcWon {&04 021) j.țs 07 i$ fax (004 021} 341 07 1$ c-mail domeniu pubiscigiprimanej,ro

Constantin Brâncusi - BdNicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4) ”

 • - H.C.L.S3 nr. 287/03.07.2018, privind aprobarea atribuirii către Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a unui contract ce are ca obiect execuția de lucrări - "Lucrări de pavare și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”;

 • - H.C.L.S3 nr. 410/31.08.2018, privind acordarea unui nou mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L., în vederea semnării contractelor de furnizare materiale, pentru realizarea contractului având ca obiect ”Lucrări de pavare și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor spații verzi A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4”,

 • - Contractul de lucrări nr. 1, înregistrat cu nr. 128605/12,07.2018, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.;

 • - Adresa nr. 476/27.09.2018 a Societății AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 209824/08.10.2018;

 • - Raportul de Constatare nr. 834/27.09.2018 emis de Șef de Șantier Găsileanu Marius,

 • - Memoriul Justificativ al Direcției Administrarea Domeniului Public înregistrat la Primăria Sectorului 3 cunr. 232929/29.10.2018

Se propune modificarea Caietului de sarcini, însoțit de anexe, aprobat prin Anexa 2 la H.C.L.S. 3 nr. 277/26.06.2018, aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sector 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ”Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu ~ Bd Basarabia - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str. Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str. Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - strdon Agarbiceanu -str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului~Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd, Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; 11; 13; Kl; K2; K3; K4)f, prin:

- aprobarea unor noi categorii de lucrări propuse - norme compuse - P, necesare pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție Ia ”Lucrări de pavare și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor spații verzi A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4 ”;

Noile categorii de lucrări propuse au în vedere utilizarea atât a noilor norme compuse P propuse spre aprobare conform pct.l cât și a unor norme compuse - P, folosite și aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 287/03.07.2018.Direcția Administrarea Domeniului Public


Str învarea Odobcst» m. 5.7. sector 5, ojar.țS București ■www,primswMj$,rc>

telefon (004021) 54» 07 >5

fax (004 ozt) J41 07 1$

e-tnail domeniu publk^Ephmanej.ro

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 287/03.07.2018.

De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute prin contractul de lucrări nr. 1, înregistrat cu nr. 128605/12.07.2018, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

Noile categorii de lucrări propuse conform Raportului de constatare întocmit de șeful de șantier înregistrat sub nr. 834/27.09.2018 iar la Primăria Sectorului 3 cu nr. 209824, vor înlocui soluții din proiectul de execuție inițial și care se vor constitui prin Note de Renunțare ce urmează a fi întocmite.

Noile Categorii de lucrări aprobate de Consiliul Local Sector 3 vor fi folosite pentru a completa normele soluțiilor inițiale și vor îndeplini cerințele de menținere a condițiilor generale conform proiectului de execuție și a condițiilor de termen asumate prin contractul de execuție nr. 1, înregistrat cu nr. 128605/12.07.2018, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

Având în vedere cele de mai sus prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3, Proiectul de Hotărâre pentru modificarea H.C.L.S.3 nr. 277/26.06.2018, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sector 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de „Lucrări de pavare și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor spații verzi A; B; D; 11; 13; Kl; K2; K3; K4„;

Noile categorii de lucrări propuse nu se referă și nu vor afecta în nici un fel acele categorii de lucrări aprobate prin H.C.L.S. 3 nr. 287/03.07.2018. De asemenea, noile categorii de lucrări propuse nu vor afecta termenele de execuție prevăzute în contractul de lucrări nr.l, înregistrat cu nr. 128605/12.07.2018.

Având în vedere că noile soluții propuse urmăresc optimizarea unor soluții inițiale cât și creșterea calității produsului finit, prețul negociat pentru noile categorii de lucrări aprobate se va efectua astfel încât valoarea totală a lucrărilor prevăzute în contractul nr. 1, înregistrat cu nr. 128605/12.07.2018, încheiat între Sectorul 3 al Municipiului București și Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L, având ca obiect execuția de "Lucrări de pavare și montare borduri la spațiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul zonelor spații verzi: A; B; D; 11; 13; Kl; K2; K3; K4 ", să nu fie depășită.


DIRECȚIA ADMIMST DOMENIULUI PUB

Director Executiv Adi

MANEA FLO


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.pt1blic@pritnarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, 032158, București, www.primarie3.r0

Nr. ieșire:232929/29.10.2018

MEMORIU JUSTIFICATIV

Pentru optimizarea și îmbunătățirea soluțiilor stabilite prin proiectul de execuție la "Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia -Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății -Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918~Bd Theodor Pallady ~ Camil Ressu - Str. Firidei - Str. Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 ~ str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 -Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia ~ Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu /Zonele A; B; 0; II; 13; Kl; K2; K3; K4), aferent contractului nr. 1, înregistrat cu nr. 128605/12.07.2018 încheiat cu Societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., cu ocazia desfășurării activităților, s-a constatat necesitatea executării de noi categorii de lucrări (P-uri compuse) care nu au fost prinse în activitățile principale, ocazie cu care au fost propuse modificări cantitative ale materialelor, în vederea realizării obiectivului stabilit, precum și noi soluții pentru care nu există corespondent în lista de activități cu prețuri unitare inițiale aprobate (P-uri) ceea ce duce la imposibilitatea decontării ulterioare a acestor lucrări.

Pentru aceste modificări s-a tinut cont de soluțiile agreate de Comisia Tehnică de Circulație dată pentru realizarea acestor lucrări, cât și de asigurarea unei bune circulații atât pentru pietoni.

Urmare a acestor modificări au rezultat diferențe între cantitățile de lucrări ce trebuiesc effectuate și cele aflate inițial pe lista de articole din contract.

Conform raportului constatator întocmit de șeful de șantier, au rezultat următoarele:

 • 1. Pe traseele aleilor sunt cămine de vizitare sau cămine (grătare) pentru colectarea apei pluviale.

Soluția propusă - ridicarea la cotă a căminelor de vizitare sau a grătarelor ape pluviale.

 • 2. în urma desfacerii bordurilor deteriorate existente, a suprafețelor ce urmează a fi pavate și a elementelor de gard metalic existent, a rezultat necesitatea înlocuirii elementelor de gard deteriorate.


DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

lipsa.


Soluția propusa - modificarea elementelor de gard metallic existent, cât și a componentelor

 • 3. Pentru evitarea acumulărilor de apă pluvială spre intrările în bloc, care se află sub cota străzii, s-a constatat necesitatea construirii unei structuri ce poate bloca acest lucru.

Soluția propusă ~ construirea unei structuri din beton.

 • 4. Având în vedere necesitatea montării de sisteme de irigații și a țevilor de alimentare cu apă a acestora, ulterior lucrărilor executate, pentru evitarea spargerii aleilor pavate (care se vor afla în garanție), se propune montarea de țevi de alimentare cu apă anterior pavării aleilor pietonale.

Soluția propusă - montarea de țevi de alimentare cu apă.

Având în vedere cele prezentate, propunem rezolvarea situațiilor, astfel:

 • 1. Pentru lucrările care nu au corespondent în P-urile existente, au fost întocmite de către Societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L, unele noi care să reflecte activitățile, materialele și utilajele folosite pentru derularea acestora.

 • 2. Pentru lucrările care au corespondent în P-uriie inițiale se vor utiliza acestea, împreună cu cantitățile de lucrări necesare.

în acest context, au fost propuse de către AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., următoarele P-uri noi:

 • - P 13 - Gard metallic;

 • - P 14 - Montare țeava DN = 110 mm;

 • - P 15 - Ridicare la cotă cămine vizitare/grătar ape pluviale;

 • - P 16 - Structură beton;

Aceste modificări au fost solicitate de noi, pentru diminuarea costurilor, eliminarea tuturor cauzelor care puteau provoca efectuarea unor lucrări care să nu asigure protecție persoanelor care vor circula pe aceste alei pietonale și pentru efectuarea unor lucrări calitative raportate la calitate/preț și crearea unui desîgn adecvat zonei respective.

Pentru ducere la îndeplinire a prevederilor contractuale, noile categorii de lucrări, respective: P 13, P14, P15 șî P16, care reprezintă cantitățile suplimentare vor fi menționate în NCS -uri, pentru care se va renunța conform NR-urilor - note de renunțare la cantități din P-uriie existente, în compensare, astfel încât să nu afecteze lucrările și pentru a nu depăși valoarea inițială a investiției.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

MANEA FLOI

întocmit,

Constanținescu Stefania
Nr.inreg.:

Data inreg.: 08.10,2018

Ora inreg.: 14:02:17

Proveniența: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL


Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:Bucuresti, Calea Vitan, nr. 242, sector. 3

Adresa Lucrare:București, strada

Observații: Ref. solicitări preturi compuse noi la contractul 56/2018 Nr. File:7

Termen de rezolvare: 30 zile

rogram de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0324; 021/318 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan iir.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei Telefon;+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


S.C. AS3-ADIB&TRARE STRĂZI S3 S.R.L

Zii;aîC><zrTLiwa....AswCătre: Direcția Administrarea Domeniului Public In atentia: Director Executiv Adjunct - Florin MANEA

In urma raportului constatator nr. 834/27.09.2018 emis de către Sef Șantier Marius Gasileanu referitor la Contractul nr. 56/12.07.2018 - „Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac -Bd Mihai Bravii - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan -Bd.Energeticiefiilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postăvarul - Bd 1 Dec 1918~Bd Theodor Pallady - Camil Ressu -Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec. 1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi ~ Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”, va transmitem anexat noile categorii de lucrări propuse (P-uri compuse), necesare executării in bune condiții a contractului mai sus menționat:

P13-Gard metalic.

P14-Montare.țeava DN llOmm.

P15-Ridicare la cota cămine vizitare/pluviale.

P16-Structuri beton.AS3


XS5 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017


Sediul Social: Calea Vitart nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei

Telefon :+40759 040 480

E-maiksecreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Raport constatator

In urma efectuării lucrărilor din cadrul contractului „Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Brava - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Cărnii Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu ~~ str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului -Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)” am constatat următoarele:

 • 1. Pe traseele aleilor sunt cămine de vizitare sau camine(gratare) pentru colectarea apei pluviale Soluție propusa - ridicarea la cota a căminelor de vizitare sau a grătarelor ape pluviale.

 • 2. In urma desfacerii bordurilor deteriorate existente, a suprafețelor ce urmeaza a fi pavate si a elementelor de gard metalic existent, am constatat necesitatea înlocuirii elementelor de gard deteriorate.

Soluție propusa - modificarea elementelor de gard metalic existent cat si completarea celor lipsa.

 • 3. Pentru evitarea acumulării de apa pluviala spre intrările de bloc care se afla sub cota străzii, am constatat necesitatea construirii unei structuri ce poate bloca acest lucru.

Soluție propusa - construirea unei structuri de beton.

 • 4. Având in vedere necesitatea montării de sisteme de irigații si a țevilor de alimentare cu apa a acestora, ulterior lucrărilor executate de către societatea noastra, pentru evitarea spargerii aleilor pavate (care se vor afla in garanție), propun montarea țevilor de alimentare cu apa anterior pavarii aleilor pietonale.

Soluție propusa - montarea de țevi alimentare cu apa.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICROMAN IA


191 8’2018 i SĂRBĂTORIM împreună

Nr. Ieșire 233266/29.10.2018


Către,


Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Pubilic și proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la H.C.L.S. 3 nr. 277/26.10.2018, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări „Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd CamU Ressu -Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str. Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu

 • - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str. Postăvarul ~ Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady -Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-BdNicolae Grigorescu ~ Bd.Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918

 • - str Vasile Goldis ~ Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd, Nicolae Grigorescu -Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac -Str Constantin Brâncusi - BdNicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4),


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 277 din 26.06.2018, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ” Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor -Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu -Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                 ..................., a analizat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei

nr. 2 la HCLS 3 nr. 277 din 26.06.2018, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ” Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac

 • - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac

 • - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor -Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului -Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi -Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)’\ și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVURAbE, proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

SECRETAR, TUDOR ELENAMEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 277 din 26.06.2018, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ” Pavare alei si montare borduri la /spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan -Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu - str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni -Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu -Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu -Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd.

Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data                      .........., a analizat proiectul de

hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 277 din 26.06.2018, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ” Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu - Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu-Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Șos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu ~ str.Ion Agarbiceanu -str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu -Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae

Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec.1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru - Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu

Patrascanu - Bd Basarabia - Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății - Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEfAA^QRABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA
VOINEA INOCENȚIU-IOAN