Hotărârea nr. 517/2018

HCLS3 nr.517 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

nnr ÂD ATDF

1 rYJK./\xvlL

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL și aprobarea încheierii între cele două societăți a contractului menționat

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 233280/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 232133/26.10.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr.598/25.10.2018 a societății Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr.231265/CP/25.10.2018;

 • -  Adresa nr. 3599/24.10.2018 a societății Algorithm Construcții S3 SRL, către societatea Algorithm Residențial S3 SRL (nr. 266/25.10.2018);

 • -  Hotărârea nr. 47/17.10.2018 a Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 1760/25.10.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr.231818/CP/25.10.2018;

 • -  HCGMB nr. 433/28.12.2016, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;

 • -  HCLS 3 nr. 223/30.05.2017 privind înființarea de către societatea Algorithm Residential S3 SRL a unei societăți comerciale cu răspundere limitată;

 • -  Adresa nr.232134/26.10.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

A.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 12, pct.12.1. lit. m) și lit. o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr.97/29.03.2017;

 • -  Art. 12, pct.12.2. lit. m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 223/30.05.2017;

 • -  Art.12, pct. 12.1, lit o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr 31 /1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

 • -  Adresa nr. 1890/01.11.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 238641/CP/02.11.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin,(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

I I onrT? -

HO 1 aJkLAîș 1 JLr *

Art 1.Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vanzare-cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Se aprobă încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Algorithm Construcții S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, a contractului de vânzare-cumpărare asupra imobilului situat în B-dul Basarabiei nr.256, Sector 3, proprietatea societății Administrare Active Sector 3 SRL compus din:

 • a) Construcția cu următoarele componente:

-Cl-birouri-P+3E, cu o suprafață construită la sol de 115 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C1, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C2~vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 261 mp, identificată cadastral

cu nr. 209760-C2, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C3-birouri-P+3E, în suprafață construită la sol de 114 mp, identificată cadastral

cu nr. 209760-C3, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C4-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 314 mp, identificată cadastral

cu nr. 209760-C4, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C5-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 763 mp, identificată cadastral

cu nr. 209760-C5, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C6-Hala Laminor-parter, în suprafață construită la sol de 58.049 mp, identificată

cadastral cu nr. 209760-C6, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C61~extindere Hala Laminor, în suprafața construită la sol de 9.898 mp, identificată cadastral cu nr. 201765-CL înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București.

 • b)Terenul în suprafață de 59.617 mp (59.614 mp din măsurători) identificat cu nr. cadastral 209760, înscris în Cartea Funciară cu nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București și terenul în suprafață de 10.303 mp (10.270 mp din măsurători) identificat cu nr. cadastral 201765, înscris în Cartea Funciară cu nr. 201765 a Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.3. Contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu umătoarele:

 • a) Societatea Administrare Active Sector 3 SRL transferă către societatea Algorithm Construcții S3 SRL dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 2;

 • b) Societatea Administrare Active Sector 3 SRL asigură căile de acces până la teren și construcțiile mai sus menționate;

 • c) Prețul transferului dreptului de proprietate este de 4.700.000 euro, plătibil în rate lunare egale de 7.993,20 euro pentru o perioadă de 49 de ani.

Art.4. Societățile Algorithm Residential S3 SRL, Algorithm Construcții S3 SRL și Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 517

DIN 30.10.2018

SECTOR 3


CABINET PRIMA


CABINET PRIMARTELEFON (004 O2i) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetpritnar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro


ROMÂNIA


1916-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare și superficie cu Administrare Active Sector 3 SRL și aprobarea încheierii între cele două societăți a contractului menționat

Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017 înființarea Societății Algorithm Residential S3 SRL. Aceasta fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990, sub forma unei societății cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate, lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale COD CAEN 4120.

Societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, deține calitatea de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL.

Având în vedere:

 • -  HCLS 3 nr. 205/16.05.2017, privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participațiune între Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Residential S3 SRL;

 • -  HCLS 3 nr. 245/12.06.2017, privind aprobarea cesiunii contractului de asociere între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și Algorithm Residential S3 SRL către Algorithm Construcții S3 SRL;

 • -  Intenția părților de a permite societății Algorithm Construcții S3 SRL dezvoltarea pe Teren a unui centru comercial (denumit în continuare "Noua Construcție") prin modificarea sau demolarea Construcțiilor;

 • -  societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este proprietarul imobilului situat în Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Municipiului București;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

CABINET PRIMAR

Luând în considerare faptul că societatea Algorithm Residentiai S3 SRL solicită prin adresa nr.598/25.10.2018 înregistrată cu nr.231265/CP/25.10.2018 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residentiai S3 SRL pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărărare și superficie cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL, iar prin adresa nr.1760/25.10.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr.231818/CP/25.10.2018, se solicită aprobarea încheierii unui contract de vânzare cumpărare și constituirea dreptului de superficie pe o perioadă de 49 ani.

Ținând seama de cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr.232133/26.10.2018 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMĂRIA


SECTORULUI <

L/     BUCUREȘTI^Jf


TELEFON (004 02 î) 340 4011 / 345 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primane3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr.înreg. 232133/26.10,2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare și superficie cu Administrare Active Sector 3 SRL și aprobarea încheierii între cele două societăți a contractului menționat

Pentru valorificarea Halei Laminor, în suprafață de 68.000 mp, s-a propus conversia într-un complex multifuncțional prin: restaurarea, consolidarea, amenajarea interioară a halei și pe toate laturile de platforme destinate circulației pietonale, acces auto pentru servire și parcare pe latura de est, prelungirea șoselei Dudești-Pantelimon spre sud, amenajarea unei piețe urbane reprezentative, platformă pentru circulație pietonală, organizarea unei rețele stradale care să deservească terenul fostei platforme industriale Faur și să colecteze fluxuri pietonale spre Hala monument.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245/12.06.2017 s-a aprobat cesionarea contractului de asociere încheiat între Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L și societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca obiect punerea în siguranță, reabiltarea și consolidarea construcției „ Hala Laminor”, fabrica de Țevi Republica, corpurile C6 și C61, situată în Municipiul București, Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L în calitate de cesionar.

Administrare Active Sector 3 S.R.L. este proprietarul imobilului ce reprezintă obiectul contractului, situat în Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Municipiul București și este compus din:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

 • a) Construcția cu următoarele componente:

 • - Cl-birouri-P+3E, cu o suprafață construită la sol de 115 mp și o suprafață construită desfășurată de 460 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C1, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C2-vestiar-sub sol, în suprafață construită la sol de 261 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C2, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C3-birouri-P+3E, în suprafață construită la sol de 114 mp și o suprafață construită desfășurată de 456 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C3, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C4-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 314 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C4, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C5-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 763 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C5, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C6-Hala Laminor-parter, în suprafață construită la sol de 58.049 mp, rezultând o suprafață totală construită la sol de 59.016 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C6, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C61-extindere Hala Laminor, în suprafața construită la sol de 9.898 mp, rezultând o suprafață totală construită la sol de 10.303 mp, identificată cadastral cu nr. 201765-C61, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București, (denumite în continuare în mod colectiv “Construcțiile”)

 • b) Terenul în suprafață de 69.920 mp (69.884 mp din măsurători), identificat cu nr. cadastral 209760 și 201765, înscris în cartea funciară nr. 209760 și nr. 201765 a Sectorului 3 al Municipiului București și este cuprins în conformitate cu P.U.G. al Municipiul București, parțial în subzona CB1 (subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate) și într-o proporție majoritară în subzona A2b (subzona unităților industriale și de servicii.

(denumit în continuare “Terenul ”)

Societatea Algorithm Residential S3 SRL solicită prin adresa nr.598/25.10.2018, înregistrată la cabinet primar cu nr.231265/25.10.2018 acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărărare și superficie cu Administrare Active Sector 3 SRL.

Prin adresa nr. 1760/25.10.2018 a societății Administrare Active Sector 3, înregistrată cu nr.231818/25.10.2018 la Cabinet Primar, se solicită aprobarea încheierii unui contract de vânzare cumpărare și constituirea dreptului de superficie pe o perioadă de 49 ani între:

Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI RO 31012790, reprezentată legal prin dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație

Și

Algorithm Construcții S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Sectorul 3, strada Jean Steriadi nr. 17, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI RO 37714360 reprezentată legal de COȘOCARIU Alexandru - Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Potrivit prevederilor art.693 din Codul Civil ”superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, asupra căruia superfîciarul dobândește un drept de folosință”, iar potrivit art.694 din același act normativ „ dreptul de superficie se poate constitui pe o perioadă de cel mult 99 de ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fî reînnoit”

Contractul de vanzare-cumparare si superficie va cuprinde in mod obligatoriu următoarele clauze:

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL transferă către Algorithm Construcții S3 SRL dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea societarii Algorithm Construcții S3 SRL un drept de superficie exclusivă pentru o perioadă de 49 de ani de la încheierea prezentului contract asupra terenului pe care se află Construcția reabilitată și consolidată;

~ Societatea Administrare Active Sector 3 SRL asigură căile de acces până la teren și construcțiile mai sus menționate;

Administrare Active Sector 3 SRL transferă către Algorithm Construcții S3 SRL dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea Algorithm Construcții S3 SRL un drept de superficie exclusivă asupra Terenului pentru o perioadă de 49 de ani de la încheierea contractului contra unei redevențe.

- Algorithm Construcții S3 SRL va efectua asupra Construcției lucrări adăugate, cu caracter durabil de reabilitare, consolidare și edificare, care se vor materializa în Noua Construcție.

Administrare Active Sector 3 SRL constituie dreptul de superficie asupra Terenului pe durata de existență a Noii Construcții, dar nu mai mult de 49 de ani;

La data încetării dreptului de superficie constituit, Administrare Active Sector 3 SRL va dobândi prin accesiune dreptul de proprietate asupra Noii Construcții, fără a plăti valoarea de circulație a acesteia de la data expirării termenului sau de la data încetării superfîciei și fără ca societatea Algorithm Construcții S3 SRL să aibă dreptul de a pretinde vreo despăgubire ca urmare a accesiunii. în cazul încetării prezentului contract înainte de termenul prevăzut, din motive obiectiv neimputabile Algorithm Construcții S3 SRL, părțile vor negocia cu bună-credință modalitatea în care Algorithm Construcții S3 SRL va fî despăgubit pentru sporul de valoare adus Construcțiilor, dacă va fi cazul.

Prețul construcției este de 11.604.214.00 lei + T.V.A. conform evidențelor contabile și urmează a fi achitat de Algorithm Construcții S3 SRL în rate lunare egale de 22.100 lei + T.V.A. începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții, pe toata durata de exploatare a construcției edificate.

- Pentru plata prețului se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 2386 pct. 1 din Codul civil, ipotecă legală în favoarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., ce urmeaza a fi înscrisă în cărțile funciare ale Construcțiilor și a Noii Construcții.

în schimbul constituirii dreptului de superficie asupra Terenului, societatea Algorithm Construcții S3 SRL va plătii societății Administrare Active Sector 3 SRL o redevență lunară de 4.300 de euro + T.V.A. plătibili la cursul BNR din data emiterii facturii, începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții. Factura se emite în ultima zi lucrătoare a lunii.

în conformitate cu prevederile art.4 alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercitarea dreptului de preemțiune al statului, se aplică doar în cazul monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice de drept privat, iar societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică de drept public potrivit art. 191, alin 2 Cod Civil, fiind exceptată de la aplicarea prevederilor mai sus menționate.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L art. 12, pct. 12,1 lit.m Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L , art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiuni a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”

în conformitate cu prevederile art.12, pct.12.1 lit m din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 SRL cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin „ Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000(una sută mii) euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil,, și lit. o „hotărește în orice altă problemă privind activitatea societății.”

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L în vederea încheierii cu Administrare Active Sector 3 SRL a unui contract de vânzare- cumpărărare și superficie și aprobarea încheierii între cele două societăți a contractului menționat

Șef Serviciu Contrpl Intern, Marta Cepareariu

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Bejenaru Raluca

iau


Pivniceru Cornelia

/Mocortthrrs

Residential S3 s.r.l.

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL   •jja,’

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele C3, C4, C5, Sector 3.


Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliu! Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureștii


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, BucureștiNr (ujeu

Data.......'


Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiec acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumpărare și superfîcie, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T. V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget» f art. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea:


SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumparare și superfîcie, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteiiomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algonthni.residential@ginail.coin

constructiis3.roS.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

wHS**

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,
QHSAS 1^1:2007


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființata și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIAT UNIC al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 S.R.L., are umătoarea atribuție:,, hotărăște asupra operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv’'.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 25.10.2018, înregistrată Ia sediul subscrisei cu nr. 266 reies următoarele ” Având în vedere următoarele considerente: 1, Administrare Active Sector 3 S.R.L. este proprietarul imobilului situat în Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Mun. București, compus din:

Construcția:

 • - Cl-birouri-P+3E, cu o suprafață construită la sol de 115 mp și o suprafață construită desfășurată de 460 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C1, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C2-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 261 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C2, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

  Algorithm Residential S3 SRL

  Calea Vitan nr, 242

  București Sector 3 031295


C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Corn J40/5481/20i7   RO97RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 03J4.334.45!

R070RNCB0087Î 57546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro

Alcsorstfam

Residential S3 s.r.l.


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

MC    ML


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • - C3-birouri~P~3E: în suprafață construită la sol de 114 mp și o suprafață construită desfășurată de 456 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C3, înscrisă în cartea funciară nr, 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C4-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 314 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C4, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C5-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 763 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C5, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C6-Hala laminor-parter, în suprafață construită la sol de 58.049 mp, rezultând o suprafață totală construită la sol de 59.016 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C6, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C61-extindere Hala Laminor, în suprafața construită la sol de 9.898 mp, rezultând o suprafață totală construită la sol de 10.303 mp, identificată cadastral cu nr. 201765-C61, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București.

(denumite în continuare în mod colectiv „ Construcțiile”).

- Terenul în suprafață de 130.750 mp (130.709 mp din măsurători), identificat cu nr. cad. 209760, înscris în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București, aparține de asemenea subscrisei Administrare Active Sector 3 SRL, si este cuprins în conformitate cu P. U. G. al Municipiul București, parțial în subzona CB1 (subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate) și într-o proporție majoritară în subzona A2b (subzona unităților industriale și de servicii.

(denumit în continuare “Terenul3)

 • 2. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 205 din data de 16.05.2017, privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participațiune între Administrare Active Sector 3 S.R.L. și Algorithm Residential S3 S.R.L.

 • 3. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245 din 12.06.2017, privind aprobarea cesiunii Contractului de asociere între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și Algorithm Residential S3 S.R.L. către Algorithm Construcții S3 S.R.L.

 • 4. Intenția Părților de a permite socieății Algorithm Construcții S3 S.R.L. dezvoltarea pe Teren a unui centru comercial (denumit în continuare “Noua Construcție3>) prin modificarea sau demolarea Construcțiilor;

Contractul de vânzare-cumpărare și superficie va cuprinde în mod obligatoriu următoarele clauze:

• Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. transferă către Algorithm Construcții S3

S.R.L. dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea societății

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                      algorit1im.residential@gmaiî.com

constructiis3.ro


S.CÂLGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,


Camerele C3, C4, C5, Sector 3,

Âlgorithm Construcții S3 S.R.L. un drept de superficie exclusivă pentru o perioadă de 49 de ani de la încheierea prezentului contract asupra terenului pe care se află Construcția reabilitată și consolidată, asupra căilor de acces, precum și asupra terenului aferent astfel cum întinderea și amplasarea aceasta rezultă din proiectul de organizare de șantier cuprins în Anexa 1 la contract.

 • •  Administrare Active Sector 3 S.R.L. transferă către Âlgorithm Construcții S3 S.R.L. dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea Âlgorithm Construcții S3 S.R.L. un drept de superficie exclusivă asupra Terenului pentru o perioadă de 49 de ani de la încheierea contractului contra unei redevențe.

 • •  Âlgorithm Construcții S3 S.R.L. va efectua asupra Construcției lucrări adaugate, cu caracter durabil de reabilitare, consolidare și edificare, care se vor materializa în Noua Construcție.

 • •  Administrare Active Sector 3 S.R.L. constituie dreptul de superficie asupra Terenului pe durata de existență a Noii Construcții, dar nu mai mult de 49 de ani de la încheierea prezentului contract.

 • •  La data încetării dreptului de superficie constituit conform art. 1.4 din contractul anexat la prezenta adresa, Administrare Active Sector 3 S.R.L. va dobândi prin accesiune dreptul de proprietate asupra Noii Construcții, fără a plăti valoarea de circulație a acesteia de la data expirării termenului sau de la data încetării superficiei și fără ca societatea Âlgorithm Construcții S3 S.R.L. să aibă dreptul de a pretinde vreo despăgubire ca urmare a accesiunii. în cazul încetării prezentului contract înainte de termenul prevăzut la art, 1.4 din motive obiectiv neimputabile Âlgorithm Construcții S3 S.R.L., părțile vor negocia cu bună-credință modalitatea în care Âlgorithm Construcții S3 S.R.L. va fi despăgubit pentru sporul de valoare adus Construcțiilor, dacă va fi cazul.

 • •  Prețul real și serios al Construcției este de 11.604.214,00 lei + T. V.A. conform negocierii dintre cele doua părți și urmează a fi achitat de Âlgorithm Construcții S3 S.R.L. în rate lunare egale de 22.100 lei + T, V.A. începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții, pe toata durata de exploatare a construcției edificate.

 • •  Pentru plata prețului se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 2386 pct. 1 din Codul civil, ipotecă legală în favoarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., ce urmează a fi înscrisă în cărțile funciare ale Construcțiilor și a Noii Construcții.

 • •  In schimbul constituirii dreptului de superficie asupra Terenului, societatea Âlgorithm Construcții S3 S.R.L. va plăti societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. o redevență lunară de 4.800 de euro + T. VA./lună plătibili la cursul BNR din data emiterii facturii,

  Aigoritlim Residenfial S3 SRL

  Calea Vitan nr. 242

  București Sector 3 031295

  37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA -Sucursala Pante! io mn            Tel; 0314.334.452

  Reg. Cosii J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                  Fax: 0314.334.451

  RO70RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

  coustructiis3.ro

  Residential S3 s.r.l.

  S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

  Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, "Ss Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții. Factura se emite în ultima zi lucratoare a lunii.

Menționăm faptul că respectivul contract intră în vigoare numai după aprobarea acestuia de către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. (în calitate de Asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.) și numai după susținerea și aprobarea acestuia în Consiliul Local Sector 3 prin Hotarare de Consiliu Local al Sectorului 3 (în calitate de Asociat majoritar al societățiilor Algorithm Residential S3 S.R.L. și Administrare Active Sector 3 S.R.L. ). în situația în care nu va fi aprobat, contractul se reziliază de plin drept, fără a fi necesar nici o notificare în prealabil, părțile fiind puse în situația anterioară. ”

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptare aunei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. în vederea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumparare și superficie, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 266 din 25.10.2018.Cu deosebită considerație, dl. Panait Radu Alin în calitate de Președinte C.A.

Residential S3 S.R.L.

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA ~ Sucursala Panteliomn

Reg. Corn J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Roti

R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel: 0314.334.452

Fax: 0314.334.451


a1gorithm.residentiai@gmaii.com constructiis3.ro
Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3SRL            | i-

Sediul

Sediul Social: București, sector 3, Calea Vitan nr 242   wta^-*****-—------——

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea și încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumparare și superfîcie.

Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativa, birou 5, sector 3, București înregistrată la Oficiu! Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL, de Asociat unic al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect aprobarea și încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumparare și superfîcie.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere calitatea de asociat unic al Algorithm Construcții S3 SRL, vă solicităm aprobarea pentru încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumparare și superfîcie.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 2, litera m), Asociatul Unic al societății, respectiv Algorithm Residential S3 SRL, are umătoarea atribuție: „hotărăște asupra operațiunilor juridice ale Societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) EURO exclusiv T. VA. , valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv”. Menționăm faptul că valoarea totala a contractului depășește valoarea sumei de 100.000 Euro exclusiv TVA.

Având in vedere următoarele considerente:

1. Administrare Active Sector 3 S.R.L. este proprietarul imobilului situat în Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Mun. București, compus din:

Algorithm Construcții S3

Strada Ca'sea Vitan 154-158, Sector 3

București, România

E-mail: offîce@aigonthmconstructHs3,ro

Web: www.algorithmconstructiis3-ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania


Li

O;

HSAȘ 18001 ISO 14

001 ISO 9001

Construcția:

 • - Cl-birouri-P+3E, cu o suprafață construită la sol de 115 mp și o suprafață construită desfășurată de 460 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C1, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C2-vestiar-subsoI, în suprafață construită la sol de 261 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C2, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C3-birouri-P+3E, în suprafață construită la sol de 114 mp și o suprafață construită desfășurată de 456 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C3, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C4-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 314 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C4, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C5-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 763 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C5, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C6-Hala laminor-parter, în suprafață construită la sol de 58.049 mp, rezultând o suprafață totală construită la sol de 59.016 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C6, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C61-extindere Hala Laminor, în suprafața construită la sol de 9.898 mp, rezultând o suprafață totală construită la sol de 10.303 mp, identificată cadastral cu nr. 201765-C61, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București.

(denumite in continuare in mod colectiv „ Construcțiile”).

- Terenul în suprafață de 130.750 mp (130.709 mp din măsurători), identificat cu nr. cad. 209760, înscris în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București, aparține de asemenea subscrisei Administrare Active Sector 3 SRL, si este cuprins în conformitate cu P.U.G. al Municipiul București, parțial în subzona CB1 (subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate) și într-o proporție majoritară în subzona A2b (subzona unităților industriale și de servicii.

(denumit în continuare “Terenul”)

 • 2. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 205 din data de 16.05.2017, privind aprobarea încheierii unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL.

 • 3. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245 din 12.06.2017, privind aprobarea cesiunii contractului de asociere intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL către Algorithm Construcții S3 SRL.

 • 4. Intenția Părților de a permite societarii Algorithm Construcții S3 SRL dezvoltarea pe Teren a unui centru comercial (denumit în continuare “Noua Construcție”) prin modificarea sau demolarea Construcțiilor;

Date Fiscale:

CIF37714360

RC140/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRTO414912701

Banca Transilvania

OHSAS 18001 ÎSO 14001 ISO 9001

Contractul de vanzare-cumparare si superficie va cuprinde in mod obligatoriu următoarele clauze:
 • •  Societatea Administrare Active Sector 3 SRL transferă către Algorithm Construcții S3 SRL dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea societății Algorithm Construcții S3 SRL un drept de superficie exclusivă pentru o perioadă de 49 de ani de la încheierea prezentului contract asupra terenului pe care se află Construcția reabilitată și consolidata, asupra căilor de acces, precum și asupra terenului aferent astfel cum întinderea și amplasarea acesta rezultă din proiectul de organizare de șantier cuprins în Anexa 1 la contract.

 • •  Administrare Active Sector 3 SRL transferă către Algorithm Construcții S3 SRL dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea Algorithm Construcții S3 SRL un drept de superficie exclusivă asupra Terenului pentru o perioadă de 49 de ani de la încheierea contractului contra unei redevențe.

 • •  Algorithm Construcții S3 SRL va efectua asupra Construcției lucrări adaugate, cu caracter durabil de reabilitare, consolidare și edificare, care se vor materializa în Noua Construcție.

 • •  Administrare Active Sector 3 SRL constituie dreptul de superficie asupra Terenului pe durata de existență a Noii Construcții, dar nu mai mult de 49 de ani de la încheierea prezentului contract.

 • •  La data încetării dreptului de superficie constituit conform art. 1.4 din contractul anexat la prezenta adresa, Administrare Active Sector 3 SRL va dobândi prin accesiune dreptul de proprietate asupra Noii Construcții, fara a plăti valoarea de circulație a acesteia de la data expirării termenului sau de la data încetării superficie! și fără ca societatea Algorithm Construcții S3 SRL să aibă dreptul de a pretinde vreo despăgubire ca urmare a accesiunii.în cazul încetării prezentului contract înainte de termenul prevăzut la art. 1.4 din motive obiectiv neimputabile Algorithm Construcții S3 SRL, părțile vor negocia cu bună-credință modalitatea în care Algorithm Construcții S3 SRL va fi despăgubit pentru sporul de valoare adus Construcțiilor, dacă va fi cazul.

 • •  Prețul real și serios al Construcției este de 11.604.214,00 lei + T.V.A. conform negocierii dintre cele doua part! și urmează a fi achitat de Algorithm Construcții S3 SRL în rate lunare egale de 22.100 lei + T.V.A. începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții, pe toata durata de exploatare a construcției edificate.

 • •  Pentru plata prețului se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 2386 pct. 1 din Codul civil, ipotecă legală în favoarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., ce urmeaza a fi înscrisă în cărțile funciare ale Construcțiilor și a Noii Construcții.

 • •  în schimbul constituirii dreptului de superficie asupra Terenului, societatea Algorithm Construcții S3 SRL va plăti societății Administrare Active Sector 3 SRL o redevență lunară de 4.800 de euro + T.V.A./luna platibili la cursul BNR din data emiterii facturii, începând  ALGORITHM CONSTRUCȚII S3cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții. Factura se emite in ultima zi lucratoare a lunii.

Menționam faptul ca respectivul contract intra in vigoare numai după aprobarea acestuia de către societatea Algorithm Residential S3 SRL (in calitate de asociat unic al societății Algorithm Construcții S3 SRL) si numai după susținerea si aprobarea acestuia in Consiliul local Sector 3 prin Hotarare de Consiliu Local al Sectorului 3 ( in calitate de Asociat majoritar al societatiilor Algorithm Residential S3 SRL si Administrare Active Sector 3 SRL ) . In situația in care nu va fi aprobat, contractul se reziliaza de plin drept, fara a fi necesar nici o notificare in prealabil, părțile fiind puse in situația anterioara.

In acest sens solicităm acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 pentru aprobarea și încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumparare și superfîcie

Anexăm prezentei Hotărârea nr. 47 din data de 17.10.2018 a Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 și draftul de contract de vânzare-cumparare și superficie între Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 SRL.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm Construcții S3 SRL.
ALGORITHM CONSTRUCȚII S3


România


O/U-.   .4\U^,ă.fA<^

W«f ICjtf. .l'e■•- -',.",<’'.' .\ ' '■ "■ •' VCe*TtHtfAX\s>. UÎț f; OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001


HOTĂRÂREA Nr. 47 din 17.10.2018

Având în vedere:

 • •  Dispozițiile art. 13 coroborate cu dispozițiile art. 16 din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL,

 • •  Hotărâre Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, de înființare a societății Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 586/27.11.2017 de numire a Consiliului de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

 • •  Dispozițiile art. 12, litera m) din Actul Constitutiv al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul de Administrație al Societății Algorithm Construcții S3 SRL

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. și societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vânzare-cumparare și superficie.

Coșocariu Alexandru-Dan
Președinte al Consiliului de Administrație

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Construcții S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fî dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Construcții S3.

Către:

Sediul:

Referitor

Consiliul Local al Sectorului 3 București

Ș*

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București SECT0R3


Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București


... <r~—“™

fty


CABINET PRIMAR


Solicitare de aprobare si încheiere intre societatea Admin^fere ActiveSector S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vanzăre-cumparare si superfîcie


Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

Si

Subscrisa, Societatea Algorithm Construcții S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Sectorul 3, strada Jean Steriadi nr. 17, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/2017, având CUI 37714360 reprezentată legal de COȘOCARIU Alexandru ~ Dan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

înaintam prezenta propunere/solicitare comuna de

Aprobare si încheiere intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. a unui contract de vanzare-cumparare si superficie

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate -COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Conform Actului Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L., Art. 12, 12.1 lit. m: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru flecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui ap dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății

Având in vedere următoarele considerente:

1. Administrare Active Sector 3 S.R.L. este proprietarul imobilului situat în Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Mun. București, compus din:

Construcția:

 • - Cl-birouri-P+3E, cu o suprafață construită la sol de 115 mp și o suprafață construită desfășurată de 460 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C1, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C2-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 261 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C2, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C3-birouri-P+3E, în suprafață construită la sol de 114 mp și o suprafață construită desfășurată de 456 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C3, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C4-vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 314 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C4, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C5~vestiar-subsol, în suprafață construită la sol de 763 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C5, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C6~Hala laminor-parter, în suprafață construită la sol de 58.049 mp, rezultând o suprafață totală construită la sol de 59.016 mp, identificată cadastral cu nr. 209760-C6, înscrisă în cartea funciară nr. 209760 a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - C61-extindere Hala Laminor, în suprafața construită la sol de 9.898 mp, rezultând o suprafață totală construită la sol de 10.303 mp, identificată cadastral cu nr. 201765-C61, înscrisă în cartea funciară nr. 209765 a Sectorului 3 al Municipiului București.

(denumite in continuare in mod colectiv „ Construcțiile”).

- Terenul în suprafață de 69.920 mp (69.884 mp din măsurători), identificat cu nr. cad. 209760 si 201765, înscris în cartea funciară sub nr. 209760 si nr. 201765 a Sectorului 3 al Municipiului București, aparține subscrisei Administrare Active Sector 3 SRL, si este cuprins în conformitate cu P.U.G. al Municipiul București, parțial în subzona CB 1 (subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate) și într-o proporție majoritară în subzona A2b (subzona unităților industriale și de servicii.

(denumit în continuare “Terenul”)

 • 2. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 205 din data de 16.05.2017, privind aprobarea, încheierii unui contract de asociere in participatiune intre Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL.

 • 3. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 245 din 12.06.2017, privind aprobarea cesiunii contractului de asociere intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si Algorithm Residential S3 SRL către Algorithm Construcții S3 SRL.

 • 4. Intenția Părților de a permite societății Algorithm Construcții S3 SRL dezvoltarea pe Teren a unui centru comercial (denumit în continuare ' Noua Construcție”) prin modificarea sau demolarea Construcțiilor;

Contractul de vanzare-cumparare si superficie va cuprinde in mod obligatoriu următoarele clauze:
 • •  Societatea Administrare Active Sector 3 SRL transferă către Algorithm Construcții S3 SRL dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea societății Algorithm Construcții S3 SRL un drept de superficie exclusivă pentru o perioadă de 49 de ani de la încheierea prezentului contract asupra terenului pe care se află Construcția reabilitată și consolidată.

 • •  Societatea Administrare Active Sector 3 SRL asigura căile de acces pana la Teren și Construcțiile mai sus menționate.

 • •  Administrare Active Sector 3 SRL transferă către Algorithm Construcții S3 SRL dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea Algorithm Construcții S3 SRL un drept de superficie exclusivă asupra Terenului pentru o perioadă de 49 de ani de la încheierea contractului contra unei redevențe.

 • •  Algorithm Construcții S3 SRL va efectua asupra Construcției lucrări adaugate, cu caracter durabil de reabilitare, consolidare și edificare, care se vor materializa în Noua Construcție.

 • •  Administrare Active Sector 3 SRL constituie dreptul de superficie asupra Terenului pe durata de existență a Noii Construcții, dar nu mai mult de 49 de ani.

 • •  La data încetării dreptului de superficie, Administrare Active Sector 3 SRL va dobândi prin accesiune dreptul de proprietate asupra Noii Construcții, fără a plăti valoarea de circulație a acesteia de la data expirării termenului sau de la data încetării superficiei și tară ca societatea Algorithm Construcții S3 SRL să aibă dreptul de a pretinde vreo despăgubire ca urmare a accesiunii.în cazul încetării dreptului de superficie înainte de termen din motive obiectiv neimputabile Algorithm Construcții S3 SRL, părțile vor negocia cu bună~credință modalitatea în care Algorithm Construcții S3 SRL va fî despăgubit pentru sporul de valoare adus Construcțiilor, dacă va fi cazul.

 • •  Prețul Construcției este de 11.604.214,00 lei + T.V.A. conform evidentelor contabile și urmează a fi achitat de Algorithm Construcții S3 SRL în rate lunare egale de 22.100 lei + T.V.A. începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții, pe toata durata de exploatare a construcției edificate.

 • •  Pentru plata prețului se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 2386 pct. 1 din Codul civil, ipotecă legală în favoarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., ce urmeaza a fi înscrisă în cărțile funciare ale Construcțiilor și a Noii Construcții.

 • •  în schimbul constituirii dreptului de superficie asupra Terenului, societatea Algorithm Construcții S3 SRL va plăti societății Administrare Active Sector 3 SRL o redevență lunară de 4.800 de euro + T.V.A./luna platibili la cursul BNR din data emiterii facturii, începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții. Factura se emite in ultima zi lucratoare a lunii.

Menționam faptul ca in urma adresei transmise de Ministerul Culturii (anexata la prezenta solicitare) societatea Adminisatrare Active Sector 3 SRL este exceptata, in ceea ce privește exercitarea dreptului de preemtiune, de la Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe încheierea intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si societatea Algorithm Construcții S3 SRL a unui contract de vanzare-cumparare si superfîcie.

Cu considerație,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Președinte Consiliu de Administrație ,Cu considerație,

ALGORITHM CONSTRUCȚII S 3 SRL Președinte Consiliu de Administrație, Cosocariu Alexandru - DanCătre:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


SECTOR 3


Sediul:

Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

CABINET PRIMAR


Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

Având in vedere amendamentele aduse in ședința Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 30.10.2018 cu privire la proiectele de hotarare pentru acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea încheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL, precum si pentru acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea încheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL, prin prezenta va comunicam:

 • 1. La contractul de vanzare-cumparare cu Algorithm Construcții S3 SRL prețul transferului dreptului de proprietate este de 4.700.000 euro, platibîl in rate lunare egale de 7.993,20 euro pentru o perioada de 49 de ani.

 • 2.  La contractul de vanzare-cumparare cu Investiții Spatii Verzi S3 SRL prețul transferului dreptului de proprietate este de 2.000.000 euro, platibil in rate lunare egale de 3.401, 36 euro pentru o perioada de 49 de ani.

Cu considerație, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Președinte Consiliu de Administrație , Corbuleanu Florentin


.0         IM         'JOUOfeM ^sjwww'

w®»w$ p^upJ ■k$Cis’XHs Kffcq «§> tw      "șp.$a OK'ZO sp^W W tM-

’«t s:? 2p»^ g^sWi Ș-®              W®?$w| XW§Î“V‘W1*Ș. P° ’JMWI «fjk

wșmaw »>      j<^«h»*>K w*H *» *»•*»**» ^«n»? j«mb»*»«

W \ ■»*>»? 'tffeMWnjgl Wm JSw^s;         « JiMțț 5p ^S^.0.^ ^W?SIW®Ș?4{!? 30». K,J '


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂTELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


5918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr.înreg. 232134/26.10.2018


Către,


Cabinet Primar,


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. pentru împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții 83 S.R.L în vederea încheierii unui contract de vânzare - cumpărare și superficie cu Administrare Active Sector 3 SRL și aprobarea încheierii între cele două societăți a contractului menționat, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa nr. 1760/25.10.2018 asocietății Administrare Active Sector 3 S.R.L înregistrată cu nr. 231818/CP/25.10.2018 și adresa nr. 598/25.10.2018 a societății Algorithm Residential înregistrată cu nr. 231265/CP/25.10.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Contr^lntern, Marta Cepăreanu

Compartiment

Guvemanța Corporativă

Bejenaru Raluca


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare și superficie cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL și aprobarea încheierii între cele două societăți a contractului menționat

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ............. , a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare și superficie cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL și aprobarea încheierii între cele două societăți a contractului menționat, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNICĂ

X

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


D^LANA

'i


SECRETAR, HONTARU VALERICA
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare și superficie cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL și aprobarea încheierii între cele două societăți a contractului menționat

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de..........a analizat proiectul de

hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare și superficie cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL și aprobarea încheierii între cele două societăți a contractului menționat, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Fața de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

1

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


SECRETAR,

VASILIU MARIANA