Hotărârea nr. 518/2018

HCLS3 nr.518 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare-cumpărare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:
 • -  Expunerea de motive nr. 23383l/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 233340/29.10.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 878/19.10.2018 a societății Investiții Spații Verzi S3 SRL către societatea Administrare Active Sector 3 SRL(nr. 1674/19.10.2018);

 • -  Adresa comună nr.1763/25.10.2018 a societăților Administrare Active Sector 3 SRL și Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 232518/CP/26.10.2018;

~ HCGMB nr. 320/19.07.2017, privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți;

 • -  Adresa nr.233344/29.10.2018 a Serviciului Control Intern ~ Compartimentul Guvemanță Corporativă;

A.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.191 din Legea societăților nr 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

 • - Adresa nr. 1890/01.11.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 238641/CP/02.11.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a contractului de vânzare-cumpărare asupra imobilului situat în Bd.Basarabiei nr.256, Sector 3, proprietatea societății Administrare Active Sector 3 SRL compus din:

 • a) Construcția cu următoarele componente:

 • -  C102-depozit laminate, cu o suprafață construită la sol de 8973 m2, având nr. Cadastral 214488, fiind înscrisă în CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3,

»  C42 - cabina basculă, cu o suprafață construită la sol de 51 m2, având nr.

Cadastral 214488, fiind înscrisă în CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

~  C69 - birou control tagle, cu o suprafață construită la sol de 84 nr, având nr.

Cadastral 214488, fiind înscrisă în CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

 • -  C106 ™ anexa hală, cu o suprafață construită la sol de 953 m2, având nr. Cadastral 214488, fiind înscrisă în CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

 • b) Terenul în suprafață de 30.730 mp (30.728 mp din măsurători), identificat cu nr. cad. 214488, înscris în cartea funciară, sub nr. 214488 a Sectorului 3 al Municipiului București cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art2. Contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu

umătoarele:


 • a) Societatea Administrare Active Sector 3 SRL transferă către societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL dreptul de proprietate asupra bunurilor immobile prevăzute la art. 1;

 • b) Societatea Administrare Active Sector 3 SRL asigură căile de acces până la Teren și Construcțiile mai sus menționate;

 • c) Prețul transferului dreptului de proprietate este de 2.000.000 euro, plătibil în rate lunare egale de 3.401,36 euro pentru o perioadă de 49 de ani.

Art.3. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


LASEMNEAZĂ lECfiETAR tlS MIHĂITĂ

NR. 518

DIN 30.10.2018
CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 02l) 318 03 04 E»MAIL cabfnetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, Rurirrești, www.primarie3.r0-__

SECTOR 3

CABINET PRIMAR


£3333/


EXPUNERE DE MOTIVE"'23 jo.


la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare-cumpărare și superficie

Având în vedere:

 • -  Calitatea Sectorului 3 de asociat majoritar la societatățile Administrare Active Sector 3 SRL și Investiții Spații Verzi S3 SRL, cu atribuții directe/exclusive statuare în legătură cu problemele importante privind activitatea subscriselor;

 • -  Administrare Active Sector 3 SRL este proprietarul imobilului situat în Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, Municipiului București;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 474 din data de 11.10.2018, privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea încheierii unui contract de servicii de proiectare privind realizarea unui centru acvatic multifuncțional la locația din B-dul Basarabia, nr. 256, Sectorul 3, Lotul nr. 3, din care face parte C102 - depozit laminate, cu o suprafață construită la sol de 8973 m2;

 • -  Intenția părților de a permite societății Investiții Spații Verzi S3 SRL dezvoltarea pe Teren a unui centru acvatic multifuncțional (denumit în continuare “Noua Construcție") prin modificarea sau demolarea Construcțiilor;

Societatățile Administrare Active Sector 3 SRL și Investiții Spații Verzi S3 SRL, solicită prin adresa comună nr. 1763/25.10.2018 înregistrată cu nr.232518/CP/26.10.2018, aprobarea și încheierea între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare-cumpărare și superficie.

Prețul conform evidențelor contabile al Construcției este de 1.900.800,00 lei + T.V.A. și urmează a fi achitat de societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL în rate lunare egale de 3.600,00 lei + T.V.A. începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.CABINET PRIMAR


finală a Noii Construcții, pe toata durata de exploatare a construcției edificate, iar în schimbuîconstituirii dreptului de superficie asupra Terenului, societatea Investiții spații Verzi S3 SRL va plătii societății Administrare Active Sector 3 SRL o redevență lunară de 3000 de euro 4- T.V.A.plătibili la cursul BNR din data emiterii facturii, începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții.

Luând în considerare faptul că zona Faur-Republica, zona Policolor, prezintă un potențial ridicat de dezoltare și atragere de investiții precum și că prin revitalizarea fostei zone industriale s-ar elimina calitatea scăzută a locuirii și a confortului urban din cauza incompatibilitățior funcționale pentru zonele de locuire învecinate și ținând cont de specificul activității al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, consider oportună si necesară demararea procedurii de achiziționare a lotului 3 în vederea dezvoltării unui cenru acvatic multifuncțional de către societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL.

Având în vedere cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr.233340/29.10.2018 al Serviciului Control Intern - CompartimentGuvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.
SERVKlin... CONTROL HO'HN

COMPARTIMENT GUVCRNANȚA CORFGSATiVAROMANȘA


ALO'; ■     ■     ■.■   ; r         ' ■ r.-'tf ■ ■■,       .   ..' ‘UM. ■■    ■■■■-,.             ■


Nr.înreg. 233340/29.10.2018

RAPORT BE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii între societatea Administrare

Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare-cumpărare și superficie

Consiliului Local Sector 3 prin hotărârea ur. 474/1 LI0.2017 a aprobat acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea încheierii unui contract de servicii de proiectare privind realizarea unui centru acvatic multifuncțional la locația din B-dul Basarabia, nr. 256, Sectorul 3, Lotul nr. 3, din care face parte CI02 - depozit laminate, cu o suprafață construită la sol de 8973 m2.

Societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL prin adresa nr.878/19.10.2018 înaintată către societatea Administrare Active Sector 3 Srl, și-a manifestat intenția de a achizișiona imobilul situat în Bd. Basarabia nr. 256, lotul 3, în vederea regenerării platfomei industriale Faur/Republica prin realizarea unui centru acvatic multifuncțional.

Prin adresa comună nr. 1763/25 J 0.2018 a societăților Administrare Active Sector 3 SRL și Investiții Spații Verzi S3 SRL înregistrată la Cabient Primar cu nr.232518/26.10.2018, se solicită aprobarea încheierii unui contract de vânzare cumpărare și superfice având ca obiect imobilul situat în B-dul Basarabia, nr. 256, Sectorul 3, Lotul nr. 3, din care face pane CI02 -depozit laminate, cu o suprafață construită la sol de 8973 m2, ce a făcut discuția hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.474/11.10.2018

Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este proprietarul imobilului ce reprezintă obiectul contractului de vânzare-cumpărare și superficie, situat în Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Municipiul București și este compus din:

a) Construcția cu următoarele componente:

- C102~depozit laminate, cu o suprafață construită la sol de 8973 nri, având nr. Cadastral 214488, fiind înscrisă în CP nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

l.Akk; dcsi';' ne a w?!^t pemmle swst        tfe his«m         3 în c<*aformkMe «u            UsmmU JEwspene 090010 m swpd

Weplhmj atribuții!» tegâle. IMuis p» fî dftMtnjte unor terți în baza unm. tamS jușstfctf. Vâ puteți exercita O&pfeMA prevăzute îs R-.--.-■■■1               U” 67’I' ■ p! < >Ț‘ ‘.ții ■. .                .1          ■’ .'ii                     prv.O: : S,,0
.SOVtCÎUL CONTROL INTERN

COMAT RTWEMT GUVERNANTA CQ^FORAMVA


C42 - cabina basculă, cu o suprafață construită la sol de 51. m2, având nr. Cadastral 214488, fiind înscrisă în CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

-  C69 ~ birou control tagle, cu o suprafață construită la sol de 84 m2, având nr.

Cadastral 214488, fiind înscrisă în CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

C106 - anexa hală, cu o suprafață construită la sol de 953 m2, având nr. Cadastral 214488, fiind înscrisă în CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

(denumite în continuare în mod colectiv ,, Construcțiile’’).

b) Terenul în suprafață de 30.730 mp (30.728 mp din măsurători), identificat cu nr. cad, 214488, înscris în cartea funciară sub nr. 214488 a Sectorului 3 al Municipiului București și este cuprins în conformitate cu P.U.G. al Municipiul București, (denumit în continuare “Terenul”)

Contractul de vânzare-cumpărare și superficic va fi încheiat între:

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București, sub nr. J40/14752/2012, având CUI RO 31012790, reprezentată legal prin dl. Corbuleanu Florentin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație

Și

Societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050 reprezentata legal de Nedelia Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Șl va cuprinde în mod obligatoriu următoarele clauze contractuale:

 • ♦  Societatea Administrare Active Sector 3 SRL Van sfera către societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea societarii Investiții Spatii Verzi S3 SRL un drept de superficie exclusivă pentru o perioadă de 49 de ani de b încheierea prezentului contract asupra terenului și Construcțiilor;

 • *  Societatea Administrare Active Sector 3 SRL asigurp căile de acces până la Teren și Construcțiile mai sus menționate.


■șERVAALU: CONTAGL «NTERN

COM PARî IM £ NȚ GUVERNAIȚA CCWORA'n vĂ

 • *  Societatea Administrare /Active Seci or 3 SRjL transferă către Investiții Spatii Verzi S3 SRL dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și Terenului și constituie în favoarea societății Investirii Spatii Verzi S3 SRL un drept de superficie exclusivă asupra Terenului pentru o perioadă de 49 de ani de Ia încheierea contractului contra 'unei redevențe.

 • *  Societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL va efectua asupra Construcției lucrări adăugate, cu caracter durabil, de reabilitare, consolidare și edificare, care se vor materializa în Noua Construcție.

 • *  Societatea Administrare Active Sector 3 SRL constituie dreptul dc superficie asupra Terenului pe durata dc existență a Noii Construcții, dar nu mai mult de 49 dc ani.

 • *  La data încetării dreptului de superficie, societatea Administrare Active Sector 3 SRL va dobândi prin accesiune dreptul dc proprietate asupra Noii Construcții, fără a plăti valoarea de circulație a acesteia dc la data expirării termenului sau de la data încetării superficie! și fără ca societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL să aibă dreptul de a pretinde vreo despăgubire ca urmare a accesiunii. în cazul încetării dreptului dc superficie înainte de termen din motive obiectiv ne imputabile societății Investiții Spatii Verzi S3 SRL, părțile vor negocia cu bună-credință modalitatea în care societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL va fi despăgubită pentru sporul dc valoare adus Construcțiilor, dacă va fi cazul.

 • *  Prețul Construcției este de 1.900.800,00 lei + T.V.A. conform evidențelor contabile și urmează a fi achitat de societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL în rate lunare egale de 3.600,00 lei + T.V.A. începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții, pe toata durata de exploatare a construcției edificate.

 • *  Pentru plata prețului se va constitui, în conformitate cu prevederile art. 2386 pct. 1 din Codul Civil, ipotecă legală in favoarea societarii Administrare Active Sector 3 S.R.L., ce urmează a fi înscrisă în cărțile funciare ale Construcțiilor și a Noii Construcții.

 • *  în schimbul constituirii dreptului de superficie asupra Terenului, societatea Investirii Spatii Verzi S3 SRL va plăti societății Administrare Active Sector 3 SRL o redevență lunară de 3.000 de curo A T.V.A./lună plătibili Ia cursul BNR din data emiterii facturii, începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții. 'Factura se emite în ultima zi lucratoare a lunii.

Potrivit prevederilor art.693 din Codul Civil „superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, asupra căruia superfîciarul dobândește un drept de folosință”, iar potrivit art.694 din același act normativ „ dreptul de superficie se poate constitui pe o perioadă de cel mult 99 de ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoiri’SOWC.jUL CONTROL ‘NURH

CUVERNAMȚĂ CDRAQAAT?VA

în urma încetării aplicabilității a HCLS 3 nr.474/11.10,2018 și a încheierii contractului de vânzare cumpărare și superficie, societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL se va ocupa de proiectarea și dezvoltarea unui centru acvatic multifuncțional, precum si de revitalizarea fostei zone industriale, asigurând astfel o creștere a calității locuirii și a confortului urban pentru locuitorii din zonele învecinate.

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L art.l 2, pct. 12,1 lit.m Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății 100.000 curo exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.'’

Potrivit prevederilor art.12, pct. 12,1 litru din Actului Constitutiv al societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, Adunarea Generală a Asociaților ..hotărăște asupra investițiilor importante ale societății 100.000 curo exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare-cumpărare și superficie.


întocmit,

Compartiment Guvernantă Corporativă


Pivniceru Cornelia /

Z7


Investiții Spatii Verzi S3 SRL

C.U.L: 38188050, Reg. Cont.: J40/15431/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București

fix /uîK, Îg^ I un#

CĂTRE,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.

în atenția Domnului CORBULEANU Florentin, Președinte

Stimate domnule Președinte,

Prin prezenta dorim să vă aducem la cunoștință interesul societății Investiții Spații Verzi S3 S.R.L. în ceea ce privește achiziționarea imobilului denumit Lotul nr. 3, din care fac parte următoarele:

 • -  C102-depozit laminate, cu o suprafața construita la sol de 8973 m2,

 • -  C42 - cabina bascula, cu o suprafața construita la sol de 51 m2,

 • -  C69 - birou control tagle, cu o suprafața construita la sol de 84 m2,

 • -  CI 06 - anexa hala, cu o suprafața construita la sol de 953 m2,

 • -  teren în suprafață de 30.730 mp (30.728 mp din măsurători), fapt ce conduce la oportunitatea de regenerare a platformei industriale Faur/Republica.

Menționăm faptul că zona Faur-Republica, zona Policolor (în lungul Bd. Theodor Pallady, ce cuprind suprafețe extinse, prezintă un potențial de dezvoltare și atragere de investiții prin regenerarea fostei zone industriale, prin valorificarea economică a unor terenuri vacante sau subutilizate și, nu în ultimul rând, un potențial de configurare a porții estice de intrare în Capitală dinspre Autostrada Soarelui.

Aceasta beneficiază de o infrastructură necesară pentru diferite folosințe ulterioare, și beneficiază de conexiuni bune cu transportul public, realizându-se frecvent legătura către spații largi, deschise situate în apropiere, revitalizarea zonei industriale conducând la eliminarea calității scăzute a locuirii și a confortului urban din cauza incompatibilităților funcționale pentru zonele de locuire învecinate.

Ca urmare atât a celor prezentate în vederea sprijinirii locuitorilor din cartierele cu dificultăți, cât și ținând cont de specificul activității desfășurate de către societatea Investiții Spații Verzi S3 S.R.L., considerăm oportun demararea unei procedurii de achiziționare a imobilului denumit Lotul nr. 3 - CI02 (depozit laminate), în vederea implementării și realizării Centrului acvatic multifuncțional.

Cu stima,

Către:

Sediul:

Referitor

Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București


« /o

SECTOR 3     --r-.


CABINET’PRIMAR

NrP Ap/


Solicitare de aprobare si încheiere intre societatea Administrare Active Sector^ S.R.L. si societatea Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L. a unui contract de vanzare-cumparare si superficie


Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

Si

Subscrisa, Societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, având CUI 38188050 reprezentată legal de NEDELIA Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, avand in vedere calitatea Consililului Local Sector 3

înaintam prezenta propunere/solicitare comuna de

Solicitare de aprobare si incheiere intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Investiții Spatii Verzi S3 S.R.L. a unui contract de vanzare-cumparare si superficie

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., Art. 12, 12.1 lit. m: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.VA. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății

Având in vedere următoarele considerente:

 • 1. Administrare Active Sector 3 SRL este proprietarul imobilului situat în Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, Mun, București, Lotul nr. 3, din care fac parte:

C102-depozit laminate, cu o suprafața construita la sol de 8973 m2, avand nr. Cadastral 214488, fiind înscrisa in CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

C42 - cabina bascula, cu o suprafața construita la sol de 51 m2, avand nr. Cadastral 214488, fiind înscrisa in CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

C69 - birou control tagle, cu o suprafața construita la sol de 84 m2, avand nr. Cadastral 214488, fiind înscrisa in CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

CI06 ~ anexa hala, cu o suprafața construita la sol de 953 m2, avand nr. Cadastral 214488, fiind înscrisa in CF nr. 214488 a localității București, Sectorul 3.

(denumite in continuare in mod colectiv „ Construcțiile”).

- Terenul în suprafață de 30.730 mp (30.728 mp din măsurători), identificat cu nr. cad. 214488 s, înscris în cartea funciară sub nr. 214488 a Sectorului 3 al Municipiului București, aparține subscrisei Administrare Active Sector 3 SRL, si este cuprins în conformitate cu P.U.G. ai Municipiul București, (denumit în continuare Terenul”)

 • 2. Intenția Părților de a permite societarii Investiții Spatii Verzi S3 SRL dezvoltarea pe Teren a unui centru acvatic multifuncțional (denumit în continuare “Noua Construcție”) prin modificarea sau demolarea Construcțiilor;

Contractul de vanzare-cumparare si superfîcie va cuprinde in mod obligatoriu următoarele clauze:

« Societatea Administrare Active Sector 3 SRL transferă către Investiții Spatii Verzi S3 SRL dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea societarii Investirii Spatii Verzi S3 SRL un drept de superfîcie exclusivă pentru o perioadă de 49 de ani de la încheierea contractului.

 • *  Societatea Administrare Active Sector 3 SRL asigura caile de acces pana la Teren și Construcțiile mai sus menționate.

 • *  Administrare Active Sector 3 SRL transferă către Investiții Spatii Verzi S3 SRL dreptul de proprietate asupra Construcțiilor și constituie în favoarea Investiții Spatii Verzi S3 SRL un drept de superfîcie exclusivă asupra Terenului pentru o perioadă de 49 de ani de la încheierea contractului contra unei redevențe.

 • •  Investiții Spatii Verzi S3 SRL va efectua asupra Construcției lucrări adaugate, cu caracter durabil de reabilitare, consolidare și edificare, care se vor materializa în Noua Construcție.

 • •  Administrare Active Sector 3 SRL constituie dreptul de superfîcie asupra Terenului pe durata de existență a Noii Construcții, dar nu mai mult de 49 de ani.

® La data încetării dreptului de superficie, Administrare Active Sector 3 SRL va dobândi prin accesiune dreptul de proprietate asupra Noii Construcții, fără a plăti valoarea de circulație a acesteia de la data expirării termenului sau de la data încetării superficie! și fără ca societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL să aibă dreptul de a pretinde vreo despăgubire ca urmare a accesiunii.în cazul încetării dreptului de superficie înainte de termen din motive obiectiv neimputabile Investiții Spatii Verzi S3 SRL, părțile vor negocia cu bună-credință modalitatea în care Investiții Spatii Verzi S3 SRL va fi despăgubit pentru sporul de valoare adus Construcțiilor, dacă va fi cazul.

 • •  Prețul Construcției este de 1.900.800,00 lei + T.V.A. conform evidentelor contabile și urmează a fi achitat de Investiții Spatii Verzi S3 SRL în rate lunare egale de 3.600,00 lei + T.V.A. începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții, pe toata durata de exploatare a construcției edificate.

 • •  Pentru plata prețului se va constitui, în conformitate cu prevederile art 2386 pct. 1 din Codul civil, ipotecă legală în favoarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., ce urmeaza a fi înscrisă în cărțile funciare ale Construcțiilor și a Noii Construcții.

 • •  în schimbul constituirii dreptului de superficie asupra Terenului, societatea Investirii Spatii Verzi S3 SRL va plăti societății Administrare Active Sector 3 SRL o redevență lunară de 3.000 de euro + T.V.A./luna platibili la cursul BNR din data emiterii facturii, începând cu data încheierii procesului-verbal de recepție finală a Noii Construcții. Factura se emite in ultima zi lucratoare a lunii.

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe încheierea intre societatea Administrare Active Sector 3 SRL si societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL a unui contract de vanzare-cumparare si superficie.Cu coris:

INVEVlW


Presedint&G6i

Nede


Către:       Consiliul Local al Sectorului 3 București                               .. .. ''2-01$

și dL Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

SECTOR 3


Sediul:      Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Nr.

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

Având in vedere amendamentele aduse in ședința Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 30.10.2018 cu privire la proiectele de hotarare pentru acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societatea Algorithm Construcții S3 SRL, precum si pentru acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societarii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea incheierii unui contract de vanzare-cumparare cu societatea Investiții Spatii Verzi S3 SRL, prin prezenta va comunicam:

1. La contractul de vanzare-cumparare cu Algorithm Construcții S3 SRL prețul transferului dreptului de proprietate este de 4.700.000 euro, platibil in rate lunare egale de 7.993,20 euro pentru o perioada de 49 de ani.

2. La contractul de vanzare-cumparare cu Investirii Spatii Verzi S3 SRL prețul transferului dreptului de proprietate este de 2.000.000 euro, platibil in rate lunare egale de 3.401, 36 euro pentru o perioada de 49 de ani.

Cu considerație,

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Președinte Consiliu de Administrație ,SBViCIUt CONTROL iMWN

COMVArnMLNT GUVgRNANȚĂ COOPORATWâ

- > '■      . RO                             ? l'. N.Vi. ■■■■ ' '

ROMÂNIA

Nr.înreg. 233344/29.1 0.20.18

Către,

Cabinet Primar,Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare-cumpărare și super fie ie, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3, de raportul de specialitate și de adresa comună nr. 1763 /25.10.2018 a societăților Administrare Active Sector 3 S.R.L și Investiții Spații Verzi S3 SRL, înregistrată cu nr.232518/CP/26.10.2018

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern, M arW^epăranu

Compartiment

Guvemanță Corporativă

.Bejenaru Raluca

: J.i1'., = 1'.-■ ■ 1? Vi                   . I'/ , V :•                   U.?'.i ț.,i                          s! i. VU/Ji Le’U ■■■ 'V; ’ L 'sj ... ■ .'.J

NA.ipj înif'ii E                                 R                  ! i      j                        '',"yi 1V-,' îl! ''            L L I >■'I J i V t. f ;<!, ■ I' ; i' ' ri V i-1'--           ' SS

!ik'.i JL ■ 'U, L          :'f-r ■                          e.:                N '■■ ■ ■ < i \ i--<“ i\i L ■ v*. i VU '.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui Contract de vânzare-cumpărare și superficie

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ........^.Q:.APl..X.42.5.S........, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii între

societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui Contract de vânzare-cumpărare și superficie, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art, 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAv ORÂBIL proiectul dePREȘEDINTE,

PĂUNICÂADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilorCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui Contract de vânzare-cumpărare și superfîcie


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....^?..'.^.-...^?.^.’.........., a analizat

proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui Contract de vânzare-cumpărare și superfîcie, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:NA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA