Hotărârea nr. 519/2018

HCLS3 nr.519 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul neocupat -Administrator 5 - studii superioare de lungă durată

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrațieipublice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 233284/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr.231969/26.10.2018 al Serviciului Control Intern ~ Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 217203/15.10.2018 a Comisiei de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3;

 • -  HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3, de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

 • -  Adresa nr. 231970/26.10.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 13.4 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 29, art. 644 alin. (1) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS 3 nr. 335/31.07.2018 privind încetarea mandatului de membru și de președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului neocupat de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL - Administrator 5 - studii superioare de lungă durată.

Art.2. Scrisoarea de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL este cea aprobată prin HCLS 3 nr. 335 din 31.07.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. (1) Se constituie Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al societății menționată la art. 1, în următoarea componență:

 • a) Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic - Compartiment Guvemanță Corporativă

Supleant: Mehedințeanu Oana, Șef Serviciu Management Informațional

 • b) Membru: Pivniceru Cornelia, expert - Compartiment Guvemanță Corporativă Supleant: Petrică Marioara - inspector de specialitate - Serviciul Administrativ

 • c) Membru: Șerban Gheorghe - șef Birou Control Financiar Preventiv

Supleant: Șerban Maria Cristina, expert - Birou Control Financiar Preventiv

 • d) Secretar: Raluca Bejenaru, consilier juridic - Compartiment Guvemanță Corporativă

Supleant: Enache Narcisa, expert - Serviciul Organizare Resurse Umane

(2) Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație este cel aprobat prin HCLS 3 nr. 335 din 31.07.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Art.5. (1) Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) și societatea Administrare Active Sector 3 SRLvor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 519

DIN 30.10.2018

SECTOR 3CABINET PRIMAR


CABINET PRIMAR


Nr.TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr, 191, sector 3, 031084, București, www.pnmarie3.r0

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul neocupat -Administrator 5 - studii superioare de lungă durată

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată societatea Locuințe Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost modificată ulterior (conform Rezoluției nr. 95595/17.07.2013 a O.N.R.C.) în societatea Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în administrarea imobilelor pe bază de comision sau de contract, cod CAEN 6832 .

în baza HCLS 3 nr.335/31.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, s-a dispus declanșarea procedurii de selecție a poziției de membru rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.

Conform procedurii elaborate și aprobate, Comisia de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL a constatat că nu au fost depuse cereri de participare la selecție, astfel încât și-a încetat activitatea, conform raportului înaintat la Cabinet Primar cu adresa nr. 217203/15.10.2018.

Este necesară, de asemenea, constituirea unei comisii de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL care va finaliza procedura în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Luând în considerare cele prezentate precum și de raportul de specialitate nr. 231969/ 26.10.2018 al al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 prezentul proiect de hotărâre.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.ROMANIA


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004    340 40 n / 341 07 n FAX (004 oai) 358 oj 37 E-MAIL contreirntern@primarie3.ro

Șos. Mihai Brav» nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ra

Nr. 231969/26.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru postul neocupat - Administrator 5 - studii superioare de lungă durată

Prin HCLS 3 nr.335 din 31,07.2018 s-a dispus declanșarea procedurii de selecție a poziției de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL rămas vacant. în intervalul de timp de depunere a candidaturii nu a existat nici o cerere de înscriere astfel că Comisia de selecție a candidați lor pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL a închis procedura de selecție.

Având în vedere:

-raportul Comisiei de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL înaintată la Cabinet Primar cu adresa nr. 217203/15.10.2018 prin care se constată că nu au fost depuse cereri de participare la selecție

Ținând cont de:

-Art. 13.4 din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL stabilește că:”consiliul de administrație se compune din 7 (șapte) membri...”

-Conform art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 :”Mcmbrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”

- Art. 644, (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare”.

Datele domnea voastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

-Art. 644”Alin. (3) Procedura de selecție pentru membrii consiliuiui de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare”

Comisia de selecție a candidaților constituită pentru ocuparea postului neocupat de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL are următoarea componență:

-Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic - Compartiment Guvernanță Corporativă

-Supleant: Mehedințeanu Oana, Șef Serviciu Management Informațional

-Membru: Pivniceru Cornelia, expert - Compartiment Guvernanță Corporativă

-Supleant: Petrică Marioara - inspector de specialitate - Serviciul Administrativ

-Membru: Șerban Gheorghe - șef Birou Control Financiar Preventiv

-Supleant: Șerban Maria Cristina, expert - Birou Control Financiar Preventiv

-Secretar: Raluca Bejenaru, consilier juridic - Compartiment Guvernanță Corporativă -Supleant: Enache Narcisa, expert - Serviciul Organizare Resurse Umane

Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. - Administrator 5 - studii superioare de lungă durată.

Șef Serviciu Cojitrol Marta


Compartiment

Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3


Comisia de evaluare/selecție a candidați lor pentru funcția de membru Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Către,

Cabinet Primar

Prin prezenta, vă înaintăm conform prevederilor art. 44 alin. 9 lit. b, Rapoartul cu privire Ia rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

COMISIA DE SELECȚIE:


PREȘEDINTE - Mihaela Anghel

MEMBRU - Silviu HondolaSECRETAR - Raluca Bejenaru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

Comisia de evaluare/selecție a candidați lor pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație ale Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

RAPORT

cu privire Ia rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea unui membru în CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

Comisia constituită în baza HCLS3 NR. 335/31.07.2018 începând cu data de 08.08.2018 a derulat etapele privind selecția candidaților în vederea numirii unui membru pentru postul rămas vacant în Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. ca urmare a demisiei dnului Sârbu Robert Constantin, conform procedurii elaborate și aprobate.

în perioda 27.08.2018 -25.09.2018 nu au fost depuse cereri de participare la selecție, urmare acestui fapt comisia de selecție își încheie activitatea la data prezentei.

Comisia de selecție:
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 11 FAX («04 021) 318 03 37 E-MAIL controlintern@prirr1arie3.ro

Șos. Miliai Brava nr, 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr.231970 ,/26.10.2018

CĂTRE,


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


- Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al Societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru postul neocupat -Administrator 5 - studii superioare de lungă durată însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate

în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Control Intern, Marta Cepireanu

Compartiment

Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată ți datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul neocupat -Administrator 5 -studii superioare de lungă durată

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data                          ......, a analizat

proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul neocupat -Administrator 5 - studii superioare de lungă durată, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:       /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA