Hotărârea nr. 520/2018

HCLS3 nr. 520 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de automobile, conform listei de investiții, aprobate prin HCLS3 nr. 472/11.10.2018

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 233822/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 233222/29.10.2018 al Serviciului Control Intern ~ Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

 • - Adresa nr. 1777/26.10.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată cunr. 232709/CP/26.10.2018;

 • - HCLS 3 nr. 472/11.10.2018 privind aprobarea listei de investiții a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

“ Adresa nr. 233226/29.10.2018 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 137/28.03.2018;

 • - Art.191 din Legea societăților nr 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de automobile, conform listei de investiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 472 din 11.10.2018, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


mai tos mihăiță


NR. 520

DIN 30.10.2018CABINET PRIMAR


câbîH£1'

Nr......„^x£9££.


TELEFON țoo4 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pnmarie3.ro

ROMÂNIA


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de automobile, conform listei de investiții aprobate prin HCLS3 nr. 472/11.10.2018

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin adresa nr. 1777/26.10.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL înregistrată cu nr. 232709/CP/26.10.2018 se aduce ia cunoștință decizia societății în funcție de ofertele primite.

Autoturismele induse în lista de investiții sunt:

 • -  2 buc. automobile electrice Renault Zoe cu prețui unitar de 145.63 mii lei fără TVA

 • -  4 buc. automobil Logan cu prețul unitar de 45.000 mii lei fără TVA

 • -  4 buc. automobil Duster cu preț unitar de 71.91 mii lei fără TVA

~ 2 buc. automobil Dacia Dokker cu preț unitar de 61.10 mii lei fără TVA

Conform informațiilor oferite de societatea Administrare Active Sector 3 SRL, aceasta a primit ■ oferte din partea societății Autocobalcescu SRL și din partea societății Auto Marcus.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

fAKAi primăria *T|

CABINET PRIMAR


sectorului

VA     BUCUREȘTI^J

A fost selectată oferta din partea societății Autocobalcescu SRL, datorită prețului și bonificațiilor primite (alarmă, suporți numere, autorizație de circulație provizorie 90 de zile, cărți de identitate și certificate de origine secretizate RAR, contract de service preferențial, prioritate la rampă, mașină de schimb în caz de imobilizare, etc.).

Ținând seama de cele menționate și având în vedere raportul de specialitate nr. nr. 233222/29.10.2018 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.TELEFON (ck.?4 oai) 340 4011/ 341 o; 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL control intern (§> prim ariej.ro

Șos. Mihai Bravii nr, 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. 233222/29.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de automobile conform listei de investiții aprobate prin HCLS3 nr, 472 din 11.10.2018

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 înființarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Ținând cont de:

 • -  Adresa nr. 1777/26.10.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L înregistrată Ia Cabinet Primar cu numărul 232709/26.10.2018

Având în vedere:

 • -  Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL care prevede la art. 12.1 lit. ”m” că: ..Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale : "hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investiți Ie în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget”,

 • -   Iar la art. 12,1, lit, ”o” din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății”.

 • -  Art. 191 din Legea 31 a societăților: ” (1) Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.”

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, Datele pot ti dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

 • -  HCLS 3 nr. 472 din 11.10. 2018 privind aprobarea listei de investiții a societății Administrare Active Sector 3 SRL

Autoturismele incluse în lista de investiții sunt:

 • -  2 buc. automobile electrice Renault Zoe cu prețul unitar de 145.63 mii lei fără TVA

 • -  4 buc. Automobil Logan cu prețul unitar de 45.000 mii lei fără TVA

 • -  4 buc. Automobil Duster cu preț unitar de 71.91 mii lei fără TVA

 • -  2 buc. Automobil Dacia Dokker cu preț unitar de 61.10 mii lei fără TVA

Conform informațiilor oferite de societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. aceasta a primit următoarele oferte:

 • 1. din partea s.c Autocobalcescu SRL:

 • - automobil Logan cu valoarea de 8.104 euro TVA inclus/ buc, adică aprox. 37.278,4 lei cu TVA

 • - automobil Dacia Duster 17.572 euro TVA inclus/buc, adică aprox. 80.831 lei cu TVA

 • - automobil Dacia Dokker cu valoarea de 10.216 euro fara TVA (12.157 euro TVA inclus)/buc, adică aprox. 55.922,2 lei cu TVA

 • - Renault Zoe cu valoarea de 17.830 euro +TVA/buc., adică aprox. 82.018 lei cu TVA

 • 2. din partea Auto Marcus:

 • - automobil Logan: 8.104 euro TVA inclus/buc,

 • - automobil Duster: 17.572 euro TVA inclus/buc,

 • - automobil Dokker: 12.157/buc euro TVA inclus;

A fost selectata oferta din partea s.c. Autocobalcescu SRL datorită prețului si bonificațiilor primite (alarmă, suporți numere, autorizație de circulație provizorie 90 de zile, cărți de identitate și certificate de origine secretizate RAR, contract de service preferențial, prioritate la rampă, mașină de schimb în caz de imobilizare, etc.).

Pentru aceste considerente propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de automobile conform listei de investiții aprobate prin HCLS3 nr. 472 din ÎL 10.2018 cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola

S.C ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL


C.U.I.:31012790

Reg. Corn: J40/14752/2012

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sector 3, București

Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

CABINET PRIMAR


Hr.


Sediul:      Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achiziționării de automobile, conform listei de investiții aprobate prin HCLS3 nr. 472 din 11.10.2018

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societarii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achiziționării de automobile, conform listei de investirii aprobate prin HCLS3 nr. 472 din 11.10.2018

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societarii Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investițile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12.1, lit. O din Actul Constitutiv al acesteia: „ hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”.

Având in vedere Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 472 din 11.10.2018 privind aprobarea listei de investiții a societății Administrare Active Sector 3 SRL, precum si extinderea activitatii societății, va rugam sa aprobați achiziționarea următoarelor automobile:

LISTA

CHELTUIELI DE INVESTIȚII DEFALCATA PE CATEGORII DE BUNURI

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U/M

Cantitate

Preț unitar

Valoare -mii lei (fara TVA)

Achiziții imobile

1

Automobil electric Renault Zoe

buc

2

145.63

291.26

2

Automobil Logan

buc

4

45.000

225.60

3

Automobil Duster

buc

4

71.91

287.64

4

Automobil Dokker

buc

2

61.10

122.20

In vederea achiziționării automobilelor, societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. a primit următoarele oferte:

 • - din partea Autocobalcescu: automobil Logan in valoare de 8.104 euro TVA inclus/ buc, automobil Duster 17.572 euro TVA inclus/buc, automobil Dokker in valoare de 10.216 euro fara TVA (12.157 euro TVA inclus)/buc , Renault Zoe in valoare de 17.830 euro +TVA/buc,

 • - din partea Auto Marcus: automobil Logan in valoare de 8.104 euro TVA inclus/buc, automobil Duster 17.572 euro TVA inclus/buc, automobil Dokker in valoare de 12.157/buc euro TVA inclus;

 • - Serus nu poate onora solicitarea noastra de oferta.

Conform principiilor eficacității, economicității si eficientei a fost selectata oferta din partea Autocobalcescu: automobil Logan in valoare de 8.104 euro TVA inclus/ buc, automobil Duster 17.572 euro TVA inclus/buc, automobil Dokker in valoare de de 10.216 euro fara TVA (12.157 euro TVA)inclus/buc, Renault Zoe in valoare de 17.830 euro +TVA., datorita prețului si bonificațiilor primite ( alarma, suporți numere, autorizație de de circulație provizorie 90 de zile, cârti de identitate si certificate de origine secretizate RAR, contract de service preferențial, prioritate la rampa, mașina de schimb in caz de imobilizare, etc.).

La prezenta adresa anexam ofertele mai sus menționate.

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe achiziționarea de automobile, conform listei de investiții aprobate prin HCLS3 nr. 472 din 11.10.2018.

Cu considerație, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Președinte Consiliu de Administrație,


Seria limitata PLUS - Versiuni 2018


Versiune            Motorizări         Cod sistem Nor^a de Pret tafara

ooluare         TVA

BENZINA


-'-l 0

■ilil


SCe73 ; vopsea ALBA . reducere

Seria limitata PLUS             pachet legislativ si covorașe de origine


6941

208

■ ■■■ 77

6 810


8 260 d/

248

92

8104


Bonificații alarma ,suporți numere,numere si autorizații de circulație provizorie valabile 90 zile, cârti de identitate si certificate de origine secretizate RARBasic

SCe102

YFBASN AV EM

Euro 6

7 882 “

9 380

Ambiance

SCe102

YFAMBN AV EM

Euro 6

8 387

9 980

TCe115

YFAMBN AY EM

Euro 6

9 227

10 980

sg.

Ambiance


dCi 90           YFAMBI2AJ EM Euro 6

AER CONDIȚIONAT DISCOUNT PACHET LEGISLATIV SI COVORAȘE DE ORIGINE

F’RET AIMAL OFERTAT


10151

634

647

77

10.216


fisls


Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,73€ fara TVA, sau 58 € cu TVA. Prețurilor afișate li se adauga un set de covorașe de cauciuc in valoare de 34€ (TVA inclus). Toate preturile sunt exprimate in €.

Condiții de garanție:

- garanție constru*'frt*‘ s*r,î co" '•nn nnn umAdministrare Active <activesector3@gmail.com>

Cerere de oferta

Dan Romanescu <dan.romanescu@serus.ro>

Către: Administrare Active <activesector3@gmail.com>

24 octombrie 2018,11:11


Buna ziua,

Pentru aceasta procedura, RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE a desemnat un agent DACIA care sa oferteze către compania dumneavoastră.

SERUS nu poate participa si oferta.

Mulțumim,

Dan ROMANESCU

Coordonator Vanzari Autoturisme

SERUS- BUSINESS CENTER RENAULT

Șoseaua de Centura, nr. 17, Platforma Comerciala Militari

Tel.: 021 315 55 64; Fax: 021 315 54 90

Mobil: 0744 509 632

E-mail: dan.romanescu@serus.ro

Web-Site: www.serus.ro

From: Administrare Active [mailto:activesector3@gmail.com]

Sent: 22 octombrie 2018 13:38

To: dan.romanescu@serus.ro

Subject: Fwd: Cerere de oferta

[Textuî citat a fost ascuns]

GmOÎI                                   Administrare Active <activesector3@gmaiLcom>

OFERTA DACIA - OFERTANT AUTOMARCUS GRUP SA

3 mesaje

Daniela Manea - Auto Marcu’s Grup <daniela,rnanea@amg.ro>                          22 octombrie 2018,17:37

Către: activesector3@gmail.com

Buna ziua

Conform cererii de oferta 1669 /19.10.2018 , ofertele noastre sunt:

 • 1.  Logan Plus 1.0 Sce 73CP

 • -  4 buc

 • -  Culoare alb / albastru- nemetalizate

 • -  Termen de livrare : stoc, maxim 3 zile de la emiterea facturii

 • -  Condiții de plata: maxim 2 transe

 • -  Mașinile se livrează după plata finala a bunului

8.104 euro cu tva inclus

 • 2.  Duster Prestige 1.6 Sce 114CP

 • -  3 buc Gri Platine + 1 buc Orange Atacama

 • -  Funcția mâini libere

 • -  Camera multiview

 • -  Pachet harți

 • -  Avertizor unghi mort

 • -  Termen de livrare : stoc, maxim 3 zile de la emiterea facturii

 • -  Condiții de plata: maxim 2 transe

 • -  Mașinile se livrează după plata finala a bunului

 • -  17.572 euro cu tva inclus

 • 3.  Dokker Laureate 1.5 blue dci 95CP

 • -  2 buc

 • -  Culoare alb

 • -  Termen de livrare : final Noiembrie

 • -  Condiții de plata: maxim 2 transe

 • -  Mașinile se livrează după plata finala a bunului

13.628 euro cu tva inclus

Bonus din partea AMG :

- Pachet înmatriculare provizoriu cu valabilitate 90 zile ( plăcutele numere, autorizație provizorie si suporți numere)

Așteptam un răspuns din partea dvoastra pentru demararea procedurii de achiziție.

O zi frumoasa ©

Daniela MANEA

Manager Flote DACIA / RENAULT

Auto Marcu's Grup

Tel mobil: 0740200043

E-mail:   danieia.manea@amg.ro

Tel fix: 0212556446

Fax:      0212557338

Adresa:   Sos.Pantelimon Nr 450 Sector 2

Dantela Manea - Auto Marcu’s Grup <daniela.manea@amg.ro>                          24 octombrie 2018,13:07

Către: activesector3@gmail.com

Buna ziua

Oferta pentru Dacia Dokker Van ( utilitara ) - 2 locuri , este :

1. Dokker Van Ambiance 1.5 dci 90CP

 • -  2 buc

 • -  Culoare aib

 • -  Aer condiționat

 • -  Termen de livrare : din stoc, maxim 3 zile de la emiterea facturii

~ Condiții de plata: maxim 2 transe

 • -  Mașinile se livrează după plata finala a bunului

12.157 euro cu tva inclus

Atașat fisa prrodus.

O zi frumoasa ©

Daniela MANEA

Manager Flote DACIA / RENAULT

EE3

Auto Marcu's Grup

Tel mobil:

E-mail:

0740200043

daniela.manea@amg.ro

Tel fix:

0212556446

Fax:

0212557338

Adresa:

Sos.Pantelimon Nr 450 Sector 2

From: Daniela Manea - Auto Marcu's Grup [mailto:daniela.manea@amg.ro] Sent: Monday, October22, 2018 5:38 PM

To: 'activesector3@gmail.com' <activesector3@gmail.com>

Subject: OFERTA DACIA - OFERTANT AUTOMARCUS GRUP SA Importance: High

[Textul citat a fost ascuns)

Fisa produs Dokker Van_8oct2018.xlsx

2666K

24 octombrie 2018, 13:08


Administrare Active <activesector3@gmail.com> Către: George Mihai <george.silivestru@gmail.com>

’ "10/26/2018

Gmail - OFERTA DACIA - OFERTANT AUTOMARCUS GRUP SA

[Textul citat a fost ascuns]

gh Fisa produs Dokker Van_8oct2018.xlsx

2666K


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

TELEFON (004 C'2i) 340 40 H / 34* 07 11 FAX (004 a2î) 318 oj 3? E-MAIL c0ntralintern@primarie3.ra

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. 233226/29.10.2018

CĂTRE

Cabinet Primar.


Ui’Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de automobile conform listei de investiții aprobate prin HCLS3 nr. 472 din 11.10.2018 cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, însoțit de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 Robert Sorin Negoiță și de raportul de specialitate în vederea inițierii proiectului menționat.

Șef Serviciu Controylntern Marta Cepăreanu

Compartiment

Guvernanță Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor Ia proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de automobile, conform listei de investiții aprobate prin HCLS 3 nr. 472/11.10.2018

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......................Q.Q.?...tQ.'..A.^..9.Q........., a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de automobile, conform listei de investiții aprobate prin HCLS 3 nr. 472/11.10.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUbJÎCĂ ADRIANA

MEMBRI:            î '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

PETRESCU CRISTIAN

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de automobile, conform listei de investiții aprobate prin HCLS 3 nr. 472/11.10.2018

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de............., a analizat

proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării de automobile, conform listei de investiții aprobate prin HCLS 3 nr. 472/11.10.2018, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA r

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN