Hotărârea nr. 521/2018

HCLS3 nr. 521 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD-3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii a șapte

contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare

pentru prestarea serviciului de salubrizare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/20î5 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive nr. 234207/CP/29.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.234200/29.10.2018 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

“ Adresa nr. 2062/29.10.2018 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL înregistrată cu nr. 234184/29.10.2018;

™ Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 73/10.10.2018 și nr. 75, 78, 81, 85, 86 din 29/10.2018 ale societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • - HCLS3 nr. 469/11.10.2018 privind majorarea capitalului social al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • - HCLS3 nr. 470/11.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul fiscal 2018 al societății SD3”Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • - HCGMB nr. 201/18.05,2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 privind înființarea unei societăți, în scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • - Adresa nr. 234203/29.10.2018 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

A

In conformitate cu prevederile:

“ Art. 12, pct. 12.1, lit m) și o) din actul constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12 pct. 12.1, lit m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residențial S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017;

 • - Art. 191 din Legea societăților nr 31/1990 , republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

“ Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

” Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de furnizare de utilaje și echipamente cu societatea Grădinariu Import Export SR, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art2. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de furnizare de coșuri stradale basculabile zincate cu societatea Geva Construct Ambient SRL, necesare pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art3. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract de furnizare pentru furnizarea unei stații de spălare utilaje de salubritate (autogunoiere, autoperii, utilaj automatizat bilateral pentru colectare deșeuri, microbuze, autobuze, autoturisme, buldoexcavatoare, etc.) cu societatea Adrom Service Carwash SRL, necesară pentru desfășurarea activității de salubrizare pe raza Sectorului 3, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.4. (1) Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract pentru efectuarea lucrărilor de închidere, acoperire, compartimentare și asigurare de utilități pentru două hale (una pentru întreținere parc auto și una pentru depozitare) și amenajarea unei structuri metalice pentru birouri TESA, cu societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

(2) Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului prevăzut la alin. (1).

ArL5. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract pentru furnizarea a trei autobuze second hand, cu societatea Eurobus Sales SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.6. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract pentru furnizarea unui autoturism cu 7+1 locuri, cu societatea Confort Business Solutions, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.7. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în vederea încheierii unui contract pentru furnizarea de autoutilitare, utilaje și echipamente pentru serviciul de salubritate, cu societatea ADPB SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.8. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și societatea Algorithm Residential S3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

FME ȘEDINȚA

XVâwVA /

+V VA /
RASEMNEAZĂ

1 A.Jtx

UȘ MIHĂIȚĂ


NR. 521

DIN 30.10.2018CABINET PRIMARTELEFON {004 ozr) 318 03 23 - 28 FAX (004 02}) 318 03 04 E-MAtL cabinetprimarigîprimariej.ro

Calea Dudești nr, 191, sector'3, 031084, București, www.primarte3.r0

SECTOR 3

CABINET PRIMÂH

Nr

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, obiectul principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constând în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin HCLS 3 nr. 469/11.10.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat majorarea capitalului social al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu suma de 59.000.000 lei în vederea achiziției de noi utilaje, echipamente, autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubritate.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înaintate prin adresa nr. 2062/29.10.2018, înregistrată cu nr. 234184/29.10.2018, societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorilor, în vederea încheierii a șapte contracte de achiziții lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule, etc. cu următoarele societăți:

— Grădinariu Import Export SRL

— Geva Construct Ambient SRL

— Adrom Service Carwash SRL

— Algorithm Residential S3 SRL

— Eurobus Sales SRL

— Confort Business Solutions SRL

— ADPBSA

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679.2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe-adresa Primăriei Sector 3.


CABINET PRIMAR

Consiliul de Administrație a adoptat, prin Hotărârile cu nr. 73/10.10.2018 și 75,78, 81, 85 și 86 din 29.10.2018, propunerile către Consiliul Local al Sectorului 3, în vederea aprobării încheierii celor șapte contracte de furnizare între SD3-Salubrîtate și Deszăpezire S3 SRL și societățile sus-menționate, pentru desfășurarea obiectului de activitate.

Ținând seama de necesitatea achiziționării acestor utilaje, echipamente și autovehicule în vederea eficientizării serviciului de salubritate, și luând în considerare raportul de specialitate nr. 234200/29.10.2018 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care il supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂTELEFON {004 021) 340 40 11 / 341 07 n FAX (004021) 318 03 37E-MAIL contfolintenT@pnmarie3.ro

Șos. Mîhai Bravo nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


1918 2010 ! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. 234200/29.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 ~ Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, al cărei obiect principal de activitate conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, prin HCLS3 nr. 469/11.10.2018, majorarea capitalului social al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire cu suma de 59.000.000 lei, în vederea achiziționării unor noi echipamente, autovehicule și utilaje pentru o bună desfășurare a activității specifice.

Prin HCLS3 nr. 470/11.10.2018 a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Astfel cum rezultă din documentele prezentate de societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.(hotărâri ale Consiliului de Administrație, Note interne privind pașii parcurși și argumentația pentru selectarea furnizorului agreat, cereri de oferte și oferte), înaintate prin adresa nr. 2062/29.10.2018, înregistrată cu nr. 234184/29.10.2018, prin care se solicită acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii unui număr de șapte contracte de furnizare:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

 • 1.     Contract pentru furnizarea de utilaje și echipamente de salubritate, cu societatea Grădinariu Import Export S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 85/29.10.2018;

 • 2.     Contract pentru furnizarea de coșuri stradale basculabile zincate, cu societatea Geva Construct Ambient S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 78/29.10.2018;

 • 3.     Contract pentru furnizarea unei stații de spălare utilaje de salubritate (autogunoiere, autoperii, utilaj automatizat bilateral pentru colectare deșeuri, microbuze, autobuze, autoturisme, buldoexcavatoare, etc.), cu societatea Adrom Service Carwash S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 86/29.10.2018;

 • 4.     Contract pentru efectuarea lucrărilor de închidere, acoperire, compartimentare și asigurare de utilități pentru două hale (una pentru întreținere parc auto și una de depozitare) și amenajarea unei structuri metalice pentru birouri TESA, cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 75/29,10.2018;

 • 5.     Contract pentru furnizarea a trei autobuze second hand, cu societatea Eurobus Sales S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 81/29.10.2018.

 • 6.     Contract pentru furnizarea unui autoturism cu 7+1 locuri cu societatea Confort Business Solutions S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 81/29.10.2018.

 • 7.     Contract pentru furnizarea de autoutilitare, utilaje și echipamente pentru serviciul de salubritate, cu societatea ADPB S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 73/10.10.2018;

societatea a parcurs mai multe etape până la selecția finală a furnizorilor.

Conform prevederilor actului constitutiv al societății SD3 - Salubritate si Deszăpezire S3

S.R.L art.12, 12.1 lit.m) Adunarea Generală a Asociaților „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 euro exclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget ” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății.”

Pentru aceste considerente, propunem spre analiză și dezbatere Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări, utilaje, echipamente, etc., conform documentației prezentate, cu respectare prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


întocmit,


Compartiment Guvemanța Corporativă, Cornelia Pivniceru

e SALUBRITATE

ȘIBESZAPEZBLCătre:

Domnul Robert Sorin Negoița, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. in vederea semnării a șapte contracte de furnizare după cum urmeaza:

 • -  contract pentru furnizare de utilaje si echipamente de salubritate;

 • -  contract pentru furnizare de coșuri stradale basculabile zincate;

 • -  contract pentru furnizarea unei statii de spalare utilaje de salubritate (autogunoiere, autoperii, utilaj automatizat bilateral pentru colectare deșeuri, microbuze, autobuze, autoturisme, buldoexcavatoare, etc.)

 • -  contract pentru efectuarea lucrărilor de închidere, acoperire, compartimentare si asigurare de utilitati pentru doua hale (una pentru întreținere parc auto si una de depozitare) si amenajarea unei structuri metalice pentru birouri TESA.

 • -  Contract pentru furnizarea a 3 autobuze second-hand

 • -  Contract pentru furnizarea unui autoturism cu 7+1 locuri

 • -  Contract pentru furnizarea de autoutilitare, utilaje si echipamente pentru serviciul de salubritate.

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui CA al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării a șapte contracte pentru furnizarea de:

utilaje si echipamente de salubritate cu societatea Gradinariu Import Export S.R.L.

- coșuri stradale basculabile zincate cu societatea Geva Construct Ambient S.R.L.

SALUBRITATE

ȘI DESZĂPEZIRE

~ statie de spalare utilaje de salubritate (autogunoiere, autoperii, utilaj automatizat bilateral pentru colectare deșeuri, microbuze, autobuze, autoturisme, buldoexcavatoare, etc.) cu societatea Adrom Service Carwash S.R.L.

 • -  lucrări de închidere, acoperire, compartimentare si asigurare de utilitati pentru doua hale (una pentru intretinere parc auto si una de depozitare) si amenajarea unei structuri metalice pentru birouri TESA cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.

 • -  furnizarea a 3 autobuze second hand de la societatea Eurobus Sales S.R.L.

 • -  furnizarea unui autoturism cu 7+1 locuri cu societatea Confort Business Solutions

S.R.L.

 • -  Contract pentru furnizarea de autoutilitare, utilaje si echipamente pentru serviciul de salubritate cu societatea SC. ADPB S.A.

Conform Actului Constitutiv al societății art.12, pct. 12.1., lit.m,: „hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depasesc 100.000 EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget. ’’

Consiliul de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a adoptat prin următoarele Hotarari ale Consiliului de Administrație acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru semnarea a șapte contracte după cum urmeaza:

 • 1. Contract pentru furnizarea de utilaje si echipamente de salubritate cu societatea Gradinariu Import Export S.R.L. aprobat prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 85/29.10.2018;

 • 2. Contract pentru furnizarea de coșuri stradale basculabile zincate cu societatea Geva Construct Ambient S.R.L. aprobat prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 78/29.10.2018;

 • 3. Contract pentru furnizarea unei statii de spalare utilaje de salubritate (autogunoiere, autoperii, utilaj automatizat bilateral pentru colectare deșeuri, microbuze, autobuze, autoturisme, buldoexcavatoare, etc.) cu societatea Adrom Service Carwash S.R.L. aprobat prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 86/29.10.2018;

 • 4. Contract pentru efectuarea lucrărilor de închidere, acoperire, compartimentare si asigurare de utilitati pentru doua hale (una pentru intretinere parc auto si una de depozitare) si amenajarea unei structuri metalice pentru birouri TESA cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. aprobat prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 75/29.10.2018;

 • 5. Contract pentru furnizarea a 3 autobuze second hand de la societatea Eurobus Sales S.R.L. aprobat prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 81/29.10.2018.

 • 6. Contract pentru furnizarea unui autoturism eu 7+1 locuri cu societatea Confort Business Solutions S.R.L. aprobat prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 81/29.10.2018.

 • 7. Contract pentru furnizarea de autoutilitare, utilaje si echipamente pentru serviciul de salubritate cu societatea S.C. ADPB S.A. aprobat prin Hotararea Consiliului de Administrație nr. 73/10.10.2018.

Pentru toate aceste considerente, solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 in vederea adoptării unei Hotarari de Consiliu prin care sa se aprobe acordarea unui mandat Președintelui CA al Societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL in vederea semnării celor șapte contracte pentru furnizarea de:

 • 1. Utilaje si echipamente de salubritate cu societatea Gradinariu Import Export S.R.L.

 • 2. Coșuri stradale basculabile zincate cu societatea Geva Construct Ambient S.R.L.

 • 3. Statie de spalare utilaje de salubritate (autogunoiere, autoperii, utilaj automatizat bilateral pentru colectare deșeuri, microbuze, autobuze, autoturisme, buldoexcavatoare, etc.) cu societatea Adrom Service Carwash S.R.L.

 • 4. Lucrări de Închidere, acoperire, compartimentare si asigurare de utilitati pentru doua hale (una pentru întreținere parc auto si una de depozitare) si amenajarea unei structuri metalice pentru birouri TESA cu societatea Algorithm Residential S3 S.R.L.

 • 5. Furnizarea a 3 autobuze second hand cu societatea Eurobus Sales S.R.L.

 • 6. Furnizarea unui autoturism cu 7+1 locuri cu societatea Confort Business Solutions S.R.L.

 • 7. Furnizarea de autoutilitare, utilaje si echipamente pentru serviciul de salubritate, cu societatea S.C. ADPB S.A.

Atașam prezentei întreaga documentație care sta la baza propunerii de a aproba încheierea celor 7 contracte de achiziție, care cuprinde un număr de pagini.

Cu deosebita considerație,

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Președinte CA

Mihai Nitu

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 86/29.10.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

 • 1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, achiziționarea unei stafie de spalat automatizata pentru spalat autospeciale pentru servicii de gospodărie comunala si transport de la societatea Adrom Service Carwash SRL.

Președinte C.A.

NOTA INTERNA

privind încheierea unui contract de service auto pentru parcul auto

~ Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost înființată, in conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având in vedere conturarea necesității mentenantei parcului de autospeciale si utilaje, precum si asigurarea unei rezerve tehnice a parcului auto pentru desfasurarea activitatii de salubrizare, precum si:

 • - HCL S3 nr. 401 / 31.08.2018 privind majorarea capitalului social

 • - HCL S3 nr.402 / 31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

 • - HCL S3 nr. 463 / 27.09.2018 privind majorarea capitalului social

 • - HCL S3 nr.464 / 27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.pentru anul 2018

societatea dispune in prezent de un parc auto si este necesara achiziționarea unui sistem automat de spalare si curatarebpentru aceste utilaje.

Astfel, pentru asigurarea desfășurării achiziției in condiții de eficienta, eficacitate si economicitate si intr-un mod transparent, am procedat la derularea următoarelor etape:

 • A.     Lansarea cererilor de oferta, către 4 potențiali furnizori, cu sediul in sectorul 3, respectiv:

 • 1. DIBO PROJECT PV, cu nr. inreg. 1535 / 12.10.2018

 • 2. EXPERT CLEAN COM, cu nr. inreg. 1535 /12.10.2018

 • 3. KARCHER R0MANIA SRL, cu nr. inreg. 1535 / 12.10.2018

 • 4. ADROM SERVICE CARWASH SRL, cu nr. inreg. 1975 / 25.10.2018

 • 5. SC GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL cu nr. inreg. 1535 / 12.10.2018

 • B.     Primirea ofertelor:

 • 1. DIBO PROJECT PV, cu nr. inreg. 1577 / 15.10.2018

 • 2. EXPERT CLEAN C0M, cu nr. inreg. 1718 / 18.10.2018

 • 3. KARCHER ROMANIA SRL, cu nr. inreg. 1576 /15.10.2018

 • 4. ADROM SERVICE CARWASH SRL, cu nr. inreg. 1991 / 25.10.2018

 • C.     Stabilirea criteriilor de selecție ale furnizorilor, respectiv:

 • - stabilirea criteriilor de eligibilitate ale furnizorilor, menite sa asigure colaborarea cu un partener de încredere, cu experiența relevanta privind furnizarea de dotări similare, si in condiții de continuitate,

SALUBRITATE

Și DESZĂPEZIRE S3

 • - stabilirea caracteristicile tehnice necesare pentru buna desfășurare a activitatilor de care depinde achiziția acestor dotări

 • - stabilirea criteriilor de selectie/departajare.

 • I. Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor

Cifra de afaceri medii pe ultimii 3 ani

Sa nu fi inregistrat pierderi conform situațiilor financiare anuale in ultimii 2 ani

Sa nu se afle in situații de insolventa sau faliment la data depunerii ofertelor,

Minim 3 ani de activitate in domeniul principal de activitate-(service autovehicule,. . autoutilitare, autospeciale,, camioane,autobuze, vehicule speciale), de la data înființării

Sa nu aiba datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

II. Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute in vedere Principal:

 • 1. Prețul solicitat in condițiile in care ofertantul asigura montajul si punerea in funcțiune a STATIEI DE SPALARE asigurând toate opratiunile necesare predării „la cheie1'.

 • 2. Instruirea personalului de deservire

 • 3. Asigurarea documentației (pentru echipamente) in vederea obținerii avizelor de mediu si funcționare.

 • 4. Suport tehnic pentru achiziția (sau realizarea) bazinelor decantoare si a rigolelor de scurgere.

 • 5. Suport tehnic pentru achiziția separatorului de hidrocarburi (solicitat expres de către normele de mediu).

 • 6. Termenul de garanție extins la minim 3 ani.

 • 7. Asigurarea unui termen maxim de intervenție de 24 ore in cazul defecțiunilor in Termenul de Garanție.

 • 8. Modalitati de plata

Secundare:

 • 1. Termen de livrare al pieselor de schimb.

 • 2. Garanție de montaj.

 • D. Analizarea ofertelor

In urma analizei ofertelor ( vezi anexa) am constatat următoarele:

 • 1. Firma DIBO PROJECT PV a ofertat suma finala de 285.000 € 4- TVA. Nu sunt îndeplinite toate criteriile si nu sunt clarificate cerințele Beneficiarului.

 • 2. Firma EXPERT CLEAN COM SRL a ofertat suma de 65.219 € + TVA pentru pachetul de baza la care nu a mai adaugat nimic după revenirea Beneficiarului cu solicitarea revizuirii ofertei si adaugarea de opțiuni de baza si speciale (adresa 1975 / 25.10.2018).

 • 3. Firma KARCHER ROMANIA SRL a ofertat suma finala de 145.641,73 € + TVA la pachetul de baza + oferte speciale la care nu a mai adaugat nimic după revenirea Beneficiarului cu solicitarea revizuirii ofertei si adaugarea de opțiuni de baza si speciale (adresa 1975 / 25.10.2018).

SALUBRITATE deszăpezire S3

 • 4. Firma ADROM SERVICE CARWASH SRL a ofertat suma finala de 275.172 € + TVA respectând cerințele din cererea de oferta , astfel:

 • -  Transport de la producători la locația beneficiarului

 • -  Montaj si punere in funcțiune pentru pachetul de echipamente ofertat

 • -  Instruirea personalului de deservire nominalizat de către Beneficiar (la punerea in funcțiune)

 • -  Asigurarea documentației (pentru echipamente) in vederea obținerii avizelor de mediu

si funcționare                               .   ........................ ..................

 • -  Suport tehnic pentru achiziția (sau realizarea) bazinelor decantoare si a rigolelor de scurgere

 • -  Suport tehnic pentru achiziția separatorului de hidrocarburi (solicitat expres de către normele de mediu)

 • -  Organizarea si finanțarea deplasării a unui grup de 4 persoane, desemnate de beneficiar, la sediul Tammermatic OY Finlanda, pe o durata de 4 zile (3 nopți) pentru efectuarea testelor de fabrica (FAT).

 • -  Asigurarea unui termen maxim de intervenție de 24 ore in cazul defecțiunilor in Termenul de garanție.

 • -  Asigurarea unui TERMEN DE GARANȚIE de 3 ani de la data punerii in funcțiune. CONDIȚII DE PLATA:

 • -  Avans 70% la lansarea comenzii de fabricație.

 • -  20 % in momentul in care echipamentele sunt gata de a fi încărcate pentru efectuarea transportului.

 • -  10 % la finalul montajului.

Plata va fi garantata prin depunerea la sediul Beneficiarului a unei file CEC din partea Adrom Service Carwash SRL.

Termenul de fabricație, execuție si punere in funcțiune : 90 de zile de la data lansării comenzii de fabricație.

In urma analizei ofertelor si a respectării condițiilor solicitate precum si după clarificările obținute după revenirea beneficiarului cu revizuirea cererii de oferta (adresa 1975 / 25.10.2018), consider ca firma ADROM SERVICE CARWASH SRL’este ofertantul care a respectat solicitările, cerințele si clarificările solicitate de beneficiar si o oferit un preț care este cel mai avantajos pentru Beneficiar din punct de vedere calitate-pret si termen de livrare si execuție precum si marirea termenului de garanție la 3(trei) ani fata de cel legal de 2 (doi) ani.

întocmit

Biroul Administrativ Ing. Maxim Dincul^escu

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. ^729.10.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, aprobare oferta din partea societății Algorithm ResidentiaL

Președinte C.A.

DEVIZOFERTA HALE METALICE + BIROURI + RAMPA + ÎMPREJMUIRE

NR. CRT.

Denumire lucrări

U.M.

Cant.

PRET/U.M.

TOTAL

1

HALE METALICE 2 BUC.

mp

1,152.00

400.00

460,800.00

2

CLĂDIRE BIROURI STRUCTURA METALICA

mp

432.00

500.00

216,000.00

3

RAMPA

ml

90.00

2,000.00

180,000.00

4

ÎMPREJMUIRE GARD

ml

600.00

100.00

60,000.00

5

REALIZARE CONTAINERE BIROURI PE

STRUCTURA EXISTENTA (24 buc a 15 mp/buc)

mp

360.00

400.00

144,000.00

Total

1,060,800.00

Cheltuieli indirecte 10%

106,080.00

Profit 5%

58,344.00

TOTAL GENERAL fara TVA

1,225,224.00

TOTAL cu TVA 19%

1,458,016.56

Preturile sunt estimative si sunt exprimate in Euro

Ofertant,


SC ALGORITHM RESIDENTIAt S3 SRL

Director General - Ing. Daniei Banu

tel

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 81 /29.10.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.RX.cu sediul în Calea Vitan. nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, aprobare achiziționare a 3 autocare second-hand de la societatea S.C. Eurobuss Sales SRL si a unui autoturism cu 7-4 locuri de la societatea Confort Business Solutions SRL.

Președinte C.A.

SC SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL București


APROBAT

PRESEDIB

MIHAINIJ

REFERAT DE NECESITATE SI OPORTUNITATE


Scopul sî necesitatea achiziției pentru serviciul de salubritate : întrucât muncitorii necalificati care asigura serviciul de curățenie au fost selectați si angajați din județele limitrofe municipiului București - Giurgiu, Calarasi,Ialomița, Teleorman, Ilfov ,etc. este necesar sa asiguram urgent mijloace de transport pentru aceștia,necesare deplasării la si de la locul de munca,pentru a respecta condițiile de contractare conform Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 cu nr. 433/14/09/2018 prin care trebuie îndeplinite condițiile de desfășurare normala ale activitatii Direcției de Salubritate din Primăria sectorului 3 (Contract subsecvent nr. 1/17.09.2018 înregistrat cu nr. 742/17.09.2018) si Acordul -cadru nr. 77 /17.09.2018 . Va rugam sa aprobați achiziția aceasta in regim de urgenta.

Nr.crt.

Denumire produs

Caracteristici tehnice

Cant

1

Autobuz second-hand

Lung. Totala ~ minim 12.000 mm

Lățime exterioara = minim 2400 mm

Masa proprie = maxim 14.500 kg.

Masa total maxima admisa = maxim 25.000 kg-

Nr. Usi ptr.pasageri = minim 2

Nr. Locuri pe scaun = minim 50

Nr.pasagerî ce pot fi transportat! in picioare — minim 15

3

Tipul motorului = aprindere prin compresie Putere motor = minim 200 kW.

Cutie de viteze = automata sau manuala Direcție = servoasistata hidraulic jvolan pe partea stanga.

Nivelul emisiilor de gaze = minim Euro 3. Sistemul de franare va fi prevăzut cu sistem de încetinire (retarder)

Prețul estimative este de 25.000 € + TVA / buc. Fondurile necesare achiziționării vor fî asigurate din fondurile societății.

Întocmit:

Biroul administrativ

Ing. Dincplescu MaxiDIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3


Către: SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL în atenția domnului Președinte CA, Mihai Nitu

Având în vedere HCL S3 nr.433 / 2018, vă solicităm pentru închiriere 3 autobuze/autocare, în vederea asigurării transportului în Municipiul București pentru angajații Direcției Generale de Salubritate Sector 3 care locuiesc în județele limitrofe și nu pot utiliza alte mijloace de transport din cauza programului de lucru

în speranța unui aviz favorabil, așteptăm răspunsul dumneavoastră.

Șef Biroul Administrativ


Dorin Daniel SlămnescuHOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 81 /29.10.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, aprobare achiziționare a 3 autocare second-hand de la societatea S.C. Eurobuss Sales SRL si a unui autoturism cu 7+1 locuri de la societatea Confort Business Solutions SRL.

Președinte C.A.

/^^SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vîtan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: saiubritate.s3@yahoo.com    email: salubritates3.runos@gmaiLcom

CERERE DE OFERTĂCătre: Confort Business Solutions S.R.L.

Email: office@domusstil.ro

Prin prezenta, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoana juridica cu sediul in Calea Vîtan nr. 154-158, Sector 3, București, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/9896/21.06.2017, dorește sa achiziționeze un autoturism second hand, care sa fie prevăzut cu o capacitate de transport persoane de 7+1 locuri.

In acest sens, va rugam sa ne prezentați oferta societății dvs.

In cadrul ofertei va rugam sa includeți:

 • - marca si tipul autoturismului;

 • - numărul de KM efectuați pana in prezent;

 • - informații privind dotările tehnice existente, conform standardelor în vigoare;

 • - termenul de livrare;

-garanția oferita;

 • - Cuantumul avansului solicitat.

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate in euro, fara TVA.

Ofertele vor fi emise in format letric (printat), semnate de către reprezentantul legal si stampilate si vor fi depuse fizic la adresa sediului social al societății sau scanate si transmise pe adresa de email salubritate.s3@yahoo.com.

Termenul limită de depunere a ofertei este: 29.10.2018, ora 16:00.

Persoana de contact pentru mai multe informații: Cosmin lîie ~

Cy deosebita considerație,

SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Președinte C.A.

SC SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL București

APROBAT > >

PRESEpțNTECĂ/? MIHAINÎTW J ' fiyT ?1a

REFERAT DE NECESITATE SI OPORTUNITATE '/

Scopul si necesitatea achiziției pentru serviciul de salubritate : întrucât muncitorii necalificati care asigura serviciul de curățenie au fost selectați si angajați din județele limitrofe municipiului București - Giurgiu, Calarasi,Ialomița, Teleorman, Ilfov ,etc. este necesar sa asiguram urgent mijloace de transport pentru aceștia,necesare deplasării la si de la locul de munca,pentru a respecta condițiile de contractare conform Hotărârii Consiliului Local al sectorului 3 cu nr. 433/14/09/2018 prin care trebuie îndeplinite condițiile de desfășurare normala ale activitatii Direcției de Salubritate din Primăria sectorului 3 (Contract subsecvent nr. 1/17.09.2018 înregistrat cu nr. 742/17.09.2018) si Acordul -cadru nr. 77 /17.09.2018 . Va rugam sa aprobați achiziția aceasta in regim de urgenta.

Nr.crt.

Denumire produs

Caracteristici tehnice

Cant.

1

Autoturism 7+1 persoane

Motor Diesel

Cutie de viteze automata

An de fabricație =minim 2011 Putere motor = 160 kW

Nr. Pasageri= 7

1

Prețul estimativ este de 186.000 lei 4- TVA/ buc. Fondurile necesare achiziționării vor fi asigurate din fondurile societății.

întocmit:

Biroul administrativ Ing. Dinculescu Maxim

SALUBRITATE

Și DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.L: RO 37804020               Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com   email: saiubritates3.runos@gmail.com

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 73/10.10.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adopta cu 7 voturi pentru, nicio abținere si nici un vot împotriva, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, pentru împuternicirea Președintelui C.A. in vederea semnării unui contract cu societatea ADPB S.A. pentru a achiziționa utilajele si echipamentele pentru serviciul de salubritate cum ar fi .'microbuz, dacia logan, autoutilitara, mașina de aspirat Lasky, statie totala Leica, Sistem GHSS Target si suflante conform anexei atașate prezentei hotarari.

Președinte C.A,

LISTA BUNURI PROPUSE SPRE VALORIFICARE PRIN VANZARE

NR

CRT

DOTARE

MODEL

CANTITATE PROPUSA SPRE VALORIFICARE

DATA ACHIZIȚIE

KM RULAT!

VALOARE ACHIZITIE/BUC

VALOARE RAMASA DE AMORTIZAT

PREȚ DE VANZARE

PROPUS {EURO}

PREȚ DE VANZARE

PROPUS (LEI)

1

MICROBUZ FORD TRANZIT

14-4-1

2.2 DIESEL 114 KW

1

26.05.2017

32152

137,809.15

105,270.81

27,893.51

129,705

2

DACIA LOGAN

LAUREAT

1.2 BENZINA 54 KW

1

2016

25385

31,909.47

17,018,51

4,781.89

22,236

3

DACIA LOGAN

LAUREAT

1.2 BENZINA 54 KW

1

2016

44391

29,378.08

17,137.33

4,308.22

20,033

4

Autoutilitara

N1G ISUZU ATFS/86C

1

29.09.2017

58000

68,985,00

50,301.53

12,600.00

58,590

5

MAȘINA DE ASPIRAT LASKY

1

03.04.2018

-

13,409.25

12,291.81

2,781.56

12,934

6

STATIE TOTALA teica FlexLine

1

06.08.2018

30,588.38

29,951.12

30588.38

7

SISTEM GNSS RTK L1L2 HI-TARGET

1

06.08.2018

-

18,482.40

18,097.94

18482.4

8

SUFLANTE

9

NOIEMBRIE 2016

-

1,558.33

-

80.00

372

9

SUFLANTE

6

DECEMBRIE 2016

-

1,058.33

-

80.00

372

10

SUFLANTE

4

13.03.2017

-

968.00

-

90.00

419

11

SUFLANTE

9

23,05.2017

-

966.39

-

90.00

419

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 85/29.10.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, achiziționarea utilajelor si echipamentelor pentru prestarea serviciului de salubrizare si deszăpezire de la societatea Gradinariu Import Export SRL.

Președinte C.A.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 78 /29.10.2018

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan» nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. 140/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, aprobare achiziționare 3000 coșuri gunoi zincate capacitate 601, de la firma GEVA Construct Ambient SRL.

Președinte C.A.APROBAT

PREȘEDINTE

.Membru/

■ w'Ms


NOTA INTERNA privind achiziția de utilaje si echipamente si autovehicule

Societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost înființată, in conformitate cu HCLS3 nr. 240/12.06.17 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având in vedere conturarea necesității suplimentarii parcului de autospeciale si utilaje, precum si asigurarea unei rezerve tehnice a parcului auto pentru desfasurarea activitatii de salubrizare, precum si:

 • - HCL S3 nr. 401 / 31.08.2018 privind majorarea capitalului social

 • - HCL S3 nr.402 / 31.08.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

 • - HCL S3 nr. 463 / 27.09.2018 privind majorarea capitalului social

 • - HCL S3 nr.464 / 27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

societatea dispune in prezente de premizele realizării achiziției dotărilor necesare desfășurării activitatii.

Astfel, pentru asigurarea desfășurării achiziției in condiții de eficienta, eficacitate si economicitate si intr-un mod transparent, am procedat la derularea următoarelor etape:

 • A.    Lansarea cererilor de ofertă, către 6 potențiali furnizori, respectiv cererea de oferta cu nnl620/16.10.2018:

 • 1. Gradinariu Import-Export SRL

 • 2. LucimetSRL

 • 3. SENECCA and SAVY SRL

 • 4. Geva Construct SRL

 • 5. East Truck Center SRL

 • 6. SC Renault Trucks SRL

 • B.    Primirea ofertelor:

 • 1. Gradinariu Import-Export SRL, cu nr. inreg. 1749 / 19.10.2018

 • 2. Lucimet SRL, cu nr. inreg. 1752 / 19.10.2018

 • 3. SENECCA and SAVY SRL, cu nr. inreg. 11701 / 18.10.2018

 • 4. Geva Construct SRL, cu nr. inreg. 1725/19.10.2018

 • 5. East Truck Center SRL, cu nr. inreg. 1700 / 18.10.2018

 • C.    Stabilirea criteriilor de selecție ale furnizorilor, respectiv:

 • - stabilirea criteriilor de eligibilitate ale furnizorilor, menite sa asigure colaborarea cu un partener de încredere, cu experiența relevanta privind furnizarea de dotări similare, si

An condiții de continuitate^ - ...................... —  - —............ - ---------------------------

 • - stabilirea caracteristicile tehnice necesare pentru buna desfășurare a activităților de care depinde achiziția acestor dotări

 • - stabilirea criteriilor de selectie/departajare.

 • I. Stabilirea criteriilor de eligibilitate a furnizorilor

Cifra de afaceri medii pe ultimii 3 ani ~ 10 milioane lei

Sa nu fi înregistrat pierderi conform situațiilor financiare anuale in ultimii 3 ani Sa nu se afle in situații de insolventa sau faliment la data depunerii ofertelor, Minim 3 ani de activitate in domeniul principal de activitate (comerț cu autovehicule, autoutilitare, autospeciale, pubele, containere s.a.m.d.), de ia data înființării

Service propriu sau partener pe raza Municipiului București sau Ilfov

Sa nu aiba datorii cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul de stat etc.

IL Stabilirea criteriilor de departajare/atribuire avute in vedere

Principal: Raportul calitate ( specificații tehnice ) ~ preț pe durata de viata a utilajului Secundare:

Unitate service mobila

Cuantumul avansului

Termen de livrare

Garanție

 • D.    Analizarea ofertelor

Au fost găsiți ca eligibili:

 • 1. Gradinariu Import-Export SRL

 • 2. LucimetSRL

 • 3. SENECCA and SAVY SRL

 • 4. Geva Construct SRL

 • 5. East Truck Center SRL

Prin analiza ofertelor, am anexat prezentei oferte un centralizator cu preturile comparative ale societăților care au ofertat.

® SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3

De asemenea având în vedere structura parcului auto actual al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, pentru a avea o conformitate a parcului consider ca cea mai buna oferta, in condițiile cerute in cererea de oferta o reprezintă cea trimisa de firma GRĂDINARIU Import-Export SRL.

Recomand, ca pentru poziția „ Cos de gunoi metalic cu capac zincat, termic - 60 F sa achiziționam acest produs de la firma GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL care il oferă la prețul 117 € 4-tva /buc. si are termen de garanție de 10 ani.

întocmit azi 19.10.2018,

Dinculescu Maxim
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂTELEFON {004 021) 340 40 h / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 37 E-MAIL controlintem@primarie3.ro

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMÂNIA


5913-20181SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr. 234203/29.10.2018


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare, însoțit de raportul de specialitate, de expunerea de motive a Primarului Sectorului 3 și de adresa nr.2062/29.10.2018 înregistrată cu nr. 234184/29.10.2018 a societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L,

în vederea inițierii proiectului menționat.


întocmit

Compartiment Guvemanță Corporativă

Pivniceru Cornelia /

/Z

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD-3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ................A0.:.A0a.X.0.A8............, a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD-3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAV OR ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂIJNICĂ^A^RIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN '

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONI O-CIPRI AN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD-3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare

Comisia de administrație publică locală, juridică, apăraia ordinii pubHce și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ......, a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD-3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA (wa.

MEMBRI:           |

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

$

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN


SECRETAR,Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD-3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                     a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat

președintelui Consiliului de Administrație al societății SD-3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare, și consideră ca acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei ș-au exprimat următoarele opinii:

. /X..........................................................

..................-.......................................

PREȘEDINTE,

POPESC UROME O

MEMBRI:                 \

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEATĂ MARCEL