Hotărârea nr. 522/2018

HCLS3 nr. 522 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atriburii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contractul de servicii având ca obiect

”Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr, 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr.234822/CP/30.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 234567/30.10.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

 • -  Nota nr. 234676/30.10.2018 a Direcției Administrative și Management Informațional, Serviciul Administrativ;

 • -  Anunțul de intenție nr. 508/21.09.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 195782/21.09.2018, al Societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 234575/30.10.2018 a Direcției Administrative și Management Informațional - Serviciul Administrativ;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

 • -  HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/ sau prestarea de servicii;

 • -  HCLS 3 nr. 303/ 17.07.2018, privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisie de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

" Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin, (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :

Artl. Se aprobă modelul de contract având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU” necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, care se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect "Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU" necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

Art.3. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 456/27.09.2018 se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua măsuri J-------'— --------1             J i hotărâri.


A SEMNEAZĂ

^RETAR us/mihăită f                                ?

NR. 522

DIN 30.10.2018MCXS 3. (uh. SZLflO-IO.Ml#

CONTRACT DE SERVICII

nr..............data ........................


1. Preambul


în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219 din 30.05.2017 prin care se aprobă acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute la art.31 alin.(l) din legea 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 303 din 17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

~ Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la această data;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr......................

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părțile contractante:

 • A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191,

sector 3, cod fiscal RO4420465, având cont nr..............., deschis la Trezoreria Sector 3,

reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoița, în calitate de achizitor, pe de o parte, și

 • B.  ................................................., cu sediul în București, înregistrată la registrul

Comerțului de pe lângă tribunalul București cu nr.............................. cod unic de

înregistare......................, având cont nr....................., deschis la ..............................., reprezentată

prin .............................., având funcția de administrator, în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiții

 • 2.1 în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. contract de servicii - contractul care are ca obiect prestarea de servicii;

 • c. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. servicii - servicii ce fac obiectul prezentului contract;

f.j|ejprezentanții achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru / 0igtirarea verificării execuției corecte a prestării serviciilor sau pentru a Îndeplini anumite indatoriri ._vî:.Wie,gate de contract;

reprezentantul prestatorului - persoana desemnata de prestator sa primească instrucțiuni în numele acestuia, aprobate de Achizitor;

 • h. document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmat de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;

 • i. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.                                                               r. t

  \

  3. Interpretare

  • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vot4nclu^>forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2 Termenul "zi’‘sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.


(se adaugă orice alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)   f g fa h

12 0 EV

-

 • 3.3 Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

 • 4.1 Prestatorul se obligă să presteze Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU, necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, în conformitate cu prevederilor Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă pentru clădirile prevăzute in Anexa 1 la caietul de sarcini.(Cod CAEN 7 112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea)

 • 4.2 Achizitorul se obligă să achiziționeze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească prețul convenit în prezentul contract.

4.3. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completandu-se cu cele convenite de Parti prin prezentul contract.

5. Prețul contractului

 • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de ......lei inclusiv TVA, din care TVA lei, reprezentând......lei exclusiv TVA, conform preturilor aferente categoriilor de servicii din oferta financiara finala, aprobata prin HCLS3 nr........

5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibile prestatorului de către achizitor, va fi valoarea rezultata in baza situațiilor de plata si a proceselor verbale de recepție pentru fiecare obiectiv in parte, ca urmare a situațiilor din teren cu privire la serviciile real prestate, conform clauzelor contractuale.

, 1)

a Durata contractului

Contractul intra in vigoare la data semnării acestuia de către ambele parti si produce efecte juridice pana la Îndeplinirea integrala si corespunzătoare a obligațiilor de către ambele parti, dar nu

mai mult de 18 luni de la emiterea notei de comanda, iar contractul operează valabil intre parti potrivit legii si documentelor ce fac parte integranta din prezentul contract, de la data intrării sale in vigoare


si pana la epuizarea convenționala sau legala a oricărui efect pe care il produce.

7. Executarea contractului

 • 7.1 Executarea contractului începe după semnarea contractului si emiterea Notei de comandă.


8. Documentele contractului

 • 8.1 Documentele contractului sunt:

 • i.    Anexa 1 - Caietul de sarcini;

 • ii.   Anexa 2 - Propunerea tehnică;

 • iii.   Anexa 3 - Propunerea financiară;

 • iv.   Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere și atribuire;

 • v. orice acte adiționale la contract, dacă părțile contractante vor consimți să semneze astfel de

documente.

 • 8.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți prin prezentul Contract.

 • 8.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

9. Obligațiile principale ale prestatorului

 • 9.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente contractului in conformitate cu caracteristicile prezentate în propunerea tehnică și Caietul de sarcini cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta și în acord cu legislația incidență.

 • (2) Prestatorul se obligă să mențină prețul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.

 • (3) Prestatorul se obligă să nu subcontracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract.

 • (4) Pe toata durata contractului, prestatorul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 • 9.2 Prestatorul se obligă să dețină atât personal de specialitate, cât și personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

 • 9.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului. Totodată, este răspunzător de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

 • 9.4 Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerințelor din Caietul de Sarcini

 • 9.6 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i. reclamații și acțiuni injustiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc), cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

 • 9.7 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a achizitorului referitor la orice problemă aferentă serviciilor efectuate de către prestator, să remedieze problema notificată și să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.

 • 9.8 (1) Prestatorul are obligația de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora,

îs: | a j

/rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru adoptate în ; ,;,2 ^implementarea proiectului,

,J^2) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor

 • 9.9 Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanție ofertată. în perioada de garanție a serviciilor prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecțiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părțile vor desemna persoan&de., contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail și telefon.                                n

/■ i -Zi

10. Obligațiile principale ale achizitorului                                          § ig ; .  $

 • 10.1 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul prevăzut la art.5.1. din prezențlț'eontfaet,! t

către......................................în contul deschis la Trezoreria.................

 • 10.2 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data notiS^&â--^' privind efectuarea acestora.

 • 10.3 Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la înregistrării facturilor prestatorului la Direcția Economică, pe baza proceselor-verbale de recepție a serviciilor.

 • 10.5 (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului întreaga documentație necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror altor informații transmise prestatorului.

 • 10.6 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

 • 10.7 Achizitorul are dreptul să sancționeze prestatorul, pentru neindeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.

 • 10.8 (1) Achizitorul va recepționa serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către reprezentanții achizitorului a unui proces verbal de recepție.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților pe tot parcursul desfășurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.

 • 10.9 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiții a serviciilor care fac obiectul contractului.

11. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 11.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2 în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plătește contravaloarea facturilor în termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la

A

Aloârea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru ^cjmbaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte ^cu^^heiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12. Garanția de bună execuție a contractului

 • 12.1 Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de ....................lei, în termen de 5 zile de la

semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă perioada de garanție (36 luni).

 • 12.2 In cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12(1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, sau îndeplinește cu întârziere sau în mod necorespunzator obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4 Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție conform prevederiIcțTegale. în

vigoare.                                                                        tefo

13. Modalități de plată                                                         v

 • 13.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul contractului către prestator în termen de maxidtȘO deA zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepție acceptat de ambele părți.

 • 13.2 Plățile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituțiilor publice și în acord cu graficul de plăți.

 • 13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

 • 13.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 13.1, după verificarea și acceptarea proceselor verbale de recepție a serviciilor de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor/ produselor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

14. Recepție, inspecții, teste și verificări

 • 14.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica serviciile prestate, pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract și ale caietului de sarcini.

 • 14.2 Dacă vreunul din serviciile inspectate sau verificate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

 • i.   de a remedia serviciile refuzate, sau

 • ii.   de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificațiilor.

143. Prevederile clauzelor 14.1-14.2 nu îl vor absolvi pe prestator de obligația asumării garanțiilor .^|au a altor obligații prevăzute în contract.

începere, finalizare, întârzieri, sistare

X       ~ IJ r’'

 • 15.1 Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.1 din prezentul Contract.

 • 15.2 Serviciile prestate în baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora, trebuie finalizate în termenul convenit de părți de la art. 7.2(1) din prezentul Contract.


 • 15.3 Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

 • i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;

 • ii. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform preze

și legislației aplicabile;

 • iii. prin acordul scris al părților;

 • iv. în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile;

 • v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

 • 15.4 încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 15.5 în situația rezilierii totale/ parțiale din cauza neexecutării/ executării parțiale de către prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 15.6 în situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din contract conform dispozițiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract.

 • 15.7 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respective, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 15.8 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

 • 15.9 Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 15.10 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puțin 5 zile înainte de momentul denunțării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunțării unilaterale a contractului.

16. Rezilierea contractului

 • 16.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti da dreptul pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.

 • 16.2 Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care reziiirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor in perioada stabilita.

 • 16.3 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care reziiirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum și penalitățile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

i. Prestatorul nu prestează servicii de calitate și în conformitate cu caietul de sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază defecțiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

ii. în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a vs         reorganizării judiciare sau a falimentului;

 • 16.4 Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform

  termenelor menționate anterior.


17. Amendamente                                                          $

 • 17.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de                 »

comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiționale.

 • 17.2 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal^^^ș^a}^ privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționafe^tS^S^'

alinieze obligațiile ofertate la prevederile legale.

 • 17.3 Părțile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adițional, pentru motive ce

țin de întârzieri în obținerea avizelor/autorizațiilor necesare implementării proiectului, motive ce vor

fi comunicate în scris.

18. întârzieri în îndeplinirea contractului

 • 18.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini prevederile contractului de prestări servicii în perioada stipulată în contract.

 • 18.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute în contract, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților.

 • 18.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de remediere, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

19. Cesiunea

 • 19.1 într-un contract de achiziție publica este permisa doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina pârtilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate inițial.

20. Forța majoră

 • 20.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 20.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

A

 • 20.3 îndeplinirea contractului va fî suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 20.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 20.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

ib*

/2Ur$oluționarea litigiilor

^tă^-1.1 Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 21.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze în primă instanță judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare .

22. Dispoziții finale

 • 22.1 în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor continua să-și producă efectele, cu excepția cazurilor în care clauza sau partea anulată va conține o obligație esențială pentru validitatea și/sau executarea contractului.

 • 22.2 în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părți aceasta are obligația de a aduce la cunoștința celeilalte părți modificările survenite în actele constitutive ale societății în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei părți contractante.

 • 22.3 Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părți nu afectează executarea contractului, obligațiile părții fiind în totalitate și în indivizibilitate preluate de unul dintre succesorii/succesorul acesteia.

 • 22.4 Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor art


23. Limba care guvernează contractul

 • 23.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

 • 24.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 24.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 24.3 în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

 • 24.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 24.5 Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost expediată.

 • 24.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

25. Legea aplicabilă contractului

 • 25.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

l^ărțile au înțeles să încheie azi ^^jpentru fiecare parte.

prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unulACHIZITOR,


PRESTATOR,
62'2-/3040 W

PRI MĂRIA^J


SECTORULUI <TELEFON (oo4 021} 340 40 ti / 341 0711 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@prîmarîe3.ro

Șos. Mihai Bravu nr, 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


CAIET DE SARCINI


1. Date generaleROBERX


Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se vor elabora propunerea tehnică și cea financiară.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. Specificațiile și cerințele vor fi considerate ca având mențiunea de sau echivalent. în acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ echivalent sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va atrage respingerea ofertei ca neconformă

2.  Obiectul contractului/ achiziției

Obiectul contractului il reprezintă Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU, necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, în conformitate cu prevederilor Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă pentru clădirile prevăzute in Anexa 1 la caietul de sarcini. .(Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea)

Pentru îndeplinirea obiectului contractului se vor avea în vedere etapele care trebuie parcurse pentru obținerea avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă pentru obiectivele din Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini

3.  Situația actuală

Clădirile din Anexa nr. 1 au fost puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu. Pentru intrarea in legalitate se impune punerea in aplicare a prevederilor Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. In vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu se impune, ca prima etapa, achiziționarea de servicii de elaborare a documentației pentru obținerea avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în, Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată șî datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,Obiectivele pentru care se solicită obținerea avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă sunt descrise în Anexa 1 la caietul de sarcini.

4.  Legislație

 • > ORDINUL MAI Nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitatea la incendiu și protecție civilă.

 • > Legii Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • > H.G. Nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

 • > O.U. Nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • > NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCȚIILOR, Partea a II a INSTALAȚII DE STINGERE - Indicativ PI 18/2 - 2013

 • > Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 364/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a IILa — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ PI 18/3-2015.

 • > Ordinul nr. 14/2009 pentru aprobarea dispozițiilor generale de aparare împotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii închise sau in aer liber.

 • > Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor

 • > Norme de protecția muncii

5. Cerințe generale

în vederea realizării obiectului achiziției, vor fi respectate normele legislative din domeniu, în acest sens:

 • - se vor elabora documentațiile necesare în vederea obținerii avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă, pentru obiectivele cuprinse in Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.

 • - documentațiile tehnice vor fi elaborate de către proiectanți autorizați în condițiile legii.

 • - documentațiile tehnice sunt detaliate în Anexele 2 și 4 din Ordinul MAI nr. 129/ 2016, în funcție de categoria de construcție pentru care se solicită avizarea și autorizarea de securitate la incendiu, respectiv Anexele 3 și 5 pentru avizarea și autorizarea de protecție civilă, în cazul ALA.

 • - scenariile de securitate la incendiu se întocmesc conform structurii prevăzute în Anexa 1 din Ordinul MAI nr. 129/ 2016 și se semnează, după caz, de către proiectanțiî de construcții, amenajări și instalații utilitare și cu rol în asigurarea cerinței fundamentale securitate lA incendiu. Scenariile de securitate la incendiu trebuie să fie însușite de către verificatori dey proiecte atestați si se includ în documentațiile tehnice ale construcțiilor. Măsurile în domeniul

apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu se vor reflecta în piesele desenate ale documentațiilor de proiectare/ execuție.

Prin scenariul de securitate la incendiu:

Se stabilesc condițiile și măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în funcție de situația existentă.

Se apreciază modul de încadrare a construcției sau amenajării în nivelurile de performanță prevăzute de reglementările tehnice și, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătățirea parametrilor și a nivelurilor de performanță pentru securitatea la incendiu, după caz.

Se precizează condițiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente construcției ori amenajării respective

 • - piesele scrise și desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu și referatele verificatorilor de proiecte atestați, solicitate în documentația tehnică, trebuie să fie datate, semnate olograf și ștampilate, pe fiecare pagină și planșă, de către respectivii specialiști, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați.

 • - documentația tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:

 • a.   realizării construcțiilor noi;

 • b.  realizării lucrărilor de modificare și/sau de schimbare a destinației construcțiilor ori de modificare a instalațiilor existente sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerințe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite;

 • c.  depunerii cererii de emitere a avizului pentru construcțiile sau instalațiile care au fost puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu respectivele cerințe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi îndeplinite

 • - avizele de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă, se vor solicita Inspectoratului pentru Situații de Urgență București - Ilfov, în a cărei zonă de competență sunt amplasate obiectivele din Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini, de către executant, în baza unei împuterniciri din partea beneficiarului

 • - în situația în care, în urma verificării conținutului documentelor depuse în vederea obținerii avizelor de securitate la incendiu/ de protecție civilă și, respectiv, a condițiilor din teren, se constată că există deficiențe care afectează respectarea reglementărilor specifice, iar cererea se respinge, se impune ca executantul să asigure remedierea deficiențelor comunicate și să reia procesul de avizare.

6, Cerințe specifice                                                                 \

Pentru obținerea avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă, vor ¥1 realizate după caz, activitățile necesare întocmirii dosarului de avizare ISU.                 \\

Aceste activități pot fi:

în situația în care, un obiectiv din Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini nu are un format editabil (*.DWG) al releveului arhitecturii, fațadelor, secțiunilor, atunci, executantul va realiza acest releveu. Dacă există formatul editabil, atunci beneficiarul îl va pune la dispoziția executantului

Se va realiza un releveu al instalațiilor cu rol la incendiu, dacă acesta nu există. Dacă există, acesta va fi pus la dispoziția executantului de către beneficiar

Proiect tehnic arhitectura, fațade, secțiuni (actualizare, după caz, cu detaliile corespunzătoare ISU)

Proiect tehnic electrice: iluminat de securitate/ siguranță, instalație de împământare și paratrăsnet, alimentare receptori vitali la incendiu

Proiect tehnic detecție și semnalizare

Proiect tehnic stingere incendiu

Expertiza tehnică la foc Cc, Ci

Verificare arhitectură și Scenariu de securitate la incendiu, la cerințele esențiale B,D,Cc întocmire scenariu de securitate la incendiu

- Verificare MLPTL proiecte instalații, la cerința esențială Ci

Depunere cerere avizare ISU

Obținerea avizului ISU

7. Recepția

Fiecare proces de avizare se va finaliza cu un proces verbal de recepție, asumat de ambele părți contractante. La recepție se vor avea în vedere:

Documente care au stat la baza avizării de securitate la incendiu si, după caz, de protecție civilă

Avizul de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă

Sunt acceptate și recepții parțiale aferente fiecărui obiectiv în parte, având în vedere că pe parcursul derulării contractului beneficiarul este cel care va aproba fiecare document.

Recepția proiectelor se face la predarea acestora către beneficiar si va avea in vedere respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini.


Directoir Radu Alexa'Șef Serviciu, Dan Comănescu
TELEFON (004 021) 340 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ©primaris3.r0

Șos. Mîhai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


Anexa 1

NR

CRT

CLĂDIRILE

ADMINISTRATE DE PS3

ADRESA

SUPRAFAT A

1

Sediul Primăriei Sector 3

Calea Dudesti nr. 191

4.152.46 mp

■ 2

Sediul Politiei Locale

Ion Tuculescu nr. 42 corp cl

2.196.04 mp

3

Sediul DADP

Intr. Odobesti nr. 5-7

396.12 mp

4

CENTRUL MILITAR

B-dul Nicolae

Grigorescu nr. 12

1.040 mp

5

D.I.T.L

Campia Libertății nr. 36

660.77

6

D.I.T.L

Sfanta Vineri nr.32

394.66 mp

7

D.I.T.L

Ion Tuculescu nr. 42 corp c2

1.2015,01 mp

8

Spatii Administrative si birouri

Nerva Traian nr. I bl K6

subsol 24mp           mezanin 160,24 mp

Unitățile școlare de stat

Nr. Crt.

Denumire

Adresa

yKu Construcție

Lucrări efectuate:

M=

Modernizări

R= Reabilitare C=

Consolidare

Regim înălțime clădiri

Suprafață construită la sol (numai clădire) (mp)

Suprafața desfasurata (numai clădire) (mp)

0

1

2

3

4

5

6

GRĂDINIȚE DIN SECTORUL 3

1

Grădinița nr.

3

Str. Plt. Nedelcu Ion nr. 31

1981

M+R

S+P+2E

464.00

1856.00

2

Grădinița nr.

24

Str. Nicolae

Pascu nr. 12

1981

S+P+1E

804.00

2412.00

3

Grădinița nr.

64

corp A -

1972

M+R

S+P+1E

907.18

2721.54

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în stopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzuse In Regulamentul UE 679/2016, prinlr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

I “FLOARE DE

COLT”

Aleea

Râmnicu Sărat nr. 1

| corp B -

2006

M

P+1E

214.82

429.64

4

Grădinița nr.

68

Str. Gura lalomitei, Nr.

20

2008

M

S+P+1E

1033.00

3099.00

5

Grădinița nr.

69

B-dul Nicolae Grigorescu, Nr. 14

2008

M

S+P+1E

983.00

2511.00

6

Grădinița nr.

70

Str. Lucretiu Patrascanu,

Nr. 3

2008

M

S+P+1E

975.00

2889.00

7

Grădinița nr.

71

Aleea Fuiorului, Nr.

9

corp A -

2008

M

P+1E

535.00

1047.00

Str. Firidei nr.

2

corp B -

2010

S + P + lEp

422.00

1017.00

8

Grădinița nr.

154

Aleea Barajul

Uzului nr. 9

corp A -

1981

M

Sp+P+2E

470.00

1660.00

corp B -

2009

S+P+1E

783.00

2349.00

Bazin -

2010

P

182.00

182.00

Sera-2010

P

54.00

54.00

9

Grădinița nr.

161 ”BRANDUSA

Str.

Brândușelor

nr. 37 - 43

corp A -

1974

M

S+P+1E

953.00

2859.00

corp B -

2008

P+1E

225.00

450.00

10

Grădinița nr.

187

Str. Magnetului nr.

1

corp A -

1974

M+R

Sp+P+IE

948.00

2396.00

corp B -

2008

M

S+P+1E

790.00

1980.00

Sos Gării

Catelu nr 50

corp C-2011

M

S+P+1E

386.00

1158.00

11

Grădinița nr.

191

Str. Cozla nr.

1

corp A -

1974

M+R

Sp+P+IE

943.00

2386.00

corp B -

2010

M

S+P+1E

386.00

972.00

Bazin -

2012

P

377.00

377.00

Sera-2012

P

68.00

68.00

12

Grădinița nr.

196

Str. Plt. Petre

Ionescu nr. 76

corp A -

1975

M+R+C

S+P+1E

791.00

2373.00

13

Grădinița nr.

211

Str. Trapezului nr.

1 A

corp A -

1974

M+R

Sp+P+IE

950.00

2400.00

corp B -

2006

P+l

407.00

.814.00

14

Grădinița nr.

216

corp A -

1974

M+R+C

S+P+1E

470.00

mo.px

Str. Barajul

Rovinari nr.

10

corp B -

1982

M

S+P+2E

374.00

1496.00

15

Grădinița nr.

231

Str. Codrii Neamțului nr.

68

corp A =

1975

M+R+C

S+P+1E

323.00

969.00

Strada Cozla nr. 1

corp B =

2010

M

S+P+1E

Cf proiect

-780

2041.00

16

Grădinița nr.

232

Str. Patrioților nr. 3

corp A -

1974

S+P+1E

811.00

2433.00

corp B -

2009

M

S+P+1E

787.00

2361.00

17

Grădinița nr.

239

Șos. Mihai

Bravu nr. 428

corp clădire

C4

M+R

2247.69

Str. Pictor Ion Tuculescu nr.

38 A

corp B -

1958

M+R+C

P

351.00

351.00

18

Grădinița nr.

240

Str. Rotundă nr. 1

corp A -

1975

M+R+C

Sp+P+IE

324.00

848.00

Str. Fildeșului nr. IA

corp B -

1954

M+R+C

P

349.00

349.00

19

Grădinița nr.

241 "PESTISORU L DE AUR'*

Str. Rotundă nr. 19

corp A -

1975

M+R+C

S+P+1E

790.00

2370.00

Str, Patulului,

Nr. 2

corp B -

2006

S+P+1E

780.00

2041.00

20

Grădinița nr.

255

B-dul Energetic ienil or nr. 3

corp A -

1974

Sp+P+IE

945.00

2290.00

corp B -

2008

S+P+1E

778.00

2041.00

ȘCOLI DIN SECTORUL 3

1

Școala gimnaiala Liviu Rebreanu

Aleea Barajul

Rovinari nr, 1

corp A -

1965

M+R

P+2E

1164.00

3406.00

2

Școala gimnaziala nr.

47

Șoseaua Gării

Cățelu nr. 130

corp A -

1963

M+R

P+1E

607.00

1214.00

corp B -

1956

P

355.00

355.00

3

Școala gimnaziala nr.

54

Str. Istriei nr.

19

corp A -

1974

M+R

Sp+P+3E

578.00

2562.00

sala de sport

-1981

M+R

P+lEp

539.00

750.00

4

Școala gimnaziala nr.

Str. Industiilor

școala -

1959

M+R

P+1E

1259.00

2518.00

nr. 46

Sala sport -

2015

P

300.00

300.00

55

Str.

Industriilor nr.

-----4^--

grădiniță -corp B = 2010..................

M

S+P+1E

422.00

V

Von.opz^

B-dul Basarabia nr.

256

grădiniță -corp A -1957

M+R+C

S+P+1E

602.00

1806.00

5

Școala gimnaziala nr.

67

Str.

Magnetului nr.

1-3

corp A -

1939

M+R+C

P

1995.00

1995.00

corp A -1955 extindere

P

corp A -1956-extindere

P

6

Școala Cezar

Bolliac

Str. Țiglina nr.

37

școala -1961

M+R

P+2E

1115.00

3269.00

sala sport -

2014

P+lEp

1043.00

1284.00

7

Școala

Gimnaziala "BARBU DELAVRANC EA”

Str. Matei

Basarab nr. 28 -30

corp A -

1860; 1865

S+P+1E

732.00

2196.00

Str. Parfumului nr.

31

corp B - Sc = 200 mp

S+P

200.00

400.00

8

Școala

Gimnaziala "LEONARDO DA VINCI”

Str. Pictor Gheorghe Petrașcu nr. 55

școala -

1972

M+R

P+2E

1389.00

3554.00

9

Școala gimnaziala nr.

78

Șoseaua Gării

Cățelu nr. 50

școala -

1966

M+R

P+1E

612.00

1224.00

10

Școala gimnaziala nr.

80

Calea Dudești nr. 191

școala -

2002

M+R

S+P+2E

1619.00

4857.00

sala sport -

2004

M

P

400.00

400.00

clădire

"Veterani ”

P

146.00

146.00

11

Școala gimnaziala nr.

81

Str. Nerva

Traian nr. 33

grădiniță -2012

Sp+P+IE

424 (fara terase)

1363 (fara terase)

Bd. Octavian

Goga 8-10 -Bl. M 60

grădiniță -zona 1 - An 2014

S+P+M

470.00

470.00

Bd. Octavian

Goga 8-10 -Bl. M 60

grădiniță -zona 2 - An 2014

P

240.00

240.00

Bd. Octavian

Goga 8-10 -

Bl. M 24

grădiniță -zona 3 - An 2014

P

106.00

106.00

12

Școala gimnaziala nr. 82

Str. Jean

Steriadi nr. 17

școala - A + B; (A-1968)

M+R

A=S+P+2E;

B =P+2

A+B =

1454

\4362.00

sala sport

P

563.00

\\^63.0Q^7

școala multifunctio nala-2015

P+l+M

156.00

467.00

13

Școala gimnaziala nr.

86

Intr.

Reconstrucției nr. 6 A

Școala -

1965

M+R

P+2E+M

1077.00

4324.00

grădiniță -corp A -2008

M+R

S+P+1E

1033.00

2511.00

Pictor. Ion

Tuculescu 42

grădiniță -corp B -2010

M

S+P+1E

422.00

1017.00

14

Școala gimnaziala nr.

88

Str. Odobești

nr. 3

corp A -

1966

M+R

P+2E

1088.00

3238.00

sala de sport

-2004

P

1052.00

1052.00

grădiniță -corp A -1974

M+R

Sp+P+IE

844.00

2138.00

grădiniță -corp B -2008

P+l

409.00

818.00

15

Școala gimnaziala "NICOLAE LABIS"(Nr.

89)

Str. Firidei nr.

2

școala -

1960

M+R

Sp+P+2E

768.00

2304.00

16

Școala gimnaziala nr.

92

Aleea Vlahița nr. IA

școala -

1975

M+R

Sp+P+2E

1073.00

3157.00

17

Școala gimnaziala nr.

95

Str. Foișorului nr. 111-113

școala -

1929-1936

S+P+1E+M

1529.00

6116.00

18

Școala gimnaziala nr.

112

Str. Pătulului

nr. 2

școala -

1975

M+R

Sp+P+2E

1070.00

3680.00

19

Școala gimnaziala nr, 116

Str. Gura Ialomiței nr.

20

1976

M+R

S+P+2E

1055.00

3665.00

sala sport -

2015

P+lEp

1043.00

1284.00

20

Școala gimnaziala nr.

195

Aleea Lunca

Bradului nr. 2

corp A + B -

1967

M+R

S+P+2E

1262.00

3446.00

corp C -

1979

M+R

Sp+P+2E

683,00

2049.00

corp D -

2014

P+3E

510.00

1966.00

sala sport -

2003

P

1047.00

1047.00

Sală

multifunctio

nală - Dec

2.0.16......—

S+DS+P+

Mz+1E+2E

Redus

1382.70

w21

Școala Gimnaziala “FEDER1CO GARCIA LORCA”

Str. Cozla nr.

1

1967

M+R

P+2E

1069.00

3207.00

22

Școala gimnaziala "Alexandru loan Cuza ”

B-dul Nicolae Grigorescu nr.

14

1967

M+R

P+2E

773.00

2319.00

23

Școala gimnaziala nr.

200

Str. Postăvarul nr. 13

1968

M+R

P+2E

765.00

2295.00

24

Școala Gimnaziala de Arte Nr. 5

Str. Pictor

Gheorghe

Petrașcu nr. 55

2011

S+P+2E

1342.00

3554.00

LICEE DIN SECTORUL 3

1

Colegiul

Național Matei

Basarab

Str. Matei

Basarab nr. 32 -34

corp A -

1885

S+P+2E

1692.00

6768.00

Sala festivități-1885; Consolidat-reab-2008

P+lEp

600.00

825.00

corp B -

1928

S+P+2E

624.00

2496.00

corp C -1928;

Consolid-2011

S+P+1E

131.00

393.00

corp D -1928; Consolid-2011

S+P+1E

176.00

528.00

2

Liceul Teoretic

“AL.I. CUZA"

Aleea Barajul

Dunării nr. 5

școala - corp

A - 1967

M+R

Sp+P+2E

1242.00

4376.00

sala sport -

1970

P

594.00

594.00

ateliere

P+1E

374.00

748.00

3

Liceul Teoretic

Dante Alighieri

Str. Fuiorului nr. 9

școala - corp

A-1969

M+R

Sp+P+2E

1235.00

3705.00

sala sport -

1970

P+lEp

589.00

689.00

Extindere -An 2012

Liceu+ Bazin inot + Cantina, etc

S+P+2E

Bazin - P

1704 (1923 cu terase)

\^900.00

Extindere -

4 săli de clasă = ~ 210 mp (1 sală la

IL 3 săli la

et. 2)

1 sală la P

3 săli la etaj

2

210 mp

4

Liceul Decebal

B-dul

Energeticienil or nr, 9-11

Liceu - Corp

A - 1969

M+R

Sp+P+2E

1502.00

4392.00

clădire ateliere

P

1223.00

1223.00

bloc C7 -1969 ( cămin închiriat)

S+P+3E

837.00

4185.00

bloc C8 -

1969 (cămin

inchiriat)

S+P+3E

832.00

4160.00

5

Liceul Teoretic Benjamin Franklin

Str. Pictor Gh.

Tătărăscu nr. 1

corp A -

1960

M+R

P+2E

1081.00

3217.00

6

Școala Sup. Corn. Nicolae

Kretzulescu

Str. Hristo

Botevnr. 17

Corp A -

1890

Sp+P+IE+P od

1219.00

3038.00

Corp B -

1983

D+P+3E

485.00

2425.00

CorpC-

1983

D+P+3E

418.00

1872.00

sala de sport

-1952

Parter

433.00

433.00

corp birouri -ISM- Nu mai aparțin scolii

Sp+P+IE

179.00

438.00

7

Colegiul Tehnic C. Nenițescu

B-dul Th.

Pallady nr. 26

Liceu - corp

A - 1967

M+R

S+P+2E

1104.00

3264.00

Laboratoare + "Logos” -corp B -1972

P+2E

1756.00

5268.00

sala sport

1972

parter

760.00

760.00

depozit carte ISMB

S+P+1E

784.00

2352.00

8

Colegiul

Tehnic Anghel Saligny

B-dul Nicolae Grigorescu nr.

1.2

Liceu - corp

A - 1967

M+R

P+2E

1128.00

3360.00

Liceu - corp

B-1967

P+2E

432.00

\

\1296.00

Liceu - corp

C-1967

Sp+P+IE

479.00
sala sport -

2004

P

1074.00

1074.00

corp D -ateliere -

1966

P

1396.00

1396.00

clădire atelier

P

237.00

237.00

hala

P

444.00

444.00

cantina

p+lE

519.00

1038.00

Magazii + anexe

P

332.00

332.00

Aleea

Buchetului

cămin -

1966

P+4E

396.40

1982.00

9

Colegiul

Tehnic Mihai

Bravu

Șos. Mihai

Bravu nr. 428

școala-corp

A -1953

M+R

P+2E

1229.00

3687.00

școala - corp B

M+R

S+P+2

418.00

1672.00

clădire corp C4

M+R

P+2E

1978.62

corp C -cantina -

1953

S+P+lEp

895.00

2149.00

corp E- sala de sport + punct termic

- 1953

S+P

459.00

918.00

corp F -atelier -

1953

P+2E

309.00

927.00

corp anexa

P+lE

152.00

304.00

Corp G -atelier -

1961

S+P+2E

573.00

2292.00

10

Colegiul

Tehnic Elie

Radu

B-dul

Energeticienil

or nr. 5

corp A -

1979

Sp+P+2E

681.00

2393.00

corp B -ateliere -

1971

P

1223.00

1223.00

Sala sport -Apoilo -2011

S + P + lEp

2580.00

3655 ( + supanta)

11

Colegiul Tehnic

Theodor

Pallady

B-dul Theodor Pallady nr.

250

corp A -

1981

M+R

S+P+3E

945.00

4213.00

corp B1 -1981 -ateliere

P tip hala

994.00

994.00

corp CI-1981 - sala gimnastica

P+2E

595.00

\\

\39p.Qr

Clădirile aflate în patrimoniul DGASPC Sector 3

NR

CRI

r AMPLASAMENT

Anul construirii

Suprafața desfășurată

Eficiență energetică

modernizare

Servicii sociale furnizate

1

B-dul 1

Decembriel918 nr. 12-14 , sector 3

S+P+1E

2017

2028.28

Reabilitat termic

servicii sociale pentru copii tip creșă

2

B-dul 1

Decembriel918

nr. 12-14, sector 3

P+1E+M

2009

1100

Reabilitat termic

servicii destinate evaluării persoanelor cu handicap

3

B-dul 1

Decembriel918 nr. 12-14, sector 3

P+1E

2008

532

Reabilitat termic

servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilități

4

Str. Vasile Lucaciu nr.34 , sector 3 , București

S+P+1E+M

1936

834

Nereabilitat termic

servicii destinate activităților de îngrijire

educație, consiliere și orientare școlară pentru copii preșcolari

5

Str. Vasile Goldis nr.l

sector 3 , București S+P+2E anexă - spații depozitare

1970

3048

265

Reabilitat termic

servicii de asistență îngrijire și supraveghere

permanentă pentru persoane adulte cu handicap

6

Str. Rotundă, nr. 2, sector 3, București P+1E

2002

558

Nereabilitat termic

servicii de tip adăpost de zi și noapte pentru

copiii străzii între 3 și 18 ani

7

Str.Jean

Steriadinr.40A sector 3 , București P+1E

2012

352

Reabilitat termic

servicii de tip adăpost pentru victimele violenței în familie

8

Str.Codrii Neamțului nr 4

sector 3 , București

S+P+1E

1970

580

Reabilitat termic

servicii tip asistență psiho-pedagogică, reabilitare și educație a copiilor cu dizabilități          H

9

Str.Codrii Neamțului

2008

243

Nereabilitat termic

servicii destinate reintegrării

1 cauți văi ii                \

nr 4

sector 3 , București

P

sociale a persoanelor vârstnice

10

Str. Niță Elinescu nr64 sector 3 , București P+2E

2010

524.04

Nereabilitat termic

servicii de tip familial destinate copiilor cu

probleme psiho-comportamentale

11

Str. Sergent Bonea

Marin nr.2 sector 3 , București P

1976

578.21

Nereabilitat termic

servicii destinate găzduirii și îngrijirii copiilor cu măsură de protecție specială

12

Calea Vitan nr. 269 sector 3, București (P+1E)

2007

1013

Reabilitat termic

servicii pentru îngrijirea și cazarea

persoanelor cu handicap

13

Str. Marin Pazon nr.2 B

sector 3 , București

S+P+1 E+2Eparțial

2017

3229.9

Reabilitat termic

servicii sociale pentru copii tip creșă

14

Str. Marin Pazon nr.2 B

sector 3 , București

P+2E

2011

963

Reabilitat termic

servicii de tip consiliere, recuperare,educație pt copii/părinți în scopul prevenirii abandonului

copiilor cu dizabilități

servicii medicale de recuperare pentru persoane adulte cu încadrare în grad de handicap/pensionate pe caz de boală/invaliditate

15

Str. Marin Pazon nr.2 B

sector 3 , București

P+1E

2007

250

Reabilitat termic

servicii sociale destinate copiilor cu autism

16

Str. Marin Pazon nr.2 B

sector 3 , București

S+P+2E

2009

1608

Reabilitat termic

servicii destinate asistenței sociale și psihologice, găzduire și hrană pentru persoane vârstnice

17

Str. Marin Pazon nr.2

B

sector 3 , București

P+1E

2010

492

Reabilitat termic

servicii destinate asigurării copiilor cu măsura

de protecție specială, plasament în regim de urgență

18

B-dul 1 Decembrie

1918

2006

790

Reabilitat termic

"TervTcnTuuiafeTJeiitnrpe^ p
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMEN SERVICIUL ADMINISTRAT!

nr.9J, sector 3, București

P+1E

anexă - magazie

50

adăpost de tip găzduire, hrană, asistență medicașă primară

19

Aleea Râmnicu Sarat nr.l

sector 3 , București

P+1E

foișor - P

1935

428

54

Reabilitat termic

servicii destinate reintegrării și reactivării

sociale a persoanelor vârstnice

20

Str. Pictor Gheorghe

Tăttărăscu, nr.10, sector 3,

București

1967

2818

Nereabilitat termic

servicii sociale

pentru copii tip creșă

S+P+1E-CORPA

servicii sociale pentru copii tip creșă

S+P+2E RETRAS

CORPB

2012

5839.15

Reabilitat termic

servicii sociale pentru copii tip creșă

21

Str.Lunca

Bradului,nr. 1A sector 3,București S+P+1E MICROSTAȚIE SALVARE

P

1970

1429.6

217.49

Reabilitat termic

servicii sociale pentru copii tip creșă

Str.Cerceluș, nr.50-52 sector3, București

P

1980

549.28

Reabilitat termic

servicii sociale pentru copii tip creșă

22

Str.Parfumului nr.2-4 sector3. București S+DS+M+P+2E Sediu administrativ

1940

3116

Nereabilitat termic

sediu administrativ

Suprafața totală 310.840,74 mp

Director Executiv Radu Alexa

/ kțțqcmit,

MaWnaraPltrică


DSRCCpA ADMINIWfnvA p MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

SERVICIUL ADMINISTRATIV


TELEFON (iK>4   ) M®                          p§ «î <M

Șes. Mjhsu Bmu ?\f. 42.S, seMG? < erppS, Sixîwp. w:ww.|>nmaH©3.ro


ROMÂNIA


Anexa 2 la caietul de sarcini

CONDIȚII DE PARTICIPARE


INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚISituația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea in registrul comerțului sau al profesiei


Cerința minimă de

calificare

Documentele solicitate

l.Situatia personala a ofertantului

 • a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice (completarea Formularului 1)

 • b) Declarație privind identificarea conflictului de interese (completarea Formularului 2)

 • c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.

 • d) C.U.L

 • e) Actul constitutiv al societății

 • f) Hotărârea de înființare a societății

 • g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de

Dar- L-. (ta :'nun*\i f’-L'.^nile -^nt vitMj-xc (h i'rir^ria Ser ■■ ?ulvi - T ■. ?nformiuit tu 6'          mul lJnihi4 I          67 A'A »h';

Kidrpmnii NdbaȚfior k;g.ak. Lfesde pol fi ifcfvăhins unor ierți ir? bssa unui -Mitei ktmU          VM pirt^ți exercit drwtunk piv

Regulamentul UE 67AOOM,        scicrs stfisă, șskîîxjI^ ș; ăwî& îrîirrsafișg p:£ abtesn EriiMfiri SsMorfi.


PRIMARI

SEC;ORU.: UQUUCȚiA ADMINISTRATIVĂ Șl       fiM LnT INr^^WȚ^

S E WiCI U L A ~ M1 MS"iA"■!' ’ V / /<ĂXreprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

h) Autorizare IGPR si ISU pentru societate, respectiv: Domeniul de autorizare

Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea)

Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor (7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea)

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.

Notă: Obiectul contractului trebuie să corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC


2. Capacitatea economica si financiara


a) Cifra de afacen/Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate al societății


3. Capacitatea tehnică și/sau profesională


a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (completarea Formularului 3)


b) Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de


specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4)

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului:

 • a.  manager de proiect:

studii superioare

certificat/document justificativ din care sa rezulte calificarea în aria de competență

document justificativ al experienței profesionale specifice prin care sa fie dovedita participarea sa intr-o poziție similara

 • b.  proiectant sisteme de securitate

studii superioare certificat/document justificativ din care sa rezulte calificarea în ari:r de competențăGOECpA AOMN'MSTRATJVĂ «A MANAGEMENT !

5ER:V1CÎUL AOMÎN^TRATiStandarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului


Modul de prezentare a propunerii tehnice


Modul de prezentare a propunerii financiare


document justificativ al experienței profesionale specifice prindare sa fie dovedita participarea sa intr-o poziție similara

inginer sisteme de securitate:

studii superioare

certificat/document justificativ din care sa rezulte calificarea în aria de competență

document justificativ al experienței profesionale specifice prin care sa fie dovedita participarea sa intr-o poziție similara


Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.


c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fii deținute, indiferent de modalitatea juridică, (completarea Formularului 5)


a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certifiîcat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.


b)Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.


Ofertant» vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.


Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.


Propunerea financiară va cuprinde prețul total ofertat. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.


Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.


Propunerea financiară va include toate costurile si orice cheltuieli până la recepția finală, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitateOfertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.

Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate si in format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel încât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găsește fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul - original), conține “x” pagini (atentîe: pagini, nu foii). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL” , Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:

-documentele de calificare, plîc/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

~ propunerea tehnica marcat „PROPUNERE TEHNICA”;

-propunere financiara marcat „PROPUNERE FINANCIARA”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „OFERTA IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE servicii AVAND CA OBIECT...............................................”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și împuternicirea reprezentantului ofertantului.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

Formularul 1

Operator economic


(denumirea/numele)


DECLARAȚIESubsemnatul, reprezentant legal al ......................................... (denumirea/numele și sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

 • 1. Societatea........................... îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de

art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • 2. Societatea............................................................nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare,

în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea............................................................


deține toate avizele necesare funcționării sodetății.DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

Subsemnatul/a................................. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă

dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:


Operator economic,

(semnătura autorizată)
DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT/^

SERVICIUL ADMINISTRATIV^1/

O

WukȘ'

Formularul 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant legal al ......................................... (denumirea/numele și sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una din următoarele situații

 • a) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu atribuirea contractului;

 • b) nici eu și nici o altă persoană care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv nu va participa în procesul de verificare și/sau atribuire a contractului în calitate de membru în Comisia de negociere și atribuire;

 • c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data


Operator economic,

(semnătura autorizată )


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT^#

SERVICIUL ADMINISTRAT^?/ fe/ hz o lo\0


Formularul 3

DECLARAȚIE

PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE

PERSONALULUI ANGAJAT

1. Subsemnatul, ..............................................................., reprezentant legal al .................................

(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

 • 3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante...............................

cu sediul în...........................cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea

noastră.

Anul 1              Zi

Personal angajat

L


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMK^XNg'0^7IAȚ&^L SERVICIUL ADMINISTRAȘI, ‘ ''- ■?/.'

Q/P/

--

Din care personal de conducere

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Data completării:......................

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Și MANAGEM


SERVICIUL ADMINISTR

Formularul 4

DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant legal al .............................. (denumirea/numele și

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..........................................

{denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anexat la declarație sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum și ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului, precum și copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate de califîcare/autorizări.

Data completării......................

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Nr.

crt.

Numele și prenumele persoanelor propuse, poziția propusă

Studiile de specialitate și pregătirea profesională, diplomele obținute

Experiența în domeniu

Implicarea în realizarea proiectului

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEME

SERVICIUL ADMINISTRA/®/? f "tf /j"'


\W?A-VȚȚ<f

Formularul nr. 5

DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul,.........................................................,       reprezentant legal al

.................... (denumirea/numele    și sediul/adresa candidatului/ofertcmtului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ......................., cu sediul în

..........................., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:......................

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)

(semnătură autorizată)DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEM Eî^^j FO^M^ȚI^I^X

SERVICIUL ADMINISTRA™^     ' T

Anexă la Formularul 5

LISTĂ PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Nr. crt.

Denumire utilaj/echipament/instalație

U.M

Cantitate

Forma de deținere

Proprietate

în chirie

1.

2.

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derulării contractului, utilajele si echipamentele necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)


(semnătură autorizată)


ișb r

Y \<> Vv w/c-

-

Formularul nr. 6

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

{denumirea autorității contractante și

adresa completă)

Ca urmare a..........................................din.........................{ziua/luna/anul}^ privind atribuirea

contractului de lucrări.................................{denumirea contractului de lucrări), conform art. 31 din

Legea nr. 98/2016, noi......................{denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat

următoarele documente:..................

2. Persoana de contact pentru această procedura:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail


CABINET PRIMARROMÂNIA


1913-20181 SĂuMTOW iMIWHÂTELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atriburii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contractul de servicii având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”


Conform Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și modificările ulterioare, persoanele juridice din Municipiul București deținătoare de construcții, instalații și alte amenajări pot să le pună în funcțiune și să le exploateze doar în baza unei autorizației de securitate la incendiu, act administrativ emis, în baza legii, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

Potrivit HG nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea ia incendiu, clădirile sau spațiile amenajate în clădiri, având destinația pentru învățământ se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Având în vedere:

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.219 din 30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr 303 din 17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către. Sectorul 3 al Municipiului București.

întrucât Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București are în administrare mai multe clădiri care nu au aviz/ autorizație de securitate la incendiu, se impune, ca prima etapă, achiziționarea de servicii privind elaborarea documentației pentru obținerea avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 234567/30.10.2018 al Direcției Administrativă și Management Informațional ~ Serviciul Administrativ, am inițiat prezentul proiect d.e.hoțărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.                   /           X
ROMÂNIA


1918-201S | SĂRBĂTORfM ÎMPREUNĂ


TELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ©primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0

Nr. 234567/30.10.2018


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre

privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atriburii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contractului de servicii având ca obiect "Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU" necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, în conformitate cu prevederilor Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

în conformitate cu prevederile art. 31 alin (1) din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/ acordurilor- cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate”.

Conform Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și modificările ulterioare, persoanelor juridice din Municipiul București deținătoare de construcții, instalații și alte amenajări pot să le pună în funcțiune și să le exploateze doar în baza unui aviz și/ sau autorizație de securitate la incendiu, act administrativ emis, în baza legii, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

Potrivit H.G. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, clădirile sau spațiile amenajate în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. clădiri, având destinația pentru învățământ se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

întrucât Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București are în administrare mai multe clădiri care nu au aviz/ autorizație de securitate la incendiu, se impune, ca prima etapă, achiziționarea de servicii privind elaborare documentației pentru obținerea avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă.

Pentru intrarea în legalitate, Sectorul 3 al Municipiului București a considerat oportună punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, conform căreia - "Administratorul sau conducătorul instituției, după caz, are obligația să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora” (ART. 19, lit. c); a Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu prin care să se asigure protecția elevilor și a personalului care desfășoară activități in această unitate de învățământ.

Clădirile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București au fost puse în funcțiune Iară aviz și/ sau autorizație de securitate la incendiu. Pentru intrarea in legalitate se impune punerea in aplicare a prevederilor Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. In vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu se impune, ca prima etapa, achiziționarea de servicii elaborare documentații pentru obținerea avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă.

Având în vedere necesitatea obținerii avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă, pentru clădirile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, s-a transmis o cerere de ofertă cu nr. de înregistrare 231971/26.10.2018, către mai multi operatori din piața, în vederea stabilirii unei valori estimate pentru servicii de elaborare documentații pentru obținerea avizului de securitate la incendiu și, după caz, de protecție civilă.

Conform notei estimative nr. 234676/30 10.2018, s-au centralizat ofertele primite pentru serviciile solicitate, si s-a estimat o valoare a contractului ce are ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU” de 15.542.256,45 lei cu TVA.

Valoarea finala a contractului va fi stabilită în urma negocierii conform art.31 din Legea 98/2016.

Având în vedere :

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 alDIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Șl MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/ sau prestarea de servicii;

HCLS 3 nr. 303/17,07.2018, privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

Față de cele mai sus , în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local Sector 3 privind atribuirea contractului de servicii având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU, necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, în conformitate cu prevederilor Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă” vor fi avute în vedere prevederile modelului de contract și caietul de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.

DIRECTOR EXECUTIV,

RAkDU ATjILXAdNLIiLIîIri&^U^TEEjtAXIJ


ÎNTOCMIT,

IOARA PETRICĂ
TELEFON (004 021) 340 40 ii 1341 07 n FAX (004 021) 313 03 04 E-MAIL administraiiv@primarie3,ro

Șos. Mihai Bravu nr, 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.r0


ROMANIA


1910-2013 j SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


NR. 234676/30.10.2018

NOTĂ privind valoarea estimată a contractului de „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU” necesare obținerii autorizației de securitate ?                                                                                                         S                                                5

la incendiu, și după caz, protecție civilă, pentru clădirile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București

Valoarea estimată a contractului de Servicii de elaborare a documentației de Avizare

ISU, necesare obținerii avizului de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă pentru clădirile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București cu suprafața totală de 310.840,74 mp, conform anexei 1 a caietului de sarcini, a fost calculată în urma cererilor de ofertă, astfel:

Valoarea 1 euro^ 4,6686 lei

Nr.

Crt.

Denumire firmă

Servicii

Valoare euro fără TVA/ mp

/aloare lei fără

TVA/ mp

1

S.C. SIAAS SERVICE

S.R.L

9 Euro +5 euro/mp expertiza tehnica

41,99 lei

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

2

Logos

Sefar Grup

Releveu arhitectură, fațade, secțiuni (OPȚIONAL- în cazul în care acestea nu există în format, editabil LDWG)

Releveu instalații cu rol la incendiu    și    instalații

electrice

2,3

Euro/

mp

10,73 lei

Proiect tehnic Arhitectură, fațade, secțiuni proiect Tehnic Electrice: iluminat de securitate/, siguranță, instalații de împământare și paratrăsnet,     alimentare

receptori vitali la incendiu. Proiect tehnic detecție și semnalizare

Proiect tehnic Stingere incendiu

Expertiză tehnică la foc Cc, Ci

V erificare    Arhitectură+

Scenariu de securitate la incendiu-   la cerințele

esențiale B,D,Cc întocmire   Scenariu de

securitate la incendiu

6,5uro/ mp

30,33 lei

Reprezentare învestitor la ISU pentru depunerea documentațiilor tehnice în vederea obținerii avizelor și a Autorizației

100-200

Euro/ obiectiv

466 lei- 933 lei

3

Quality

Safety

Services

Releveu       arhitectură.

Fațade, secțiuni (în cazul în care acestea nu există în format editabil *.DWG)

3 Euro

14 lei

Releveu instalații cu rol la incendiu

1,5 Euro

7 lei

Proiect tehnic arhitectură, fațade, secțiuni

1 Euro

4,67 lei

Proiect tehnic electrice: iluminat de securitate/ siguranță, instalație de

1,5 Euro

7 leiDIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ Ș! MANAGEMENT INFORMAȚIONAL SERVICIUL ADMINISTRATIV

împământare și paratrăsnet, alimentare receptori vitali la incendiu

Proiect tehnic detecție și semnalizare

1,5 Euro

7 lei

Proiect tehnic stingere incendiu

1,5 Euro

7 iei

Expertiză tehnică la foc Cc, Ci

1 Euro

4,67 lei

Verificare arhitectură și Scenariu de securitate la incendiu, la cerințele esențiale B,D, Cc

1 Euro

4,67 lei

întocmire scenariu de securitate la incendiu

1,5 Euro

7 lei

Verificare       MLPTL

proiecte instalații, la cerința esențială Ci

1 Euro

4,67 lei

Depunere cerere avizare ISU

85 buc

Preț unitar 350

26350

12.2934,34 lei

Conform centralizatorului de oferte rezulta următoarele valori

OFERTANT

Preț /mp

Valoare totala euro fara TVA

Valoare

Totala    lei

fara TVA

Valoare totala lei cu

TVA

S.C. SIAAS

SERVICE

S.R.L

14 euro

4.351.770,36

20.316.675,10

24.176.843,37

Logos Sefar

Grup

8,9 euro

2.766.482,59

12.915.600,62

15.369.564,74

Quality

Safety

Services

14,5 euro

4.507.190,73

21.042.270,64

25.040.302,06

Valoarea estimată a contractului, la un cost estimat de 9 euro/mp, este de 2.797.566,66

euro (fără T.V.A), reprezentând o valoare de 13.060.719,71 iei fara TVA, adică 15.542.256,45

iei (cu T.V.A),

OmqJAAW^iSTRAW q MAN'ÂG£M&N:T iNFOWApOm

S E W 5 C î U L AD M ?■ N ST R.. ATI ¥

........Kaki“’A:.",qq .............'17

VjsNr. 234575/30.10.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Ref.: aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiuniloK^CȘ întocmite în vederea atriburii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sec Municipiului București, contractului de servicii având ca obiect obiect ”Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU” necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, în conformitate cu prevederilor Ordinului MAI nr. 129/2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

Vă transmitem atașat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Sector 3, privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atriburii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contractului de servicii având ca obiect obiect "Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU" necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, în conformitate cu prevederilor Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

Raportul de Specialitate la proiectul de hotărâre , privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atriburii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contractului de servicii având ca obiect obiect "Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU” necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, în conformitate cu prevederilor Ordinului MAI nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

DIRECTOR EXECUTIV,

RADU ALEXANIWMONTEANU


Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atriburii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contractul de servicii având ca obiect "Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ..................... , a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atriburii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contractul de servicii având ca obiect "Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICJ RIANA


MEMBRI:SECRETAR, HONTARU VALERICA

’..........-


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDRELCRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANComisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind

...../v                       cmcV .......

^L?V/Czr'ei^lJL*^                                          f ’4 <>^T^  P4. O47TtT ^'S^v/fL

4c.                                                               ^‘c7

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ........3.0.\.!.Q.:..A^z4............, a analizat proiectul de hotărâre

privind.........................................................................................................

.........................., și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA


MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR, TUDOR ELENA

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

RAPORT

/                  referitor la proiectul dehotărâre pjrivind

■<.                                                                            5~?.W: ... ^2.. &...              ....

€LU(fYK

eh                     ,

Comisia de administrație publică locală, juridică. apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....a analizat proiectul de

hotărâre privind ...............................................................................................................................

.................................................................................... , și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NBFAVGRABIUproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA

VOINEAINOCENȚIU-IOAN