Hotărârea nr. 523/2018

HCLS3 nr. 523 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

~ Expunerea de motive nr. 23488 l/CP/30.10.2018 a Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 234829 /30.10.2018 al Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • -  Procesul verbal nr. 234779/30.10.2018 al Comisiei de negociere și atribuire;

 • -  HCLS 3 nr. 397/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectului de investiții „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  HCLS 3 nr. 424/14.09.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Adresa nr. 234849/30.10.2018 a Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.12, pct. 12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017;

 • - HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Raportul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma procesului verbal de negociere și atribuire, întocmit de Comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, prevăzute în anexa ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C -Colegiul Tehnic «Anghel Salignyy>\ având următoarea valoare:

1.068.450,60 lei, inclusiv TVA, respectiv 897.857,65 lei exclusiv TVA, din care C+M (Construcții-Montaj) 1.009.208,84 lei inclusiv TVA, respectiv 848.074,66 lei exclusiv TVA.

Art.3. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detalită, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

$

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector/3Ași societatea Algorithm Residential S3 SRL vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.                        _                         /

EgfftlVTE'DE ȘEDINȚĂ sMjTaNĂMDUVA

r |§ /


CO1


NR. 523

DIN 30.10.2018


IAȘEMNEAZĂ

ECRETAR

IJȘ MIHĂITĂ


AMEXfr HCLSj (Uh. 523 /3$, d0.2o/<?


PROCES-VERBAL DE NEGOCIERE ȘI ATRIBUIREatribuire a contractului având ca obiect

„Reparații și Investiții carp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

încheiat astăzi 30.10.2018, între:

~ Boțea Mihai a - Președinte

 • - Pompiliu Ioan Wan Buzduga ~ Membru

~ Daniela Dinuți- Membru

 • -  Elena Avei - Membru

 • -  Cristina Maria Șerban - Membru

constituiți în Comisia de negociere și atribuire în baza Dispoziției nr. 4426/24.09.2018 și dl. Tășcan Dorel, în calitate de reprezentant al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., care s-au întrunit în vederea negocierii prețurilor finale pentru contractul având ca obiect „Reparații și Investiții corp C -Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

Având în vedere:

~ Prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.C.L.S.3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;

 • -  H.C.L.S.3 nr. 189/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

 • -  HCLS3 nr. 397/31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectului de investiții „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Anunțul de intenție nr. 428/06.09.2018 al S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 182837/06.09.2018;

 • -  HCLS3 nr. 424/14.09.2018 privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

~ Referatul nr. 193048/19.09.2018 pentru aprobarea demarării procedurii de atribuire către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect de „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Dispoziția nr. 4426/24.09.2018 privind constituirea Comisiei de negociere și atribuire;

 • -  Procesul verbal nr. 226028/19.10.2018 al ședinței comisiei de negociere și atribuire;

 • -  Invitația de participare nr. 226033/19.10.2018;

 • -  Oferta S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C ~ Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, înregistrată la Serviciul Consiliere și îndrumare cu nr. 229843/24.10.2018;

 • -  Procesul verbal nr. 230281/24.10.2018 al ședinței de deschidere a ofertei;


 • -  Procesul verbal nr. 231763/25.10.2018 al ședinței comisiei de negociere;

 • -  Procesul verbal nr. 234092/29.10.2018 al ședinței comisiei de negociere;

 • -  Invitația de participare la negociere nr. 234101/29.10.2018,

Ședința de negociere:

 • -  Prin H.C.L.S.3 nr. 397/31,08.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, indicatori care au stat la baza elaborării ofertei financiare înaintate de către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L.. Totodată, prin H.C.L.S.3 nr. 424/14.09.2018 au fost aprobate modelul de contract, caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect de investiții „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Valoarea estimată totală a obiectivului de investiții, conform indicatorilor tehnico-economici este de 1.405.500,05 lei, inclusiv TVA, din care Construcții-Montaj (C+M) 1.011.226,93 lei, inclusiv TVA;

 • -  Se constată că valoarea ofertei înaintate de către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează sub valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.S.3 nr. 399/31.08.2018;

- în ceea ce privește diferențele de prețuri, acestea rezultă din faptul că ofertantul și-a fundamentat oferta printr-o cercetare de piață și prin prețurile negociate cu producătorii/fumizorii de produse și servicii din piață.

Concluzii:

Comisia a constatat că nu există neclarități și neconformități și hotărăște că oferta tehnică și financiară a S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. este admisă. în urma negocierii se stabilesc ca prețuri finale, valorile înscrise în coloana finală din Anexa 1 a prezentului proces verbal, parte integrată a acestuia.

Oferta depusă de societate are o valoare totală de 1.068.450,60 Iei, inclusiv TVA, respectiv 897.857,65 lei exclusiv TVA, din care C+M (Construcții-Montaj) în valoare de 1.009.208,84 Iei inclusiv TVA, respectiv 848.074,66 lei exclusiv TVA. Aceste valori se încadrează în cea a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.S.3 nr. 397/31.08.2018 și în valoarea totală aprobată și angajată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, a câte trei (3) file pentru atribuirea în baza Art.

31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în 2 exemplare originale, unul pentru Autoritatea contractantă, iar un altul pentru Ofertant.

Comisia de negociere și atribuire

Boțea Mihai, Președinte


Pompiliu loan Wan B


ugaj^embru


Elena Avei, MembruCristina Mana Șerban, MembruANEXA nr. 1 Sa PV                      .............../30.W.2018

Prețuri finale aferente obiectului de investiții "Reparații si investiți) corp C - Colegiul Tehnic Anghel Salig.M            ........ .............     • •

c

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

.

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

■■■■- •        : -y >:

? : - . -

13

Amenajarea pentru protecția mediului ți aducerea la starea Inițiată

8.688,08

i.6S0,74

10.338,82

8.00CT.D0

;   1.520,00

9520.00

. . ■ ■ ■

(-) LBBCB

(4130.74

(jaișea

8.000,00

1.52040

9.520,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/prntecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

B.688,08

1.650,74

10338,82

1.520,00

9320,00

(4688.08

(•) 130.74

(4818.82

8.000,00

1.520,00

9.520,00

Capitolul 2 Clreituiehpentru mujurateo utihitiblor nece'.ore obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

O,IX>i                 0,00

_

-

-------

-

Ciplt^uiS'CheltuiefipentrupfbH.'Ctarca fi o.ustenpi fehnicu

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

:.A

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3,1.3

Alte sțudiispeclfice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorității

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertiza re tehnică

10.802,29

2.052,44

12.854,73

■rt! ht

3,4

Certificarea performanței energetice ți audltul energetic at clădirilor

1.170,45

222,39

1.392,84

—J.

3.5

Proiectare

/

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

/r

3.5.2

Studiu deprefetabllitate

0,00

0,00

0,00

/ r

3.5.3

Studiu de fezabilitate/doturneutație de avizare a lucrărilor de intervenții ți devii general

17.739,65

3.370,53

21.110,18

/ej

i SO

1 ■- -

fC /<

3.5.4

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acord urilo r/a utori tații lor

5.388,83

1.113,88

7.007,71

-

3.5.5

Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuți

0,00

0,00

0,00

X ■

3.S.6

Proiect tehnic ți detalii de execuție

26.737,49

5.080,12

31.817,61

,^S<4E-

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0.00

Z'ftnii ■

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Audltul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2.901,74

551,33

3.453,07

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigențle de țantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

65440,45

12,395,69

77.635,14

Capitolul 4 Cheltuieli pentru iovestijto de-bozii

. ■ ■ ■ .

‘-V •

hHBwBaa

. .

..........

g

4.1

Construcții ți instalați)

734.435,31

139-542,71

87337842

806.343,44

1S3.205.25

959.543,69

(+) 71,908,13

ț+j 13362,54

(+) 85.570,67

806.343,44

153.2054

95934849

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

20.752,26

3.942,93

24.695,18

2.684,17

- 50949

3.194,16

(-) 18468,09:

(4 3.432,94

(42140142

2.684,17

509,99

3.194,16

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montaj

103.761,28

19.714,64

123.47532

49.78249

9,458,77

59441,76

?{-) 5347849

(4 10.25547

(-)

49,78249

9.458,77

59.241,76

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice țî funcționale care nu necesită montaj ți echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

43

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporaie

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

858,948,85

163.200,28

1.022449,13

858.8104

163.174,01

1.021.984,61

(4138.25

(42647

(4 164,52

858.810,6

163.174,01

1.021484,61

Câpft&tHS^iteitheltdre/i                              .     ; vț. s >

. , J ■ ”4 .-■/ -v

—BKw

5.1

Organizare de șantier

102,890,30

16.320,03

119.210,32

31.047,05

5.898,94

35.945,99

(4 71,843,25

(4 16.421,09

(-) 82.264,33

31.04745

5498,94

36.945,99

5.1.1

lucrări de construcții ț) Instalații aferente organizării de șantier

85.894,88

16.320,03

102.214,91

-

-

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

15.995,41

0,00

16.995,41

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

13.596,33

0,00

13.596,33

0

0

0

5.2.1

Comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,005,2,2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de Construcții

4.248,85

0,00

4.248,85

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea.teritoridui, urbanism și pentru autoritatea lucrărilor de construcții

849,77

0,00

.    77

-

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.248,85

0,00

4.248,85

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avire conforme ți autorUația de ccnst ru Ire/d esf lințare

4.248.85

0,00

4.248,85

; • . \

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

136.612,88

25.956,45

162.569,32

■ .a

a

■ 0

.

5,4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0,00

0,00

0,00

r- -

.

TOTAL CAPITOL 5

253.099,50

42.27637

295.375,98

31.047,05 -v

< S.898,94

'    36.945,99 ■/;:

,S(r}22E0S2;45?,

36.377,53

(-) 258.429,99

CapitoiuLeiCheftete/Lpentru prabe hsbnnioaice și tesw ;< preParr la bfnrfrti&

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00| - -

1.    —5

6.2

Probe tehnologice ți teste

0,00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00] .

[

TOTAL CENERAl (VALOAREA INVESTIȚIEI)

1.185 976,88

219.623.18

1.405.500.05

397.857,65 î

170.592,95

1.068.450,69

(-) 2SB 119±25

(■j 48 930.23

(•) 337.049,45

897.857,65

170.592,95

1.068.450,60

Din care C * M (CONSTRUCȚII-MONTAJ)

843,770,551   161.456,46

1.011.226,93; 840.07431 i    XÎ4.19

848.074,66

161.134,19

1.009.208^4CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 2& FAX {004 021) 318 03 04 E-l dAlVeabmetpmrrar^prtTTrafflȚTo

Calea Dudești nr. 191, sector3, 031084, SiKuT^ȘO,Ș/ww,primarie3.ro


ROMÂNIA


niS-KiW          SW'KEUNÂ


EXPUNERE DE MOTIVE


cBB'gU$TAR

C3TEM


la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential

S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile H.C.L.S.3, nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a înaintat anunțul de intenție nr. 428/06.09.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 182837/06.09.2018 în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny”.

Astfel, în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, Comisia de negociere și atribuire a declarat oferta ca fiind admisă. Oferta se încadrează în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.S.3 nr. 397/31.08.2018, cu o valoare totală de 1.068.450,60 lei, inclusiv TVA, respectiv 897.857,65 lei exclusiv TVA, din care C+M (Construcții -Montaj) în valoare de 1.009.208,84 lei inclusiv TVA, respectiv 848.074,66 lei exclusiv TVA.

Ținând seama de cele menționate și având în vedere raportul de specialitate nr. 234829/30.10.2018 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datata transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


TELEFON (004 O2i) 358 03 23 - 28 FAX (004 ozi) 318 03 04 E-MAIL str3iegii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.pnmarie3.ro

Nr. 234829/30.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. Algorithm Rezidențial S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

Prin H.C.L.S.3. nr. 219/30.05.2017 s-a aprobat acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin H.C.L.S.3 nr. 397/31.08.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectului de investiții „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, iar S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a înaintat anunțul de intenție nr. 428/06.09.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 182837/06,09.2018. Ca urmare, prin H.C.L.S.3 nr. 424/14.09.2018 au fost aprobate modelul de contract, caietului de sarcini și instrucțiunile de ofertare pentru atribuirea contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

De asemenea, având în vedere:

 • -  H.C.L.S.3 nr. 189/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 S.R.L.;

~ Referatul nr, 193048/19.09.2018 pentru aprobarea demarării procedurii de atribuire către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect de „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”;

 • -  Dispoziția nr. 4426/24.09.2018 privind constituirea Comisiei de negociere și atribuire;

 • -  Procesul verbal nr. 226028/19.10.2018 al ședinței comisiei de negociere și atribuire;

 • -  Invitația de participare nr. 226033/19.10.2018;

 • -  Oferta S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru atribuirea contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, înregistrată la Serviciul Consiliere și îndrumare cu nr. 229843/24.10.2018;

 • -  Procesul verbal nr. 230281/24.10.2018 al ședinței de deschidere a ofertei;

 • -  Procesul verbal nr. 231763/25.10.2018 al ședinței comisiei de negociere;

 • -  Procesul verbal nr. 234092/29.10.2018 al ședinței comisiei de negociere;

~ Invitația de participare la negociere nr. 234101/29.10.2018;

 • -  Procesul verbal nr. 233316/29.10.2018 al ședinței de negociere;

Comisia de negociere și atribuire, în urma verificării ofertei tehnice și financiare, precum și în urma negocierii, a declarat oferta S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ca fiind admisă, care se încadrează în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin

 • H. C.L.S.3 nr. 397/31.08.2018. Oferta are o valoare totală de 1.068.450,60 lei, inclusiv TVA, respectiv 897.857,65 lei exclusiv TVA, din care C+M (Construcții-Montaj) în valoare de

 • I. 009.208,84 lei inclusiv TVA, respectiv 848,074,66 lei exclusiv TVA.

Prin urmare, având în vedere cele expuse, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuire către S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C -Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

PRIMĂRIA*^

«4

TELEFON (004 D25) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL strategii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. tgi. sector 3, 031084, București, www.prim3rie3.rc


- ; *« »«       ••••

ROMÂNIA

1 9î6 20)81 să«3Atorim împreună


Către,

Cabinet Primar

Ref. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. Algorithm ResidentiM.STȘ,R.E?a contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Salignj»

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 234829 /30.10.2018 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul H.C.L.S.3 privind atribuirea către S.C. Algorithm Residential S3 S.R.L. a contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”,


întocmit

Expert, Mihai BoțeaDatele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de

, a analizat proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea

Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Reparații și Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, PĂUNII AADRIAN A


SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind

co^p e.'- Q^CtGi^ 7W*Pe «               *

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de .......5.CL.J£L..*£X^£............, a analizat proiectul de hotărâre

privind.........................................................................................................

........;................., și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale. In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL /44EFA VORABffc proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA*- DANIELA

MEMBRI:MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


SECRETAR,


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 RAPORT

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de....a analizat proiectul de hotăr âreprivind............................................................ .....................................................

................... , și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NJEFAVQRAIftf proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA /

1

MEMBRI:             /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,