Hotărârea nr. 524/2018

HCLS3 nr. 524 din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării unui teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, județul Ilfov și încheierea unui contract de novație cu societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară/extraordinară, azi 30.10.2018

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive nr. 234912/CP/30.10.2018 a Primarului Sector 3;

 • -  HCGMB nr. 204/29.11.2012 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale;

 • -  HCLS 3 nr. 281/07.12.2012 de înființare a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  Adresa nr. 1839/30.10.2018 a societății Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu numărul 234825/30.10.2018;

A

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art.12, pct.12.1 lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 137/28.03.2018;

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea 31 a societăților;

 • -  Art. 1609 alin. (2) și art. 1610 din Codul Civil;

Luând în considerare:

 • -  Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă un mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării unui teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, jud. Ilfov și încheierea unui contract de novație cu societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a contractelor încheiate de aceasta anexate prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 524

DIN 30.10.2018CABINET PRIMSECTOR 3

"cabinet primar

^9 IZ

lw...........£n'/£     ■

...feLtC..........................


TELEFON (004 02’) 3’8 03 23 • 28 FAX {004 021) 318 oj 04 E-MAIL cabffterprimar^primiiriej.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București, www.primarie3.r0


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării unui teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, jud. Ilfov și încheierea unui contract de novație cu societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 204/29.11.2012, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/07.12.2012 inființarea societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrare imobile pe bază de comision sau contract, cod CAEN 6832.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație.

Prin adresa nr. 1839/30.10.2018 a societății Administrare Active Sector 3 S.R.L înregistrată la Cabinet Primar cu numărul 234825/30.10.2018 ni se aduce la cunoștință că aceasta dorește achiziționarea terenului liber intravilan in suprafața totala de 60.953 mp, cu numerele cadastrale: 51388, 55620, 55616, 52649, 52645, 51476, 55628, 52647, 52646, 55632 si 55633, amplasate în corn. Glina, jud. Ilfov, în vederea construirii unor hale. Conform raportului de evaluare realizat de jr.ec. Camelia-Alexandra Bocan, membru titular ANEVAR, valoarea de piață a terenului este de 42 euro/mp, respectiv 2.560.000 euro echivalent a 11.953.000 lei. Prețul de achiziționare a terenului oferit de societatea Administrare Active Sector 3 SRL este de 35 euro/mp.

în vederea achizițonării terenului, societatea Administrare Active Sector 3 SRL este necesar să încheie un contract de novație cu societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL prin care Promitenta Cumpărătoare Nouă (Administrare Active Sector 3 SRL) o înlocuiește pe Promitenta Cumpărătoare Ințială (SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL).

Ca urmare a celor prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Va puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3

SECTOR 3

/30. lo-Zoi?


CABINET PRIMAR


Către:

Consiliul Local al Sectorului 3 București

și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:      Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor        Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de

Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achiziționării unui teren intravilan in suprafața totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Clina, jud. Ilfov si incheiarca unui contract de novatic cu societatea Sl)3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, pentru preluarea contractelor care au stat la baza achiziției terenului

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. .140'14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, înaintăm prezenta,

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societarii Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achiziționării unui teren intravilan in suprafața totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Clina, jud. Tlfov si incheiarea unui contract de novatic cu societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, pentru preluarea contractelor care au stat la baza achiziției terenului

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în administrarea imobilelor pe baza de comision sau de contract, cod CAEN 6832.

Conform Actului Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL, Art. 12, 12.1 lit. m: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc 100.000 (una suta mii) EURO inclusiv T.V.A. pentru fiecare investiție sau pentru toate investirile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget»”, art. 12 J, lit. O din Actul Constitutiv a! acesteia: „ hotărăște în orice altă problema importantă privind activitatea societății ”.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL dorește achiziționarea terenului liber intravilan in suprafața totala dc 60.953 mp, cu numerele cadastrale: 51388, 55620, 55616, 52649, 52645, 51476, 55628. 52647, 52646, 55632 si 55633, amplasate in corn. Glina, jud. Ilfov, in vederea construirii unor hale. Conform raportului dc evaluare realizat du jr.ee. Camelia-Alexandra Bocan, membru titular ANEVAR, valoarea de piața a terenului este de 42 euro/mp, respectiv 2.560.000 euro echivalent a 11.953.000 lei. Prețul de achiziționare a terenului oferit de societatea Administrare Active Sector 3 SRL este dc 35 euro/mp.

In vederea achiziționării terenului mai sus menționat, societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL a demarat o procedura de achiziție, si anume:

 • -  A încheiat un contract cu dnajr.ee. Camelia-Alexandra Bocan, membru titular ANEVAR in vederea realizării unui raport de evaluare imobiliare a terenului respectiv. Prețul contractului fiind de 11.020.5 lei +TVA in valoare de 0 (neplăților TVA), reprezentând 465/ha.

 • -  A încheiat un contract de prestări servicii cu Vego Concept Enginuering SRL in vederea realizării de servicii de proiectare urbanistica. Prețul contractului este in valoare de 0,040 euro/mp +TVA.

 • -   A încheiat un contract de asistenta juridica cu Postu si Asociații S.C.A. constând in realizarea de audituri juridice pentru achiziționarea terenului. Valoarea contractului este in valoare de 970 euro/hectar la care se adauga TVA, rezultând un preț total de 22.989 curo la care se adauga TVA.

 • -  A încheiat un contract de prestări servicii imobiliare cu societatea AS CO PRODEXIM S.R.L. In cazul in care se încheie tranzacția, comisionul fiind de 0,5 % +TVA din prețul final de vanzarc cumpărare notarial.

 • -  A încheiat un contract dc prestări servicii proiectare P.L’.Z. cu Vego Concept Engineering SRL in valoare de 24.040 euro fara TVA.

 • -  Contract (oferta) cu Alex Geo Cad SRL in vederea realizării planului topografic. Prețul este de 580 curo/ha +TVA. + taxa recepție tehnica pentru măsurători terestre +taxa dc obținere O.C.P.I.

 • -  Avans pentru di. Tutu Nicolae in valoare de 125.000 lei, reprezentând credit banca Transilvania S.A. -executor judecătoresc Grecu Ovidiu Alexandru.

hi vederea achizionarii terenului, societatea Administrare Active Sector 3 SRL este necesar sa încheie un contract de novatie cu societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL prin care Promitenta Comparatoare Noua (Administrare Active Sector 3 SRL) o înlocuiește pc Promitcnta Cumpărătoare Intiala (SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL).

La prezenta solicitare, va anexam contractele mai sus menționate.

Pentru aceste considerente, va rugam sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrise de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se acorde un mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL in vederea achiziționării unul teren intravilan in suprafața totala de 60.953 mp, amplasat in comuna Glina, jud. Ilfov si inchciarea unui contract de novatie cu societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, pentru preluarea contractelor care au stat la baza achiziției terenului.

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII nr. 105 din data de 14 august 2018

)ES Zpjs


SD3 SALUBRITATE S! ;

ESZAPEZiRE S3 S.R L. j

tuta      Anus u&i/H


Părțile contractante:

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, parter, sector 3, Municipiul București, cod unic de înregistrare RO 37804020, nr Reg. Com. J40/9896/2017, cod IBAN ROI 1RNCB0831157072210001, deschis la BCR, reprezentata legal prin Președinte C.A., Mihai Nitu, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

Și

CABINET INDIVIDUAL DE EVALUARE "BOCAN CAMELIA ALEXANDRA", cu sediul profesional în Str. Meșterul Manole, nr.4, Bl. D10, Sc. B, Et. 4, Ap 38, Sector 3, București, CP: 031124, tel: 0725 543053, fax: 0311 03 51 91, cod unic de înregistrare 34294288, cod IBAN: RO55BTRLRONCRT0294240601, deschis la Banca Transilvania, reprezentat legal prin jr. ec. Bocan Camelia Alexandra, evaluator titular ANE VAR, specializările EPI (Evaluarea Proprietăților Imobiliare) si EBM (Evaluarea Bunurilor Mobile), cu legitimația nr. 18319, in calitate de PRESTATOR, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract in condițiile următoare:

1. Definiții

A

 • 1.1 - In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) Contract - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;

 • b) Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c) Prețul contractului - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d) Servicii - activități a căror prestare face obiectul contractului;

 • e) Forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • f) Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul și-a manifestat voința de a se angaja din punct

de vedere juridic în prezentul contract de achiziție publică, oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică, complet și integral;

 • g) Propunerea tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor achizitorului din caietul de sarcini sau

după caz din documentația descriptivă;

 • h) Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informațiile cu privire la preț, tarif, toate

celelalte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin documentația de atribuire;

 • i) Durata contractului - perioada de timp în care contractul produce efecte juridice;

 • j) Durata de prestare - durata de timp angajată prin oferta de prestare conform graficului de eșalonare a

serviciilor, se calculează de la data menționată în ordinul de începere a contractului;

 • k) Obiectul contractului - executarea și finalizarea serviciilor de evaluare;


2. Interpretare

 • 2.1 - în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 2.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE GENERALE

3. Obiectul contractului

 • 3.1. Prestatorul se obligă să presteze "Servicii de evaluare in scop de vanzare pentru loturi de teren situate in municipiul Bucuresti/Jud. Ilfov, cod CPV 79419000", în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 3.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în mod corespunzător și în deplină concordanță cu termenii și condițiile prezentului contract.

4. TERMENII DE REFERINȚA

 • a) . Drepturi de proprietate evaluate: depline

 • b) . Utilizatorii desemnați: SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL; CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI; PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI.

 • c) . Utilizarea desemnată: in scop de vanzare

 • d) . Scopul evaluării: vanzare

c). Tipul valorii: valoarea de piața

 • f) . Data de referință a evaluării: data evaluării menționata in raport

 • g) . Data livrării raportului de evaluare: in termen de 20 zile (calendaristice) de la predarea integrala a documentelor de proprietate

 • h) . Forma livrării: scrisa

 • i) . Ipoteze speciale (dacă există și se cunosc la data semnării contractului)

 • j) . Limitări cu privire la documentare (acces pentru inspecții, documente puse la dispoziție) - nu e cazul;

 • k) . Restricții de utilizare, difuzare .sau publicare: da - specificate in raport.

 • l) . conformitatea cu standardele SEV valabile la data evaluării: Da - conform specificațiilor din raport

 • m) . Tipul raportului: raport narativ

 • n) . Formatul raportului: conform standardelor de evaluare valabile la data evaluării;

 • o) . Numărul de exemplare originale: 1 (UNUL)

 • p) . Tariful/Pretul evaluării: conform ofertei

r) . Modalitate de plată: virament bancar

s) . Confidențialitate: Da - Raportul nu va fi făcut public /divulgat /copiat fara acordul evaluatorului si e destinat numai clientului si utilizatorilor desemnați prevazuti in raport

t) . Subcontractare: Daca e cazul: Se va preciza in Raportul de evaluare.

 • 5. Prețul contractului

  • 5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor prestate, plătibil prestatorului este de 11.020,5 Iei + TVA in valoare de 0 Iei (neplatitor de TVA), reprezentând 465 lei/ha de teren.


contract este valabil de la data semnării de către părți și înregistrării acestuia la sediul pana la predarea Raportului de evaluare si a Procesului Verbal de Recepție la terminarea ractului este de 1 an cu posibilitate de prelungire, prin acordul pârtilor pe baza de act

 • 6.3 Contractul încetează de drept in cazul in care achizitorul decide sa nu achiziționeze imobilul teren ce face obiectul contractului. încetarea produce efecte de la data de la care achizitorul notifica in scris prestatorului decizia de a nu achiziționa imobilul respectiv.

7. Executarea contractului

 • 7.1. Executarea contractului începe la data semnării și înregistrării prezentului contract la sediul achizitorului.

 • 7.2. Executarea contractului din partea Prestatorului este continuă, iar obligațiile prevăzute în sarcina sa formează un tot indivizibil, executarea lor întocmai și integral fiind de esența prezentului contract.

8. Documentele contractului

 • 8.1. Documentele contractului sunt:

 • a) propunerea tehnica,

 • b) propunerea financiara.

 • 8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 se constituie în anexe la prezentul contract și fac parte integrantă din aceasta.

A

 • 8.3. In cazul oricărei contradicții între documentele enumerate la art. 8.1 prevederile lor vor prevala în conformitate cu succesiunea de la art. 8.1.

 • 9. Obligațiile principale ale prestatorului

  • 9.1. - Prestatorul se obligă să să întocmească rapoarte de evaluare în scopul vanzarii in termen de in termen de 20 zile (calendaristice) de la predarea integrala a documentelor de proprietate si a tuturor informațiilor si înscrisurilor necesare întocmirii raportului de evaluare.

 • 10. Obligațiile principale ale achizitorului

  • 10.1. -Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract in termen de 15 zile de la emiterea facturii de către prestator.

  • 10.2. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului următoarele informații privind bunurile evaluate:

 • - pentru terenuri: suprafața, categoria intravilan/ extravilan (curti-constructii, arabil, pășune, vii, livezi, etc)

 • - pentru drumuri: suprafața cosntruita desfasurata, lungime lățime, structură constructiva (fundație din pamant compactat/pietris/bolovani) îmbrăcăminte din (beton, dale, piatră sparta, asfalt, etc), lungime drum si lățime. In cazul unui drum din mai multe tipuri de imbracaminte si precizează lungimea si latimea pentru fiecare tip de imbracaminte.

 • - fisa mijlocului fix si registrul mijloacelor fixe din contabilitate - daca e cazul;

 • - extrase de carte funciară pentru bunurile imobile

 • - orice documente de proprietate sau inscrisuri din care să reiasa cine este proprietarul bunurilor imobile, în situația în care nu există documente din care să rezulte informațiile solicitate de executant, achizitorul va da o declarație care să cuprindă informațiile solicitate, iar evaluarea se va efectua pe premisa ca acele informații sunt reale.

 • 10.3. - Achizitorul se obligă să recepționeze lucrarea în termen de 5 zile de la predarea raportului.

CLAUZE SPECIFICE

11. Alte responsabilități ale Prestatorului

 • 11.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică.                                                                 .

materiale, instalațiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

 • 11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

12. Alte responsabilități ale Achizitorului

 • 12.1. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.

13. începere, finalizare, întârzieri, sistare

 • 13.1.  (1) Prestatorul arc obligația de a începe prestarea serviciilor la data primirii comenzii ferme din partea achizitorului.

(2) în cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligație suplimentară de orice natură din partea Achizitorului.

 • 13.2. (1) Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în prezentul contract trebuie finalizate în termenul convenit de părți.

(2) în cazul în care există motive de întârziere ce nu se datorează nici direct, nici indirect Prestatorului, acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora. în cazul în care Achizitorul consideră justificată solicitarea și prelungirea nu ar cauza întârzieri semnificative, respectiv nu ar influența în mod negativ îndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale ale Achizitorului, decurgând din contracte cu terțe persoane, Părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

 • 13.3. Dacă pc parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu poate respecta termenul de prestare sau există riscul de a nu se încadra în acest termen, Prestatorul are obligația de a notifica în scris acest lucru imediat Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face numai cu acordul părților, prin act adițional.

14. Recepție, verificări

 • 14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din necesitățile minim obligatorii privind serviciului de evaluare.

 • 14.2 Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract și nu vor putea depăși un termen de 5 zile de la finalizarea serviciilor. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

15. Modalități de plată

 • 15.1. Pentru serviciile prestate Prestatorul va emite factură.

 • 15.2. Achizitorul va plăti factura/facturile in termen de 15 zile de la emiterea acestora, in contul bancar indicat de Prestator.

16. Penalități, daune-interese

 • 16.1. In cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește sau nu se achită corespunzător de obligațiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a-i impune plata unei penalități de întârziere de 0,01% din prețul serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător/cu întârziere, pentru fiecare zi de întârziere, până la

plată.

17. Forța majoră

 • 17.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 17.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 17.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 17.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 17.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

 • 18. Soluționarea litigiilor

 • 18.1 - Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către organele competente.

 • 19. Limba care guvernează contractul

 • 19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 20. Comunicări

 • 20.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, cu confirmare de primire.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 20.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 21. Legea aplicabilă contractului

 • 21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 • 22. Clauze confidențialitate

 • 22.1 Achizitorul autorizează Prestatorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligațiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016.

 • 22.2 Prestatorul autorizează Achizitorul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligațiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016.

Părțile au înțeles să încheie azi, 14.08.2018 prezentul contract în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,


PRESTATOR,

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL Cabinet de evaluare Bocan Camelia AlexandraOPERATOR ECONOMIC:

ASOCIEREA dintre:

Cabinet Individual de Evaluare și Insolventa “BOCAN CAMELIA-ALEXANDRA”

București, sector 3, str. Meșterul Manole, nr.4, bl.DIO, ap.38, CP: 031124, evaluator titular ANEVAR CUI.34294288

AC TINA CONSULTING SRL CIF: 22953490 - membru corporativ ANEVAR - prin reprezentant Dr. Ec. TĂNASÂ FLORENTIN-EMIL

OFERTA FINALĂ

privind evaluare terenuri Com. Clina Jud. Ilfov

Către : SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL

Sediul social: Mun. București, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3.

Subsemnata, jr. ec. Bocan Camelia Alexandra, reprezentant al ofertantului Cabinet Individual de Evaluare si Insolventa « Bocan Camelia-Alexandra» in asociere cu SC AC TINA CONSULTING SRL,reprezentata prin dr. ec. Tănasă Florentin-Emil ne oferim să furnizăm serviciile de evaluare pentru suma de:

Nr. Crt.

Denumire serviciu

CodCPV

Preț total

I.

Servicii de evaluare pentru fundamentarea deciziei de achiziție a unor loturi de teren situate in Corn Glina, Județul Ilfov.

79419000

11.020,5 LEI * +TVA (0 lei) (neplătitor), reprezentând un preț unitar de 465 LEI/ha

1. * Preturile din oferta includ toate si orice costuri necesare pentru ca serviciile sa corespunda cerințelor negociate prin contract - toate taxele legale, toate si orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator in vederea indeplinirii obligațiilor contractuale.


 • 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm rapoartele de evaluare, în graficul de timp solicitat de beneficiar (nu mai puțin de 20 zile lucratoare/

 • 3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile (șaizeci de zile) respectiv până la data de 13.10.2018 (inclusiv) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Oferta este ferma pe toata perioada de derulare a contractului.

 • 4. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

| J depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „ alternativă ’7”altă ofertă

S nu depunem ofertă alternativă.

 • 5. Ne angajăm ca raportul de evaluare sa conțină toate elementele specificate in cererea de oferta si sa fie intocmit in conformitate cu standardele ANEVAR valabile la data evaluării.

 • 6. Până la încheierea și semnarea contractului de prestări servicii aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 • 7. Ofertant contractant: Cabinet individual de evaluare si insolventa"BOCAN CAMELIA ALEXANDRA”. '

Data 13/august/2018

BOCAN CAMELI^ALEȚjANDRA.

în calitate de reprezentant legal, autorizat să semn^^f^dp^^ișiîn numele: Cabinet Individual de Evaluare si Insolventa


OPERATOR ECONOMIC:

CABINETE INDIVIDUALE ASOCIATE:

Cabinet rndividua! de Evaluare și Insolventa “BOCAN CAMELIA-ALEXANDRA”

București, sector 3, str. Meșterul Manole, nr.4, bl.DIO, ap.38, CP: 031124

CWJ42P42W

Cabinet Individual de Evaluare, Insolventa și Audit“ TĂNASA FLORENTIN-EMIL”

Galați, Str Domneasca, nr. 19, bl C, Sc 2, Et 3, Ap 25

CU1:34311745

PROPUNERE TEHNICĂ

Cerințe din caietul de sarcini

Propunerea ofertantului

Metodologia de lucru

Serviciile de evaluare vor fi realizate în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor din Romania valabile la data evaluării și în conformitate cu legislația naționala incidență în cauza.

Experiența similara

-Evaluări de bunuri imobile si mobile in scopul vanzarii;

-Evaluări de bunuri imobile pentru raportare financiara:

-Servicii de evaluare prevăzute de Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

 • - Evaluare proprietăți imobiliare pentru impozitare;

 • - Evaluare proprietăți imobiliare - valoare justa - in scop de partaj;

 • - contracte relevante:beneficiari:

CNTEE Transelectrica SA

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL USTUNKARLI COMERȚ INDUSTRIE SRL;

SANIMAT ROM SRL;

ALFA VSCOMSRL;

Personal utilizat pentru realizarea lucrării

Serviciul va fi realizat in echipa de următorii: subsemnata, jr.ee. Bocan Camelia Alexandra, in calitate de membru AN EV AR, cu specializările: EPl -Evaluarea proprietăților imobiliare si EBM - Evaluarea bunurilor mobile si de: dr. ec. Tanasa Florentin Emil - membru ANE FAR, cu specializarea EPl -Evaluarea proprietăților imobiliare.

Subsemnata BOCAN CAMELIA ALEXANDRA, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Insolventa și Evaluare “BOCAN CAMELIA ALEXADRA”, mă oblig să respect în totalitate cerințele prevăzute în contract și regulile obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii care sunt în vigoare la nivel național, de care am ținut cont la elaborarea ofertei. Valabilitatea propunerii tehnice: pana la 03.11.2018, 90 de zile.

Data 03/august/2018

BOC AN CAMELIA ALEXANDRA, în calitate de reprezentant legal, autorizat să semnez pentru și în numele : Cabinet Individual de Insolventa și Evaluare “BOCAN CAMELIA ALEXANDRA ”

-----—

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE PROIECTARE

Nr. VPE009933 din data de 14,08.2018

 • 1. Părțile contractante

  • 1.1. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13314/2011, Cod Unic de Identificare RO 29319742, cont bancar RO02 ROIN 9116 0016 4776 RO01, deschis la Idea Bank - Agenția AFI Park, reprezentată de Administrator George Manta, în calitate de Proiectant,

Și

 • 1.2 SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZPĂPEZIRE S3 S.R.L., având sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, Cod Unic de înregistrare RO 37804020, reprezentată de Nițu Mihai -Președinte C.A., în calitate de Beneficiar,

 • 2. Definiții și interpretare

 • 2.1 In prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. Contract - înseamnă prezentul document si orice amendamente, anexe ale acestuia;

 • b. Parte și Părți - înseamnă Beneficiarul și Proiectantul;

 • c.  Prețul Contractului - prețul plătibil Proiectantului de către Beneficiar, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;

 • d. Servicii - activități a căror prestare fac obiect al Contractului;

 • e.  Studiu urbanistic - documentația tehnică ce descrie încadrarea imobilului în documentațiile urbanistice (Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu), evidențiind zona funcțională, indicatorii urbanistici maximali, utilizările permise, restricțiile și condiționările, interdicțiile;

 • f. Evenimente de Forță Majoră - înseamnă evenimente sau împrejurări cu caracter excepțional, pe care Părțile nu le puteau nici prevedea, nici împiedica și care sunt absolut imbatabile și de neînlăturat, ce includ, fără a se limita la: calamități naturale, războaie, revoluții, rebeliuni, insurecții civile, acte de expropriere, acte de naționalizare, explozii nucleare, contaminare radioactivă sau chimică, și alte circumstanțe în afara controlului rezonabil al unei Părți;

 • g. Zi - zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod expres altfel; An - 365 de zile.

 • 2.2 în prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3. Obiectul Contractului

 • 3.1 în baza prezentului Contract, Proiectantul va presta următoarele servicii de proiectare urbanistică pentru terenurile indicate de Beneficiar, situate in jud. Ilfov si Municipiul București, cu o suprafață totală estimată de 237.000 mp, în conformitate cu obligațiile asumate și respectarea legislației în vigoare:

'<L Etapa I - Elaborare Studiu urbanistic în vederea încadrării fiecărui teren în documentațiile de urbanism în vigoare și/sau expirate (Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu) și stabilirii următoarelor aspecte:

o încadrarea în zone funcționale. Utilizări admise, utilizări admise cu condiții,

iMAG>îEAZĂ-TI WTOSUL


 • 6. Gbligațiile Proiectantului

  • 6.1 Să presteze Serviciile care fac obiectul prezentului Contract la termenele stabilite, cu respectarea normativelor tehnice și prevederilor legale în vigoare.

  • 6.2 Să execute Serviciile prevăzute în Contract, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și să informeze continuu Beneficiarul de progresul făcut.

  • 6.3 Să supravegheze prestarea Serviciilor, să asigure resursele umane, materialele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

  • 6.4 Să informeze Beneficiarul asupra tuturor împrejurărilor neconforme cu situația avuta în vedere la contractare și să participe la soluționarea problemelor ivite pe parcursul derulării Contractului.

  • 6.5 Proiectantul trebuie să dea soluții tehnice pentru toate problemele apărute pe parcursul Contractului, dacă se datorează unor omisiuni sau neclarități ale proiectului.

  • 6.6 Proiectantul este pe deplin responsabil pentru execuția Serviciilor in conformitate cu prezentul Contract si cu legislația aplicabila. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

  • 6.7 Proiectantul va presta serviciile cu diligența unui bun profesionist, la termenele și în condițiile stabilite în Contract, cu respectarea strictă a normelor legale incidente.

  • 6.8 In ceea ce privește personalul angajat, Proiectantul are obligația și responsabilitatea de a achita toate obligațiile și de a plăti toate taxele impuse de legislația fiscală și legislația muncii în vigoare.

7. Obligațiile Beneficiarului

 • 7.1 Să pună la dispoziția Proiectantului toate documentele, facilitățile șl/ sau informațiile necesare asigurării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 7.2 Să asigure Proiectantului accesul la toate informațiile aflate în posesia sa sau disponibile la terți, legate de obiectul Contractului.

 • 7.3 Documentele și informațiile solicitate de către Proiectant Beneficiarului trebuie să fie furnizate în termenul cerut și să aibă forma și conținutul solicitate de Proiectant. Beneficiarul înțelege să își asume prin Contract toată răspunderea pentru orice eveniment apărut ca urmare a nefurnizării documentelor și a informațiilor, furnizării lor cu întârziere sau în altă formă și/sau având alt conținut decât cel solicitat de Proiectant. Furnizarea documentelor va avea loc prin proces-verbal de predare-primire. în lipsa posibilității întocmirii unui proces-verbal de predare-primire în forma tipărită, din motive tehnice, se va face uz de poșta electronică (e-mail)/fax, cu confirmare de către cealaltă parte.

 • 7.4 Până la primirea tuturor documentelor/ informațiilor solicitate, în forma și având conținutul solicitat, Proiectantul are dreptul de a suspenda elaborarea documentației ce face obiectul Contractului.

 • 7.5 Beneficiarul răspunde pentru autenticitatea documentelor furnizate Proiectantului pe parcursul derulării Contractului.

 • 7.6 Să intervină prompt, la sesizarea Proiectantului, pentru rezolvarea problemelor de competența sa, legate de situațiile neprevăzute ce pot apărea pe parcursul derulării Contractului;


  Pagina 3 din 7
  IW.CKCWĂ-ȚI

  VIITORUL


1X1 Prezentul Contract, precum și toate chestiunile ce țin de interpretarea, executarea și încetarea acestuia sunt supuse legilor române.

 • 12.2 Toate litigiile în legătură cu prezentul Contract se vor soluționa pe cale amiabilă.

 • 12.3 în cazul în care nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente, de pe raza Municipiului București.

 • 13. Comunicări și notificări

  • 13.1 Orice notificare sau comunicare a cărei transmitere este necesară sau prevăzută prin prezentul Contract va fi considerată valabilă și efectivă în cazul în care este dată în scris și predată către următoarele persoane, prin poștă cu confirmare de primire (pre-plătită) sau servicii de curier, fax, e-mail, sub condiția menționării codul de proiect atribuit, în concordanță cu prevederile art. 14.5:

 • a) Dacă este adresată Proîectantuîui:

Către: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L

în atenția: domnului Manta George - Administrator

Adresa: Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, sector 6, București

Telefon/Fax: 021.315.03.97/ 021.315.03.98

E-mail: george.manta@veqo.holdinqs

 • b) Dacă este adresată Beneficiarului:

Către: SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZPĂPEZIRE S3 S.R.L

în atenția: domnului Mihai Nițu - Președinte C.A.

Adresa: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București

E-mail: salubritate.s3@yahoo.com

 • 13.2 în situația în care comunicarea/notificarea se face pe cale poștală, ea se va transmite cu confirmare de primire și se va considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 13.3 în situația în care comunicarea/notificarea se transmite prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (fax ori e-mail) ea se va considera primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost transmisă, iar dacă notificarea/comunicarea se transmite după ora 18:00, ea se consideră primită a doua zi lucrătoare după cea în care a fost transmisă.

 • 13.4 Orice modificare a datelor de contact menționate mai sus vor fi aduse la cunoștința contractantului în condițiile prezentului capitol. în caz contrar, vor fi considerate valabile și efective comunicările și notificările transmise la datele de contact din prezentul capitol sau din ultima adresă comunicată, după caz.

 • 13.5 Proiectantul va notifica Beneficiarului în termen de 2 zile de la semnarea Contractului codul de proiect intern atribuit Contractului, Beneficiarul asumându-și obligația de a-l insera în toate comunicările adresate Proiectantului. în cazul in care comunicarea se realizează pe e-mail, Beneficiarul va include codul de proiect in subiectul e-mailul-ului. Pentru clarificare, Părțile convin ca orice solicitare ori comunicare scrisă către Prestator/ Proiectant să includă, în titlul mesajului referința la codul de proiect.

 • 14. încetarea contractului

  • 14.1 Contractul poate înceta în următoarele condiții:

 • a) Prin îndeplinirea în totalitate de către Părți a obligațiilor contractuale asumate;

 • b) Prin acordul scris al Părților;

 • c) Prin reziliere, ca urmare a neexecutării de către una dintre Părți a obligațiilor contractuale; Rezilierea nu va împiedica partea care o invocă să solicite repararea oricăror prejudicii suferite ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte.


  Pagina 5 din 7  IMAGIMEAZA-ȚI wroaui.


ANEXA 1 - Proces verbal de recepție - Modei

încheiat între:

 • 1. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L, cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13314/2011, cod unic de identificare RO 29319742, reprezentată de Administrator George Manta, în calitate de Proiectant

Și

 • 2. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZPĂPEZIRE S3 S.RX., având sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, Cod Unic de înregistrare RO 37804020, reprezentată de Nițu Mihai -Președinte C.A., în calitate de Beneficiar,

în baza Contractului de prestări servicii de proiectare nr. VPE009933 din data 14.08.2018, se încheie procesul verbal de recepție, aferent recepționării de către Beneficiar a serviciilor aferente art. 3.1 pct. [...] din Contract, pentru {denumire obiectiv) situat în {adresă locație), după cum urmează:

Prin prezentul înscris, Prestatorul declară că a predat, iar Beneficiarul declară că a primit următoarele:

Prezentul proces verbal de recepție a fost încheiat astăzi, (...] , în 2 (două) exemplare originale, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

Proiectant,                                  Beneficiar,

VEGO CONCEPT ENGXNEERING S.R.L. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Administrator                                   Președinte C.A.

George Manta                                  Mihai Nițu


O Z


Pagina 7 din 7
ASCO PRODEXIM SRL

Ieșire Nr. 17

Data 17-0 8-2018

Intre,


CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII IMOBILIARE (CUMPĂRARE)

Nr 17 din 17-08-2018


•-□3 SALU8RJTA7E 91

DE«2Ape^.RE Sp 8.R.U

Z_---          ______


Societatea AS CO PRODEXIM S.R.L , cu sediul in                                                CUI RO

i J4C             Cont IBAN                              sucursala Rahova, reprezentata legal

de                    in calitate de Administrator si asociat, domiciliata in i

nr. sector posesoare a CI seria nr. eliberat de         zzoirou nr la data de          . in

calitate de intermediar si PRESTATOR,


si


SD3 SALUBRIZARE Șl DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in

nr.          ,       , biroul sector înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.

C.U.I. RO            legal reprezentata prin dl.             Președinte al Consiliului de Administrație, in

calitate de CUMPĂRĂTOARE SI BENEFICIAR


1 OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1.1 Obiectul prezentului contractului este de prestări servicii imobiliare pe baza de comision, ce constau in

prezentarea de oferte de vânzare terenuri, in vederea achiziționării unuia/unora dintre ele de către BENEFICIARUL prezentului contract. .               , >

 • 1.2 PRESTATORUL se obliga sa prezinte BENEFICIARULUI ofertele de vanzare TERENURI aflate in baza sa de date, dintre care BENEFICIARUL a ales sa vizioneze in vederea cumpărării terenul de la punctul 1.2a)


1.2 a)Teren in zona localității GLINA, jud Ilfov, zona cimitirului de animale din TARLA 8/1 de la parcelele 1 pana la 6, Proprietari vânzători:


-Sebe Ecaterina


-teren in suprafața de 7.850mp


-Ene Constantin


-teren in suprafața de 6,700,13mp si 2.500,12mp


-Ene Anica


-teren in suprafața de 8.000 mp


-Calugarescu Florian -teren in suprafața de 4.700mp si 4.400mp


■Zamfir Constanta -Mazilu Victorita -Dragusin Ecaterina -Tutu Niculae


-teren in suprafața de 7.000mp si 2.500mp

-teren in suprafața de 6.700mp

•teren in suprafața de 2.500mp

-teren in suprafața de 8.200mp


1.3 Ofertele de vanzare, informațiile aferente acestora precum si toate mijloacele de identificare ale acestora, constituie proprietatea Prestatorului.

 • 2.. TERMENUL CONTRACTULUI

  • 2.1 Prezentul contract se incheie pe toata perioada derulării tranzacției de cumpărare de către BENEFICIAR a terenurilor identificate la punctul 1.2 a, incepand cu vizionarea acestora, negocierea prețului de vânzare, autentificarea antecontractului si a actului de vanzare cumpărare la notariat si pana la încasarea totala a comisionului de către agenția imobiliara in calitate de Prestator de la Beneficiar, conform prezentului contract.

3 GARANȚIILE BENEFICIARULUI

 • 3.1 BENEFICIARUL recunoaște valoarea serviciilor prestate de agenția imobiliara SCASCO PRODEXIM SRL si este de acord cu plata acestora in baza unui comision specificat la punctul 5.1 si cu faptul ca aceasta plata este garantata prin prezentul contract.

GARANȚIILE PRESTATORULUI

 • 4.1 PRESTATORUL va asista BENEFICIARUL pe toata perioada derulării negocierilor de vanzare pana la semnarea Contracului de Vanzare -Cumpărare autentificat de notariat.

5 PLATA COMISIONULUI

< •

 • 5.1. In cazul in care este încheiata tranzacția de vanzare cumpărare a terenurilor de la punctul 1.2 a), prin încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare, pe durata prezentului contract intre BENEFICIARUL acestui contract si Proprietarii terenurilor identificate la punctul 1.2a, BENEFICIARUL se obliga sa plateasca PRESTATORULUI pentru serviciile 'prestate, un comision de 0,5 %+TVA din prețul final de vanzare cumpărare notarial.                  ■  ’

 • 5.2 BENEFICIARUL va transfera comisionul datorat către SC ASCO PRODEXIM SRL, in contul acesteia in baza unei facturi, emise la data efectuării plăților de către BENEFICIARUL prezentului contract către proprietarii terenurilor menționate la art.1.2 a).

 • 5.3 Comisionul PRESTATORULUI va fi plătit de BENEFICIAR, proporțional cu sumele plătite de către BENEFICIAR către Proprietarii terenurilor, contractului de vanzare cumpărare încheiat în formă autentică.

 • 5.4. Daca prețul IMOBILULUI este exprimat in valuta, plata comisionului se va face in lei la cursul RON / EURO al băncii din ziua efectuării plătii, respectiv cursul băncii unde se va face plata tranzacției sau la cursul euro al BNR.

 • 5.5. Daca plata nu se face la data stabilita, BENEFICIARUL se obliga sa plateasca PRESTATORULUI suma de plata, plus penalitati de 0,1% pe fiecare zi de intirzlere la suma restanta de plata dar fără ca valoarea totala a penalităților sa poata depăși baza generatoare pana la data achitării.

  • 5.6 BENEFICIARUL se obliga sa nu trateze si sa nu contracteze in nici un muu, u<i cvi 3OM ---------, r.

persoane fizice sau juridice, cu proprietarii/imputernicitii proprietarilor imobilului prezentat de PRESTATOR BENEFICIARULUI si recunoaște ca in situația apariției unor înțelegeri separate cu proprietarii/imputernicitii proprietarilor imobilului de la punctul 1.2a), se produc daune materiale PRESTATORULUI.

 • 5.7 BENEFICIARUL are dreptul să cesioneze drepturile și obligațiile asumate față de proprietarii terenurilor către o terță persoană, cu respectarea drepturilor dobândite de PRESTATOR prin prezentul contract.

6. LEGEA APLICABILA

 • 6.1 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin intermediul unui act adițional, semnat de ambele parti contractante.

 • 6.2 Acest contract va fi guvernat de legea Romana

 • 6.3 Orice conflicte ce vor apare in legătură cu acest Contract de prestări servicii imobiliare(cumparare) ,daca nu se aplaneaza in mod amiabil intre parti, vor fi înaintate pentru soluționare instanțelor judecătorești competente.

 • 7. TRANSPARENTA 7.1 Prestatorul autorizează beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligațiile contractuale si ale Regulamentului UE 679 / 2016.

Prezentul contract a fost încheiat in București,astazi 20.09.2018, in doua exemplare originale, cu aceiași valoare juridica, cate unul pentru fiecare parte

BENEFICIAR,


SD3 SALUBRIZARE Șl DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.


PRESTATOR

SC ASCO PRODEXIM SRL

Gabriela Ciobanu

P&A


Rlverside Tower

Splaiul Independenței nr. 291-293. ®t. ’-4 București, sector 6, 060042. România T: *40 757 05 55 88 / F; + 4® 3’7 10 70 30 E.-office@postu.ro W:postu.ro


Uniunea Națională a Barourilor din România

Baroul București


CONTRACT CADRU DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ INr. 2005596 din data 14.08.2018

încheiat între:

POSTU ȘI ASOCIAȚII S.C.A, cu sediul în Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, Sector 6, București, CUI RO 33068584, Autorizație: Decizia nr. 846/31.01.2014, cont bancar R065ROIN911600172882R001, deschis la IDEA Bank, Agenția AFI Park, reprezentată prin avocat coordonator Amalia Postu, numită în continuare Avocatul, pe de o parte,

SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL, cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București, CUI R037804020, înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9896/2017, reprezentată prin Președinte al Consiliului de Administrație dl. Mihai Nițu, numită în continuare Clientul, pe de alta parte.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale statutului profesiei de avocat, părțile convin:

Art. 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie servicii de consultanță si asistenta juridică constând in realizarea de audituri juridice necesare Clientului pentru imobile - terenuri și/sau construcții - pe care intenționează să le achiziționeze, constând în:

® realizare și transmitere listă documente necesare a fi supuse analizei legale;

® analiza legală a istoricului titlurilor de proprietate și a documentelor auxiliare acestora;

o realizare și transmitere listă documente suplimentare necesare pentru finalizarea analizei legale;

© cercetarea situației legale a imobilului/constructiilor în sursele publice (e.g. Registrul de Carte Funciară, bazele de date publice ale instanțelor din România);

• corespondență cu autoritățile publice în legătura ai situația legală a imobilelor (e.g. identificarea eventualelor: cereri ale terților depuse în baza legilor speciale de restituire, proiectelor de expropriere pentru cauza de utilitate publică, restricțiilor de construire);

® identificare potențiale riscuri cu privire la tranzacție, recomandări și remedii în legătura cu acestea; o redactare raport de analiză legală;

© corespondență cu Autoritatea de Mediu în legătura cu vânzarea (în cazul în care vânzătorul deține autorizație de mediu pentru activitatea derulata in imobil);

o analiza și sinteza informații juridice în vederea structurării tranzacției;

o redactare și negociere documente tranzacție (e.g. antecontract, contract de vânzare, aprobări administrative și corporative, acord cu privire la eventualele obligații de mediu);

o asistență juridică generală pe perioada tranzacției în legătura cu situația legală a imobilului și mecanismul de realizare a tranzacției.

Pentru fiecare situație in care Clientul are nevoie de serviciile Avocatului, părțile vor încheia o anexa la prezentul contract, in care vor stabili următoarele: datele de identificare ale imobilului/constructiilor ce fac obiectul auditului juridic (inclusiv suprafața, proprietari), termen de prestare, prețul total, modalitatea de plata si orice alte obligații relevante ale pârtilor.

Art. 2-ONORARIUL

 • 2.1. Onorariul constând în contravaloarea serviciilor juridice de specialitate ce fac obiectul art. 1 din prezentul contract se va calcula prin raportare la tariful unitar de 970 Euro/hectar Ia care se adauga TVA.

 • 2.2. Modalitatea de plata a onorariului va fi stabilita de parii pe baza comenzilor transmise de Client.

 • 2.3. Plata facturilor emise pentru onorariu va fi făcuta in maximum 10 zile de la comunicarea prin orice mijloc către Client a acestora.

Art. 3 - CHELTUIELI

Suplimentar față de tarifele prevăzute mai sus, Clientul va rambursa cheltuielile efectuate în mod judicios de către Avocat pe seama Clientului. Asemenea cheltuieli includ, ai titlu exemplificativ, următoarele: taxe oficiale către autorități, taxe judiciare, cheltuieli de deplasare, taxe poștale sau de curierat, fotocopiere documente, imprimare documente, comunicarea prin fax, papetărie.

Art. 4 - COOPERAREA CU CLIENTUL ȘI COMUNICAREA RECIPROCĂ

 • 4.1. în vederea asistării și reprezentării cât mai eficiente a Clientului, acesta din urmă înțelege că are obligația de a colabora cu Avocatul pe toată durata prezentului contract. Clientul înțelege să transmită Avocatului documentele necesare celui din urmă pentru aducerea la îndeplinire a mandatelor ce i-au fost încredințate de către Client. De asemenea, Clientul, prin persoana desemnată de către acesta, înțelege să colaboreze cu Avocatul în vederea pregătirii oricăror ședințe/întâlniri, precum și sa fie disponibil pentru a discuta orice chestiuni ivite pe parcursul îndeplinirii mandatelor, în schimb, Avocatul va informa Clientul cu privire Ia stadiul mandatelor și se va consulta cu acesta din urmă ori de câte ori va fi necesar.

Art. 5-TERMINARE

Contractul este încheiat pe o perioada de 12 luni, începând cu data semnării.

Oricare dintre părți are dreptul, independent de existența vreunui motiv, să rezilieze prezentul contract, prin trimiterea unei notificări de încetare cu minim 15 zile înainte de data încetării, in cazul neindeplinirii obligațiilor contractuale de către cealalta parte contractanta.

2/3

De asemenea, contractul poate inceta cu acordul pârtilor.

Ari. 6 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DIFERENDELOR

 • 6.1. Legea aplicabilă

Prezentul contract este negociat de către părți și guvernat de legea română.

 • 6.2. Diferende

Orice diferend între părțile contractului va fi rezolvat în mod amiabil de către acestea. în caz contrar, se vor aplica dispozițiile legale în vigoare.

Art. 7 - CONFLICT DE INTERESE

La momentul încheierii prezentului contract nu există niciun conflict de interese în ce privește asistența oferită de Avocat Clientului în legătură cu Serviciile. în cazul în care Avocatul va avea cunoștință despre apariția unui astfel de conflict pe viitor, va informa de îndată Clientul, în vederea clarificării situației, astfel încât acesta să adopte decizia potrivită.

Art. 8 - CLAUZE SPECIALE

 • 8.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către client cu titlu de cheltuieli aferente.

 • 8.2. Raporturile dintre părți nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract și/sau în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

 • 8.3. Față de terți dovada prezentului contract se face prin împuternicire avocațială.

 • 8.4 Clientul autorizează Avocatul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligațiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016.

 • 8.5. Avocatul autorizează Clientul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligațiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016.

 • 8.6. Clientul atestă exactitatea și sinceritatea informațiilor pe care le furnizează avocatului și își exprimă acordul ca demersurile făcute de avocat să fie conform informațiilor pe care le-a furnizat, încheiat la București astăzi, 14.08.2018, în două exemplare.

  POSTU ȘI ASOCIAȚII S.C.A,


  Prin avocat coordonator,


SALUBRIZARE SI DESZĂPEZIRE S3

S.R.L.,


3/3


Prin Președinte C.A.,
ANEXA nr. 1 din data de 14.08.2018 la Contractul cadru de asistență juridică nr. 2005596 din data 14.08.2018

PĂRȚILE CONTRACTANTE-

CALTTATEA

Postu și Asociații SCA - Avocatul

SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 SRL - Clientul

OBIECTUL SERVICIILOR

Realizare audit juridic: imobil - teren în suprafață de 23,7 ha, conform cererii de oferta trimise de Client

TERMEN DE FINALIZARE

LUCRĂRI

o realizare și transmitere listă documente necesare a fi supuse analizei legale: in termen de 5 zile de Ia data comenzii scrise a Clientului

o realizare raport preliminar: in termen de 7 zile de la data comenzii scrise a Clientului (sub condiția punerii la dispoziție a tuturor documentelor necesare)

o realizare raport audit juridic final: 30 de zile de la data finalizării raportului preliminar (sub condiția punerii la dispoziție a tuturor documentelor necesare)

PREȚUL LUCRĂRII

970 euro /hectar la care se adaugă TVA, rezultând un preț total de 22.989 Euro la care se adaugă TVA

MODALITATEA DE PLATĂ

Tranșa 1 - 30% la predarea raportului preliminar (raportat la suprafețele comandate)

Tranșa 2 - 70% la predarea raportului de audit juridic final (raportat la suprafețele comandate)

ALTE OBSERVAȚII

Prezenta anexa face parte integranta din contract.

POSTU ȘI ASOCIAȚII S.C.A,

Prin avocat coordonator,VEGO’

IMMNOAZA<TI VIITCKMR


CONTRACT CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE PROIECTARE

Nr. VPE011S33 din date de 11.10.2018

; ■■•'• •'          ■■■■■. ... ■. ■

 • 1. Părțiăe csmtractente

  • 1.1. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Splaiul Independenței, nr, 291-293, et, 14, birou 1, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13314/2011, Cod de Identificare Fiscală RO 29319742, cont bancar RO02 ROIN 9116 0016 4776 ROOl, deschis la Idea Bank, reprezentată de Manta George - Administrator, în calitate de Proiectant, pe de o parte,

Și

 • 1.2. SD3 - SALUBRITATE ȘK DESZPĂPEZIRE S3 S.R.L, cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, Cod Unic de înregistrare RO 37804020, reprezentată de Nițu Mihai - Președinte C.A., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,

PREAMBUL

Având în vedere:

® Faptul că Beneficiarul, este titular al dreptului de proprietate asupra unor imobile - teren, pe came intenționează să Be urbanizeze în mod optim pentru edificarea de proiecte de investiții;

© Faptul că Proiectantul este o companie specializată în domeniul serviciilor de proiectare și urbanism care deține aptitudinile profesionale, logistică și resurse umane, precum și know-how-ul pentru asigurarea serviciilor de proiectare necesare Beneficiarului,

Părțile au hotărât să încheie prezentul contract de prestări servicii de proiectare, denumit în continuare „.Contractul", în următoarele condiții:

 • 2. Definiții și interpretare

 • 2.1 în prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. Contract- înseamnă prezentul document care cuprinde condițiile contractuale agreate de către Părți cu privire la activitățile asumate, amendamente, modificări, adăugiri, care pot apărea pe parcursul derulării sale;

 • b. Pa/tes/ZM/#-înseamnă Beneficiarul și Proiectantul;

 • c. Prețui Contractului - prețul plătibii Proiectantului de către Beneficiar, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;

 • d. Servicii-activități a căror prestare fac obiect al Contractului, conform Fazelor agreate de părți;

 • e. Tema de proiectare- reprezintă documentul pus la dispoziție de Beneficiar, conținând ansamblul complet al informațiilor pe baza cărora și în concordanță cu care Proiectantul va presta serviciile prevăzute în prezentul Contract;

 • f. Faza - ansamblu activităților grupate într-o succesiune logică și care conduc la atingerea unui obiectiv/realizarea unui livrabil;

 • g. Faza PUD - cumulul activităților și formalităților realizate de Proiectant pentru aprobarea PUD aferent Imobilului, dacă este cazul;

 • h. Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) - reprezintă documentația aferentă Planului Urbanistic General și Zonal, explicând și detaliind conținutul acestor planuri, sub forma de 'prescripții și

Pagina I din 14                                     J BENEFICIAR

A

recomandări, corelate cu condiționările din certificatul de urbanism, în vederea urmăririi și aplicării lor;

j. Faza PUZ- cumulul activităților și formalităților realizate de Proiectant pentru aprobarea PUZ aferent Imobilului;

j. FZsw Urbanistic Zonai (PUZ) - reprezintă documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, a unuia sau mai multor parcele, în corelare cu funcțiunea predominanta impusă prin PUG și caracterul architectural urbanistic al zonei;

k. Studii de fundamentare- studii de specialitate necesare în vederea obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism aferent imobilului teren pentru care se elaborează Planul Urbanistic Zonal sau Planul Urbanistic de Detaliu;

L Evenimente de Forță Majoră - înseamnă evenimente sau împrejurări cu caracter excepțional, pe care Părțile nu le puteau nici prevedea, nici împiedica și care sunt absolut imbatabile și de neînlăturat, ce includ, fără a se limita la: calamități naturale, războaie, revoluții, rebeliuni, insurecții civile, acte de expropriere, acte de naționalizare, explozii nucleare, contaminare radioactivă sau chimică, și alte circumstanțe în afara controlului rezonabil al unei Părți;

m. Terț- înseamnă orice altă persoană fizică, corporație, societate, asociere în participație, sau orice comercianți, autorități publice/judecătorești, comisii, consilii, birouri, cu excepția Părților, precum și a oricărora dintre mandatarii direcți ai acestora;

n. Legislația- înseamnă totalitatea actelor normative cu caracter general sau individual în vigoare, aplicabile pe teritoriul României;

o. Zi- zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod expres altfel; An- 365 de zile.

 • 2.2 în prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 2.3 Titlurile din contract nu vor fi luate în considerare la interpretarea Contractului.

 • 2.4 Documentele care formează acest Contract vor fi considerate ca explicându-se reciproc. Dacă există discrepanțe între aceste documente, prevederile ultimului document convenit vor prevala.

 • 3. Obcectull Contractului

 • 3.1 (1) Proiectantul va asigura pentru Beneficiar servicii de proiectare necesare pentru urbanizarea imobilelor Beneficiarului, constând, după caz, în:

 • 3.1.1. Servicii de proiectare Faza PUD (Pian Urbanistic de Detaliu), după cum urmează:

 • i)  Elaborarea documentațiilor necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism (CU) aferent PUD;

 • ii)  Reprezentarea Beneficiarului in relația cu autoritățile competente in vederea depunerii documentațiilor precizate la punctul (i) și efectuarea oricăror demersuri necesare obținerii CU;

 • iii) Elaborarea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea și avizarea PUD;

 • iv) Depunerea și susținerea documentațiilor menționate la punctul (iii) de mai sus în comisiile de specialitate în vederea avizării și aprobării PUD-ului.

 • 3.1.2. Servicii de proiectare Faza PUZ (Plan Urbanistic Zonal), după cum urmează: Elaborarea documentațiilor necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism (CU) aferent PUZ;

  ii)


Reprezentarea Beneficiarului în relația cu autoritățile competente in vederea depunerii documentațiilor precizate la punctul (i) si efectuarea oricăror demersuri necesare obținerii cu;

pi.

BENEFICIAR

V E G O" =uiT

 • iii) Elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea și avizarea PUZ, inclusiv a tuturor avizelor aferente aprobării PUZ;

 • iv) Depunerea și susținerea documentațiilor menționate la punctul (iii) de mai sus în comisiile de specialitate în vederea avizării și aprobării PUZ-ului prin hotărârea autorității competente.

 • 3,1.3 EBaborare studio de fundamentare pentru PUZ/PUD, constând în elaborarea tuturor studiilor de specialitate necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism aferent PUD/PUZ.

(2) Pentru fiecare situație în care Beneficiarul are nevoie de serviciile Proiectantului va transmite acestuia din urmă o solicitare în acest sens (conform modelului atașat în Anexa 1 - Fișă de comandă - MODEL), în care va detalia datele de identificare ale imobilului, serviciile necesare, termenele de prestare și orice alte elemente relevante pentru prestarea serviciilor. Fiecare comandă acceptată de Proiectant prin semnarea acesteia se va constitui în anexă la prezentul contract. Comenzile Beneficiarului pot fi transmise prin orice modalitate de comunicare care asigură confirmarea primirii, inclusiv prin mijloace electronice (fax/e-mail).

 • 3.2 Serviciile de proiectare menționate la art. 3.1. vor fi startate ia data încasării avansului conform prevederilor agreate în prezentul contract sau prin viitoarele anexe la contract.

 • 3.3 Beneficiarul se obligă să plătească prețul convenit în Contract pentru serviciile asigurate de către Proiectant, în condițiile agreate.

 • 3.4 Finalizarea fiecărui serviciu se va concretiza prin semnarea de către Părți a unui Proces-verbal de recepție a serviciilor respective, conform modelului din Anexa 2 la Contract - Proces verbal de recepție - MODEL.

 • 4. Prețul Contractului și modalitatea de plată

 • 4.1 Prețul plătibil Proiectantului pentru serviciile de proiectare menționate la art. 3.1 se va stabili prin viitoarele anexe la Contract, prin raportare la prețurile unitare agreate în Anexa 3 la prezentul contract (Anexa 3 - Prețuri și Termene Standard).

 • 4.2 Prețui Contractului se va achita în baza facturilor fiscale emise de către Proiectant, în Lei, la cursul de schimb Euro/ Leu stabilit de BNR pentru data facturării.

 • 4.3 Facturile fiscale sunt scadente în termen de 15 zile de la data emiterii lor de către Proiectant, cu excepția facturilor de avans care sunt scadente în termen de 5 zile de la data emiterii.

 • 4.4 Taxele și costurile percepute de autorități/ instituții/ Terți în vederea emiterii oricăror avize, acorduri, certificate, autorizații prevăzute în prezentul Contract nu sunt incluse în Prețul Contractului, Beneficiarul obligându-se să le suporte separat. Proiectantul nu va putea fi ținut răspunzător pentru refuzul sau întârzierile Beneficiarului în ceea ce privește plata oricăror taxe percepute de autoritățile sau terții implicați în prestarea serviciilor.

 • 4.5 în situația în care, Beneficiarul nu mai stăruie în continuarea derulării Contractului și renunță la serviciile ce fac obiectul contractului în mod neîntemeiat, suma achitată cu titlu de avans va fi reținută de Proiectant cu titlu de daune-interese, fără nicio formalitate prealabilă, fără ca această prevedere să aducă atingere altor drepturi și remedii ale Proiectantului prevăzute în prezentul contract.

 • 5. Durata Contractului. Termene de prestare a serviciilor

 • 5.1 Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți și se derulează până la data îndeplinirii integrale a obligațiilor Părților.

 • 5.2 Serviciile de proiectare ce fac obiectul Contractului vor fi realizate de Proiectant și vor fi predate Beneficiarului în format electronic în termenul agreat în viitoarele anexe la contract, cu respectarea termenelor maxime prevăzute în Anexa 3.

 • 5.3 Proiectantul este îndreptățit la prelungirea duratei Contractului în măsura în care prestarea serviciilor este întârziată din cauze neimputabile Proiectantului.

 • 5.4 întârzierile Beneficiarului în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de plată a sumelor scadente față de Proiectant, prelungesc în mod corespunzător termenele de prestare a Serviciilor. în cazul în care Beneficiarul înregistrează întârzieri la plată mai mari de 15 zile calendaristice, Beneficiarul este îndreptățit să suspende prestarea serviciilor fără notificarea Beneficiarului și fără îndeplinirea niciunei formalități prealabile.

 • 6. Obligațiile Proiectantului

 • 6.1 Să presteze serviciile care fac obiectul prezentului Contract, în termenul stabilit, cu respectarea normativelor tehnice și prevederilor legale în vigoare.

 • 6.2 Să execute serviciile prevăzute în Contract, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

 • 6.3 Să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract.

 • 6.4 Să informeze Beneficiarul asupra tuturor împrejurărilor neconforme cu situația avută în vedere la Contractare și să participe la soluționarea problemelor ivite pe parcursul derulării Contractului.

 • 6.5 Proiectantul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

 • 6.6 Să transmită către Beneficiar documentația rezultată în urma prestării serviciilor ce fac obiectul Contractului.

 • 6.7 Proiectantul va presta serviciile cu diligența unui bun profesionist, la termenele și în condițiile stabilite în Contract, cu respectarea strictă a normelor legale incidente.

 • 6.8 Sa transmită rapoarte de activitate periodice Beneficiarului cu stadiul Prestării serviciilor ce fac obiectul Contractului.

 • 6.9 Să respecte normele de etică profesională, care se refera la principiile: integritate și obiectivitate, competență profesională, confidențialitate, precum și reguli de loialitate și non-concurență față de Beneficiar.

 • 7. Obligațiile Beneficiarului

 • 7.1 Să pună la dispoziția Proiectantului tema de proiectare, precum și toate documentele, facilitățile și/ sau informațiile necesare asigurării serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract.

 • 7.2 Să asigure Proiectantului accesul la toate informațiile aflate în posesia sa sau disponibile la terți, legate de obiectul Contractului.

 • 7.3 Documentele și informațiile solicitate de către Proiectant Beneficiarului trebuie să fie furnizate în termenul cerut și să aibă forma și conținutul solicitate de Proiectant. Beneficiarul înțelege să își asume prin Contract toată răspunderea pentru orice eveniment apărut ca urmare a nefurnizării documentelor și a informațiilor, furnizării lor cu întârziere sau în altă formă și/sau având alt conținut decât cel solicitat de Proiectant. Furnizarea documentelor va avea loc prin proces-verbal de predare-primire. în lipsa posibilității întocmirii unui proces-verbal de predare-primire în forma tipărită, din motive tehnice, se va face uz de poșta electronică (e-mail)/fax, cu confirmare de către cealaltă parte.

 • 7.4 Până la primirea tuturor documentelor/informațiilor solicitate, în forma și având conținutul solicitat, Proiectantul are dreptul de a suspenda elaborarea documentației ce face obiectul

Contractului.

 • 7.5 Beneficiarul răspunde pentru autenticitatea documentelor furnizate Proiectantului pe parcursul derulării Contractului.

 • 7.6 Să intervină prompt, la sesizarea Proiectantului, pentru rezolvarea problemelor de competența sa, legate de situațiile neprevăzute ce pot apărea pe parcursul derulării Contractului;

 • 7.7 Să recepționeze documentația aferentă serviciilor prestate, în format fizic sau electronic, astfel cum a fost predată de către Proiectant.

 • 7.8 Să achite contravaloarea serviciilor asigurate de către Proiectant, în cuantumul și la termenele menționate în Contract și anexele acestuia.

 • 7.9 Beneficiarul pune la dispoziția Proiectantului la data semnării contractului o împuternicire generala necesară acestuia în relația cu autoritățile competente, în vederea depunerii/ solicitării/ obținerii documentațiilor pentru aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului Contract, conform modelului prezentat în Anexa 4 la Contract. în situația în care pe parcursul derulării contractului, Proiectantul constată că ii sunt necesare alte împuterniciri punctuale, va face o solicitare în acest sens către Beneficiar, care se obligă să le pună la dispoziție în maxim 2 zile, în forma și conținutul solicitat. Beneficiarul înțelege că încălcarea obligației de a pune la dispoziție împuternicirile va cauza întârzieri sau va conduce la imposibilitatea îndeplinirii serviciilor din cauze neimputabile

 • 8. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 8.1 în cazul în care, din vina sa exclusivă, Proiectantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin Contract, Beneficiarul are dreptul de a percepe cu titlu de penalități o sumă în cuantum de 0,1% din prețul Contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 8.2 în cazul neachitării prețului la expirarea perioadelor convenite, Beneficiarul se obligă să achite Proiectantului penalități de întârziere în cuantum de 0,1% din plata neefectuată, calculate pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 9. Statutul juridic. Drepturi de proprietate intelectuală

 • 9.1 în asigurarea serviciilor pe care le prestează Proiectantul este persoană juridică independentă care are statutul de partener de afaceri al Beneficiarului.

 • 9.2 în momentul efectuării plății serviciilor ce fac obiectul Contractului, Proiectantul cesionează exclusiv Beneficiarului următoarele drepturi de autor cu caracter patrimonial: dreptul de a utiliza și de a reproduce documentația tehnică elaborată de către Proiectant în baza Contractului, precum și de a realiza opere derivate în baza acesteia, în scopul realizării proiectelor de investiție pentru care s-a realizat proiectarea. Cesiunea se realizează pe teritoriul țării și în străinătate, pe durata existenței recunoscută de lege acestor drepturi de autor cu caracter patrimonial. Prețul cesiunii este inclus în prețul Contractului, Proiectantul declarând că nu va mai pretinde nicio altă remunerație suplimentară.

 • 9.3  Proiectantul este singurul în drept să opereze sau să autorizeze modificări ale proiectelor/documentațiilor elaborate de către el în baza Contractului.

 • 9.4 Orice modificare sau abatere față de proiectele/documentațiile predate, care s-a făcut fără avizul scris al Proiectantului, îl scutește pe acesta de orice răspundere în legătură cu modificările și orice consecință a lor.

 • 9.5 Beneficiarul declară că este de acord, fără nicio pretenție, de nicio natură, ca Proiectantul să își facă publică calitatea de autor al proiectelor elaborate, în orice medii, chiar si prin mijloace de comunicare mass media, precum și să prezinte fotografii și schițe ale acestuia în materiale întocmite cu scop de prezentare/ promovare si care sa fie publicate inclusiv pe website-ul propriu al Proiectantului. Pentru publicarea anunțurilor de presă, Proiectantul va solicita în prealabil acordul Beneficiarului. Beneficiarul nu poate refuza exprimarea acordului în mod neîntemeiat.

  VEGO’


  fi4aeu«»Azi-îi

  VBTOiîai.


1@. Subcontractaire și cesiune

 • 10.1 Proiectantul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care îndeplinește Contractul. Proiectantul va fi responsabil pentru acțiunile sau neîndeplinirea obligațiilor oricărui subcontractant, pentru acțiunile sau neîndeplinirea obligațiilor colaboratorilor sau angajaților Proiectantului.

 • 10.2 Proiectantul are dreptul de a transfera total sau parțial drepturile conferite acestuia prin Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Beneficiarului, acesta din urmă declarând în mod expres prin contract că este de acord cu cesiunea contractului de către Proiectant oricărui terț afiliat al Proiectantului sau aflat sub controlul acestuia.

llo Forța majoră

 • 11.1 Părțile nu răspund de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător-totală sau parțială - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de Forța Majoră, așa cum este definită de lege.

 • 11.2 Partea care invocă Forța Majoră este obligată să notifice celeilalte Părți, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 11.3 Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

 • 12. Soiuționarea 8itigiiior

  • 12.1 Toate litigiile se vor soluționa pe cale amiabilă.

  • 12.2 în cazul în care nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, Părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente din București.

 • 13. Comunicări și notificări

  • 13.1 Orice notificare sau comunicare a cărei transmitere este necesară sau prevăzută prin prezentul Contract va fi considerată valabilă și efectivă în cazul în care este dată în scris și predată către următoarele persoane, prin poștă cu confirmare de primire (pre-plătită) sau servicii de curier, fax, e-mail și sub condiția menționării codul de proiect atribuit, în concordanță cu prevederile art. 13.5 de mai jos:

 • a) Dacă este adresată Proiectantului:

 • 1. Pentru probleme ce țin de management

Către: VEGO CONCEPT ENGINEERÎNG S.R.L.

în atenția: domnului Virgil Profeanu - General Manager

Adresa: Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, Sector 6, București

Telefon/Fax: 021.315.03.97/ 021.315.03.98

E-mail: contact@virqilDrofeanu.ro

 • 2. Pentru obținerea documentelor și altor informații uzuale Către: VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Adresa: Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, Sector 6, București

Telefon/Fax: 021.315.03.97/ 021.315.03.98

E-mail: cm@vego.holdinqs


proiectant

Pagina 6 din 14


VEGO'


IMftSîtvZAZĂ-ft

VIITORUL


 • 3. IPenta aspecte finandame

Către: VEGO CONCEPT ENGXNEERING S.RX

în atenția: domnului George Manta - Administrator

Adresa: Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, Sector 6, București

Telefon/Fax: 021.315.03.97/ 021.315.03.98

E-mail: qeorqe.manta@veqo.holdinqs

 • b) Dacă este adresată Beneficiarului:

Către: SOS ~ SÂ8.UB5OTÂTE ȘI DESZPĂPEZIRE S3 S.R.L.

în atenția: domnului Mihai Nițu - Președinte C.A.

Adresa: Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, București

E-mail: salubritate.s3@vahoo.com

 • 13.2 în situația în care comunicarea/notificarea se face pe cale poștală, ea se va transmite cu confirmare de primire și se va considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • 13.3 în situația în care comunicarea/notificarea se transmite prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (fax ori e-mail) ea se va considera primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost transmisă, iar dacă notificarea/comunicarea se transmite după ora 18:00, ea se consideră primită a doua zi lucrătoare după cea în care a fost transmisă.

 • 13.4 Orice modificare a datelor de contact menționate mai sus vor fi aduse la cunoștința contractantului în condițiile prezentului capitol. în caz contrar, vor fi considerate valabile și efective comunicările și notificările transmise la datele de contact din prezentul capitol sau din ultima adresă comunicată, după caz.

 • 13.5 Proiectantul va notifica Beneficiarului în termen de 2 zile de la semnarea Contractului codul de proiect intern atribuit Contractului, Beneficiarul asumându-și obligația de a-l insera în toate comunicările adresate Proiectantului. în cazul in care comunicarea se realizează pe e-mail, Beneficiarul va include codul de proiect in subiectul e-mailul-ului. Pentru clarificare, Părțile convin ca orice solicitare ori comunicare scrisă către Beneficiar/ Proiectant să includă, în titlul mesajului, referința la codul de proiect.

 • 14. încetarea Contractului

  • 14.1 Contractul poate înceta în următoarele condiții:

 • a) Prin îndeplinirea în totalitate de către Părți a obligațiilor contractuale asumate;

 • b) Prin acordul scris al Părților;

 • c) Prin reziliere, ca urmare a neexecutării de către una dintre Părți a obligațiilor contractuale; Rezilierea nu va împiedica partea care o invocă să solicite repararea oricăror prejudicii suferite ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte.

 • 14.2 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor Contract o va notifica celeilalte Părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să își producă efectele.

 • 14.3 încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între Părțile contractante.

 • 15. Clauza de confidențialitate

  • 15.1 Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra condițiilor Contractului, cât și asupra tuturor datelor, informațiilor și documentelor cu care intră în contact sau care li se aduc la cunoștință ca urmare a aducerii la îndeplinire a obligațiilor contractuale, sub rezerva altor derogări din prezentul

IMASKGAZA-p

'nrrotKJL

 • 15,2 Părțile vor păstra secretul asupra datelor, informațiilor și documentelor pe toată durata derulării contractului cât și după data încetării efectelor acestuia. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în derularea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra informațiilor necesare în îndeplinirea contractului.

15-3 Divulgarea informațiilor confidențiale se va putea realiza numai cu acordul scris al celeilalte părți.

Oricare dintre părți va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informații confidențiale, dacă:

 • a) informațiile au fost dezvăluite după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți pentru asemenea dezvăluire;

 • b) a fost obligată în mod legal să dezvăluie informațiile;

 • c) informațiile erau deja publice la data dezvăluirii lor, independent de culpa Părții care a dezvăluit informațiile.

 • 15,5 Partea care încalcă prevederile prezentei clauze va fi obligată să plătească celeilalte părți daune interese, pentru repararea prejudiciului cauzat.

 • 16. IProfcecțja Datelor cm Caracter Personal

  • 16.1 Beneficiarul este de acord ca Proiectantul să poată prelucra datele cu caracter personal furnizate de Beneficiar în scopul executării prezentului Contract. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri: (i) executarea prezentului Contract și (ii) comunicările ulterioare cu privire la evenimente/servicii pe care Proiectantul le organizează/pune la dispoziție, de interes pentru Beneficiar. Proiectantul garantează că deține resursele și capacitatea necesară pentru punerea în aplicare de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea realizată în temeiul prezentului Contract să respecte prevederile Legilor privind Protecția Datelor și să asigure protecția drepturilor persoanelor vizate.

  • 16.2 Ambele Părți sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: o capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

® informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia, ® îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

 • 16.3 Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, iar orice prelucrare suplimentară sau în alt scop va face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

 • 16.4 Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

® vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care / sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;                              :        • 7/

J

o vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;

o se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

® se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

q se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către ane au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

0 se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;

© se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

 • 17. Clauze finale

  • 17.1 Proiectantul autorizează Beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu și implicit de a prelucra datele cu caracter personal în raport cu obligațiile contractuale și ale Regulamentului UE 679/2016.

  • 17.2 în situația în care una dintre dispozițiile Contractului este lovită de nulitate, celelalte dispoziții contractuale vor continua să producă efecte. Părțile vor proceda la înlocuirea clauzei lipsite de efecte juridice cu alta, permisă de lege și care să corespundă scopului economic avut în vedere de clauza devenită nescrisă.

  • 17.3 Prevederile Contractului se completează cu dispozițiile codului civil, precum și cu prevederile cuprinse în eventuale anexe, acte adiționale, care vor fi parte integrantă din acesta.

  • 17.4 Prezentul Contract reprezintă voința Părților și înlătură orice înțelegere verbală a acestora, anterioară încheierii lui.

  • 17.5 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului, prin act adițional.

  • 17.6 Părțile convin că în cazul în care situația o impune, să încheie contracte distincte având ca obiect, fără a se limita la, obținerea autorizației pentru drumurile aferente și demararea procedurilor de intrare în legalitate a locurilor de parcare.

  • 17.7 Reprezentanții semnatari ai Părților declară pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevăzută de legea penală pentru înșelăciunea în convenții, că au calitatea cerută de lege și statut pentru a angaja voința valabilă a societății ce o reprezintă, prin semnarea prezentului document.

Prezentul Contract a fost semnat în 2 (două) exemplare originale, câte 1 (un) exemplar original pentru fiecare parte contractantă, ambele având aceeași valoare juridică.

Proiectant,

Beneficiar,


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. SD3 - SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Administrator

George MantaPagina 9 din 14


BENEFICIAR


VEGO'


iMACitxaxi-yi vwrcatt.


ANEXA 1

FIȘĂ ©IE          NR. [...] DIN DATA DE [...] - MODEL

Părți

3L VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin Administrator - Manta George, în calitate de {Proiectant

2. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, reprezentată prin Președinte C.A. - Niți Mihai, în calitate de Beneficiar

Proiect

Date de imput furnizate de Beneficiar - Descriere Imobil

Descriere Servicii

Termen de prestare & serviciilor

Prețui serviciilor

Modalitate de plata

Alte observații

Proiectant;

Beneficiar,

SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L,

Președinte C.A.VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator

George Manta

Pagina 10 din 14

BENEFICIAR


VEGO'


iMneiKCAzA-ri VIITORUL


Â^EXÂ 2 - Proces verbal de recente - MO£>EL

î ndwiiait mite

 • 1.1. VEG© OTKCgmr                 S.R.L, cu sediul social în Mun. București, Splaiul

Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13314/2011, Cod de Identificare Fiscală RO 29319742, cont bancar RO02 ROIN 9116 0016 4776 ROOl, deschis la Idea Bank, reprezentată de Manta George - Administrator, în calitate ele Proiectant, pe de o parte,

 • 1.2. SOS - SALUBRITATE Șl OSSZPĂPEZIRE S3 S.R.L, cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, Cod Unic de înregistrare RO 37804020, reprezentată de Nițu Mihai - Președinte C.A., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,

în baza Contractului de prestări servicii de proiectare nr. [...] din data de [...], se încheie procesul verbal de recepție, aferent recepționării de către Beneficiar a serviciilor aferente Fișei de comandă nr. [...] din data de [...] din Contract, pentru Proiectul de investiție situat în [...] (adresă locație), după cum urmează:

Prin prezentul înscris, Proiectantul declară că a predat, iar Beneficiarul declară că a primit următoarele:

Prezentul proces verbal de recepție a fost încheiat astăzi, [...], în 2 (două) exemplare originale, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

Proiectant,


Beneficiar,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Administrator


George Manta


Președinte C.A.

Mihai Nițu


VECO


IWMPSAZA'P vnvoauL


ANEXA 3 - IPRETORÎ ȘI TERMENE STANDARD

‘    ’•£/,1 •    ■ *?'•**’ •■* A*»*«*>•»    ,             '/

Servicii de proiectare urbanistică în vederea elaborării documentației și avizării          Ptanuîuî

Urbanistic Zonal (PUZ)

o < 5 ha - 10.008 Euro;

o 5 - 10 ha - 12.000

Euro;

® 10 - 15 ha - 20.000

Euro;

o 15 - 20 ha - 25.000

Euro;

o > 20 ha - 30.000 Euro.

Tranșa M (Avans) - 15% din prețul serviciilor -la data transmiterii comenzii de către Beneficiar;

Tranșa XX - 20% din prețul serviciilor - la data emiterii Avizului de oportunitate de către autoritățile competente;

Tranșa 111 - 20% din prețul serviciilor - la data emiterii Avizului preliminar de către autoritățile competente;

Tranșa IV - 20% din prețul serviciilor - la data emiterii Avizului Arhitectului Șef, potrivit prevederilor legale aplicabile;

Tranșa V - 40% din prețul serviciilor (din care se va storna avansul potrivit Tranșei 1, rezultând un rest de plată de 25% din prețul serviciilor) -la data avizării Planului Urbanistic Zonal de către autoritățile competente, prin afișarea pe site-ul autorității a proiectului de hotărâre.

Servicii de proiectare urbanistică în vederea elaborării documentației și     avizării     Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD)

12.000 Euro, indiferent de suprafața imobilului teren ce face obiectul serviciilor

Tranșa 1 (Avans) - 15% din prețul serviciilor - la data transmiterii comenzii de către Beneficiar;

Tranșa II - 25% din prețui serviciilor - la data emiterii Avizului tehnic de către autoritățile competente;

Tranșa III - 25% din prețul serviciilor - la data emiterii Avizului Arhitectului Șef, potrivit prevederilor legale aplicabile;

Tranșa IV - 50% din prețul serviciilor (din care se va storna avansul potrivit Tranșei 1, rezultând un rest de plată de 35% din prețul serviciilor) - la data avizării Planului Urbanistic de Detaliu de către autoritățile competente, prin afișarea pe site-ul autorității a proiectului de hotărâre.Servicii de proiectare urbanistică în vederea elaborării de Studii de fundamentare pentru PUD/ PUZ


 • - Studiu de obstacolare (WGS)- 700 Euro/locație;

* Studiu geotehnic (realizat exclusiv pentru faza de proiectare PUD/ PUZ) - 1.000 Euro/locație;

 • - Studiu topografic (Ridicare topografică) - 500 Euro/ha;

 • - Studiu de mediu- 2.500 Euro/iocație;

 • - Studiu istoric- 3.000 Euro/ locație;

NOTĂ:

1) Prețul fina! a! serviciilor de elaborare a studiilor de fundamentare se calculează in funcție de studiile necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism.


Tranșa X (Avans) -25% din prețul serviciilor - la data transmiterii comenzii de către Beneficiar;

Tranșa 2 - 100% din prețul serviciilor din care se va stoma avansul potrivit Tranșei 1, rezultând un rest de plată de 75% din prețul serviciilor) - la data predării studiilor de fundamentare.


2) Locație - reprezintă terenul sau mai multe terenuri învecinate.


În cazul în care oricare dintre etapele prevăzute la detalierea tranșelor de plată nu este necesară conform prevederilor legii sau practicilor autorităților competente, valoarea aferentă tranșelor respective se va factura împreună cu tranșa următoare sau cel târziu la data aprobării finale a documentației urbanistice (PUZ/PUD).


Termenele standard pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului sunt:


"“•iW

.................--:—-------"

Avizare Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

între 12 și 18 iuni de la data transmiterii comenzii de către Beneficiar, în funcție de complexitate

Avizare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

între 9 și 12 luni de la data transmiterii comenzii de către Beneficiar, în funcție de complexitate

Predare Studii de fundamentare

între 30 și 45 zile de la data transmiterii comenzii de către Beneficiar, în funcție de complexitate și numărul studiilor


Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGÎNEERING S.R.L.

Administrator


Beneficiar,

SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Președinte C.A.


George MantaPagiiw 13 din 14


ANE» 4

Subscrisa, S85>3 - SALUBRITATE Șî DESZPĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, Cod Unic de înregistrare RO 37804020, reprezentată de Nițu Mihai - Președinte C.A., prin prezenta:

ÎMPUTERNICEȘTE

pe VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L, cu sediul social în Mun. București, Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13314/2011, Cod de Identificare Fiscală RO 29319742, cont bancar RO02 ROIN 9116 0016 4776 RO01, deschis la Idea Bank, reprezentată de domnul Manta George - Administrator, în calitate de Proiectant, să ne reprezinte în relația cu organismele și autoritățile competente, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru depunerea documentațiilor și ridicarea avizelor/autorizațiilor de specialitate pentru obiectivul situat în [...] (adresă locație).

în îndeplinirea prezentei, persoana împuternicită se va prezenta în fața organelor competente, va depune orice acte solicitate, va completa și va depune cereri, va da declarații, va plăti taxe, va ridica avize, acorduri, adrese, autorizații de construire emise pentru obiectivul amintit anterior, va întreprinde orice fel de acțiune necesară în scopul îndeplinirii prezentei, chiar dacă nu este menționată expres, semnând în numele subscrisei oriunde va fi nevoie, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

SD3 - SALUBRITATE ȘX DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Reprezentată prin Președinte C.A.

Mihai Nițu

Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator

George Manta


Beneficiar/

SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Președinte C.A.

Mihai Nițu


Pagina 14 din 14

BENEFICIARVEGO


imaouokazA-ti

V.ÎTORVI


Nr. de înregistrare: VPE011834/11.10.2018


FIȘA DE COMANDĂ NR. 1 DEN DATA DE 11.10.2018

LA CONTRACTUL CADRU NR. VPE011833 ©Bl DATA DE 11.10.2OW1. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin Administrator - Manta George, în calitate de Proiectant


Proiect


2. SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE $3 S.R.L., reprezentată prin Președinte C.A. - Niți Mihai, în calitate de Beneficiar              _  __

IPUZ TERENURI GLINA, JUD.TlFOV


1. Imobil teren situat în sat Cățelu, comuna Glina, jud. Ilfov, NC 2254, CF 2437, tarla 8/1, parcela 5, în suprafață de 6»700,0Q mp, proprietar - Ene Constantin;


2. Imobil teren situat în sat Cățelu, comuna Glina, str. Libertății, nr. 112, jud. Ilfov, tarla 8/1, parcela 2, în suprafață de 5.000,00 mp, proprietar - Zamfir Ion;


3. Imobil teren situat în sat Cățelu, comuna Glina, str. Libertății, nr. 112, jud. Ilfov, tarla 8/1, parcela 2, în suprafață de 4.700,00 mp, proprietar - Călugărescu Florin;


4. Imobil teren situat în sat Cățelu, comuna Glina, jud. Ilfov, tarla 8/1, parcela 1, în suprafață de 6.700,00 mp, proprietar - Mazilu Victorița;


Date de inpyt furnizate de Beneficiar - Descriere Imobil


5. Imobil teren situat în sat Cățelu, comuna Glina, jud. Ilfov, NC 2252, CF 2436, tarla 8/1, parcela 5, în suprafață de 7.000,00 mp, proprietar - Drăgușin Ecaterina;


6. Imobil teren situat în sat Cățelu, comuna Glina, jud. Ilfov, tarla 8/1, parcela 5, în suprafață de 8.200,00 mp, proprietar -Tutu Nicolae;


7. Imobil teren situat în sat Cățelu, comuna Glina, jud. Ilfov, tarla 8/1, parcela 5, în suprafață de 4.400,00 mp, proprietar - Călugărescu Florin;


8. Imobil teren situat în sat Cățelu, comuna Glina, jud. Ilfov, NC 2249, CF 2438, tarla 8/1, parcela 5, în suprafață de 8.000,00 mp, proprietar - Ene Anica;9. Imobil teren situat în sat Cățelu, comuna Glina^ud. Ilfov, NC 2251, CF 2251, tarla 8/1, parcela 4, în suprafață de 2.500,00 mp, proprietar - Ene Constantin Marin;        ..


Pagina 1 din 3 • - Studiu de precoordonare rețele edilitare - 4.540 la care se adaugă TVA-,

 • - Studiu de mediu - 2.500 Euro la care se adaugă TVA.

TOTAL - 24.040 Euro ia care se adaugă TVA, din care 12.000 Euro la care se adaugă TVA pentru servicii de proiectare faza PUZ și 12.040 Euro la care se adaugă TVA pentru servicii de elaborare studii de fundamentare.

Modalitate de piață

 • - Tranșa 1 (Avans) - suma de 4.750 Euro Ba care se adaugă TVA la data semnării prezentului înscris;

 • - Tranșa 2 - suma de 12.040 Euro la care se adaugă TVA, din care se stornează parțial avansul încasat conform Tranșei 1 pentru serviciile de elaborare studii de fundamentare, rezultând un rest de plată de 9,090 Euro Ea care se adaugă TVA;

 • - Tranșa 3 - suma de 2,4130 Euro ia care se adaugă TVA

 • - la data emiterii Avizului de oportunitate de către autoritățile competente;

 • - Tranșa 4 - suma de 2.400 Euro Ba care se adaugă TVA

 • - la data emiterii Avizului preliminar de către autoritățile competente;

 • - Tranșa 5 - suma de 2.400 Euro la care se adaugă TVA

 • - la data emiterii Avizului Arhitectului Șef, potrivit prevederilor legale aplicabile;

 • - Tranșa 6 - suma de 4.800 Euro la care se adaugă TVA, din care se stornează parțial avansul încasat conform Tranșei 1 pentru serviciile de proiectare faza PUZ, rzultând un rest de plată de 3.000 Euro ia care se adaugă TVA.

Alte observații

1. în cazul în care oricare dintre etapele prevăzute la detalierea tranșelor de plată nu este necesară conform prevederilor legii sau practicilor autorităților competente, valoarea aferentă tranșelor respective se va factura împreună cu tranșa următoare sau cel târziu la data aprobării finale a documentației urbanistice - Plan Urbanistic Zonal.

Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator
Beneficiar,

SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

Președinte C.A. ;

Mihai Nfțir '

ty:.'-■:%

Pagina 3 din 3


/      • ?U;//

Subscrisa, SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZPĂPEZIRE §3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 154-158, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, Cod Unic de înregistrare RO 37804020, reprezentată de Nițu Mihai - Președinte C.A., prin prezenta:

ÎMPUTERNICEȘTE

pe VEGO CONCEPT ENGINEERIfMG S.R.L., cu sediul social în Mun. 8ucurești, Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13314/2011, Cod de Identificare Fiscală RO 29319742, cont bancar RO02 ROIN 9116 0016 4776 RO01, deschis la Idea Bank, reprezentată de domnul Manta George - Administrator, în calitate de Proiectant, să ne reprezinte în relația cu organismele și autoritățile competente, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru depunerea documentațiilor și ridicarea avizelor/autorizațiilor de specialitate pentru obiectivul situat în comuna Glina, jud. Ilfov.

în îndeplinirea prezentei, persoana împuternicită se va prezenta în fața organelor competente, va depune orice acte solicitate, va completa și va depune cereri, va da declarații, va plăti taxe, va ridica avize, acorduri, adrese, autorizații de construire emise pentru obiectivul amintit anterior, va întreprinde orice fel de acțiune necesară în scopul îndeplinirii prezentei, chiar dacă nu este menționată expres, semnând în numele subscrisei oriunde va fi nevoie, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.

SD3 - SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L Reprezentată prin Președinte C.A.

Către :     SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

a. I.£0C. .

£4 }c

De la:     ALEX GEOCAD SRL

Subiect:    STUDIU TOPOGRAFIC

Oferta

Conform cererii dumneavoastră de oferta pentru realizarea planului topografic pentru realizarae planului urbanistic zonal pt imobilul din comuna Glina, va trimitem mai jos condițiile de realizare a lucrărilor solicitate :

Timp de execuție 3-4zile.

Prețul este de 580Euro/Ha+TVA

Termen de plata 5 zile.

Data:24.10.2018                          Director:

ing. Pelcea Alexandru Florin


*      wt.* ț*^#


y.; ■'•ftw, -.    4$ ^MC

?/ '' '               MVW*

:J. . ,,„,vW      .........


9;,:^

.


.AV 'd^Kj^S^RW^*

. .. ,.,, *, a<.w«xw^ . ". ■ . ’Sf'SES


WP

O

s««#yțO

'^. 'fi

■■* v^ș^W< ' • ' *-

f :,, ^LComisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării unui teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, jud. Ilfov și încheierea unui contract de novație cu societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de .............................. a analizat proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării unui teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, jud. Ilfov și încheierea unui contract de novație cu societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilorCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3


RAPORT


/.hm . .Mau iăA&i/r#-. l(uwC mp?

/MeleJÎ-Viec>


referitor la proiectul Je hotărâre privind . n...... _............

Ti

(KM&oĂe âu SJ)            Tfe

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a analizat proiectul de

hotărâre privind ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA /

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN
VOINEA INOCENȚIU-IOAN