Proces verbal din 27.09.2018

PV al sedintei ordinare din 27.09.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Nr. 203569/01.10.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 27.09.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 196131/CP/21.09.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar - Elena Petrescu și domnul Secretar al Sectorului 3 - Marius Mihăiță.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 29 consilieri locali din numărul total de 31.

Au lipsit domnii consilieri: Galbenu Mircea Mihai și Ene Stelian Bogdan.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iu liana

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința ordinară din data de 27.09.2018. în sală sunt prezenți 29 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Da, domnule consilier.

Dl. Consilier Corneanu Antonio Ciprian

Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați colegi. Propun 2 suplimentări a ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local a Sectorului 3 din data de 27,09.2018. Prima suplimentare conține următoarele proiecte:

 • 1) Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare.

 • 2) Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului de lucrări având ca obiect „Realizarea de lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, pentru clădirile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 ”,

 • 3) Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice^^^^ca

autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”.

 • 4) Proiect de hotărâre privind atribuirea acordului cadru ce are ca obiect ”Furnizare beton asfaltic si emulsie bitumioasă”.

 • 5) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018.

 • 6) Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

 • 7) Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL.

 • 8) Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziției unei stații de asfalt Benninghoven BA4000.

 • 9) Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 ~ Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

 • 10) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

 • 11)  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție de cârduri pentru carburant.

Și ultimul punct de pe cea de-a doua suplimentare:

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”.

Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc, domnule consilier. D-le consilier Mălureanu!

Dl. consilier Mălureanu Liviu

în afară de faptul că primim suplimentarea târziu și ne-am exprimat poziția pe partea asta, mai nou nu vin nici persoanele care ar trebui să ne prezinte proiectele, și avem cazul proiectului de la Parcul Panteiimon, unde nu a venim absolut nimeni la comisie, măcar să ne spună unde se face acea amenajare. Mi se pare, totuși, o lipsă de respect față de noi, consilierii care venim aici să facem treabă și din aparatul de specialitate nu vine nimeni să ne dea un minim de informație.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Bună ziua tuturor. Aveți dreptate, e o direcție nou înființată acum, să înțeleg că e pe drum, dacă nu a ajuns deja. Da, e în neregulă. îmi cer scuze pentru doamna director și sper să nu se mai întâmple niciodată treaba asta, cu nimeni.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Dacă ați deschis subiectul ăsta, d-na președinte și d-na președinte a Comisiei Juridice, puteți să spuneți că nici ieri, o oră, nu au venit directorii la ședința comisiei noastre. Deci nu e un caz singular.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Ieri, ce directori, ce comisii ați avut ieri? O să am o discuție cu dânșii. Deci, de la Comisia Juridică nu a venit ieri! Haideți ca să ne înțelegem! Nu trebuie, neapărat, să participe directorul. Depinde de nivelul de importanță al fiecărui proiect dar e obligatoriu să vină cineva din direcție, să susțină proiectul în comisie. Asta e o chestiune obligatorie. D-le City Manager, să înțeleg că a fost o sincopă în sensul că ieri nu au venit directorii dar au fost reprezentate direcțiile?

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Nu au fost reprezentate direcțiile cu excepția d-lui director de la Taxe și Impozite, am impresia că a fost, a mai fost Alex Coșocariu, de la societatea iui și cam atât.

Dna Președinte de ședință ~ Văduva Iuliana

De ia Poliția Locală a mai fost și d-na director de la Asistență Socială.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Deci, noi știți bine că am stat o oră și ați spus că nu ținem ședința că nu avem

directorii.


Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Unii dintre ei au fost la Comisia nr. 1 după care au venit la noi.

DI. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Mă rog, când spun directorii spun reprezentanții direcțiilor.

D1. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Deci, hai să ne asigurăm că așa ceva nu se mai întâmplă! Haideți să ne respectăm unii pe alții! Obligatoriu, când o direcție are punct pe ordinea de zi și se ia în discuție, în comisie, trebuie să aibă un reprezentant, obligatoriu, în comisie.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 6 abțineri, un consilier care nu a votat suplimentarea a trecut. Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 4 abțineri, un consilier care nu a votat ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, “Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 14.09.2018". votati, vă rog!

Cu 29 voturi pentru procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RlIpi()imț=Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 9 voturi pentru, 1 împotrivă, 17 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective RHpiopus= S+P+3-4Er pe un teren situat în Drumul Gura Siriului nr.14, lot 1, Sector 3". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, "Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea

organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare '. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 14/26.02.2009 referitoare la „Programul anual de acțiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe ~ condominii din Sectorul 3”, cu modificările și completările ulterioare. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind acordarea a trei înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind colectarea selectivă a deșeurilor în unitățile de învățământpreuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București. - Inițiator dl. Mălureanu Liviu- consilier local. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, va rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 împotrivă proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asociația „Țara Tinerilor Uniți” pentru asigurarea funcționării în bune condiții a entității cu rol consultativ denumită „Consiliul Local al Tinerilor Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. D-le consilier Mălureanu!

DL consilier Mălureanu Liviu

Vreau doar să adaug două cuvinte. în vară s-a derulat un proiect care am înțeles că e în legătură cu acest proiect. Niște tineri au fost selecționați în urma acelui proiect de participare a tinerilor la partea asta de implicare civică, cum funcționează o primărie, consiliu, și chiar mă bucur că o parte dintre ei s-au hotărât să meargă mai departe și să se implice, să vină cu sugestii către consiliu și sperăm să vină și cu sugestii bune, să le putem aproba. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în Sectorul 3 a unui eveniment destinat sărbătoririi cuplurilor domiciliate

în Sectorul 3 care au împlinit 50 de ani de căsătorie”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm JL      9                                                                                f                             f           O

Residențial S3 SRL privind împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului cu societatea EJOT ROMANIA SRL pentru furnizarea de materiale și produse specifice activității zilnice din șantierul „Hala Laminor”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri, un consilier care nu a. votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. D-le consilier Petrescu!

DL consilier Petrescu Cristian

Bună ziua. Mulțumesc. Avem 4 puncte pe ordinea de zi, azi, în care dăm mandat pentru mandat. Chiar nu putem să găsim o cale mai normală? îl împuternicim pe un președinte, îi dăm mandat că să îi dea mandat celuilalt președinte. Hai să îi luăm atribuțiile atunci primului președinte dacă tot îl împuternicim să împuternicească!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da, d-le consilier, aveți dreptate. Nu-și asumă și vor să aibă acoperirea consiliului. De aceea, dacă vă amintiți, în ședința de săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, sau acum două săptămâni, am avut o discuție referitoare la AGA, în care să le punem AGA în fiecare societate astfel încât să nu mai avem toate punctele astea pe ordinea de zi și cunoscând faptul că președinții au dificultăți să-și asume, cel puțin unii. Ca unii sunt mai puțin fricoși decât alții, ca să nu zic altfel.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Eu nu am fost la ședința trecută dar din câte îmi amintesc din ordinea de zi s-a stabilit mărirea salariului, după cum ați argumentat că ar merita președintele de la

Algorithm Construcții. Nu s-a votat? A, atunci mă gândeam că de asta, cei de la Residential, având salariul mai mic, cum să dea singur de la el mandat unui care are salariul mai mare. încă nu s-a ajuns acolo, vom ajunge și acolo, probabil.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. Votați, vă rog, punctul 11, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea prelungirii contractului pentru furnizarea de materiale, produse și echipamente”.

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind acordarea a unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 39/29.01.2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 6 abțineri, 4 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13, “Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 al HCLS3 nr. 586/27.11.2017”. D-na consilier Păunică!

D-na consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, d-na președinte. Am de făcut un amendament și anume: suma de 8.000 roni să fie modificată în 12.000 roni.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-na consilier. Vă supun spre aprobare amendamentul d-nei consilier Păunică. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri, 3 consilieri care nu au votat amendamentul d-nei consilier a fost aprobat. D-le consilier Petrescu!

DL consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc. înțeleg că e un consens că dl președinte CA Coșocariu are un aport extraordinar, și foarte bine face, drept pentru care merită să aibă o indemnizație mai mare decât ceilalți președinți de CA-uri, nu că aș fi de acord cu asta, că mi se pare corect ca toți să aibă aceeași indemnizație dar, în fine, din moment ce există consensul ăsta e bine că e întrunit. în schimb, odată cu creșterea indemnizației președintelui CA vor crește și indemnizațiile membriilor de CA, unde nu cred că și ei au vreun merit deosebit față de

președintele CA. Deci am putea să schimbăm câte ceva și la un alt articol al hotărârii, ori să scădem cei 15% aferent cât să rămână aceeași sumă ori să o plafonăm la suma actuală ori să fie pe lună, indemnizația, și nu pe ședință, în cazul în care se fac mai multe ședință pe lună și atunci se ajunge la o altă indemnizație. Ideea e ca ceilalți membrii să rămână la aceeași indemnizație.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Faceți un amendament!

D1. consilier Petrescu Cristian

N-am hotărârea în față că ați ascuns-o așa...

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul d-nei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Referitor la punctul anterior. Eu nu am fost niciodată comunist și nu o să fiu niciodată comunist. Aia cu toată lumea la fel nu o încurajez foarte tare dar mi-aș dori și v-o spun cît se poate de serios, de direct și de cât de sincer pot eu că mi-aș dori să-i avem pe cât mai mulți dintre dânșii în această situație. Adică să merite indemnizații crescute și vă relansez această provocare, haideți să lucrăm la un regulament conform căruia să stabilim indemnizația pe niște parametri. Deci, repet, aștept din partea d-voastră să veniți cu propuneri referitor la un regulament, niște criterii, ceva conform căruia să stabilim indemnizația. Pentru că v-o spun direct și deschis avem mari probleme pe societăți din cauza faptului că piața forței de muncă a luat-o razna. Astăzi stăteam de vorbă cu un om pe care încercam să-l conving să vină împreună cu mai mulți oameni să se angajeze la noi și mi-am dat seama că noi suntem defazați cu salariile, cu veniturile. Piața a luat-o razna. Am sunat, nu puțini, pe care îi cunosc de când făceam management privat, cei care mai sunt în țară, e adevărat, foarte puțini, dintre meseriașii cu care lucram la vremea respectivă, acum mai bine de 10 ani, m-am întâlnit cu vreo 2 dintre dânșii. Ce mi-au spus? Prețurile cu care lucrează. Este incredibil, ca de exemplu 25 lei/oră, 25 lei/oră net că ajung la niște salarii dacă muncește 10 ore pe zi și mai muncesc și sâmbetele, depășesc salariile directorilor noștri sau ajung pe acolo. Astea sunt salariile la ora asta în piață, cel puțin pe zona de construcții, vă repet, lucrurile au luat-o razna.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Petrescu.

DL consilier Petrescu Cristian

Eu sunt de acord și oricând pot să fac parte dintr-o astfel de comisie, am făcut niște parametrii de performanță adică ei ar putea fi primul lucru de la care am putea pomi. Voiam să spun că dacă tot am deschis cutia Pandorei să ne mai uităm și la alți directori, în măsura în care au profit și se dovedește că activitatea e perfomantă, văd că nu ne cramponăm de cei 8.000, putem să aplicăm același principiu.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Vă propun luni după-amiază, oricum avem întâlnire cu toate societățile, toți consilierii care doresc să participe la acea întâlnire, o să vă comunicăm ulterior, că datele încă nu le-am stabilit, dar cei care doriți să participați vă rog să ne aduceți la cunoștință acest aspect, ca să vă anunțăm.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății Internet si Tehnologie S3 SRL.Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu

Aici am avut o discuție, în comisie și mulțumesc doamnei administrator că a venit și ne-a pus la dispoziție informațiile, însă veștile nu sunt bune din păcate. La opt luni societatea are undeva la jumătate de million de lei pierdere, cei drept o parte cam jumătate vine din remunerația dată CA-ului și eu îmi exprim îndoieli că putem realiza ceea ce este prins în această hotărâre, unde avem profit, dacă nu mă înșel. Eu mi-am exprimat punctul de vedere și în comisie, mi se pare o proiecție nerealistă. Doamna director a spus că va face profit. Acesta este punctul meu de vedere, mi-1 spun public și în cadrul ședinței. Mulțumesc frumos!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. Doamna președinte.

D-na Arghir Cristina - președinte Consiliul de Administrație -Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Noi nu am umblat pe tot ce înseamnă venituri, am diminuat puțin cheltuielile. Așa cum am discutat și pe indicatori, dacă lucrurile merg în aceiași direcție, până la sfârșitul anului este realizabil să trecem pe profit. Costurile cu CA-ul nu le-am stabilit noi ca societate, le-am stabilit aici de comun acord. Domnul Liviu știe că am discutat puțin pe comisii, s-a semnat contractul cu Primăria de abia în luna august, toate veniturile care au

fost realizate până acum, au fost realizate pe contracte primite de noi pe licitații publice și nu pe alte criterii. Noi zicem că stăm bine, nu stăm rău! Am început să ne mișcăm și pe contractul cu Primăria. Până la sfârșitul anului este realist să trecem pe profit.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim! Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aveți dreptate. E o realitate! Consiliile de Administrație, așa cum sunt prevăzute ele, în situația în care la început nu există activitate pe societate, ea se duce pe minus, clar! Cât ai venituri? Zero! Că am înființat-o luna trecută! Cât ai cheltuială? Păi, aia cu Consiliul de Administrație! De aceea cred că trebuie să ne uităm cu foarte mare grijă și asta nu este prima data când discutăm subiectul ăsta, să vedem unde se poate suporta cheltuiala cu Consiliul de Administrație și unde nu se poate, trebuie văzut.

Deja la Salubritate de luni bune nu se plătește nimeni cu nimic. Am avut o discuție ieri, dacă nu mă înșel cu Administrație Străzi, pentru că erau supărări cei din Consiliu de Administrație pentru că președintele nu i-a convocat luna trecută deloc. Pe cale de consecință nu au avut costuri. Noi trebuie să fim cu mare grijă la chestiunea asta, pentru că, da, dacă există profit, dacă există activitate care generează, plus valoare și ai de unde, bine! Dacă nu ai de unde, eu zic că trebuie să ne uităm cu foarte mare grijă pe chestiunea asta și haideți să cuantificăm bine care este contribuția fiecăruia, cei care muncesc șă fie plătiți, cei care nu muncesc haideți să ne mai gândim de două ori!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotriva, 6 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”. Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Păunică.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Propun ca președinte de ședință, pe doamna consilier Văduva Iuliana. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Alte propuneri. Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea

M /jr^' U

organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare si Funcționare”. Propuneri, obiecțiuni? Da, domna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Reluăm discuțiile cu Serviciul de Salubritate pe Sectorul 3, care are multe lacune, încă pare făcut de începători, să zicem așa, pentru că încă sunt zone în care nu se trece cu

A                                                         A

zilele. începători! Ar trebui să fim competenți! începători nu-i așa, trebuie cu competență, dacă vrem să asigurăm un Serviciu de Salubritate, pentru cetățenii Sectorului 3. S-au investit, capitalul social pe societatea de Slaubritate, acum se crește iară, avem aproape 200 de milioane lei la societate. Când s-a înființat Direcția de Salubritate am avut în jur de 300 de oameni în organigramă, acum iar mai mult! Nu s-a știut de nevoile pentru prestarea unui serviciu cum trebuie? De ce se modifică iar organigrama? încă 200 de persoane! Este totul din bani publici! Aș vrea niște explicații și niște lămuriri de la serviciul de specialitate, pentru modul cum se desfășoară salubritatea în sector acum și de ce nu s-a prevăzut de la început toată situația asta? Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumesc doamna consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Când stai pe margine și nu faci nimic e ușor să critici, este atât de la îndemână! Nu vreți d-voastră să vă implicați și să ne arătați cum se face mai bine? Ați zis că serviciul nostru de Salubritate, așa v-ați exprimat, lucrează ca niște înepători. Da, aveți dreptate! Sunt niște începători! Am avut mai multe discuții cu niște directori care au mai gestionat astfel de activități și care mi-au cerut salarii de peste 5000 mii de euro, pe care nu mi-am permis, ca să fie treaba clară! în domeniul acesta este destul de complicat, ce vreți să vă spun că am început Serviciul de Salubritate acum 10 zile, cu organigrama la 1/3?! Că aveam practic vreo 30 de oameni servanți, adică oamenii care să tragă de pubele să -le pună în gunoieră! Că ne-am descurcat, numai noi știm cât de greu, ca să scoatem din Sectorul 3 peste 500 de tone, de gunoi, lăsate de ROS AL înainte să-și finalizeze contractul, adică în perioada în care trebuia ei să-1 ducă la groapă! Că ne-au răsturnat pubele de gunoi și noi a trebuit să încărcăm gunoiul la lopată, cu ăia 30 de oameni! Veniți aici să ne criticați, normal! întrebarea mea este: ce ați fătul d-voastră, ca să ajutați în sensul acesta? Ați luat măcar un muc de țigară de pe jos, ca să ajutați acest demers? Nu este ca și când, e o chestiune pe care am vrut-o eu! Este o hotărâre de instanță pe care noi nu am vrut decât să o aducem la îndeplinire. A și că să nu aducem niște, societăți comerciale pe aici, da, este opțiunea mea! Pentru că vreau să avem salubritate la cel mai înalt nivel, cu cel mai redus cost! Și chiar dacă avem dificultăți acum, nu este ușor să faci o echipă de felul acesta. Da, nu este ușor deloc. După prima zi de muncă, jumătate din cei

cheile, șoferi, și au plecat. Vă interesează pe d-voastră? Pe d-voastră va interesează doar să umblați prin oraș și să vedeți cine mai este nemulțumit și să le spuneți că vezi doamne...politică, că asta știți să faceți toată ziua! Noi mai știm să mai și muncim! Asta este diferența dintre noi! Și da, chiar dacă avem sincope, ce să vă zic, că le-ați amestecat capitalul social cu organigrama? Că avem capitalul social de nu știu cât și că acum îl mărim! Noi vorbim de organigramă, crește numărul de persoane. Dacă d-voastră persoanele, organigrama echivalentă cu capitalul social, confundați puțin marfa cu ambalajul! Dacă vorbim de costuri, pot sa vă spun că din previzionarea noastră, costul salubrității în Sectorul 3 va scădea la jumătate față de ce era înainte cu societatea privată. Și să vă mai spun că aveam mari probleme și înainte cu societatea privată. Vreau să vă arăt câte reclamații și sesizări avem la primărie din cauza societății private, pe care evident și cerea bani mulți.

Avem într-adevăr niște dificultăți, încercăm să creștem numărul de persoane mai ales în zona de mecanizare, pentru că spuneți de ce nu ați prevăzut înainte? Păi de aceea! Tocmai că aici nu avem experiență, asta, da, ați nimerit-o perfect! Nu avem experiență, nu ne-am putut permite să angajăm o persoană cu experință la nivel de top management, că nu ne-am putut permite, nu dăm noi salariile pe care ni le cer! Asta e! Dar dacă d-voastră în inteligența d-voastră, puteți să ne recomandați pe cineva, vă suntem profund recunoscători. Vrem să ne punem pe echipamente, să avem trei schimburi și o să vedeți, dacă analizați cu grijă organigrama, o să vedeți că asigurăm trei schimburi, pe tot ce înseamnă partea de măturători stradale și de asemenea, cred că este normal ca partea de salubritate, inclusiv spațiile verzi să fie gestionate de Direcția de Salubritate. Deja astăzi angajații ADP sunt în echipă cu cei de la salubritate, iar eu îi văd în viitor ca acest serviciu să fie asigurat în integralitate de către direcția noastră de salubritate și ADP să nu se mai ocupe decât de partea de spații verzi, nu șî partea de curățenie din parcuri și spații verzi. Tot ce înseamnă salubritate să fie în direcția noastră de salubritate, așa cum consider că este normal. Deci din cele două zone a venit creșterea ca să știm despre ce vorbim, este un plus în Direcția de Salubritate, o să fie un minus în viitor, în societatea ADP. Deci nu facem risipă de cadre, risipă de forță de muncă, ba dimpotrivă, suntem o unitate adninistrativă cât se poate de responsabilă.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar. Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana lulia

Un singur comentariu. De hotărârea judecătorească se știa din 2017, nu de acum!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim doamna consilier. Domnule Primar.


DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Așa cum mă știți bine cu toții? sunt o persoană cât se poate de elegantă. Dar d-voastră, doamnă consilier vorbiți prostii! Vorbiți prostii! Hotărârea judecătorească este din 14 iunie 2018. Dacă d-voastră ne produceți hotărârea aceea din 2017, nu aveți decât! Noi vă spunem fix hotărârea care a fost în 2018, în iunie.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar. Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Când a fost delegată către Salubritate și Dezăpezire, serviciul de Salubritate? Nu în 2017?

Dna Cârstea Roxana - Director Executiv Direcția Jiridică

Pe 14 august 2018.

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Eu zic să ne mai uităm o data pe proiectele de hotărâre. Nu către Direcția de Salubritate, ci către Societatea de Salubritate și Dezăpezire. Aceeași motivație ni s-a dat și atunci.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Doamna consilier, de la d-voastră deja nu mai am așteptări, din moment ce confundați organigrama cu aportul la capitalul social, e greu să faceți diferență între, eu știu ce gândiți d-voastră și o realitate! Serviciul de Salubritate a fost atribuit către direcția noastră de salubritate pe 14 august 2018! Dacă aveți un pix și o hârtie notați-vă, că vă producem și document în acest sens vă spun la microfon. Haideți că ducem mult prea jos această discuție! Nu știți exact despre ce vorbiți, vă asigur de asta!

Dna Cârstea Roxana - Director Executiv Direcția Jiridică

.....deci, a fost aprobat în consiliu potrivit căruia se făcea o atribuire directă către societate, pentru că ne dădea posibilitate legea. Ulterior, s-a aprobat darea în administrarea serviciului tot printr-un soi de atribuire directă către Direcția de Salubriate. Prin hotărârea, prin care s-a aprobat darea în administrare, s-a făcut și modificarea în ceea ce privește susținerea doamnei consilier, în sensul că nu societatea va mai gestiona Serviciul de Salubritate, ci Direcția de Salubritate. Deci a fost o modificare a actului administrativ în sine. Despre aceasta este vorba!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domna director. Alte obiecțiuni? Da domnule consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Din punctul meu de vedere se putea evita cu ușurință această situație, dacă eram puțini mai consegvenți, ăsta e punctul meu de vedere. Dacă am început cu societatea, mergeam cu societatea, între timp ne-am răzgândit și asta este situația de fapt. Acum suntem încă, cel puțin mie cetățenii îmi semnalează în continuare probleme cu ridicatul gunoiului și am dat și eu mai departe către aparatul primărie. Insă am două întrebări: care este acum capacitatea acestui aparat? Mai exact, câți oameni efectiv sunt în momentul de față în teren și se ocupă de partea de salubritate? Și a doua întrebare a circulat în spațiul public o notă prin care se agrease împreună cu ROSAL, ca pentru o perioadă de o săptămână sau două, să se facă în paralel curățenia, de către primărie și societatea ROSAL. Dacă într-adevăr acea notă este reală și dacă da, de ce nu s-a respectat? Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Noi suntem consegvenți domnule. Dacă d-voastră faceți o diferență între societatea primăriei sau direcția primăriei, ok! Este o chestie diferită. Din punctul meu de vedere e tot primăria și este mult mai bună varianta asta, decât aia cu societatea primăriei. Să fie angajați! primăriei cei care fac salubritate în Sectorul 3. Așa ca la noi, la New York, la Washington, la Chicago, Los Angeles, la noi așa se face, Ottawa, Montreal și dacă vreți vă mai spun, tot ce înseamnă America de Nord. Angajații primăriei fac curat în oraș. Plecați cu societățile private care nu știu decât să ceară bani și atât! Oriunde ori vrea ei, nu în Sectorul 3! Dacă d-voastră cu ăștia vreți, e opțiunea d-voastră! Vă respect opțiunea, evident, că aveți dreptul la ele, dar îmi mențin părerea că cea mai bună soluție este aceasta! Este adevărat că a existat o minută, pentru că așa cum ați spus și cu asta este singurul adevăr pe care l-ați enunțat și este adevărat. Sunt fără experiență, au semnat o minută la Primăria Generală și prost făcută, de care eu nu am știut și pentru asta și-au luat ei reproșurile cuvenite. Este greu să mergi în paralel. Cum cuantifici ce am făcut noi, de ce au făcut ei? Pentru că ei sunt remunerați pentru asta, stai să vezi că două străzi le-am făcut noi, cu toate astea, noi am scos mașinile de probă ca să ne trăinuim personalul, toată săptămâna aia, între 7-14, dacă nu mă înșel! La partea de gunoi menajer, am avut dificultăți că nu aveam contract cu groapa și este greu să aduni gunoi dacă nu ai unde să-1 duci. Astăzi stăm ceva mai bine, avem undeva la 130-150 de angajați. Poftiți?


S ■

o

\  \e*           As

DL Consilier Mălureanu Liviu

Am întrebat, în afară de aparatul administrativ, dacă cei efectiv care sunt în teren 130 de angajați sau cu toată direcția?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dispeceratul nu este în teren. Avem până în 10 oameni care stau la dispecerat, avem vreo până în 10 oameni pe tesa, adică ce înseamnă resurse umane șamd , avem cel mult cred că vreo 15-18 care nu ies în teren efectiv la muncă, dar care muncesc de la birou, sunt absolut necesari. La ora asta în teren avem probabil 115-120-130 de oameni, nu avem o situație exactă, pentru că permanent angajăm și permanent ne pleacă. Este adevărat că i-am ținut și peste program mult, că a fost multă treabă de făcut, este adevărat că nu se pricep și pentru asta productivitatea lor nu este la nivelul care trebuie, la care neam dori, la nivelul optim și da, astăzi mai sunt încă probleme în Sectorul 3 pe parte de curățenie și nu mă angajez că vom rezolva problemele rapid. Adică este posibil să ne prindă încă 1 noiembrie și să nu avem toate problemele rezolvate. Dar suntem atât de hotărâți și atât de determinați să rezolvăm această problemă, încât vreau să mă angajez la faptul că începând din martie-aprilie anul viitor, vom fi un exemplu de ce înseamnă curățenie într-un oraș și la niște costuri de invidiat. O să vedeți!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier Tudorache.

DL Consilier Tudorache Cristian

Mulțumesc, d-na președinte.

D-le Primar, stimați colegi, aș avea și eu o întrebare cu referire la instalațiile îngropate de colectare selectivă a gunoiului din Sectorul 3, cele care au fost făcute pe investiția operatorului economic. Ce se întâmplă cu ele, dacă sunt funcționale și din punct de vedere juridic cum se va rezolva problema?

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Conform contractului, ele sunt ale noastre, nu ale operatorului care le-a realizat. Ele funcționează destul de deficitar, cu multe dintre ele avem probleme mari. De aceea o să venim cât de curând cu un contract pe care să-1 gestioneze SD3, conform căruia să le reabilităm pentru că avem reale probleme. Dar tot astăzi, cred că în continuare, aprobăm o investiție pe care să o facă tot SD3, în zona de tehnologie, dar haideți, când o să ajungem acolo o să vă spun despre ce e vorba.

DL Consilier Tudorache Cristian

Am pus această întrebare pentru că am constatat că multe din aceste instalații sunt blocate. Și o altă întrebare era dacă suntem pregătiți și avem stocuri pentru la iarnă pentru partea de deszăpezire.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le consilier Voinea.

D-l consilier Voinea Inocențiu Ioan

Eu aș zice să nu, ca în proverbul acela, să ne scumpim la tărâțe. Am văzut o defilare care poate că ar fi meritat să fie pe sub Arcul de Triumf sau poate că deloc, având în vedere că ea a fost urmată de o săptămână destul de agitată, ca să zicem așa, și înțeleg că marea problemă e resursa umană. E păcat să avem asemenea utilaje de top, să vedem acum că vom achiziționa alte utilaje speciale, domnul Nitu a avut grijă să ni le prezinte, și să nu avem oameni pregătiți. Eu cred că salariul unor oameni care vin cu “know how” trebuie să fie onorat, cel puțin în perioada în care pe lângă ei învață și alții. Un întreprinzător care a fost de mare succes în România a luat oameni cu salarii duble de la Coca Cola, i-a ținut cât i-a ținut pe acolo, cât ceilalți de pe lângă ei au învățat, după care le-a spus:” vă micșorăm salariul la nivelul celorlalți”. Dar toți ceilalți învățaseră și știau ce știau și cei care au venit de acolo. Eu zic să nu ne scumpim la tărâțe, repet, și să aducem niște oameni, că degeaba avem utilaje performante dacă nu are cine să lucreze cu ele. Și asta tot de costuri ține! Un salariu bun și niște utilaje care să meargă așa cum trebuie, la parametrii, să fie folosite de oameni care se pricep să le folosească și să facă o structură și un “know how” pentru o chestiune care e profesionalizată acum, eu cred că nu crește costul ci îl reduce.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le consilier Malureanu.

DI. consilier Malureanu Liviu

Voiam doar să mai adaug, pe partea asta de curățenie, într-adevăr încă e deficitară partea asta de colectare, dar, din ce am observat, mai sunt și probleme cu... nu știu...am văzut saltele, wc-uri aruncate. Nu e ok! Care e soluția? Până la urmă, omul trebuie să-și arunce respectiva saltea, că nu poate să stea cu ea dar, pe de altă parte, nici nu e ok să o lase în stradă. Cum procedăm în cazul acesta și, mai ales, Poliția Locală dacă are o implicare pe partea asta? Dar, la fel, nu doar să îi amendăm pe respectivii oameni ci să le oferim și niște soluții să poată să scape de acele deșeuri voluminoase. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le consilier Voinea.

D-l consilier voinea Inocențiu Ioan

Eu știu că si în București a funcționat ziua deșeurilor voluminoase. Se anunță...

D-na consilier Vasiliu Mariana

S-a anunțat. E scis pe facebook.

D-l consilier Voinea Inocențiu Ioan

Deci funcționează. Și le scot oamenii acolo și, mă rog, cine vrea își ia mobilă mai veche și o duce acasă sau, dacă nu, trece mașina și le ia. Iar cine nu se încadrează în perioada asta trebuie, într-adevăr, urmărit și amendat. Câte camere urmează să avem acum sector? 6000?

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

3                  7

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

E corect ce spuneți. încercăm să învățăm și noi de la alții care au trecut prin experiența noastră. Acum lucrăm la chestiunea asta, săptămâna asta ar fî trebuit să ne ajungă, încă nu a trecut săptămâna, mai e încă ziua de mîine. Trebuie să ne ajungă 2 concasoare, pentru că noi am organizat după cum urmează: tot ce înseamnă moloz, dar moloz, fără să fie amestecat cu altceva, merge către concasor, stație de sortare, îl luăm și îl refolosim. Tot ce înseamnă lemn se folosește, se duce, se arde tot ce e lemn curat, încercăm, ăsta e obiectivul până la finalul următor, este foarte ambițios ce vă spun acum, sper să reușim, să nu mai ducem la groapă nimc. Dar pentru asta trebuie organizare draconică. Asta înseamnă să avem în Sectorul 3 pentru moloz câteva puncte prestabilite în care sa punem acele cupe, trapez întors, unde cine are de depozitat moloz să îl ducă acolo. De asemenea, mobilierul ar trebui să punem 2 zile pe lună, probabil prima și a treia sâmbătă sau ceva de genul ăsta, iar noi să știm ca în acele zile să adunăm. Altfel e foarte greu să ne organizăm pentru că avem nevoie de predictibilitate astfel încât să ne programăm toate aceste lucruri. Dar credeți-mă că pe zona asta mai avem foarte multe lucruri de făcut dar de aceea suntem aici, pentru a le face.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni mai sunt? Nu. Votați, vă rog.

Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abțineri, un consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Trecem la punctul 2 suplimentar, 'Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului de lucrări având ca obiect „Realizarea de lucrări necesare obținerii autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă, pentru clădirile aflate în administrarea Consiliului Local Sector 5”

La acest proiect este o eroare la anexa 6 a Caietului de Sarcini, la valoarea estimată a contractului valoarea corectă este de 47.441.169, 21. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le consilier Dumitru.

DL Consilier Dumitru Constantin

Bună ziua! Voiam să întreb pe cineva de la societatea respectivă dacă au agrementele necesare pentru a executa lucrările?! Știu că pentru securitate la incendiu atât personalul cât și firma trebuie agrementate iar materialele la fel. La depunerea dosarului de autorizare la ISU trebuie să aibă toate agrementele materialelor rezistente la foc. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumesc, d-le consilier. D-na președinte!

D-na Arghir Cristina - președinte Consiliul de Administrație -Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL

Nu avem încă toate detaliile, acum luăm și noi la cunoștință de Caietul de Sarcini, dar societatea IT S3 e autorizată pentru toate cele 4 repere necesare, mă refer proiectare și execuție pentru limitare și stingere și proiectare și execuție pentru avertizare la incendiu.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 22 voturi pentru, 4 abțineri, 3 consilieri care nu au votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de acord cadru și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „Furnizare materiale pentru reparații și întreținere”. Propuneri, obiecțiuni? Da, d-le consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Aș dori o clarificare din partea societății care va face aceste achiziții, cum se vor face, se vor face prin SE AP sau prin negociere cu furnizorii din piață. Mulțumesc!

DL Constantinescu loan - președinte Consiliul de Administrație

- societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

Bună ziua! îmi cer scuze pentru neînțelegerea de mai devreme. îmi pare rău că nu am ajuns la comisie.

Achizițiile pentru furnizarea acestor materiale se vor face conform prevederilor legale și, în principiu, vom respecta regulamentul aprobat în Consiliul Local.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim. D-le Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Discutăm despre asfalt, beton, nu? Ce să vă zic? Sunt făcute de noi, de către societățile noastre. Asfaltul o să fie făcut de către Administrare Active care tocmai operează și stația de asfalt și stația de betoane și stația de prefabricate. Astea sunt prețul pieții, asta sunt din piață, nu facem noi încă.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog.

Cu 19 voturi pentru, 8 abțineri, 1 consilier care nu a votat proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind atribuirea acordului cadru ce are ca obiect "Furnizare beton asfaltic si emulsie bitumioasă”. Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Sunt menționate niște prețuri, bănuiesc că momentan estimative, însă întrebarea mea este: odată ce se va încheia contractul și se vor stabili acele prețuri, care vor fi

condițiile și aici și pentru celelalte contracte, nu doar acesta, care vor fi condițiile în care prețurile se vor schimba? Sunt niște condiții speciale care vor declanșa schimbarea prețurilor sau pur și simplu dacă solicită una dintre părți? Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Din partea aparatului de specialitate.

DL Manea Florin - Director Adjunct Direcția Administrarea Domeniului Public

Deci, modalitatea de modificare a prețurilor se face conform clauzelor din contract. De asemenea dacă consultați Legea nr. 98/2016, nu ne permite modificarea acestor prețuri timp de 24 de luni. Merci!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim! Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt? Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 6 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Domnule Primar!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Așa cum v-am mai spus, materialele astea, cele mai folosite, adică asfaltul și betonul, sunt produse de către noi. Cum anume sunt produse? Foarte transparent. O să găsiți tot lanțul tehnologic și tot fluxul și toate achizițiile, le găsiți pe site-ul fiecărei societăți, deci puteți oricând să vedeți cu ce prețuri achiziționăm, de la emulsie până la bitum, criblură și toate materialele, aditivi, ciment, agregate, o să le găsiți pe site-ul ficeărei societăți în funcție de.., mă rog așa cum avem hotărâre de Consiliu, pe care evident trebuie să o respectăm cu toții.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar.

Trecem la punctul 5 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 20183' Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Nu mai găsesc acum Online repede, dar am citit în comisie, avem undeva la 12 milioane o variație de buget, cum spuneam nu mai găsesc acum imediat, bănuiesc că din raportul de specialitate se știe exact ce sumă. Aș vrea puțin mai multe detalii, că nu e foarte clar din expunerea de motive unde se duc acei 12 milioane. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana


Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță


încerc să vă citesc gândurile. Sper să-mi iasă de data asta. Vorbiți de spații verzi, cred, ADP.

DL consilier Mălureanu Liviu

La cultură, recreere și religie ™ întreținere spații verzi.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă ati văzut avem foarte multe zone în Sectorul 3 unde se lucrează. Doamne ’                                                                                                                                                    A

ajută! Nu se lucrează la nivelul la care mi-aș dori. Iar aceste lucrări trebuiesc finanțate. In cea mai mare parte sunt prin societatea noastră..ADP..pe acel contract despre care știți, care gestionează spațiile verzi, dar au și zona de lucrări și investiții.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule Primar. Ale propuneri, obiecțiuni? Nu sunt? Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar, ''Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt? Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 8 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății AS3~Administrare Străzi S3 SRL” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt? Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 6 abțineri, 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea achiziției unei stații de asfalt Benninghoven RA4000. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt? Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 suplimentar, "Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt? Votați, vă rog!


Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 suplimentar, '"Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2018 al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt? Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 9 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 suplimentar, ""Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție de cârduri pentru carburant” Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Dumitru.

DL consilier Dumitru Constantin

îmi cer scuze, știu că nu are legătură cu punctul respectiv ceea ce vreau sa spun, dar vreau să vorbesc înainte de închiderea ședinței și de trecerea la suplimentare 2. E vorba de punctul 2 de pe ordinea de zi, PUD- ul care a picat la vot. Nu am niciun interes, nu cunosc persoana respectivă, nu știu de unde până unde și nu înțeleg de ce unii dintre colegii noștri au votat împotrivă. Dacă e ceva ce trebuie să știm, să ne spună și nouă. Eu am votat "pentru’’, pentru că foarte mulți ani am fost de partea cealaltă a ușii, și știu ce înseamnă să-ți pice un proiect aflat în stadiul final. Asta înseamnă că respectivul cetățean trebuie să o ia de la început cu toate avizele, cu toate acordurile și să treacă iarăși prin procedura prin care a trecut.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Am înțeles, că este o neânțelegere cu nu știu ce lipsă din documentație, dar că va intra pe ordinea de zi data viitoare și îl trecem. Deci, nu sunt probleme.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar, Alte obiecțiuni, propuneri? Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 7 abțineri, 3 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 de pe suplimentare 2, "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelinion”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Revin cu ce am spus la începutul ședinței, măcar acum să ni se dea puțin mai multe detalii, unde e locația respectivă....dacă se poate amâna și mai bine atunci, poate data viitoare vine la ședință la comisie și ne explică. Eu cel puțin aș vrea să aflu mai multe despre acest proiect.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

In primul rând doamna director rugămintea mea este către toți și tot ce înseamnă aparatul primăriei când aveți proiecte pe ordinea de zi, atât la comisii cât și în Consiliu să fiți prezenți.

Dna Bărgăunaș Raluca - Director Direcția Dezvoltare Parcuri și Agrement

Sunt prinse ambele obiective de investiții, atât parcul acvatic, cât și parcul tematic, valoare este într-adevăr la faza de studiu de fezabilitate, este o valoare estimată care evident va deveni finală doar prin proiectul tehnic

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

După cum știți, sper, cu toții, am achiziționat toate aparatele care au funcționat în fostul Terra Park din Sectorul 6, pe care le vom amplasa în Parcul Pantelimon și vom face acolo împreună cu alte aparate, vom face un parc tematic, un gen mini Disneyland. Acum încercăm să o identificăm...pe temă. Intenționăm să facem ceva pe de o potrivă recreativ și în același timp și educativ. Deci, acesta este parcul tematic și un parc acvatic, adică gen cum e la Otopeni, Militari sau Aqua Magic din Mamaia. Ele vor fi amplasate în Parcul Pantelimon în zona aceea cât mai apropiată de gura de metrou, adică la intrarea în parc.

Acum lucrăm la detalii și începem proiectarea din moment ce d-voastră sunteți de acord cu indicatorii.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu

O replică celebră dintr-un film celebru “ Filantropica’", spune așa că mâna întinsă care nu spune o poveste, mi primește de pomană. Un parc care nu o să spună o poveste nu va deveni un parc celebru. Eu vă dau exemplu de un parc care de la 20.000 de turiști a atras în 3 ani 400.000 de turiști, pentru ca a avut o temă și infinit mai puține resurse decât are Sectorul 3 și spațiu de asemenea. Eu cred că pentru așa ceva merita să facem un brandstorm-ing, pentru că eu personal am foarte multe idei în legătură cu acel spațiu. Noi grupul PNL am avut la un moment dat un proiect pe tema asta. Haideți să ne întâlnim, că e păcat. Ar putea să fie, nu un parc pentru locuitorii din 23 August, ci un parc pentru turiștii din Europa, care vin în București, la cutare parc din Sectorul 3.

Eu așa îl văd dacă vrem să facem o investiție, dacă nu să facem așa un parc ca toate parcurile, nu facem nimic.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier Voinea. Domnule consilier Dumitru.

DL consilier Dumitru Constantin

Aș duce mai departe ideea domnului Voinea și cred că mai degrabă un concurs de soluții de arhitectură, ar fi mult mai indicat, adică cineva profesionist și care știe despre ce este vorba, cred că ne-ar orienta mult mai bine.

Asta în legătură cu ce spunea domnul Voinea. Pe de altă parte ne-ar interesa să știm proiectul propriu zis, ca și suprafețe, ca și locație, adică ne-ar interesa mult mai multe detalii. Suplimentarea fiind făcută pe repede înainte, mi-e să nu ne încurce mai mult, decât să ne ajute. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Lucrăm de ceva timp la acest proiect, eu personal am fost marți, săptămâna aceasta, marți și miercuri a fost o expoziție internațională, cea mai mare expoziție internațională, fix pe zona aceasta de parcuri și zone de recreere - distracție.

Am contactat acolo mai multe companii, 2 sau 3 reprezentanți ai acestor companii, ne vor vizita săptămâna viitoare, în România.

Studiul de fezabilitate, despre care facem vorbire, este altcătuit în colaborare cu niște italieni, mă rog americani de origine italiană, care de vreo 60 de ani se ocupă cu treaba asta. Adică încercăm să lucrăm cu profesioniști și cu echipe specializate în domeniu.

Aveți dreptate, m-ați întrebat de temă, v-am zis că nu avem încă. Analizăm mai multe teme, mai multe variante. Dar, cu siguranță vom alege ceva, iar cei care ați menționat că doriți să vă implicați în acest proiect, vreau să vă mulțumesc sincer și vă încurajez pe toți cei care doriți, să contribuiți la acest proiect pe care îl consider și eu foarte important și de foarte mare impact.

Haideți să contribuim cu toții pentru reușita acestui proiect.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

zi

Ultimul punct 'întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor. ”

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Spuneați d-voastră să creem cadrul. Ce propuneți? Cam ce ați vedea să facem? Eu vă stau la dispoziție permanent. Haideți să facem așa...ne vedem luni, cred că ora 17 să discutăm despre societăți, o să vă informăm cu privire exact la oră și locul unde o să ne întâlnim. I-am convocat deja pentru data de luni pe cei de la societăți. Consider că e de bun augur să ne vedem în același timp. Iar pentru această temă, haideți să încercăm săptămâna viitoare pe marți sau miercuri. Dar aș fi foarte bucuros dacă mi-ați comunica pentru d-voastră când ar fi mai interesant, adică v-ar avantaja mai bine. Eu sunt aici

permanent.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote: 22 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu


Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana


Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel


No-Voting (Total: 1)

Tudorache Livia


Do bre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Vasiiiu Mariana


lacob Cezar

Voinea Inocentiu ioanProposal Name:

Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Comei

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă iuliana

Nn ( Vot o- 0 1

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Abstain (Vote: 4}

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia

Moldoveana Lucian Ionel

Voinea Inocentiu ioan

No-Voting (Total: 1)

iacob Cezar

Yes (Vote: 29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

îacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote:9)

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

lacob Cezar

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

No (Voie: 1)

Gutium Narcisa-Veronica

Abstain (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fieancu Florin

Galbenu Ana lulia

Hontaru ValeriGa

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marînescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornei

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No-Voting (Total: 2)

Radu Constantin

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote: 21)

Baetîca Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:1)

Gutium Narcisa-Veronica

Abstain (Vote: 5)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 2)

Tudorache Livia


Corneanu Antonio Ciprîan Enachescu Marian Daniel lacob Cezar

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Galbenu Ana lulia

Tudoracbe Andrei Cristian


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Malureanu LiviuYes (Vote: 21 )

Baetîca Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

No (Vote:1)

Marineata Marcel

Abstaîn (Vote: 7 )

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut lacob Cezar

Tudorache Livia


Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Florin

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian lonei

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marineata Marcel Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin îonut


Gutîum Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru

Fatu Adrian lacob Cezar Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Eiena

Văduvă luîiana Voinea Inocentiu loanProposal Name:

Punctul 6

Yes (Vote: 27)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Danie!

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luîiana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voi nea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian

Moîdoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fîeancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valorica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 1 )

Dumitru Constantin

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 0 )

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Gaibenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Peiinaru Comei

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstaîn (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1)

Dumitru Constantin

Proposal Name:

Punctul 9

Yes ( vote: 25)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Dumitru Constantin

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Vaîerica

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2 )

Gutium Narcisa-Veronica

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia

Moîdoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă îuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Fatu Adrian

Abstaîn (Vote: 8 )

Dumitru Constantin

Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Tudorache Li via


Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel


lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Totalii)

Voinea Inocentiu loan


Proposal Name:

Punctul 11

Yes (Vote: 18)

Baetica Nicoîeta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Fatu Adrian

Abstain ț Vote: 7)

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Vasiliu Mariana

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

lacob Cezar

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 3)

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocenții

Proposal Name:

Punctul 12

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniei

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

VoiGU Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 6)

- Dumitru Constantin lacob Cezar

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 4)

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Proposal Name:

Amendament 1

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:3)

Gaîbenu Ana lulia

Abstaîn (Vote: 4)

Dumitru Constantin

Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă lulîana


lacob Cezar

Gutium Narcisa-Veronica


Tudorache Livia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel


Voinea Inocentîu loanProposal Name:

Punctul 13

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniei

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

lacob Cezar

Moldoveana Lucian Ionel

Abstain (Vote: 4)

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 2)

Fatu Adrian                         Voinea Inocentiu îoan

Proposal Name:

Punctul 14

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoîeta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Galbenii Ana iuiîa

Malureanu Liviu

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

lacob Cezar

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Votîng (Total: 2)

Gutium Narcisa-Veronica

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name’

Punctul 15

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fleancu Fiorin

Hontaru Valerica

Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 4)

Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu îoan


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia lacob Cezar

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Cobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Tudorache LiviaYes (Vote: 18}

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Galbena Ana lulia

Abstain (Vote: 9)

Baetica Nicoleta Mariana

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Fleancu Florin

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moîdoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:22)

Baetica Nicoîeta Mariana Dumitru Constantin Galbenu Ana lulia Marineata Mareei Peiinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote 0)

Abstaîn (Vote: 4)

Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Livia

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana


lacob Cezar


Moldoveanu Lucian Ionel


Dobre Alexandru Fleancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Tudorache Andrei Cristian


Voinea Inocentiu loanProposal Name:

Punct suplimentar 3 (Suplimentare 1)

res ț vote: )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleanca Florin

Hontaru Valerica

Marineata Mareei

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 8)

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Galbene Ana lulia

lacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 2)

Gutium Narcisa-Veronica

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Dumitru Constantin

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 3)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian

Fîeancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Livia

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă îuliana lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Galbena Ana lulia

Abstain (Vote: 5)

Dumitru Constantin Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana


Gutium Narcisa-Veronica

Moidoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


lacob Cezar


Tudorache LiviaYes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Galbena Ana lulia

Abstain ( Vote: 8 )

Dumitru Constantin

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan


lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Malureanu Liviu

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Fatu Adrian


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 4)

Dumitru Constantin

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Galbena Ana lulia

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana lacob Cezar

Tudorache Livia

Tudorache Andrei Cristian


Yes (Vote: 19)


Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasîliu Mariana

Voicu Alin lonut


No {Vote: 1 )

Galbenu Ana luîia


Abstain (Vote: 7)

Dumitru Constantin lacob Cezar

Tudorache Andrei Cristian


Fatu Adrian

Malureanu Liviu


Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveana Lucian Ionel


No-Voting (Total: 2)

Tudorache Livia


Voinea înocentiu loanProposal Name:

Punct suplimentar 9 (Suplimentare 1)

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă iuliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

lacob Cezar

Abstain (Vote: 5)

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 5)

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Livîu

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Proposal Mame:

Punct suplimentar 10 (Suplimentare 1)

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Peîinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă iuliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 9 )

Dumitru Constantin

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

iacob Cezar

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punct suplimentar 11 (Suplimentare 1)

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoîeta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 7)

Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 3)

Tudorache Andrei Cristian


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luîiana


Fatu Adrian lacob Cezar


Tudorache Livia


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiîiu Mariana


Galbenu Ana îulia

Malureanu Liviu


Voinea Inocentiu ioan


Proposal Name:

Punct suplimentar 12 (Suplimentare 2)

Yes (Vote: 21 )


Baetica Nicoieta Mariana Dumitru Constantin Gutium Narcisa-Veronica Marineata Mareei Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 1 )

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian Tudorache Livia

No-Voting (Total: 2 )

Moldoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiiiu Mariana


Malureanu Liviu


Voinea înocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin lacob Cezar Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Tudorache Andrei Cristian


9/27/2018 5:03:52 PM

Page 1 of 1