Proces verbal din 30.10.2018

PV al sedintei ordinare din 30.10.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

Nr. 238160/02.11.2018


PROCESUL VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 30.10.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 3 prin invitația înregistrată cu nr. 23103l/CP/25.10.2018.

La ședință au participat domnul Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, doamna Viceprimar- Elena Petrescu și domnul Marius Mihăiță - Secretarul Sectorului 3.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, precum și din subordinea Consiliului Local.

La ședință a participat un număr de 29 consilieri locali din numărul total de 3 L

Au lipsit domnii consilieri: Dumitru Constantin și Iacob Cezar.

Dna Președinte de ședință luliana Văduva

Bună ziua, stimați colegi! întrucât astăzi se împlinesc 3 ani de la tragedia de la Colectiv vă propun să ținem un moment de reculegere.

Mulțumim!

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați!

Declar deschisă ședința ordinară din data de 30.10.2018. în sală sunt prezenți 29 de consilieri.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi. D-le consilier Comeanu Antonio!

Dl. consilier Corneanu Antonio

D-na președinte, stimați colegi, propun 2 suplimentări ale ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.10.2018, prima suplimentare înregistrată cu nr. 234209/CP/29.10.2018 iar cea de-a doua înregistrată cu nr. 234913/CP/30.10.2018.

Vă mulțumesc frumos.!

Dna Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumesc, d-le consilier.Dna consilier Galbenu!

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

Pentru cea de-a doua suplimentare aș ruga din partea aparatului de specialitate, atunci când se ajunge, să se facă o descriere a proiectului pentru că au venit foarte târziu.

Dna Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim. Vă supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!


Cu 23 voturi pentru, 6 abțineri, suplimentarea ordinii de zi a fost aprv

Vă supun spre aprobare ordinea de zi împreună cu suplimentarea^ Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, ordinea de zi a fost aprobată.

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, “Aprobarea proces ului-verb al al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 22.10.20187 Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 împotrivă, o abținere, un consilier care nu a votat, procesul verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil locuințe colective cu birouri pentru profesiuni liberale la parter RHPropils=Ds+P+3-4Er pe un teren situat în Strada Anton Pann nr.33, Sector 3 Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu regim de înălțime S+P+IE-2Epantai cu funcțiune mixtă - birouri, depozite, atelier prelucrare a subansamblurilor necesare pe șantierele de lucru, camere cazare pentru muncitori și personal pe un teren situat în Strada Ilioara nr.54, lot 1, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHpropuS~S+P+8E+9EdlipieX+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpropus-S+P, pe un teren situat în Strada Ion Minulescu nr.13, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 5 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Imobil cu funcțiune mixtă, comerț și locuire RHprOpus^S+P+8E+9Edupiex+Eth(retras), amenajare platformă garaj RHpt-opiis=S+P, pe un teren situat în Strada Logofătul Tăutu nr.68B, Sector 3 '. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 5 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu*'Ansamblu de locuințe RHProPus~ P+1E+M pe un teren situat în Drumul Gura Putnei nr. 70-76, lot 2, Sector 3 7 Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 3 abțineri, 2 consilieri care nu au hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu"Extindere, reconfig urare, modificări interioare și exterioare și supraetajare la construcția existentă CI — Locuință P, rezultând RHjmaiz=DAP^2E-3El - Locuințe, pe un teren situat în Strada învingătorilor (fostă Găitănari) nr.39, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Mulțumesc,D-na președinte. Din proiect rezultă că avem o parcelă de 128 mp deci, în principiu, nu s-ar putea obține autorizație și ni se propune transformarea unei case parter într-o construcție P+3 și ni se spune acolo că proprietarul se obligă să asigure și parcarea, și întrebarea mea ar fi; la necesarul de locuri de parcare, un loc pe 60 m desfășurări, în momentul în care tu ai ocupat aproape în întregime parcela respectivă, unde mai face cele 4-5 locuri de parcare? Dacă direcția ne poate spune, concret, unde se mai pot parca mașinile astea pentru că mie mi se pare că oamenii ăștia vor parca pe stradă.

Dna Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. Din partea aparatului de specialitate!

DL Robert Bașca - Arhitectul Șef al Sectorului 3

Cu privire la locurile de parcare, prin avizul de circulație preliminar care a fost depus la documentație, a fost avizată soluția urmând cala faza de autorizație să prezinte dovada în acest sens, adică să asigure soluția necesară, necesarul de locuri de parcare.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Care e soluția? Concret, fac un carusel în fața casei sau se duc în subteran sub o casă care există deja, pe care o consolidează? Nu e foarte clar ce se propune.

DL Robert Bașca - Arhitectul Șef al Sectorului 3

La faza de PUD, de documentație de urbanism nu se prevede acest lucru, vom vedea la faza de autorizație. în funcție de asta vom emite sau nu autorizația de construire. Vom cere lămuriri. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu" Imobil cu regim de înălțime S+P+IE cu destinația sală de sport și anexe aferente cu regim de înălțime S+P+3E-4Er pe un teren situat în Strada Dr. Iuliu Barasch nr.10, Sector 3”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

te,^-.' â Cu 22 voturi pentru, 2 abțineri, 5 consilieri care nu au vot^^ipie^î^ hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 voturi pentru, 7 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS3 nr.489/12,10.2017 referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 2 abțineri, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul I al anului școlar 2018 - 2019”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog! Cu 28 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (unități de învățământ preuniversitar particular) pentru anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Voinea!

Dl. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Principala problemă pe care anumiți directori de școli din Sectorul 3 mi-au sesizat-o în legătură cu acești copii cu cerințe educaționale speciale nu a fost legată atât de condițiile financiare privind subzistența și a materialelor didactice, ci aceea a existenței unui cadru didactic care să asiste copilul la ore, astfel încât problemele lui, cerințele lui educaționale. speciale să nu pericliteze, să spunem așa, bunul mers al clasei. Or, o abordare secvențială a acestei probleme nu cred că rezolvă în niciuin fel problema acestor copii pentru care nu atât, să spunem așa, o stare materială precară este cauza neintegrării sau slabei lor integrări în colectiv ci, mai degrabă, probleme de comportament pe care le au. Deci, nu sunt neapărat copii cu dizabilități acești copii cu nevoi educaționale speciale, dar chiar așa dacă ar fi, ei au, mai degrabă, nevoie de îndrumare specială și de personal mai mult. înțeleg că asta nu e o problemă a noastră, a primăriei, ci, mai degrabă, a învățământului, a Inspectoratului dar dacă nu există o colaborare între aceste două instituții care se ocupă, administrația publică și Inspectoratul Școlar, nu cred că rezolvăm problema. De aceea întreb dacă există o strategie de integrare și legare a celor 2 componente în acest sens.

Dna Președinte de ședință Iuliana Văduva          CxVk

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.                                      . Q<f

’                                                              x         k

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță '

Bună ziua tuturor. Fiți mai explicit, vă rog! La ce vă referiți?

D-na Președinte de ședință Iuliana Văduva

D-na director!

Dna Director General Carmen Duca- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Bună ziua! Nu e atributul Asistenței Sociale, dar avem ceva expertiză în zona asta și aș putea să spun că normarea profesorilor de sprijin pentru integrarea acestor copii cu CES aparține Inspectoratului Școlar, implicit Ministerului Educației. Numărul lor, pregătirea, le aparțin celor de la Ministerul Educației.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Asta am spus și eu dar pentru asta trebuie să încercăm să colaborăm.

D-na Director General Carmen Duca- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3

Vă dați seama, a mări numărul de locuri pentru acești educatori și pregătirea lor, chiar nu avem cum. Mai mult de atât chiar nu am putea, pentru că nu avem nici expertiza de a face noi formarea acestor educatori. De fapt aici e cheia, într-adevăr, nu avem metode de a lucra cu copiii cu CES.

Dna Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim,D-na director. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aveți dreptateDna director, avem zone în care noi, ca primărie, ne implicăm și trebuie să facem treaba asta dar nu doar pentru formarea educatorilor ci și pentru formarea consilierilor, de exemplu, adică a d-voastră, ca să știți clar ce prevede legea. Aici, partea de formare și partea de educație revin exclusiv în sarcina ministerului, în sarcina Inspectoratului, noi asigurăm doar condițiile de lucru și de bună învățătură, mă rog, condiții decente. Că noi colaborăm, în mod evident, atunci când formăm rețeaua școlară dar, repet, nu doar educatorii trebuiesc formați ci, cred că e bine, și pentru d-voastră, d-nelor și d-lor consilieri, stimați colegi, să vă informați exact, să știți care sunt atribuțiile primăriei și care sunt atribuțiile altor instituții.

Dna Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. D-le Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

D-le Primar, toți cred că avem nevoie de formare, inclusiv formare pentru Primari. Nu știu de ce nu ați înțeles clar, de la început am spus că primăria nu are atribuții în acest sens, dar dacă nu are atribuții, nu înseamnă că nu o intereseâ&vClfrftiT e suficient să ținem un moment de reculegere pentru Colectiv ci ar fi trebuit, aș fi așteptat din partea d-voastră să vă luați angajamentul că în Sectorul 3, cât sunteți d-voastră Primar, nu o să se întâmple în vecii vecilor așa ceva. Ar fi fost mult mai eficient decât un moment de reculegere care, și acesta, trebuie, cu pioșenie, să~l fi ținut. De aceea vă spun că nu e suficient să ne uităm doar cu ochelari de cal ce putem face noi, ca autoritate, dacă vrem să rezolvăm această problemă impusă de o directivă a UE. Nu e suficient să le dăm bani de hrană și de rechizite, ci ei trebuie să fie educați, trebuie să aibă lângă ei un educator și dacă inspectoratul nu o face, putem să gândim noi, ca oameni, nu ca roboți, să facem ceva în acest sens. Și asta am întrebat, dacă aveți ceva? înțeleg că nu aveți, nu-i nimic, puteți să vă gândiți la lucrul ăsta!

Dna Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu cred că e cazul să ne certați, d-le consilier! Chiar am văzut acum, recent, pe cineva, zice: domnule, autoritățile statului care ne-au anunțat de cutremur după ce s-a întâmplat. Mă rog, ar trebui ca cineva să-și ceară scuze că nu ne-au anunțat înainte. Nu o să mă angajez eu, că nu sunt prevăzător, la ce o să se întâmple și trebuie înțeles, totuși, că primăria nu e un fel de D-zeu pe pământ care stabilește tot, ci primăria are niște atribuții clare. Noi încercăm să ne respectăm fișa postului și să ne îndeplinim atribuțiile cât putem mai bine și, de asemenea, în colaborare cu celelalte instituții. Chiar ne manifestăm de fiecare dată tot interesul, toată disponibilitatea în acest sens. Ce nu pot eu, mă rog, îmi este greu să tolerez, este multa demagogie și lipsa de soluții.

Dna Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obicețiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București a Programului „Școală după Școală”.D-na consilier Adriana Păunică.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc,D-na președinte. Am de făcut un amendament la acest proiect și anume: “Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2018-2019 prin bugetul local”, așa era, iar eu fac amendamentul “din bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București”, Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim,Dna consilier. D-le consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Isfn        /

Doar o observație. Am văzut că domnul Primar a avut o intervențlO^pflț^/îm^ care deja a anunțat că sectorul va suporta aceste costuri. Mi se părea normă^Wanu^^’ după ce se votează amendamentul. Mulțumesc frumos.

Dna Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Eh, aici nu neapărat soluții, cât întrebări am! In primul rând ar fi fost normal ca toate școlile care ar fi putut să aibă copii care să aibă nevoie de acest program „Școală după Școală” să fi știut de mecenatul, mărinimia, posibilitățile primăriei de a finanța aceste cheltuieli. Poate s~ar fi înscris și ele. De ce nu s-au înscris? Pentru că, până acum, s-au făcut aceste programe din alte fonduri, cum spune legea, din banii asociațiilor de părinți. De aceea consider că ar fi trebuit să existe o campanie de informare în acest sens înainte să se ia această decizie pentru că, ce facem acum? Tot școlile care aveau posibilități, prin faptul că părinții înțeleseseră că trebuie să contribuie financiar la chestiunea acesta, vor beneficia de acest program finanțat de primărie. Dar să trecem mai departe. Ăsta e un aspect care nu prea cred că e în regulă, dar mergem mai departe și vedem acum câți bani alocăm. Alocăm undeva la 600 mii euro pentru cele 7 săptămâni care au mai rămas până la sfârșitul anului, că asta votăm noi, acum. Și am făcut un calcul, sunt, înțeleg, vreo 1572 de copii care, probabil, se vor înscrie, conform situațiilor trimise de școlile înscrise în program și am făcut o socoteală, vin cam 54 euro/copil, undeva aproape 50 lei/zi, mă rog, 48 și ceva. 13,8 lei/zi e vorba de masă, ceea ce mi se pare în regulă, dar undeva la 30 lei pe zi/copil înseamnă plata educatorilor, profesorilor. Un calcul sumar făcut aici, cuDna director, a ieșit că un educator care ar trebui să aibă o normă de 12 copii/grupă , aici, iar nu e în regulă, adică se poate să învățăm copiii matematică, fizică și alte științe exacte cu 30 de copii în clasă, dar când e să-i supraveghem la timpul liber și, mă rog, la lecții, trebuie să avem 12. Trecem peste asta. Să spunem că doar 12 trebuie să aibă un profesor la supraveghere. Ar veni 13 mii lei până la sfârșitul anului pentru un educator care are 12 copii din acești 1572, adică undeva la 1856 lei/ săptămână. Vi se pare că e un calcul corect? Si nu văd de ce luăm de bună tot ce au solicitat școlile? Noi nu ne

}                                                                                                                                                       5

facem propriile socoteli? De unde sunt aceste sume enorme?

Dna Președinte de ședință - Iuliana Văduva

D-le consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Aș continua punctul de vedere al d-lui consilier, sigur, e un program foarte bun și e foarte bine că finanțăm “Școală după școală”, e această problemă a inechității pentru școlile nu au știut, numai câteva școli foarte bune, unde părinții deja își permiteau să finanțeze acest program din fonduri proprii, primesc acum bani de la primărie, în plus e o inechitate suplimentară că, de exemplu, în unele părți se servește masa pentru că așa s-au organizat, în alte părți nu. Putem să avem o abordare unitară la nivelul întregului sector măcar, de exemplu, masa în școlile sărace să o servim? Ăsta ar fi un proiect pe care l-am susține cu toată inima. Apoi, pe măsură;eeCete autorizarea de la inspectorat să susțină proiectul “Școală după școală”, să pe toate în mod unitar și să ne luăm acest angajament aici că pe anul viitor alocăm această sumă pentru toate școlile din sector, cele care, bineînțeles, fac formalitățile respective și sunt capabile să ofere programul “Școală după școală”. E foarte bine că începem cu 11 școli, noi vom susține acest proiect, dar haideți să mergem mai departe! Dacă există un angajament la nivelul întregului sector. Vă mulțumesc.

Dna Președinte de ședință Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

La făcut analize cred că ne putem pricepe mai mulți, eu vă spun care sunt premizele de la care am plecat. Și anume, mai bine decât beneficiarii direcți nu știe nimeni să facă evaluare. Haideți să fîm serioși! Noi plecăm de la niște calcule făcute de dânșii, iar dânșii când au făcut aceste calcule au plecat de la premiza că le suportă dânșii, adică părinții. Dacă dânșii au considerat că merită cadrele didactice un anumit nivel de remunerație, erau dispuși să-i plătească din buzunarul dânșilor, eu plec de la premiza că oamenii știu exact ce fac cu banii dânșilor. Și dacă dânșii au fost dispuși ca din banii proprii, personali, să facă treaba asta înseamnă că evaluarea este corectă. Am încredere în cetățenii din Sectorul 3 că sunt niște oameni cât se poate de orientați și pragmatici, care știu bine pe ce dau banii. Un aspect. Un alt aspect, da, evident că este un proiect și un program foarte bun chiar dacă, pentru moment, până la sfârșitul anului, probabil că nu vor fi foarte multe școli care se vor mișca rapid să intre în acest program, atâta vreme cât am aprobat pentru cei care și-au depus deja documentația, sunt convins și o să facem notificare pentru toate școlile, dar haideți să vă spun o chestiune, fix chestia asta, fix faptul că i-am lăsat pe dânșii să facă un proiect pe care să-l finanțeze dânșii, asta mi-este garanția, cel puțin pentru mine, este garanția că este un proiect corect pentru că programul a fost conceput cu finanțare de către părinți. Este cât se poate transparent, la vedere, pentru fiecare părinte în parte, adică cei care beneficiau de aceste servicii.

Noi nu venim decât să le spunem ok, de acord, ați făcut un program bun, este corect și este atât de bun încât primăria este dispusă să-l finanțeze.

Da, d-le consilier, am spus deja înaintea acestei ședințe că este cât se poate de bun acest proiect și că ne luăm în calcul să-l finanțăm. Evident că fără d-voastră nu pot. îmi exprim speranța că d-voastră, așa cum ați spus și d-voastră mai devreme, proiectele bune le susțineți și mă bazez pe buna credință a d-voastră, măcar, câteodată să susțineți un proiect bun care să intre în vigoare.

Dna Președinte de ședință - Iuliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. D-le Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

D-le Primar, atunci cum vă explicați că față de anul trecut, Școala 195, care a fost un buget mare, susținut de părinți, a fost de 20 leiTcopiPzi a devenit acum 50 lei/copil/zi? Cum vă explicați faptul că cel mai mare buget pe copil/zi finanțat din banii fie ai autorităților locale fie ai asociațiilor de părinți pe municipiul București a fost de 35 lei și noi avem 50 lei? Asta e problema, nu că nu e un proiect bun! Dacă am făcut bine socotelile! Și se pare că la masă le-am făcut oarecum bine, că 13 lei și ceva pentru o masă e în regulă, nu e nici mult, nici puțin, dar 30 lei/copil/zi ori 12 este mult, foarte mult și dacă s-ar duce la meditație la fizică, la un profesor universitar n-ar da o grupă de copii atâția bani. Aici e problema, aici mi se pare că e în neregulă!

Dl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu vreau să bag mâna în foc, ce vreau să vă spun clar , sunt un om corect 100%, nicio școală nu a știut că noi vom prelua aceste costuri. Nicio școală. Dânșii trăiescu cu toții, puteți merge să-i întrebați. Am avut doar o discuție, astăzi, cu cineva din presă și cu câțiva dintre colegii din consiliu, cu doamna director de la învățământ și cuDna inspector de Sector 3, în rest nu am discutat cu nimeni. Dacă sunt eventuale dezechilibre în chestiunea asta și d-voastră, colegi consilieri, și noi, Direcția de învățământ și Inspectoratul o să ne sesizăm și o să vedem dacă sunt ceva nereguli, să le îndreptăm.

Dna Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. D-le Voinea.

*               7

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Nu e în regulă ceea ce spuneți. Dacă fiecare școală și-a făcut propriul buget ca și când s-ar finanța ea și unii părinți vor să le dea copiilor somon de 200 lei/zi să mănânce, e una, și alții s-au gândit să le dea doar un sandviș, e alta, și noi să finanțăm în funcție de fiecare cum s-au gândit. Adică un fel de concurs, cumpărați orice, că al 1000 - lea bon sosit la casă îi plătim noi coșul de cumpărături. O finanțare din partea unei autorități locale trebuie să fie unitară pentru toată lumea, indiferent cum s-au gândit ei. Domnule, voi v-ați gândit atât, noi putem să oferim mai mult pentru unii care s-au gândit mai puțin, mai puțin pentru unii care s-au gândit mai mult. Vreți mai mult decât putem noi, suplimentați! Cei care ați vrut mai puțin, mulțumiți-ne că putem oferi mai mult decât ați putut voi! Așa cred că trebuie să gândim.

Dna Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. D-le Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

E corect. Luați-o ca pe un proiect pilot! Lucrăm cu materialul clientului, adică fix ce au previzionat dânșii. Noi am previzionat, pentru că nu am făcut un calcul amănunțit nefîind atât de specialiști pe domeniul ăsta. Am zis să mergem pe varianta propusă de dânșii, repet, pe finanțarea dânșilor dar, e adevărat ce spuneți, anumit model de uniformizare pentru anul viitor. Așa cum ați amintit f' din acest an mai sunt 2 luni. Haideți să mergem aceste 2 luni așa, 2 luni din care vreo 2 - 3 săptămâni sunt și vacanță! Haideți să mergem acest final de an așa, iar de la 1 ianuarie să încercăm să avem un proiect unitar și echitabil, așa cum bine ați menționat!

Dna Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim! Alte propuneri, obiecțiuni mai sunt? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 3 consilieri care nu au votat, amendamentul d-nei consilier a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 29 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privind aprobarea investițiilor și deducerii contravalorii investițiilor efectuate de către Societatea Ă.D.P.B. S.Ă. asupra căminului C7 aparținând Liceului Teoretic DecebaT. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Mălureanu.

DI. consilier Mălureanu Liviu

Am o întrebare și o observație pe acest subiect. întrebarea este referitoare la un HCL aprobat în 2017 și aș dori un punct de vedere din partea aparatului de specialitate. Am mai discutat tema în consiliu și în comisie am discutat-o. în HCL 577/27.11.2017 referitor la închirierea de către ADPB a acestui cămin la art. 3 spune că : “Spațiul vizat, se referă aici la căminul respectiv, își va menține destinația, spațiu de învățământ, utilizatori fiind studenții și elevii cu prioritate fiind cei din rețeaua de învățământ a Sectorului 3, cu respectarea Regulamentului de închiriere a spațiilor de învățământ excedentare, în vigoare.” întrebarea către aparatul de specialitate este: au voie cei de la ADPB să închirieze acele spații altor persoane decât elevi și studenți? Deci elevi și studenți, cu prioritate cei din Sectorul 3. Asta e întrebarea, dacă pot sta acolo alte persoane decât elevi și studenți.

Dna Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le consilier. Din partea aparatului de specialitate!

Dna Director Executiv Adjunct Mihaela Nagy Răducanu - Direcția învățământ Cultură

întrebarea era dacă pot sta și alte persoane sau dacă stau elevi și studenți? După cum am discutat și în comisie, momentan nu stau acolo elevi și studenți. A, da? Avem 11 copii.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

întrebarea nu este cine stă acolo ci, dacă conform hotărârii de consiliu, au voie să stea acolo alte persoane decât elevi și studenți. Asta e întrebarea. Dacă e permis conform acestui HCL. Eu, din ce citesc, spune clar că sunt elevi și studenți, cu

/fe/ 1

j O li’

prioritate cei din Sectorul 3. Deci, din punctul meu de vedere nu au void-^a^tea acpl^ alte persoane decât elevii și studenții, dar aș dori și un punct de vede^d^jj^^ aparatului de specialitate. Am discutat la comisie, acolo, ați fost și d-voastră, clin ce știu eu, din discuții, nu au voie să stea.

>                7                            5    7

D-na Director Executiv Adjunct Mihaela Nagy Radu ca nu - Direcția învățământ Cultură

Această modificare a intervenit după ce s-a făcut contractul de închiriere cu ADP.

DL Corbuleanu Florentin -

membru în Consiliul de Administrație al societății ADPB S.A.

Bună ziua! De la ADP, aș vrea să fac eu o precizare, există un act adițional nr. 3/16.02.2018 referitor la ce spuneți d-voastră care la art. 2 spune locator, e vorba de cei 2 care au făcut contractul, Liceul teoretic Decebal și ADP, în baza HCL-ului respectiv, care spune: “locatorul acordă dreptul locatarului de a subînchiria spațiile Căminului C7 ere fac obiectul prezentului contract”.

Dl. consilier Mălureanu Liviu

Hai să ne uităm împreună la hotărârea de consiliu! Hotărârea de consiliu e peste acel act de închiriere. Are calitate de lege, da? E inferioară ca și putere dar are aceeași calitate. Nu puteți încheia un contract cu încălcarea legii!

D-na consilier Păunică Adriana

A fost 577 după care a urmat 578.

Dl. Corbuleanu Florentin -

membru în Consiliul de Administrație al societății ADPB S.A.

Care a reglementat deducerea investițiilor și posibilitatea de a subînchiria. Este o nouă hotărâre si ne-a dat si dreptul de a deduce investițiile.

9                                   S                JL                                                                               9

DL consilier Mălureanu Liviu

A                                                 " ■     _........

In hotărârea 577 nu e abrogat acest articol. Atunci fie sunt 2 articole care se bat cap în cap și trebuie reglementat lucrul acesta fie ceva e în neregulă dar nu putem avea 2 chestii care se bat cap în cap.

DL Corbuleanu Florentin -

membru în Consiliul de Administrație al societății ADPB S.A.

A fost o nouă hotărâre care ne-a dat dreptul de deducere a chiriei și a reglementat detaliile acestea.

DL consilier Mălureanu Liviu

Atunci trebuia să se abroge acest articol, să se modifice acest articol. Repet, hotărârea 577 este în vigoare și, din ce știu, nu a fost modificată. Deci nu putem avea 2 hotărâri care se bat cap în cap. Ori reglementăm hotărârea 577 și o facem cum spuneți d-voastră, dar nu puteți încheia un contract cu încălcarea legii, în cazul ăsta legea fiind hotărârea de consiliu.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva


Nu are legătură cu subiectul, punctulDl. Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Haideți la interpelări, la final, putem să discutăm absolut orice, dar această hotărâre nu are legătură cu chestiunea asta, are legătură cu investiții, cu totul altceva.

DL consilier Mălureanu Liviu

Aceea a fost întrebarea despre care am menționat la începutul intervenției, acum am și o observație legată strict de acest punct. Din punctul meu de vedere, ADPB este o societate comercială care trebuie să funcționeze în condițiile de piață. Faptul că desfășoară activități cu Primăria, e dreptul acestei societăți, foarte bine. Ce mi se pare profund în neregulă e ca această societate să beneficieze de niște sume de bani în mod indirect, din partea primăriei, ceea ce mă îndoiesc că o societate din piață va beneficia de un tratament similar. Chiar mă uit pe cifrele societății și în ultimii 2 ani de zile a făcut profit. Atunci, dacă societatea face profit, de ce e nevoie ca primăria să susțină artificial această societate, practic, deducând aceste investiții? Propun chiar și un amendament, să reducem la un leu valoarea care se deduce de la art. 2. Dacă este societate comercială, societatea comercială trebuie să funcționeze în condițiile pieței. Eu nu cred că o societate privată vine la primărie să-si deducă investițiile. Ăsta e punctul meu de vedere.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu știu, la ce sume faceți referire, d-le consilier, că ați zis că a beneficiat de nu știu ce sume societatea noastră, de care o societate privată nu ar putea beneficia. Mai exact, la ce vă referiți?

DL consilier Mălureanu Liviu

La art. 2 spune așa : “Se aprobă deducerea din chirii a contravalorii investițiilor în valoare de 841.736,07 lei cu TVA”.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

La nu știu ce sume pe care le-a primit ADP, acum se discută de ce investește să poată să-și deducă. D-voastră ați făcut referire, mai devreme, la niște sume pe care le-a primit ... domnule, există stenograma, aici. Dacă d-voastră înțelegeți ceva, puteți să mă lămuriți, ce înseamnă asta, “în general”? La ce vă referiți când spuneți, “în general”?

Există un regulament, aprobat în consiliu, care spune așa: că o societate, că e ea în portofoliul primăriei, consiliul local, sau e o societate privată, care n-are legătură cu consiliu, dacă vrea să investească niște sume consistente în imobilele sau în bunurile pe care le are în chirie, atâta vreme cât bunul nu îi aparține, ci e al nostru, iar investițiile rămân ale noastre, poate să vină în consiliu cu o solicitare de deducere. Noi am introdus acest aspect în regulament, că au dreptul, cu acceptul consiliului local. Adică investițiile ne interesează sau nu ne interesează? Că dacă nu ne interesează, nu-i dăm drept de deducere. Dacă ne interesează, rugămintea mea e să vă deplasați acolo,

/W

să vă informați referitor la faptul că acest cămin este într-un proces

transformare în bine, în sensul că nu mai avem băi comune, ci se pune îtn-xfâ 'șr 0 bucătărie la fiecare cameră, se transformă într-o zonă de locuit, de confort relativ ridicat. Acolo sunt niște investiții mari de făcut. Nimeni n-ar face investiții acolo, la acest nivel și să mai plătească și chirie în continuare, ca și când n-ar fi făcut nimic. Ce credeți? La finalul contractului, care e pe 5 ani, păi nu-și amortizează investiția pe 5 ani, stimate domn! Are probleme, după aia, societatea noastră cu Fiscul, pentru că se duce pe roșu. Și vă dau detaliu, la finalul contractului toate investițiile rămân în clădirea primăriei, care, clădire, rămâne în continuare a noastră. Deci, nu e nimic în neregulă stimate domn, stimați colegi, este cât se poate de în regulă. Acel cămin va fi transformat, iar toate îmbunătățirile aduse vor rămâne ale clădirii, adică ale noastre. Pe cale de consecință, eu cred că e cât se poate de normal și comercial și etic și moral ca noi să-i deducem din chirie acele investiții.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. D-le consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian Bogdan

Vă explic foarte simplu în ce constă ajutorul de stat. Unde ați mai văzut d-voastră, pe piața liberă, să-ți permită cineva să deduci 100% investiția în bunul pe care l-ai închiriat și apoi să te lase la aceeași chirie? Adică eu am închiriat la un preț, un bun depreciat. Investesc în el. Ok, dar dacă am investit și am dedus din chirie înseamnă că am investit banii proprietarului și atunci, bineînțeles, că bunul are altă chirie. Deci asta e o formă de ajutor de stat, în mod evident, de care nu beneficiază nicio altă firmă din piață. E foarte simplu! Mulțumesc.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

E corect ce spuneți d-voastră, cu o mențiune. Societatea ADPB nu a beneficiat până acum de nimic. în acest moment societatea bagă bani în acel imobil și nu beneficiază de nimic, în timp ce nouă ne plătește chirie. Ce spuneți d-voastră e real. La final beneficiază de o clădire upgradată. Dar la fel cum e corect ce spuneți d-voastră, n-am niciun fel de problemă să facem o discuție pe acest subiect și să luăm în analiză acest aspect. Dar asta înseamnă că pe perioada în care face investiții și are venituri 0, să nu-i mai percepem nimic. Nu știu dacă înțelegeți ce zic eu! Per total, în evaluarea mea grosieră, e adevărat, cred că ieșim undeva, pe acolo, dar dacă vreți să intervenim neapărat pe partea asta, chiar vă încurajez pe d-voastră, stimați colegi, să vă implicați în chestiunea asta, să facem un calcul, să vedem care era valoarea înainte, care e valoarea după, care e perioada în care nu încasează nimic, pentru că face investiții acolo și nu beneficiază absolut deloc de el și să vedem în ce măsură putem să updatăm contractul. N-am niciun fel de problemă. Chiar vreau să facem niște lucruri cât se poate de serios și de corect.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d-le Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abțineri proiectul de hotărâre a fost

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, “Proiect de hotărâre privinti aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici ENGIE SERVICII S.R.L. și DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București”, Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea a nouă înlesniri la plată, în sensul eșalonării acestora”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 23 voturi pentru, 6 abțineri, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Pîndaru Carmen-Iulia-Florentina în vederea acoperirii costurilor de participare la cursurile de vară ale Bolshoi Ballet Academy Summer Intensive Programs 2019 New York City”. Propuneri, obiecțiuni? D-le consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Eu m-am documentat, să văd că nu e vorba doar de un caz social, și am aflat că lulia Carmen Pândaru se pregătește cu Miki Vasilovici care a fost prim-solistă la Opera Română, a plecat la Paris și a revenit și e profesoara ei. Face acest stagiu de pregătire, mă rog, mie cei de la școală mi-au spus că ar merge la Youth America Grand Prix, s-ar putea să încerce să le lege, ei neștiind, probabil, de bursa asta, mă rog. Important este că în hotărâre, noi, la final, acolo, prevedem că urmează să îi fie date cheltuieli de transport, cazare și masă care, cu siguranță, vor fi mai mari decât taxa de participare la școală. De aceea aș propune să spunem în finalul hotărârii: “urmând ca celelalte cheltuieli legate de transport, cazare și masă să facă obiectul unei alte hotărâri de consiliu”. Pentru că noi, acum, aprobăm o sumă, spunând în hotărâre: “la care să adaugă cheltuieli legate de transport, cazare și masă”, ceea ce lasă să nu mai treacă printr-o altă hotărâre, cheltuielile care pot fi mai mari decât cheltuielile aprobate astăzi.

D-na Director General Carmen Duca- Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 3

Așa cum am discutat și în comisii, în momentul de față nu avem toate, toate costurile. Suntem condiționați, până la data de 15 decembrie trebuie să plătim jumătate din curs. Intr-adevăr, trebuie să venim cu o altă hotărâre prin care să menționăm clar ce costuri vor fi de cazare, de masă și ce o mai include. Noi nu putem face nicio cheltuială fără această hotărâre. Deci, e clar că vom veni cu o altă hotărâre. Așa cum am spus în comisii, suntem în discuții cu cei din America, poate mai obținem și ceva reduceri, să nu plătim, efectiv, având în vedere că, totuși, Carmen e un caz social și nu trebuie să uităm acest aspect, indiferent dacă are rezultate atât de bune.

■y' -?'X

’-'p

Dl. consilier Voinea Inocentiu Ioan

Mie mi-e foarte clar că Iulia Carmen nu trebuie tratată ca un caz social. W'este un talent. Felicitări că o sprijinim să ajungă în topul performanței artistice chiar dacă nu ne vom bucura noi, românii, de ea! Vor avea grijă alții să o racoleze. Chiar m-am interesat de ea si este un talent.

Deci amendamentul meu este foarte clar, se referă la textul hotărârii, am înțeles foarte bine că nu putem, dar ca să nu lăsăm loc de alte interpretări, spunem așa în finalul hotărârii: în loc de “la care se adaugă cheltuieli de cazare și masă“ să formulăm “urmând ca celelalte cheltuieli legate de transport, cazare și masă să facă obiectul unei hotărâri de consiliu ulterioare”. Ăsta e amendamentul pe care-1 propun.

D-na Director General Carmen Duca- Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 3

E ok pentru noi. Important e ca a noastră copilă să ajungă acolo , să aibă rezultate. Pe noi asta ne interesează. Mulțumim frumos.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

D-le consilier Petrescu.

Dl. consilier Petrescu Cristian

Pare că există asa, o unanimitate în susținerea fetei si e foarte bine că facem lucrul ăsta, dar dacă tot suntem constienti că nu o să beneficiem noi, si nu Sectorul 3, cât România, de rezultatele copilului, poate ar fi bine la fel ca la tot ce investim în tinerii României care pleacă afară, să avem și niște clauze care să ne asigure că investiția noastră va fi amortizată. Adică, măcar că fata respectivă va veni și va performa și pentru România, la un moment dat, nu doar pentru Bolshoi Theatre New York America.

D-na Președinte de ședință luliana Văduva

Mulțumim, d~le consilier. Vă supun spre aprobare amendamentul d-lui consilier Voinea. Votați, vă rog.

Cu 27 voturi pentru, 1 abținere, un consilier care nu a votat amendamentul d-lui consilier a fost aprobat. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul d-lui consilier. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 abținere proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere spațiu aprobat prin HCLS3 nr. 57/16,02,2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 9 abțineri, proiectul de hotărâre fost aprobat.

ț î ir

-----

Trecem la punctul 19 de peordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea ari 4 și ari 5 ale HCLS 3 nr. 342/27.07.2017 referitoare la remunerația președintelui și indemnizația membrilor Consiliului de Administrație al societății OPS3 Ordine si Proiecție S3 SRL ”

Âm de făcut o precizare. Menționez că, se va rectifica eroarea din expunere. în loc de 15.000 lei, va fi 12.000 lei.

Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 10 abțineri, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III - 2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 10 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 21 de peordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 referitoare la Contractul de credit nr. RQ 16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank S.A.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 10 abțineri, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 22 de peordinea de zi, „Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCLS 3 nr. 3/11.01.2018 referitoare la reprezentanții Consiliului Local Sector 3 în Comisiile de evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară a Sectorului 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni?

Doamna consilier Păunică.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Am de făcut două propuneri:

  • -  pentru Grădinița „Wonderland 2” - pe doamna consilier Băiețică Nicoleta

  • -  pentru Grădinița „Little Oaks Academy” - pe doamna consilier Băiețică Nicoleta

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim. Alte propuneri? Nu sunt. Vă rog să pregătiți buletinele de vot.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Dacă sunteți de acord până se tipăresc și se distribuie buletinele de vot și se votează, să facem interpelările, ca să nu pierdem timpul.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocentiu loan

Am trecut cu ceva vreme în urmă, pe la un bloc din Sectorul 3, un&yțjp'zpn^ străzii Foișorului, ceva pe acolo, Panait Cerna nr.l este adresa exactă și M52, acum spune doar scara 3. Nu știu dacă e scara 3! Blocul este M52 și este în proces de reabilitare termică de multă vreme și s-au oprit lucrările. Aș vrea să le spun oamenilor, de ce și care este perspectiva și ce s-a întâmplat acolo? Nu putem să lăsăm așa, orice s-ar fi întâmplat!

Dl. Popescu Marius - Șef Serviciu - Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Știm povestea foarte bine. Ținem legătura foarte strâns cu Asociația de proprietari. A fost un eșec acolo, al echipei care lucrează. De astăzi, s-a schimbat echipa. Noi avem o ședință operativă în fiecare luni dimineață și au venit reprezentanții Asociației de proprietari la noi, am stat de vorbă, au înțeles situația. Firma va fi amendată, va primi niște penalități usturătoare, pentru ce au făcut la blocul acesta. Sunt un pic întârziați, să sperăm că în maxim trei săptămâni ieșim de la blocul respectiv.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Ideea este, ce se întâmplă?

DL Popescu Marius Șef Serviciu - Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Asta se întâmplă, v-am spus! Suntem zi de zi de vorbă cu Asociația de proprietari. Ieri au participat la ședința noastră operativă, care este în fiecare luni.

DL consilier Voinea Inocențiu loan

Ați decis să vină un alt operator acolo?

DL Popescu Marius - Șef Serviciu - Serviciul Investiții, Lucrări Publice

Nu am decis noi! Liderul de asociere a băgat altă echipă acolo, sperăm ca în maxim trei săptămâni să ieșim de pe blocul respectiv. Plus, că vor primi penalități aspre!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Vă mulțumesc! Am de făcut o rectificare. Colega a greșit mai devreme la punctul 22, în loc să spună Honțaru Valerica și Băiețică Nicoleta, a spus Băiețică Nicoleta, pentru ambele. Deci, Honțaru Valerica și Băiețică Nicoleta! Vă mulțumesc!

Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

în primul rând să revenim la discuția cu căminul de la Liceul Decebal, despre care nu am primit răspunsul. Care este până la urmă varianta corectă: au sau nu au voie? Că nu stau acolo doar elevi și studenți, asta o știam fără să-mi spună aparatul de specialitate. Dar din punct de vedere al legii, al hotărârilor, au sau nu au voie? Da sau nu? Atât vreau să știu! Fără interpretări.

Dna Director Executiv Adjunct - Mihaela Nagy Răducanu -

Direcția învățământ Cultură

O să vă rog să mă lăsați să verific cele două hotărâri, pentru că au venit una după cealaltă și vă voi da un răspuns în scris. Vă mulțumesc.


Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim! Domnule consilier Mălureanu.

Dl. Consilier MălureanuLiviu

Mulțumesc! A venit toamna și nu cad doar frunzele, cad și

Nicolae Grigorescu, zona aceea de la statuie, acum doi ani de zile, dacă nu mă înșel, tot Primăria Sector 3 a plantat niște copaci, între timp i-a scos și bănuiesc că urmează să fie plantați mesteceni. înțeleg că îi scoatem, îi replantăm, îi ducem în altă parte, practic îi reciclăm, cu toate că am o oarecare îndoială personală, că se vor prinde toți când îi vom replanta, dar lăsăm la o parte partea aceasta. Totuși acei copaci pentru a fi aduși acolo, lăsând la o parte costul copacilor, ca să se înțeleagă, manopera, să fie aduși acolo, să fie plantați, să fie scoși, să fie replantați, cine suportă aceste costuri? De la statuie spre Splai, avem altă problemă, din punct de vedere mult mai gravă și mult mai stringentă. După cum observați, acum la ora 16 -17 se lasă întunericul, zona respectivă este prost spre deloc iluminată. Știu că o să mi se spună că aparține de Primăria Generală, că este bulevard șamd. Totuși e în Sectorul 3. Eu zic că avem și noi o responsabilitate de a lumina acel bulevard și repet, nu este o zonă mică, ci este efectiv cât te duci în partea aceea spre Splai. Deci ne preocupăm de copaci să arate bine să fie estetic, dar nu reușim să asigurăm niște nevoi de bază, cum ar fi să avem un trotuar iluminat. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule consilier. Vă rog să aduceți buletinele de vot. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoițâ

Două subiecte. Unul: întradevăr acolo, chiar în dreptul pieții Sălăjan, acum câțiva ani de zile s-au plantat niște copaci din specia mesteacăn. Acei copaci nu sunt decât reorganizați pentru că tot Bdul Grigorescu, de la Basarabiei până la Camil Ressu, vor fi cu mesteacăn, sunt doar reorganizați, sunt același tip de copaci, știu exact ce vorbesc. Nu a plantat Primăria Sectorului 3 în ultimii 6 ani, alte tipuri de copaci, pe Bdul Grigorescu, pe scuar, în afară de mesteacăn. Mergem doar să dăm o coerență, îmi dau seamă că nu știți prea bine legislația, pentru că ați făcut o afirmație, conform căreia bulevardele sunt iluminate de către municipalitate. Stimate domn consilier, este profund greșit! Tot iluminatul public din București este asigurat de Primăria Generală, nu doar bulevardele mari, țin să repet, tot iluminatul public din București este asigurat de către Primăria Generală. îmi dau seama că d-voastră nu ați mai trecut în ultimul timp pe acolo, pentru că, ținând cont de faptul că noi nu avem în atribuții iluminatul public, totuși am asigurat acolo niște stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, pentru că neavând atribuții prin lege, nici nu avem rețea la care să-i legăm și am pus niște

stâlpi independenți, repet cu panouri fotovoltaice și baterie. Eu am trecut recent pe acolo de câteva ori și un electrician s-a ocupat și a făcut reparațiile necesare, dar este adevărat că acești stâlpi sunt puși acum vreo 4-5 ani de zile, sunt de mult, perioada lor de viață a expirat și Mai avem mici chestiuni de făcut acolo. Cred că nu este în regulă să ne acuzați pe noi de niște lucruri sau de niște operațiuni sau de niște anumite servicii, care nu sunt în competența noastră, nu este în zona noastră de atribuții și cred că dacă este să faceți ceva reclamatii, să o faceți acolo unde este normal, nu la noL^

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana


Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.


fS o

.... ..: i         7

Ca să rămân în continuare cu subiectul ăsta toamnă, frunze. Vreau să spUh?ea" anul trecut am atras atenția asupra unui aspect, referitor la cartierul Ozana, dar ar trebui să mă asculte cineva de la curățenie. Este cineva de la direcția de curățenie, salubritate?


| O

D1. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana


Din partea aparatului de specialitate este cineva?

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Atunci poate când se eliberează domnul Primar, că poate le transmite dumnealui cu autoritatea pe care o are și care și-a exprimat-o într-un clip electoral cu Poliția Locală.... Este cineva? Anul trecut erați coleg cu noi?

DL Badiu Septimiu - Direcția Generală de Salubritate

Lucram în primărie.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan

Sesizam anul trecut că în cartierul Ozana, Livada cu Nuci, zona aceea, în care se produc inundații și din cauza faptului că terenul este în așa fel încât anumite străzi colectează multă apă, acolo nu s-a trecut anul trecut să se măture frunzele. Acum am schimbat operatorul, nu avem speranțe că lucrurile vor fi mai bine ca anul trecut! Ce se întâmplă, sunt foarte multe frunze care la prima ploaie vor fi duse către gurile de canalizare și le vor înfunda, asta s-a întâmplat și anul trecut, și în fiecare toamnă. Rugămintea mea este să luați în serios această sesizare care vine de la oamnenii care locuiesc acolo și să trimiteți echipe care să măture, sau mecanizat sau manual, să ia frunzele care sunt în acea zonă, Aleea Fetești, Jean Steriadi, toată acea zonă, unde vegetația este destul de bogată, sunt copaci înaiți cu multe frunze și frunzele vor fi luate la prima ploaie și vor înfunda canalele. Asta este sesizarea pe care vreau să țineți cont de ea și să-mi spuneți sau eu o să vă atrag atenția că v-am spus și că nu s-a făcut, dacă se va întâmpla așa.

D1. Badiu Septimiu - Direcția Generală de Salubritate

Am înțeles. Mulțumim. Am preluat sesizarea.


Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

A

Ii dau cuvântul domnului președinte al Comisiei de validare.

DL consilier Dobre Alexandru

Mulțumesc frumos. Referitor la proiectul numărul 22 de pe ordinea de zi, au fost făcute următoarele propuneri:

  • -  pentru Grădinița „Little Oaks Academy” - doamna consilier Honțaru Valerica cu 22 voturi DA, 7 ANULATE;

  • -  pentru Grădinița „Wonderland 2” - doamna consilier Băiețică Nicoleta cu 21 voturi DA, 8 ANULATE;

Dna Președinte de ședință — Văduva Iuliana

Mulțumesc, domnule consilier. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Votați, vă rog!

Cu 27 voturi pentru, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar (suplimentare 1) de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare și dotare cantină corp C5,C6,C7 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu”, aprobați prin HCLS3 286/03.07.2018”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 28 voturi pentru, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 2 (suplimentare 1) de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare spații Nerva Traian””. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Petrescu.

Dl. consilier Petrescu Cristian

Mulțumesc. Ne poate spune și nouă cineva mai mult de aceste spații? Că am încercat să găsesc în material, dar nu prea am găsit. Ce facem cu ele?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Este spațiul de pe Nerva Traian, pe care tocmai am obținut o hotărâre de Consiliu General, că nu mai trebuie să-1 dăm la antidrog, ci rămâne la noi șrnoi vrem să facem un incubator de afaceri acolo, pentru tinerii care vor să devină antreprenori.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 1 abținere, 4 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar (suplimentare 1) de pe ordinea

de hotărâre privind modificarea HCLS 3 nr.421/14.09.2018, referiioai^/lă Contractul de credit nr.RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 4 suplimentar (suplimentare 1) de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2018”. Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Păunică.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Am de făcut un amendament și anume: Pentru susținerea învățământului preuniversitar de stat din Sectorul 3, se propune:

  • - finanțarea proiectului „Scoală după scoală”, capitolul 65.02 „învățământ”, subcapitolul 65.02.12.01 „Scoală după scoală”, „Secțiunea de funcționare” cu suma de 2.530,40 mii lei,

  • - concomitent cu:

  • - diminuarea bugetului la cheltuieli - capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților, cu suma de 1.530,40 mii lei și capitolul „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul “întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, „Secțiunea de funcționare”, cu suma de 1.000,00 mii lei.

  • - diminuarea veniturilor prevăzute a fi încasate de la asociațiile de părinți cu suma de 2.530,40 mii lei.

Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă supun spre aprobare amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 26 voturi pentru, 1 abținere, 2 consilieri care nu a votat, amendamentul doamnei consilier fost aprobat.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul doamnei consilier. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 5 suplimentar (suplimentare 1) de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetare și se ratifică Contractul pentru achiziția serviciului de salubritate în Sectorul 3 nr. 24165/09.11.1999 (nr. 5066/11.11.1999), modificat și completat prin Actele adiționale nr. 1-54”. Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

Dl. Consilier Mălureanu Liviu


A

întrebare către aparatul de specialitate, aș dori să ni se


prezinte^'^p^ppe sume. Noi aveam de recuperat niște bani de la ROSAL. Care este stadiul acestor bani?

1                5

Cât s-au recuperat? Cât s-au compensat? Cât mai sunt de recuperat? Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință — Văduva Iuliana

Domnule director.

DL Director Executiv - Octavian Ghețu - Direcția Economică

Bună ziua! Până în prezent s-a recuperat jumătate din sumă, din cei 148 de milioane.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule director. Alte propuneri, obiecțiuni? Doamna Elena Petrescu.

Dna Viceprimar - Elena Petrescu

Un simplu amendament la acest proiect de lege, în sensul în care ROSAL-ul nu are nici un fel de pretenție financiară prezentă ori viitoare vizavi de toate sumele reținute până la acest moment sau referitoare la contract, la toate aspectele din contract.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim. Vă supun spre aprobare amendamentul doamnei Viceprimar Elena Petrescu.Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 8 abțineri, 1 consilier care nu a votat, amendamentul doamnei vicePrimar fost aprobat. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Stimați colegi, discutăm de un raport al Curții de Conturi de acum doi ani, în care ne spuneau că nu am trecut prin consiliu schimbarea de frecvențe și din cauza faptului că nu așa, a trebuit să dea sumele înapoi. Nu a contestat Curtea de Conturi prestația, ci doar pe partea administrativă, pe partea juridică. Putem să mergem într-un conflict juridic cu cei de la ROSAL, unde nu știm cun va ieși și ce va decide judecătorul. Noi am recuperat o parte semnificativă din bani. Curtea de Conturi să înțeleg că este în regulă cu această hotărâre și că, totodată o să și stingem acel punct din raportul Curții de Conturi. Vreau să mă asigur și vreau să ne asigurăm de faptul că nu riscăm vreodată ca ROSAL să emită vreo pretenție referitoare la sumele reținute. Pot să vă spun că ROSAL a avut un comportament cât se poate de neprincipial și incorect cu Primăria Sector 3, dar că în evaluarea mea ar fi bine să închidem această chestiune pentru a nu intra într-un proces incert. Cum funcționează justiția în România, este o chestiune, este o enigmă, este un fel de loterie așa și nu aș vrea să ne ducem oarecum în hazard. Pe cale de consecință, cu acest amendament, odată ce se închide această măsură, cred că este un plus pentru Primăria Sectorului 3.

DL Consilier Voinea Inocentiu loan

Care este amendamentul?


Dl Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Amendamentul este cel care l-a spus mai devreme doamna VicePrimar, noi aprobăm acest amendament la contract, adică frecvențele, modificarea frecvențelor, cu condiția că ROSAL nu are nici o pretenție prezentă sau viitoare sau nici o altă pretenție referitoare la acest contract. ROSAL, de altfel, și dumneavoastră aveți pe masă, o adresă din partea ROSAL-ului, conform căreia dânșii se angajează, că nu au nici un fel de pretenție prezentă sau viitoare referitoare la acest contract. Le aveți si dumneavoastră în material. Contractul a încetat de mult, a rămas o coadă, conform măsurii Curții de Conturi din 2016, dacă nu mă înșel, prin care noi, direcția DUP sau DADP, nu mai știu cum se numea exact atunci, a crescut frecvențele fără să treacă prin Consiliul Local. Eu cred că cei de la Curtea de Conturi au dreptate, dar în același timp, adevărul este undeva la mijloc, că și dânșii au prestat. Pe cale de consecință, așa cum spunea și domnul director, cam jumătate din sumă am recuperat deja. Dacă sunteți de acord, noi ne facem datoria să o punem pe ordinea de zi, consider că este o variantă oarecum safe pentru toată lumea.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iulian a

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Ca să înțelegem mai bine. Ce propunem noi acum este să ștergem jumătate din ce mai avea de prestat ROSAL-ul, ca să nu intrăm într-un conflict Injustiție?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu! Ce propunem noi acum este următorul lucru și anume, atâta vreme cât Curtea de Conturi a constatat că nu este aprobat de Consiliu și atâta vreme cât nu este aprobat de Consiliu prestația care excede prestația anterioară. Discutăm de frecvențe, creșterea frecvențelor excede tot ce este în afară trebuie ca ROSAL să de înapoi. în același timp ROSAL-ul a prestat, dar conform măsurii, ROSAL a și plătit, adică a dat banii înapoi, undeva la jumătate, această valuare. Curteaxie Conturi vine și spune așa: dacă veți aproba modificarea de frecvențe înseamnă că este aprobată de Consiliul Local și nu mai are de plată. Eu vin și spun așa: OK! Noi dăm această hotărâre, conform căreia, dacă aprobăm frecvența convenită cu cei de la DADP, nu mai există prejudiciu și nu mai au ce să dea înapoi cei de la ROSAL, cu condiția că sumele recuperate, rămân recuperate și ROSAL nu trebuie să aibe nici o pretenție. Repet, dumneavoastră aveți în documentație, în documente, aveți această adresă de la ROSAL, conform căreia dânșii nu au nici un fel de pretenție actuală sau viitoare.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana


' $ •M

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Domnui^^ji^ Petrescu.

DL Consilier Petrescu Cristian

Și noi putem aproba retroactiv diminuarea frecvenței? Păi nu mai prestează nimic ROSAL-ul de acum înainte, ce să-i mai diminuăm?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu diminuarea, noi trebuie să aprobăm creșterea frecvenței, chiar dacă aveți dreptate, noi aprobăm o hotărâre care își face efectul retroactiv. Cei de la Curte, ne-au spus că este în regulă! Așa ne-au spus cei de la Curte, care sunt „Dumnezeul nostru!”, ce să zic!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Ene.

DL Consilier Ene Stelian-Bogdan

Domnule Primar, mă iertați, eu acum nu sunt jurist, dar dacă avem la hotărâre anexată o adresă, prin care ei se angajează să nu mai aibe nici o pretenție, ok, nu mai au nici o pretenție. Deci practic noi nu avem o problemă cu ROSAL-ul, noi avem o problemă cu Curtea de Conturi și încercăm prin hotărârea asta să scăpăm de Curtea de Conturi, asta înțelegem de fapt. Nu este o problemă cu ROSAL-ul, că avem adresa de la ei că nu mai avem nici o pretenție. Nu cred că există o formă d-asta juridică, prin care ei să-și asume că renunță doar dacă trece hotărârea de consiliu. Nu cred că există așa ceva juridic, poate greșesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule consilier Voinea.

DL Consilier Voinea Inocențiu loan

Deci înțeleg că cineva a luat hotărârea să facă un act adițional la contract, să mărească frecvențele, altcineva decât Consiliul Local. Acel cineva, nu știu cine este, nu trebuie întrebat de ce a făcut lucrul acesta? Nu are nici o răspundere?

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Aici să știți că situația este mai complexă, în sensul în care Curtea de Conturi ne impută o chestiune, că nu am făcut înainte să se aprobe Legea 101, cea care prevede chestiunea asta cu consiliu, că nu s-a întâmplat înainte. Este adevărat că chiar contractul spune că frecvențele trebuiesc aprobate în fiecare an. Dar din cauza faptului că noi nu prea ne-am mai înțeles cu ROSAL deloc,, în ultima perioadă și în care dânșii au avut un comportament abuziv cu noi, nu am reușit să aprobăm fiecare an, pentru că acel contract de acum 20 de ani prevedea că noi trefeui^ăMb facem de comun acord frecvențele ori niciodată ei nu au acceptat frecvențele noastre, pentru că noi solicitam frecvențe reduse, solicitam mult mecanizat și mai puțin manual. Asta a stat și la baza faptului că nu am mai vrut să mai aud de ei și ei astăzi nu mai prestează în Sectorul 3. Doamne ajută! Deci situația este mai complexă. Vreau să vă amintesc și faptul că, la un moment dat a existat tot de la Curtea de Conturi o măsură de recuperat alte sume cu penalități cu tot, niște sume semnificative. Cei de la ROS AL ne-au solicitat să-i lăsăm să muncească mai mult ca să aibe de unde plăti, să nu le fie afectată activitatea. Că noi am fost de acord să presteze mai mult ca să recuperăm banii de la dânșii fără să le fie afectată activitatea, este o chestiune cu care eu am fost de acord, faptul că după ce ei au plătit sumele nu au vrut să reducă frecvențele la nivelul dinainte, este o chestiune în care dânșii au procedat neprincipial, ca să nu spun „neam-prost’1. Deci cam aici suntem. Adevărul este, aproape ca întotdeauna, undeva la mijloc. Noi putem să mergem și pe o variantă de forță, pe instanțe, dar este o aventură si trebuie să ne asumăm chestiunea asta.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Voinea.

Di, Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Să mă mai lămuresc! Asta să lucreze mai mult mie îmi sună așa, că mă duc la frizer și îi spun să mă tundă de două ori, adică un centimetru și apoi încă un centimetru, ca să plătesc mai mult. Trebuie să lucreze cât este nevoie. Avem nevoie să facă curățenie, nu curățenie mai puțină sau mai multă. Dar nu asta vreau să spun. Eu vroiam să întreb totuși cine a decis peste Consiliu Local? Dumneavoastră sau un director sau cine? Că a semnat cineva acel contract sau act adițional de mărirea frecvențelor, fără a consulta consiliul. Asta a fost întrebarea. Și apropo, încă o paranteză, erați atent cu colegul Mălureanu să vă arate ceva video. Chestiunea aceasta cu mecanizat și cu manual, i-am spus colegului de la Salubritate problema cu frunzele care o să le ia ploaia și o să înfunde canalele și o să creeze inundații într-o anumită zonă, am ridicat problema și anul trecut pe vremea asta și o ridic acum înainte să plouă ca să nu se mai întâmple la fel. Revin la idee, mecanizat cu manual, trebuie să existe un optim, pentru că acolo în zona aceea, îmi spun oamenii că trec mașini care mătură frunze, dar le mătură de unde le poate mătura. Mașina nu intră în anumite zone unde se strâng frunzele și atunci trebuie să vedem cât mecanizat și cât manual, nu renunțăm cu totul la manual, acolo unde este nevoie de manual și acolo este nevoie de manual unde am sesizat eu mai devreme, sper să avem lucrul ăsta. Și răspundeți-mi la întrebare, cine a semnat peste capul consiliului? Ce director, să-1 știm și noi?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Domnule consilier, eu înțeleg că dumneavoastră aveți multe nelămuriri! Eu am una singură, de exemplu: nu știu care este legătura dintre frezura dumneavoastră și


gunoiul din Sectorul 3? Asta nu am înțeles exact, dar poate X^^xplica^^ dumneavoastră. Aici nu discutăm că a luat un centimetru din frezură că


legătură cu subiectul, discutăm de faptul că, curățenia se face cu anumite frecWîțe. Adică, îi dai o trecere pe zi sau îi dai o trecere la două zile. Noi întotdeauna am fost sub frecvențele pe care ni le solicită Strategia de Salubritate pe București. Dumneavoastră veniți și ne spuneți că, într-adevăr, trebuie făcut și manual și aici avem de lucrat, pentru că mai ales în perioada de toamnă noi scoatem multe tone de frunză zilnic, repet, zilnic din Sectorul 3. Faptul că este cea mai verde zonă urbană din România și eu zic că suntem candidați la un loc fruntaș în lune, vine la pachet și cu această frunză generată de mulții copaci pe care-i avem în Sectorul 3 și care se înmulțesc, pot să vă spun în fiecare zi cu aproximativ 200 de copaci în perioada asta. Adică, în fiecare zi noi plantăm aproximativ 200 de copaci în Sectorul 3. Că există acest risc, îl diminuăm pe cât putem, repet, noi dacă nu trecem zilnic, sunt anumite zone în care trecem zilnic, dar cel mult la două zile noi trecem în tot Sectorul 3 și curățăm frunzele. într-adevăr anumite zone și aici trebuie să reglementăm treaba asta, există în regulament obligativitatea, cel puțin celor care parchează pe parcările de reședință să-și facă fiecare curat pe locul de parcare, ceea ce nu prea se întâmplă, iar noi nu prea am dat amenzi. Venim cu niște suflători cu care ne chinuim să scoatem frunzele de sub mașini, unde mașinile nu sunt mutate, cu lunile sau, în anumite situații, chiar cu anii, demersul nu este unul simplu, dar oricum ne ducem într-o discuție care nu are legătură cu hotărârea noastră de consiliu.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Răspunsul la întrebarea mea!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoița

Cu frezura? Nu știu ce răspuns să vă dau cu frezura!

D1. Consilier Voinea Inocențiu Ioan

Nu! Cu frezura trebuie să-mi dați adresa clinicii ca să-mi rezolv și eu problema! întrebarea a fost referitoare la cel care a semnat contractul peste capul consiliului. Măcar, adică nu cum îl cheamă! Doar, directorul de la cutare sau nu știu cine!

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoița

Eu zic că am fost foarte explicit. Legea, în momentul în care s-a semnat modificarea frecvențelor nu prevedea chestiunea asta. Eu vă spun din ce îmi spune aparatul, dar tot eu vă spun că inclusiv contractul prevede că frecvențele trebuia să fi fost aprobate în fiecare an. Și aici vine ticăloșenia celor de la ROS AL, din cauza faptului că nu am reușit să ne înțelegem pe frecvențe, acel act adițional cu hotărârea aferentă nu s-a semnat în ultimii ani din cauza lor. Repet. Noi putem să închidem chestiunea aici, ne-am recuperat deja, o parte semnificativă din bani și să o închidem aici sau putem să mergem într-un demers care este oarecum aventuros. Asta ține de dumneavoastră, dumneavoastră decideți, că asta prevede legea.

DL Consilier Voinea Inocențiu Ioan         v <r v T.; v

Deci nu era necesar aprobarea consiliului la vremea respectivă dumeispârn^ți dumneavoastră, legea era ambiguă și nu prevedea. Și atunci cine? Directorul dumneavoastră a semnat acel act adițional și acum Curtea de Conturi a spus că nu a fost în regulă.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Nu mai știu dacă eu sau nu, dar este puțin relevant. Ok! Haideți să o luăm ca atare, dacă vreți să facem acum o analiză succintă pe tema asta dar eu zic că v-am explicat cât am putut eu de succint situația în care suntem.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Mălureanu.

DL Consilier Mălureanu Liviu

Dacă-mi permiteți, mă uitam, în timp ce se purta dialogul, pe site-ul primăriei, acum nu am putut să văd exact dacă toate adiționalele se referă la frecvență, dar pot să vă spun că de exemplu, adiționalul 47 a fost semnat de Primarul Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță, Direcția Utilități Publice - George Alexandru Manciu, Direcția Economică - Octavian Ghețu, Direcția Investiții și Achiziții.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Care este relevanta?

1

Dl Consilier Mălureanu Liviu

Păi discutam despre cine a semnat. Doamna Irina Gina Soroceanu și Direcția Juridică - Florentina Pencea.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Opriți-vă vă rog! Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul doamnei Viceprimar. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 8 abțineri, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 6 suplimentar (suplimentare 1) de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 181899/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic societatea Apa Nova București SA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Sectorul 3 al Municipiului București”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 25 voturi pentru, 2 abțineri, 2 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 7 suplimentar (suplimentare 1) de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea furnizării/prestării

..... \

ZV R-f <-L i

' We 'ib: < >

Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3 al Muncipiului^^u^e^ Propuneri, obiecțiuni? Domnule consilier Mălureanu.

Dl, Consilier Mălureanu Liviu

O întrebare! Ce se întâmplă cu persoanele juridice care aveau contract încheiat cu ROSAL? Pot încheia contract cu Primăria sau care este procedura tehnică din spate pentru a schimba furnizorul de servicii?

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Din partea aparatului de specialitate.

Dl, Badiu Septimiu- Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Se vor încheia contracte cu Direcția Generală de Salubritate, evident.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule consilier Romeo Popescu.

DL Consilier Popescu Romeo

Mulțumesc, doamna președinte! Am două amendamente de făcut: un amendament la art. 1. Deci art. 4 modificat se va completa cu următoarea frază: „preluarea execuției bugetare se va face de pe sursa A buget local, pe sursa venituri proprii și suvenții de le bugetul local al Sectorului 3, al Municipiului București, precum și din alte surse legale La art. 6 din nou, un amendament: „ Tariful pentru utilizatorii, persoane fizice și asociații de proprietari ce colectează selectiv, deșeuri reciclabile și le depun la punctele de colectare, va fi suportat în cuantum de 99%, de la bugetul local al Sectorului 3 ”, în loc de 90%.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule consilier. Vă supun spre aprobare primul amendament al domnului consilier Romeo Popescu. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 voturi pentru, 4 abțineri, 5 consilieri care nu a votat, amendamentul domnului consilier fost aprobat.

Vă supun spre aprobare al doilea amendament al domnului consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 7 abțineri, 4 consilieri care nu a votat, amendamentul domnului consilier fost aprobat.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentele domnului consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 abțineri, 8 consilieri care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 8 suplimentar (suplimentare 1) de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a

Z*'X i.........! XX\

/X/ X .. ! V B;-.'\ ■'? Z°;

i^ctju0^Jy Nu sunt. Votați, vă rog!                                                   v

Cu 20 voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 9 suplimentar (suplimentare 1) de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 voturi pentru, 4 abțineri, 1 consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre fost aprobat.

Trecem la punctul 10 suplimentar (suplimentare 1) de pe ordinea de zi: „ Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr, 2 la HCLS 3 nr, 277 din 26.06.2018, privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect execuția de lucrări ” Pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București, cuprinse în arealul următoarelor zone: Str. Baba Novac - Bd Mihai Bravu » Bd Basarabia - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Bd Mihai Bravu~Str Baba Novac - Str.Câmpia Libertății - Bd Camil Ressu - Sos Mihai Bravu-Calea Vitan - Bd.Energeticienilor - Str.Fizicienilor - Str.Liviu Rebreanu ~ str.Ion Agarbiceanu - str.Burdujeni - Str Lunca Bradului - Str.Postavarul - Bd 1 Dec 1918-Bd Theodor Pallady - Camil Ressu - Str.Firidei - Str.Rotunda -Aleea Rotunda-Aleea Lunca Mureșului - Str.Lunca Bradului-Bd Nicolae Grigorescu - Bd .Nicolae Grigorescu-Str Liviu Rebreanu - Bd. 1 Dec. 1918 - str Vasile Goldis - Aleea Barajul Sadului - Aleea Barajul Lotru - Bd. Nicolae Grigorescu - Aleea Barajul Lotru ~ Aleea Barajul Sadului - Strada Vasile Goldis - Bd 1 Dec.1918 - Bd Basarabia - Str. Lucretiu Patrascanu - Str.Lucretiu Patrascanu - Bd Basarabia -Bd Nicolae Grigorescu-Str.Constantin Brâncusi - Bd. Basarabia-Str Campia Libertății ~ Str Baba Novac - Str Constantin Brâncusi - Bd Nicolae Grigorescu (Zonele A; B; D; II; 13; Kl; K2; K3; K4)””. Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana-Iulia

Cum aceste lucrări care nu prea respectă normativul de accesibilizare numărul 51/2012 și la fel nu pare să ignore și Legea 24/2007, aș cere de la aparatul de specialitate să ne pună la dispoziție documentația de urbanism, în baza cărora se lucrează și la fel și proiectele tehnice. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim doamna consilier. S-a consemnat. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

(e'3.

Cu 17 voturi pentru, 8 împotrivă, 1 abținere, 3 consilieri care^n^?.'a<vbt^fr4 X..1 .1- L.xy.J...       ------K_x

proiectul de hotărâre fost aprobat.


D-na Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Trecem la punctul 11 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 SRL pentru împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare- cumpărare și superficie cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL si aprobarea încheierii între cele două societăți a contractului f        JT                                                                                                              J

menționat”

Doamna consilier Paunică.

Dna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Am de făcut un amendament, respectiv transferul total al dreptului de proprietate pentru teren și construcțiile aferente cu plata prețului în rate lunare timp de 49 de ani. Mulțumesc.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier. Vă supun spre aprobare amendamentul doamnei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abțineri și 2 consilieri care nu a u votat, amendamentul doamnei consilier a fost aprobat.

DL consilier Ene Stelian Bogdan

Nu numai că nu ni s-a dat amendamentul, dar nici măcar nu e clar ce se modifică, adică ni s-a citit o bucățică dintr-o frază. Dacă ăsta e un amenadament, în regulă.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Mulțumesc! Inițial s-a pus problema că se face transferul de proprietate de la societatea Active către societatea Algorithm Construct și că după 49 de ani revine la Algorithm Construct. Amendamentul era în sensul în care el rămâne la Algorithm Construct, nu se mai prevede în hotărâre că va reveni după~49 de ani la Active. E clar? Deci, ăsta este amendamentul de fapt.

D-na Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, domnule Primar. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul doamnei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana lulia

Acordăm mandatul acum, dar vreau să vedem și contractul. Când oSOfe,?isă^fie trimis și către consilieri. Mulțumesc!

D-na Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier. Votați, vă rog!

Cu 20 de voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri și un consilier care nu a votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 12. “Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui Contract de vânzare-cumpărare și superficie. ”

Doamna consilier Păunică.

Doamna consilier Păunică Adriana

Mulțumesc, doamna președinte. Am de făcut același amendament ca la punctul 11, cu același context. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim. Vă supun spre aprobare amendamentul doamnei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri și 4 consilieri care nu au votat, amendamentul doamnei consilier a fost aprobat.

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre, împreună cu amendamentul doamnei consilier. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 13 suplimentar, “Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru postul neocupat -Administrator 5 - studii superioare de lungă durată.” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 21 de voturi pentru, 2 abțineri și 6 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 14, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL~în vederea achiziționării de automobile, conform listei de investiții aprobate prin HCLS3 nr. 472/1’1.10.2018.”Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 7 abțineri și 5 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 15, “Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD-3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii a șapte contracte de furnizare lucrări / utilaje / echipamente / autovehicule necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare. ”

Doamna consilier Păunică.

t.

Dna consilier Păunică Adriana


Wlf

Mulțumesc, doamna președinte. Am de făcut un amendament la contractul cu societatea Algorithm Rezidențial și anume dintr-o eroare materială suma este de 1.458.016,56 mii lei în loc de 1.141.343,28 mii lei, deoarece a fost trecută suprafața pentru o singură hală, în loc de suprafața pentru două hale. Mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim, doamna consilier.

Dna consilier Păunică Adriana

Mă scuzați este vorba de euro, nu lei. Suma este de 1.458.016,56 mii euro. Este eroare, nu este amendament. Mulțumesc!

D-na Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri și 4 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 1 suplimentar de pe suplimentare 2. " Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atriburii către întreprinderile publice având autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, contractul de servicii având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU„,

Propuneri, obiecțiuni? Doamna consilier Galbenu,

Dna consilier Galbenu Ana Iulia

După cum am rugat și la începutul ședinței, pentru că suplimentarea aceasta a venit cu jumătate de oră înainte de începerea ședinței, rog, de la aparatul de specialitate, detalii despre fiecare proiect în parte.

Dna Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim. Din partea aparatului de specialitate. Domnul director Radu Munteanu.

Dl. Radu Munteanu - Director Executiv -Direcția Administrativă și Management Informațional

E vorba de aprobarea caietului de sarcini si a draf~tului de contract pentru proiectarea ISU în toate clădirile, despre asta e vorba, în urma proiectării să avem niște cantități exacte și apoi să mergem în execuție. Se abrogă hotărârea anterioară, și în etapa aceasta mergem întâi proiectare și apoi execuție.

D-na Președinte de ședință - Văduva Iuliana

Mulțumim domnule director. Supun spre aprobare. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 de voturi pentru și 5 consilieri care nu au votat, proiectul âeytetărârfe^/ fost aprobat.                                                                                          ~ ‘ ■■ ■ J

Trecem la punctul 2 suplimentar. “Proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului având ca obiect „Reparații si Investiții corp C - Colegiul Tehnic «Anghel Saligny»”.

Domnul Wan.

DL Pompiliu Ioan Wan Buzduga - Șef Serviciu Politici» Programe Și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Este vorba de reparații și investiții la corpul C Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” după cum știți am fost și la fața locului cu d-voastră. împreună ne-am dat seama de cât de multe reparații trebuiesc făcute, pentru că este o clădire care necesită reparații și este utilă pentru învățământul dual. S-a făcut negocierea ..

D-na Președinte de ședință - Văduva luliana

Vă mulțumim. Vă propun spre aprobare. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 24 de voturi pentru, 3 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiecul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 suplimentar, “ Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării unui teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Clina, jud. Ilfov și încheierea unui contract de novație cu societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. ”

DL Corbuleanu Florentin - Președinte al Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Am cerut mandat pentru achiziția uni teren în comuna Glina de 60.953 mp, împreună cu contractul novație de salubrizare și dezăpezire privind contractele subsecvente care au dus la achiziționarea terenului, este vorba de un teren de 60953 mp.

D-na Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule președinte, domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Lucrurile se întâmplă foarte repede la noi, încercăm să le gestionăm cât de bine^ putem și cât de repede mai ales, și este un teren unde noi putem să facem organizare de șantier pentru tot ce înseamnă Sector 3. Așa cum bine știți, deja foarte multe din activități le gestionăm noi direct. Ne-am cumpărat utilaje, ne-am cumpărat tehnologie și nu mai avem spații suficiente, pe cale de consecință acel teren se pretează foarte bine pentru tot ce avem noi nevoie, pentru a face o organizare de șantier, pentru a face depozitare, pentru a face platforme, pentru a face hale în care să ne reparăm mașinile, să montăm utilaje, și toate cele, deci ne este absolut necesar, iar prețul este unul corect de piață, 35 de euro mp.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim domnule Primar, domnule consilier Voinea.

DL consilier Voinea Inocențiu Ioan


Cum organizare de șantier? Organizarea de șantier, se face la șantier, nu se face acolo. Dar mă rog, trecem peste asta. Eu vreau să întreb, dacă face parte din... sau a fost și el în lotul terenurile identificate de Comisia aceea specială?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Da. Este terenul de la cimitirul de câini. D-voastră ni l-ați prezentat și eu am fost de acord cu el.

D1. consilier Voinea Inocențiu Ioan

Am înțeles! Asta am vrut să știu, dacă e același.

Dar ziceați că facem altceva acolo, că facem cămin de bătrâni, acum facem hale? Dar ar trebui să ne spuneți totuși ce obiective aveți acolo, că se întâmplă chiar foarte repede lucrurile astea. Trebuie să avem o perspectivă, să știm ce facem, încotro mergem. De la cămin de bătrâni trecem la stații de sortare, acum la hale, la organizare de șantier. Ce trebuie să facem efectiv acolo, sau încă nu aveți... ?

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Analizăm mai multe variante stimați colegi, de la infrastructură socială așa cum bine spuneți până la amplasarea de stații de asfalt de betoane. De exemplu, organizarea de șantier, noi la ora asta nu prea avem unde să punem mixtura asfaltică, adică fix acel material pe care îl frezăm de pe stradă. Acel material trebuie depozitat într-o zonă uscată, astfel încât la iarnă gropile care intervin să le putem repara cu acest material frezat, îl amestecăm cu niște soluții și cu niște emulsii și cu aditivi, cu care reparăm gropile în timpul rece, dar el trebuie menținut, repet, uscat. Avem foarte multe lucruri de făcut în Sector 3 și avem nevoie de suprafețe pentru a ne putea organiza corect.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Alte propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Votați, vă rog!

Cu 17 voturi pentru, 3 împotrivă, 7 abțineri și 2 consilieri care nu au votat, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor.

Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

E vorba despre blocul HI7, Aleea Fuiorului nr. 7 Au venit lucrători de la ADP să amenajeze zona respectivă, am înțeles că au tăiat gardul viu, iar locatarii nu au fost de acord. Am înțeles că, chiar domnul Primar a fost prezent la fața locului, dânșii au depus o petiție la primărie, 32 de apartamente din 60 din blocul respectiv au solicitat oprirea lucrărilor, dar înțeleg că lucrările au continuat mai departe. De ce? Și de ce nu s-a ținut cont de solicitarea locatarilor? Mulțumesc!


i

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Domnule Primar.

DL Primar al Sectorului 3 - Robert Sorin Negoiță

Sunt foarte bucuros să fi putut face o astfel de lucrare chiar și pe Fuiorului acolo unde era absoult necesar. Astfel de lucrări facem în mai multe zone din Sectorul 3, pentru că eu consider profund în neregulă ca cetățenii, ca pietonii să circule pe zona rutieră. Avem nevoie de trotuare special amenajate și protejate pentru circulația pietonală.

Acest demers va continua chiar dacă d-voastră mergeți și incitați cetățenii și le spuneți vrute și nevrute. Noi credem în demersul nostru și vom continua cu el.

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim, domnule Primar. Domnule consilier Mălureanu.

DL consilier Mălureanu Liviu

Domnul Primar nu știu, poate a văzut un film aseară, de unde știe că am fost noi acolo să incităm cetățenii? Totuși... haideți să nu... Am primit o sesizare și am comunicat-o mai departe nu am incitat cetățenii și nu are sens să facem afirmații fără să știm despre ce e vorba.

DL Victor Popa - Președinte al Asociației CSAM Olimpic

Am avut în perioada în care nu am mai avut interpelări în cadrul ședinței, nenumărate discuții cu factorii de decizie la nivel de sport, inclusiv săptămâna aceasta am avut onoarea să primesc acordul de a intra într-o audiență la doamna director de la DGASPC Sector 3. Știți foarte bine, există o procedură de bugetare participativă, există câteva proiecte conform situației emise pe site în curs de implementare și am avut o scăpare în această audiență, eu m-am referit la implementarea unui proiect pe sport doar pentru copiii din cadrul protecției sociale și aș vrea să extind aici puțin dacă se poate și dacă există o preocupare și propunerea mea este pentru toți consilierii, dacă credeți că este în beneficiul copiilor să facem proiectul “Festivalul Jocurilor”, atât pentru copii din cadrul sistemului de protecție socială cât și copiilor și tinerilor cu măsura de asistență socială, ceea ce înseamnă beneficiari diferiți. De ce spun aceasta, pentru că de ceva vreme sunt, ca și cetățean, sunt voluntar în cadrul DGASPC Sector 3 și în cadrul activițăților mele de voluntariat am avut activități cu copii instituționalizați și nu numai și mi-a scăpat în cadrul audienței să propun doamnei director ca acest proiect să nu fie doar pentru copii și tinerii cu protecție socială și suplimentar și pentru copiii cu asistență socială. Cam acestea fiind spuse, dacă considerați că banii din cadrul bugetării participative să se cheltuiasă în acest an, eu vă mulțumesc în numele acestor beneficiari. Vă mulțumesc!

Dna Președinte de ședință - Văduva luliana

Mulțumim! Doamna consilier Galbenu.

Dna consilier Galbenu Ana lulia

Tot pe Aleea Fuiorului, la blocul H25 pe Aleea Fuiorului nr.l, aș vrea să se transmită documentația în baza căreia se fac lucrări. Mulțumesc!

Doamna Președinte - luliana Văduva

S-a consemnat, doamna consilier. Alte întrebări? Nu mai sunt. Vă mulțumesc pentru participare.

Declar ședința închisă!


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ VĂDUVA IULIANA


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic, conform anexelor la prezentul proces verbal.

Proposal Name:

Suplimentarea ordinii de zi

Yes (Vote:23)

Baetica Nîcoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleanca Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marinescu ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Fatu Adrian Hontaru Vaîerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 6)

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name: Aprobarea ordinii de zi

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Fiorin Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 3 )

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stellan Bogdan Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Moldoveana Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica


Dobre Alexandru

Fatu Adrian Malureanu Lîviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voîcu Alin lonut


Voinea Inocentiu ioan


Proposal Narne*

Punctul 1 Aprobare P-V S.E. 22.10.2018

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Galbenii Ana lulia

Abstain (Vote: 1 )

Ene Stelian Bogdan

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 2

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă lultana

Vasîliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Gaibenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Verontea

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

No-Voting (Total: 1)

Voinea inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 3

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Steîian Bogdan

Fatu Adrian

Fîeancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă îuliana

Vasiîiu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 1 )

Gutium Narcisa-Veronica

Abstain (Vote: 3)

Galbena Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 2)

Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 4

Yes (Vote: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprîan Ene Stelian Bogdan Hontaru Vaîerica Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Fatu Adrian Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 5)

Galbenu Ana lulia Malureanu Liviu

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveana Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punctul 5

Yes (Voie: 23)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Florin

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelîan Bogdan Hontaru Valerica Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voîcu Alin lonut

Dobre Alexandru Fatu Adrian

Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 5)

Galbena Ana îulia

Malureanu Liviu

Galbena Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Gutium Narcisa-Veronica

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Fleancu Florin Marineata Marcel Pelinaru Comei Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (VoterO)

Abstain (Vote: 3)

Galbena Ana lulia

No-Votîng (Total: 2)

Moîdoveanu Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcîsa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru

Fatu Adrian Hontaru Va lenea Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai               Malureanu Lîvîu


Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Fatu Adrian

Marineata Marcel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprîan

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Hontaru Valerîca

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote: 4)

Enachescu Marian Daniel

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Petrescu Cristian

Abstain (Vote: 5)

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Proposal Namer

Punctul 8

Yes (Vote: 22)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleanca Fiorin Malureanu Liviu Paunica Adriana Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Petre seu Elena Tudor Elena

Văduvă luliana

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 2 )

Galbenii Ana lulta

Galbenu Mircea Mihai

No-Voting (Total: 5)

Moldoveanu Lucian Ionel Popescu Romeo

Peîinaru Cornel

Voinea Inocentiu îoan

Petrescu Cristian

Yes (Vote: 21)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleancu Fiorin

Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo Tudor Elena

Vasiliu Mariana

Do bre Alexandru

Fatu Adrian

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 7 )

Gaibenu Ana lulia

Gaibenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Petrescu Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 1)

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote:26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian

Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 1)

Ene Stelian Bogdan


Corneanu Antonio Ciprian

Fîeancu Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă iuliana


Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Steiian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbena Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moîdoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin ionut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Votîng (Total: 0 )

Proposal Name:

Amendament 1

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Fleanca Florin

Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Eiena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă iuîiana

Voinea Inocentiii loan

Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcis a-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 3 )

Galbene Ana lulia

Maîureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Yes (Vote:29)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Voie: 0)

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerîca

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 3)

Galbenu Ana lulia

Abstain (Vote: 7 )

Ene Stelian Bogdan Moldoveana Lucian Ionel Tudorache Livia

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Văduvă luliana

Malureanu Liviu

Fatu Adrian

Petrescu Cristian

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiîiu Mariana

Voinea Inocentiu loan

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbena Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Vaîerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Votca Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1}

Petrescu Elena

Proposal Name:

Punctul 16

Yes (Vote: 23 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela Tudorache Livia

Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă îuliana

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru

Fleanca Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian

Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan

Gutium Narcisa-Veronica

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian ionel

Galbenu Mtrcea Mihai

Petrescu Cristian

No-Voting (Total: 0)

Proposal Name:

Amendament 2

Yes (Vote:27)

Baetica Nîcoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu îoan

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 1)

Sima Elena Daniela

No-Voting (Total: 1 )

Ene Stei ian Bogdan

Proposal hlame:

Punctul 17

Yes (Vote: 28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbene Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

Voinea Inocentiu loan

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 1)

Sima Elena Daniela.

No-Voting (Total: 0)

Yes (Votez 20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiîiu Mariana

No {Votez 0)

Abstain (Votez 9)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprian

Fatu Adrian

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Galbena Ana lulia

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă lulîana

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

Voi nea Inocentiu loan


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Voie: 10)

Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Moldoveana Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan

No-Voting (Total: 0)


Corneanu Antonio Ciprîan

Fîeancu Florin


Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Fatu Adrian


Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru

Hontaru Valerica


Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Galbenu Ana îulia


Maîureanu Liviu

Tudorache Livia


Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote:10)

Ene Stelian Bogdan Galbena Mîrcea Mihai Moldoveanu Lucian Ionel Voinea Inocentiu loan

No-Votîng (Total: 1)

Hontaru Valerica


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian


Dobre Alexandru Marineata Marcel Petinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Ana lulia

Malureanu Liviu

Tudorache Livia


Proposal Name:

Punctul 21

Yes (Vote:19)

Baetica Nicoieta Mariana Enachescu Marian Daniel Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Votez 0)

Abstain (Votez 10)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveana Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana îulia

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 0)

Yes (Vote:27)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Fleanca Florin

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 2 )

Marinescu Ionela


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steîian Bogdan Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Moldoveanu Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Sima Elena Daniela


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Galbenu Mircea Mi hai Malureanu Liviu

Paunica Adriana Petrescu Elena

Tudor Elena

Văduvă îuliana

Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote:28)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Do bre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Fleanca Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Maîureanu Liviu

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveana Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0)

No-Voting (Total: 1 )

Voinea înocentiu loan

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1)

Fatu Adrian

No»Voting (Total: 4)

Galbenu Ana lulia Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Hontaru Vaîerica Marînescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana


Galbenu Mircea Mihai


Dobre Alexandru Fleancu Florin Malureanu Liviu Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Tudorache Livia Voicu Alin lonut


Moldoveana Lucian Ionel


Yes (Vote:20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana

No (Vote:2)

Fatu Adrian

Abstain ț Vote: 5)

Galbenu Mircea Mihai Moidoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Ana lulia


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marin ea ta Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut


Tudorache Livia


Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian


Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana


Malureanu Liviu


Proposal Namer

Amendament 3

Yes (Vote: 26)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin

Tudorache Andrei Cristian Vasiliu Mariana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 1 )

Galbena Ana lulîa

No-Voting (Total: 2)

Moldoveana Lucian Ionel


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Tudorache Livia

Voicu Alin lonut


Dobre Alexandru

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Văduvă luliana


Voinea Inocentiu loan


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleanca Florin

Hontaru Vaîerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:2)

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Abstain (Vote: 7 )

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1 )

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Amendament 4

Yes (Vote: 20 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstain (Vote: 8)

Ene Stelian Bogdan Galbena Mircea Mihai

Tudorache Andrei Cristian

Fatu Adrian

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

No (Vote:2)

Petrescu Cristian

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote: 8)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Moldoveanu Lucian Ionel

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 0 )Proposal Name:

Punct suplimentar 5 (Suplimentare 1)


Yes (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Popescu Romeo

Tudor Eiena

Voicu Alin lonut


Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Fiorin

Marineata Mareei

Pelinaru Corne!

Radu Constantin

Văduvă luiiana


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Proposal Name:

Punct suplimentar 6 (Suplimentare 1)

Yes (Vote:25)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Galbenu Ana lulia Hontaru Valerica Marinescu Ionela Pelînaru Cornel

Radu Constantin Tudorache Livia Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2)

Fatu Adrian

No-Voting (Total: 2)

Popescu Romeo


Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbena Mircea Mihai Malureanu Liviu Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian Sima Elena Daniela Văduvă luliana

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Do bre Alexandru

Fîeancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica Marineata Marcel

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Tudor Elena

Vasiliu Mariana


Proposal Name:

Amendament 5

Yes (Vote: 20)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Marîneata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote: 0)

Abstain (Vote: 4)

Galbenu Ana lulia Moldoveanu Lucian Ionel

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

No-Voting (Total: 5)

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Fleancu Florin

Voinea Inocentiu loan

Tudorache Andrei Cristian

Proposal Name:

Amendament 6

Yes (Vote:18)

Baetica Nicoleta Mariana .Enachescu Marian Daniel

Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote: 0 )

Abstaîn (Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan Gutium Narcisa-Veronica Tudorache Andrei Cristian

No-Voting (Total: 4)

Fleanca Florin

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana


Fatu Adrian

Malureanu Liviu


Galbenu Ana lulia


Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut


Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel


Tudorache LiviaProposal Namer

Punct suplimentar 7 (Suplimentare 1)

Ves (Vote:19)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 8 )

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punct suplimentar 8 (Suplimentare 1)

Yes (Vote:20)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Danie!

Fleanca Fiorin

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:3)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Abstaîn {Vote: 5)

Fatu Adrian

Galbenu Ana lulia

Moldoveanu Lucian lone!

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Punct suplimentar 9 (Suplimentare 1)

Yes (Voie: 24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniei Galbenu Ana lulia Hontaru Vaierica

Marinescu loneia Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 4)

Fatu Adrian ■ Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprîan Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Eiena Daniela Vasiliu Mariana


Dobre Alexandru Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voîcu Alin lonut


Moldoveanu Lucian Ionel


Tudorache Andrei CristianName List

Proposal Name:

Punct suplimentar 10 (Suplimentare 1)

Yes (Vote: 17)

Baetica Nîcoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 8 )

Enachescu Marian Daniel

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Malureanu Liviu

Moldoveana Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Abstain (Vote: 1)

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 3)

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Voi nea Inocentiu loan

Proposal Mame:

Amendament 7

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Fleanca Florin

Hontaru Valerica

Marineata Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:3)

Enachescu Marian Daniel

Galbenu Mircea Mihai

Malureanu Liviu

Abstain (Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Gutium Narcisa-Veronica

Moldoveanu Lucian Ionel

Petrescu Cristian

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 2 )

Galbenu Ana lulia

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:20)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Hontaru Valerica Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luliana

No (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

M aiurea nu Liviu

Abstain (Vote: 6)

Ene Stelian Bogdan Moldoveana Lucian Ionel.

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Galbenu Ana lulia

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 1)

Voinea Inocentiu loan

Proposal Name:

Amendament 8

Yes (Vote: 19)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo Tudor Elena

Voicu Alin lonut

No (Vote: 2)

Galbenii Mircea Mihai

Abstaîn (Vote: 4)

Ene Stelian Bogdan

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Voînea Inocentiu loan


Corneanu Antonio Ciprian

Fîeancu Florin

Marinescu Ionela

Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă lultana


Dobre Alexandru Hontaru Valerica Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela Vasiliu Mariana


Malureanu Liviu

Galbenu Ana lulia


Moldoveanu Lucian Ionel


Gutium Narcisa-Veronica


Tudorache Andrei CristianYes (Vote:20)

Baetica Nicoieta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Paunica Adriana Petrescu Elena Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

No (Vote: 1 )

Malureanu Liviu

Abstaîn ț Vote: 6)

Fatu Adrian

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 2)

Galbenu Mircea Mihai


Corneanu Antonio Ciprian Ene Steîian Bogdan Marineata Marcel Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Eiena

Voicu Alin lonut

Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian

Voinea Inocentiu loan

Dobre Alexandru Fleancu Florin Marinescu Ionela Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Livia


Yes (Vote: 21 )

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Daniel Gutium Narcisa-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Cristian

Radu Constantin

Văduvă luîiana

Corneanu Antonio Ciprian

Fleancu Florin

Hontaru Valerica

Paunica Adriana

Petrescu Elena

Sima Eiena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru Galbenu Ana lulia Marineata Marcel Pelinaru Cornel Popescu Romeo Tudor Elena Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 2)

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveanu Lucian Ionel

No-Voting (Total: 6)

Ene Stelian Bogdan Tudorache Andrei Cristian

Fatu Adrian

Tudorache Livia

Malureanu Liviu

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana

Enachescu Marian Daniel

Montării Valerica

Paunîca Adriana

Radu Constantin

Văduvă luiiana

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 7)

Ene Stelian Bogdan

Malureanu Liviu

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 5)

Galbenii Mircea Mihai

Vasiliu Mariana


Corneanu Antonio Ciprian

Fleanca Florin

Marineata Marcel

Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Voicu Alin lonut


Fatu Adrian

Petrescu Cristian


Moldoveanu Lucian Ionel

Voinea Inocentiu loan


Dobre Alexandru

Gutium Narcisa-Veronica

Marinescu Ionela

Popescu Romeo

Tudor Elena


Galbenu Ana lulia

Tudorache Andrei Cristian


Pelinaru CornelYes (Vote: 18)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Hontaru Valerica

Mari nea ta Marcel

Marinescu Ionela

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote: 4)

Ene Stetian Bogdan

Galbenu Ana luiia

Galbenu Mircea Mihai

Moldoveana Lucian Ionel

Abstain (Vote: 3)

Gutium Narcisa-Veronica

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 4)

Fatu Adrian

Fleancu Florin

Malureanu Liviu

Voi nea Inocent iu loan

Proposal Name:

Punct suplimentar 1 (Suplimentare 2)

Yes (Vote: 24)

Baetica Nicoleta Mariana

Corneanu Antonio Ciprian

Dobre Alexandru

Enachescu Marian Daniel

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

Galbenu Mircea Mihai

Gutium Narcisa-Veronica

Hontaru Valerica

Malureanu Liviu

Mari nea ta Marcel

Marinescu Ionela

Moldoveanu Lucian Ionel

Paunica Adriana

Pelinaru Cornel

Petrescu Cristian

Petrescu Elena

Popescu Romeo

Radu Constantin

Sima Elena Daniela

Tudor Elena

Văduvă luliana

Vasiliu Mariana

Voicu Alin lonut

No (Vote:0)

Abstain (Vote: 0 )

No-Voting (Total: 5)

Ene Stelian Bogdan

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:24)

Baetica Nicoleta Mariana Enachescu Marian Danie! Galbenu Ana lulia Hontaru Vaterica Moldoveana Lucian Ionel Petrescu Cristian Radu Constantin Văduvă luliana

Corneanu Antonio Ciprian Ene Stelian Bogdan Galbenu Mircea Mihai Malureanu Liviu

Paunica Adriana Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Dobre Alexandru

Fleancu Florin

Gutium Narcisa-Veronica

Marineata Marcel

Pelinaru Cornel

Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin îonut

No (Vote:0)

Abstain {Vote: 3 )

Fatu Adrian

Tudorache Andrei Cristian

Tudorache Livia

No-Voting (Total: 2)

Marinescu Ionela

Voinea Inocentiu loan

Yes (Vote:17)

Baetica Nicoleta Mariana Gutium Narcis a-Veronica Marinescu Ionela Petrescu Elena

Sima Elena Daniela

Vasiliu Mariana

Corneanu Antonio Ciprian Hontaru Valerica Paunica Adriana Popescu Romeo

Tudor Elena

Voicu Alin lonut

Dobre Alexandru Marineata Marcel Pelinaru Cornel Radu Constantin Văduvă luliana

No (Vote:3)

Ene Stelian Bogdan

Galbenu Mircea Mihai

Voinea Inocentiu loan

Abstain (Vote:7)

Enachescu Marian Daniel

Fatu Adrian

Malureanu Lîviu

Moldoveana Lucian Ionel

Tudorache Livia

Petrescu Cristian

Tudorache Andrei Cristian

No-Votîng (Total: 2)

Fleancu Florin

Galbenu Ana lulia

10/30/2018 6:28:59 PM

Page 1 of 1