Hotărârea nr. 221/2018

Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier localMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare demisia domnului Puiu Florian înregistrată la Sectorul 4 al municipiului București nr. 58131/18.09.2018 si la Secretarul Sectorului 4 sub nr. P3/291/18.09.2018;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4 nr. P3./294/19.09.2018;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în baza dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit ”a” coroborat cu art.12 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Consiliul Local Sector 4 constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Puiu Florian precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 221 /20.09.2018