Hotărârea nr. 223/2018

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier localMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.7/1106/19.09.2018 întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Puiu Florian, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 221/20.09.2018;

Ținând cont de adresa Partidului Social Democrat nr. 63/18.09.2018, înregistrată la Secretarul Sectorului 4 sub nr.P.3/293 /18.09.2018;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în baza dispozițiilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/19.05.2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) și alin.(3) precum și art.7 alin.(l) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (3), art.45 alin.(l) și art. 115 alin (1) lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic. Se validează mandatul de consilier local al domnului Dinu Dorel-Marius, candidat pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2016, pe locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 221/20.09.2018.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.


PREȘEDIN?fW)E ȘED^I

Cosmin-Cojnstan

///

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 223 /20.09.2018