Hotărârea nr. 226/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.289/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS4 nr.289/24.10.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ” Crește re a Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțate și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

 • -   Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr. P9.1/943/17.09.2018;

 • -  Văzând rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

 • -  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

 • -  Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 -Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările

ulterioare;

- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările

ulterioare;


în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică HCLS4 nr. 289/24.10.2017, după cum urmează:

1. Se modifică art. 1, care va avea următorul cuprins:

„Art.I. Se aprobă cererea de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5" și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - "Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 4:

 • •  Componenta 1 - Blocul 42, Str. Piscului nr. 16

 • •  Componenta 2 - Blocul 36, Str. Constantin Radulescu Motru nr. 21

 • •  Componenta 3 - Blocul 114, Str. Soldanului nr.5

 • •  Componenta 4 - Blocul 50, Str. Gamitei nr.3

 • •  Componenta 5 - Blocul 49, Str. Gamitei nr. 1

 • •  Componenta 6 - Blocul 115, Str. Frumusani nr. 16

 • •  Componenta 7 - Blocul 41, Str. Frumusani nr. 4

 • •  Componenta 8 - Blocul 121, Str. Mariuca nr.4

 • •  Componenta 9 - Blocul Al, Aleea Terasei nr.5

Componenta 10 - Blocul III/25, Str. Izvorul Oltului nr.7 • a) valoarea totală a proiectului „Creșterea Performanței Energetice penti locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5”, în cuantum de 21, (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 21,297,800.62 lei și valoarea totala neeligibilă de 498,690.92 lei;

 • b) contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 9,017,811.17 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8,519,120.25 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5”;

 • c) contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 4,830,583.50 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

 • d) contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 165,527.50 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

 • e)  contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neligibile în cuantum de 271,829.76

lei reprezentând, după caz:

 • -  3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

 • - 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare

apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

 • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu

destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a

autorităților și instituțiilor publice,

 • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice;

 • f) Sectorul 4 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială, conform prevederilor legale, anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 740,007.28;

 • g) mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociațiilor de

Proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:


T anuală (lei)= T bianuală(lei) x 2

T bianuală (lei)~ V totală(lei) x 10%, un$j£^

T anuală= taxa anuală de reabilitare termică

T bianuală= taxa bianuală de reabilitare termic V totală= suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției asociațiilor de proprietari

10%= reprezintă cota procentuală bianuală rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani)

1,66%= reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

 • 3. Se modifică art. 3, care va avea următorul cuprins:

„Art. 3 Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în Anexa ce face parte din prezenta hotărâre”.

 • 4. Se modifică art. 4, care va avea următorul cuprins:

“Art.4. Se aprobă asigurarea cofinanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5 ” și se vor suporta orice alte cheltuieli (corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției), ce vor interveni pe perioada implementării.”

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.

Nr. 226 /20.09.2018

BUGETUL CERERII DE FINANȚARENr, crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli

tccligibilc

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Categorii My SMIS

Subcategorii MySMIS

Bata

7T71 eligibila

Baza

TVA nc-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

I

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

12

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

12

38

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

179,088.00

34,026.72

213,114,72

0.00

0.00

0.00

213,114.72

12

39

TOTAL CAPITOL 1

179,088.00

34,026.74

213,114.72

0.00

0.00

0.00

213,114.72

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

40

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

14

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

42

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

21,000.00

3,990.00

24,990.00

0.00

0.00

0,00

24,990.00

14

43

3.3

Proiectare si inginerie

405,346.36

77,015.81

482,362.17

0.00

0.00

0,00

482,362.17

14

44

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

14

45

3.5

Asistența tehnică

540,495,56

102,694.16

643,189.72

0.00

0.00

0.00

643,189.72

14

46

TOTAL CAPITOL 3

966,841.92

183,699.97

1,150,541.89

0.00

0.00

0.00

1,150,541.89

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

15

4.1

Construcții și instalații

14,180.830.28

2,694,357.75

16,875,188.03

136,622.56

25,958.29

162,580.84

17,037,768.89

15

53

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necoroorale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

15

54

4.3

Construcții, instalații și dotări aferente măsurilor conexe

766,747.58

145,682.04

912,429.62

198,007.11

37,621.35

235,628.46

1,148,058.07

15

56

TOTAL CAPITOL 4

14,947,577.86

2,840,039.79

17,7X7,617.64

334,629.67

63,579.63

398,20930

18,185,826.97

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

16

5.1

Organizare de șantier

216,137.08

41,066.05

257,203.13

0.00

0.00

0.00

257,203.13

16

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

154,325.25

29,321.80

183,647.05

0.00

0.00

0.00

183,647.05

16

57

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

61,811.83

11,744.25

73,556,08

0.00

0.00

0.00

73,556.08

16

58

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

59

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,512,666.58

287,406.65

1,800,073.23

84,438.34

16,043.28

100,481.62

1,900,554.85

18

60

TOTAL CAPITOL 5

1,728,803.67

328,472.70

2,057,276,36

84,438.33

16,043.28

100,481.62

2,157,757.98

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

33,000.00

6,270.00

39,270.00

0.00

0.00

0.00

39,270.00

TOTAL CAPITOL 6

33,000.00

6,270.00

39,270.00

0.00

0.00

0.00

39,270.00 //

*

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

II 4

_

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

42,000.00

7,980.00

49,980.00

0.00

0.00

0.00

49,980,0(//

Ă &

TOTAL CAPITOL 7

42,000.00

7,980.00

49,980.00

0.00

0.00

0.00

49,980.0$

/

txâi !

TOTALGENERAL

17397^11.44

3,400,489.19

21,297,800.62

419,068.00

79,622.92

.498,690.92-

•21,796,491^

nX.               *

din care

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

21,796,491.54

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

498,690.92

b.

Valoarea totala eligibilă

21,297,800.62

II

Contribuția proprie, din care :

9,017,811.17

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

8,519,120.25

Corect     |

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli nccligibile, inclusiv TVA aferent

498,690.92

in

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

12,778,680.37

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Baza

TVA eligibila

TOTAL ELIGIBIL

Baza

TVA ne-eligibilă

TOTAL

TOTAL

I

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria I

14,180,830.28

2,694,357.75

16,875,188.03

142,843.33

26,554.80

169,398.12

17,044,586.15

2

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria II (măsuri conexe)

766,747.58

145,682.04

912,429.61

197,322.13

37,491.20

234,813.33

1,147,242.95

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I ți II

14,947,577.86

2,840,039.79

17,787,617.64

270,918.10

51,474.44

322,392.54

18,110,010.18

3

Cheltuieli aferente C+M+E

16,793,657.69

3,190,794.98

19,984,452.67

419,068.00

79,622.92

498,690.92

20,483,143.59

4

Limitare de 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap. 1, cap. 2, cap. 4( 4.1,4.2), cap. 5 (5.1.1)

2,177,136.53

413,655.94

2,590,792.47

5

Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile aferente măsurilor conexe II (inclusiv TVA)

2,590,792.47

DA

6

Cheltuieli aferente strategiei (parte din Cap. 3.4)

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Alte cheltuieli în afară de C+M+E (din DEVIZ)

1,028,653.75

195,444.21

1,224,097.96

0.00

0.00

0.00

1,224,097.96

8

Alte cheltuieli din buget neincluse in DEVIZ

75,000.00

14,250.00

89^50.00^

—ooo

0.00

0.00

89,250.00