Hotărârea nr. 227/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare ,, Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 5 „MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5 „

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

 • - Raportul comun de Specialitate al Direcției Investiții și al Direcției Economice nr. P9.1/944/17.09.2018;

 • - Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4

 • - Programul Operațional (POR) 2014-2020;

 • - Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

 • - Hotărârea Guvernului nr 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

 • - O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru cele 10 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5„ conform Anexelor nr. 1-10 ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.                                         ______

Nr. 227 /20.09.2018

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 42 str. Piscului nr. 16, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

3027,07503

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

2509,17660

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER: INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

Anul I: 3027,07503/2509,17660 mii lei

0,24127       mii lei/mp

0,03253       mii lei/mp


0,01453       mii lei/mp

0,01800       mii lei/mp

0,00143       mii lei/mp

0,27613       mii lei/mp A utila

0,27461       mii lei/mp

0,00009       mii lei/mp6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente 100

Au_locuinte= 9086,78 mp

Au_bioc=9086,78 mp

Ad=12146,75 mp

Ac=973,55 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA

INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 74,75

kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 392472,04 kwh/an in tone echivalent petrol 33,752 10'6Mtep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:86,341 CO2/an.

  Cosmin-Constantin
privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EF1CIENTE1 ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 36, sc 1,2, str. Ctin Radulescu Motru nr. 21, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALI! INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALOR1CI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

Anul 1:1921,70643/1603,53897 mii lei

1921,70643

mii lei

1603,53897

mii lei

0,25848

mii lei/mp

0,04033

mii lei/mp

0,02065

mii lei/mp

0,01968

mii lei/mp

0,00497

mii lei/mp

0,30693

mii lei/mp A utila

0,30375

mii lei/mp

SM lei/mP
6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:72

Au_iocuinte=5224,42 mp

Au_bioc=5224,42 mp

Ad=6412,26 mp

Ac=632,58 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic: 71,34 kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 371734,00 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000032Mtep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 38,571 CO2/an.

privind “CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 114 str. Soldanului nr. 5, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente Ea subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE


0,26527

0,01752

0,01452

0,00300


mii lei/mp mii lei/mp


mii lei/mp
INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1422,07825

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1182,91137

mii lei

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 54

Au_locuinte= 4107.82 mp

Au_bioc=4107.82 mp

Ad=5190.00 mp

Ac=504.00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA

INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 61,60

kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 307498,00 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000026M tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 32,42t CO^an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosminprivind "CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 50, str Garnitei nr 3, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

3109,71927

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

2598,58225

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

0,25834

0,03866

0,02166

0,01700

0,00181

0,30754

0,30273


mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp A utila mii lei/mp -mii lei/mp

*


ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE


Eșalonarea investiției (INV/C+M): 3109,71927/2598,58225 rr0i'1ei

li- ’

Anul I: 3109,71927/2598,58225 mii lei


li               oVJHh

\\              G % O

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 108

Aujocuinfe =8449,56mp

Au_bloc =8449,56mp

Ad=10147,16mp

Ac=1002,90mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA

INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic:

63,05 kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 595225,1 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000051 Nltep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 67,6921 CO2/an.

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 49 str. Garnitei nr. 1, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidro izolarea terasei, respectiv te rmo izola rea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1415,73645     mii lei

1178,52556     mii lei


Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE


0,26151


0,02020


0,01720


0,00300


0,00320


mii lei/mp mii iei/mp


mii lei/mp


mii lei/mp


mii lei/mp mii lei/mp A utila


Eșalonarea investiției (1NV/C+M):1415,73645/1178,5

Anul I: 1415,73645/1178,525566 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:54

Aujocuinte” 4107,82 mp

Au_bioc=4107,82 mp

Ad=5190.00 mp

Ac=504.00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 60,51 kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 295010,70 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000025Mtep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 32,51t CO2/an.

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTE1/EFIC1ENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 115, scara 1, 2, strada Frumusani nr16, sector4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2759,07087

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

2294,13309

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER: INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,25073

mii lei/mp

0,02088

mii lei/mp

0,01491

mii lei/mp

0,00597

mii lei/mp

0,00354

mii lei/mp

0,27699

mii lei/mp A utila

0,27042 mii lei/mp6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 108

Aujocuinte =8282,44mp

Au_bloc =8282,44mp

Ad=10381mp

Ac=1008mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA

INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

76,92 kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 482955,35 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000041 Mtep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:106,251 CCh/an.

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE

LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 41, sc. A, B, str. Frumusani nr 4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2802,50809

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

2325,57121

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,26306

0,01920

0,01642

0,00278

0,00318

0,28745

0,28149mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp A utila mii lei/mp mii lei/mp


6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 108

Aujocuinte =8090,40mp

Au_bloc= 8090,40mp

Ad=10144mp

Ac=980mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA

INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

65,54 kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 601172,50 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000052 Mtep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 63,861 CO2/an.

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 121, sc 1,2, str. Mariuca nr4, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructiî-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

3184,38528     mii lei

2662,56285     mii lei


0,26685       mii lei/mp

0,04614       mii lei/mp

0,02445       mii lei/mp

0,02169       mii lei/mp

0,00266       mii lei/mp

0,32174       mii lei/mp A utila6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente: 108

Aujocuinte= 8275,60 mp

Au_bioc=8275,60 mp

Ad=10133,35mp

Ac=1002,04mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA

INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

61,49 kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 604014,1 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000052 Mtep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 71,4451 CO2/an.


privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTE1 ENERGETICE LA BLOCURILE DE

LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A1 Aleea Terasei nr.-5, sector4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1230,33477     mii lei

1029,45885     mii lei


Constructii-montaj(C+M)


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,32991

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,02550

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02246

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00304

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00460

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,36290

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,35526

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

M©304^

mii lei/mp

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

Au_locuinte= 2836,78 mp

Au_bioc=2836t78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 76,66 kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie primara : 243390,50 kwh/an in M tone echivalent petrol 20,931x10'

6 NI tep; (1Mtep=11,628x109 kWh).

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera (echivalent tone de CO2): 53,331CO2

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE

LOCUINȚE DIN SECTORUL 4” Imobil

Bloc III/25 str. Izvorul Oltului nr. 7, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1438,75027

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1198,12823

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

Eșalonarea investiției (INV/C+M):1438,75027/1198,12823

Anul 1:1438,75027/1198,12823 mii lei

0,26598

0,02051

0,01751

0,00300

0,00318

0,29167

0,28549


mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp A utila mii lei/mp6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:54

Au_iocuînte=4107,82 mp

Au_bioc=4107,82 mp

Ad=5190,00 mp

Ac=504,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

 • 1. .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

52,88 kwh/m2 (a.u.) si an;

 • 2. economia anuala de energie: 302163,30 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000026M tep;

 • 3. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 32,081 COz/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

7                                        7                   »

Cosmin-Constantin BĂFJBj? °