Hotărârea nr. 228/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS4 nr.245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

 • -   Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și al Direcției Economice, nr.

P.9.1/937/14.09.2018

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

 • -  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), precum și art. 81 alin. (4) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Se modifică lit. a), b), c), e) ale art. 2 din HCLS4 nr. 245/29^^;ț)7^ modificările ulterioare, care vor avea următorul cuprins:

“2.Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

 • a) valoarea totală a proiectului „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4”, în cuantum de 13,043,910.11 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 12,891,061.05 lei și valoarea totala neeligibilă de 152,849.06 lei;

 • b) contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Asociațiilor de proprietari, în cuantum de 5,309,273.48 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5,156,424.42 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4”;

 • c) contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 2 902 424.94 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

e) contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neligibile în cuantum de 38 212,00 lei reprezentând, după caz:

 • -  3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

 • -  25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

 • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a

autorităților și instituțiilor publice,

 • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice;

Art.II. Se aprobă modificarea Anexei din HCL 245/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE4” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

din data de 20.09.2018.Nr. 228 /20.09.2018BUGETUL CERERII DE FINANȚARENr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibile

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Categorii My SMIS

Subcatcgorii My SMIS

Baza

| TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

7

2

3

[            4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

l

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

12

l.l

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

38

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

96,432.00

18,322.08

114,754.08

0.00

0.00

0.00

114,754.08

12

39

TOTAL CAPITOL 1

96,432.00

18322.08

114,754.08

0.00

0.00

0.00

114,754.08

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pi asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

40

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare ți asistenții tehnică

14

3.1

Studii dc teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

42

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

13,500.00

2,565.00

16,065.00

0.00

0.00

0.00

16,065.00

14

43

3.3

Proiectare si inginerie

203,821.80

38,726.14

242,547.94

0.00

0.00

0.00

242,547.94

14

44

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

45

3.5

Asistența tehnică

324,845.02

61,720.55

386,565.57

0.00

0.00

0.00

386,565.57

14

46

TOTAL CAPITOL 3

542,166.82

103,011.70

645,178.52

0.00

0.00

0.00

645,178.52

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

15

4.1

Construcții ți instalații

8,472,767.95

1,609,825.92

10,082,593.87

88,944.70

16,899.49

105,844,19

10,188,438.06

15

53

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu ți fără montaj, dotări, active necorooralel

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

54

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

615,565.15

116,957.38

732.522.53

6,833.73

1,298.41

8,132.14

740,654.67

15

56

TOTAL CAPITOL 4

9,088,333.10

1,726,783.29

10,815,116.39

95,778.43

18,197.90

113,97633

10,929,092.72

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

16

5,1

Organizare de șantier

135,525.43

25,749.83

161,275.26

0.00

0.00

0.00

161,275.26

16

5.1.1

Lucrări dc construcții ți instalații aferente organizării de șantier

98,170.73

18,652.44

116,823.17

0.00

0.00

0.00

116,823,17

16

57

5.1.2

Cheltuieii conexe organizării de șantier

37,354.70

7,097.39

44,452.09

0.00

0.00

0.00

44,452.09

16

58

5.2

Comisioane, cote, taxe

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

59

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

917,867.07

174,394.74

1,092,261,82

32,666.16

6,206,57

38,872.73

1,131,134.54

18

60

TOTAL CAPITOL 5

1,053,392.50

200,144.58

1,253,537.08

32,666.16

640637

38,872.73

1392,409.81

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare ți publicitate

8

6.1

Cheltuieli de informare ți publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

23,100.00

4,389.00

27,489.00

0.00

0.00

0.00

27,489.00

TOTAL CAPITOL 6

23,100.00

4389,00

27,489.00

0.00

0.00

0.00

27,489.00

// CP

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu nuditul pentru proiect

// 747

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect

29,400,00

5,586.00

34,986.00

0.00

0.00

0.00

34,986,00

TOTAL CAPITOL 7

29,400.00

5,586.00

34,986,00

0.00

0.00

0.00

34,986.00

ii i

TOTALGENERAL '  ■

-10,832,824.42

2,058,236.64

-12,891,061.05

<128,44439

24,404.47^

152,849.06^

113,043,910.11

l '

din care

X ^...7 Z
C+M


|     9,282,935.83     |    1,763,757.81    |    11,046,693.64   |      128,444.59     |     24,404.47     |     152,849.06     |    11,199,542.70   |

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

I

Valoarea totala a cererii de finanțare, din care :

13,043,910.11

a.

Valoarea totala neeligibilâ, inclusiv TVA aferent

152,849.06

b.

Valoarea totala eligibilă

12,891,061.05

II

Contribuția proprie, din care :

5,309,273.48

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

5,156,424.42

Corect     |

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

152,849.06

HI

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

7,734,636.63

Nr. cri

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Baza

TVA eligibila

TOTAL ELIGIBIL

Baza

TVA ne-eligibilî

TOTAL

TOTAL

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria 1

8,472,767.95

1,609,825.92

10,082,593.87

128,444.59

24,404.47

152,849.06

10,235,442.92

2

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria II (măsuri conexe)

615,565.15

116,957.38

732,522.53

0.00

0.00

0.00

732,522.53

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I și II

9,088,333.10

1,726,783.29

10,815,116.39

0.00

0,00

0.00

10,815,116.39

3

Cheltuieli aferente C+M+E

10,200,802.90

1,938,152.55

12,138,955.46

128,444.59

24,404.47

152,849.06

12,291,804.52

4

Limitare de 15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap. 1, cap. 2, cap. 4( 4.1,4.2), cap. 5 (5.1.1)

1,300,105.60

247,020.07

1,547,125.67

5

Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile aferente măsurilor conexe II (inclusiv TVA)

1,547,125.67

DA

6

Cheltuieli aferente strategiei (parte din Cap. 3.4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

7

Alte cheltuieli în afară de C+M+E (din DEVIZ)

579,521.52

110,109.09

689,630.61

0,00

0.00

0.00

689,630.61

8

Alte cheltuieli din buget neincluse in DEVIZ

52,500.00

9,975.00

0.00

0.00

0.00

62,475.00