Hotărârea nr. 229/2018

Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Scoala Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor proiectului cu titlul „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

  • -   Raportul de specialitate al Direcției Investiții nr. P.9.4/313/14.09.2018;

  • -   Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București

  • -  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

  • -  Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

  • -  Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și coin^Jctafilc ulterioare;                                                           , O?*

Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și dbmmip^e ulterioare;                                                                               ■- ’

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cheltuielile proiectului cu titlul „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16”, conform Anexei, care reprezintă bugetul cererii de finanțare cu titlul „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16” și face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16” în cuantum de 15,148,951.40 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 15,148,951.40 lei.

Art.3 Se aprobă contribuția proprie de 2% în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București, în cuantum de 302,979.03 lei, reprezentând cofînanțarea proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasile nr.16”.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Nr. 229 /20.09.2018

A.............^3/■SOOdM


Titlu Proiect: Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Scoafa Gimnaziala nr. 190, str. Nitu Vasîle nr.16 Cod SMIS: 122764

BUGETUL PROIECTULUI

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală

Valoare totală eligibilă

Valoare totală publică

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

Valoare neeligibilă inclusiv TVA

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Activitatea 1 - Derularea Serviciilor de Proiectare

1.1. Elaborarea documentației tehnico-e con ornice

cheltuieli pentr

Directa

69.995,80

69.995,80

69.995,80

55.996,64

80»

12.599,24

18%

1.399,92

2%

0,00

Activitatea 2 - Achiziția pentru elaborarea proiectului tehnic si execuția de lucrări

2.1. Demararea si derularea procedurii de achiziție pentru proiectare sl execuție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activitatea 3 - Investiția de baza

3.1 - Elaborarea proiectului tehnic si obținerea de avize si acorduri

cheltuieli pentr

Indirecta

527.205,70

527.205,70

527.205,70

421.764,56

80%

94.897,03

18%

10.544,11

2%

0,00

3.2 - Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentn

Indirecta

193.101,72

193.101,72

193.101,72

154.481,38

80%

34.758,31

18%

3.862,03

2%

0,00

cheltuieli pentn

Directa

8.939.320,81

8.939.320,81

8.939.320,81

7.151.456,65

80%

1.609.077,75

18%

178.786,42

2%

0,00

cheltuieli pentn

Indirecta

1.710.296,56

1.710.296,56

1.710.296,56

1.368.237,25

80%

307.85338

18%

34.205,93

2%

0,00

cheltuieli pentn

Indirecta

22.35534

22.355,34

22.355,34

17.884,27

80%

4.023,96

18%

447,11

2%

0,00

cheltuieli pentn

Directa

88.703,85

88.703,85

88.703,85

70.963,08

80%

15.966,69

18%

1.774,08

2%

0,00

cheltuieli cu orf

Indirecta

1.235.993,50

1.235.993,50

1.235.993,50

988.794,80

80%

222.478,83

18%

24.719,87

2%

0,00

cheltuieli pentn

Directa

579.292,02

579.292,02

579.292,02

463.433,62

80%

104.272,56

18%

11.585,84

2%

0,00

cheltuieli divers

Directa

1,268.927,40

1.268.927,40

1.268.927,40

1.015.141,92

80%

228.406,93

18%

25.378,55

2%

0,00

3.3 - Recepția lucrărilor de intervenție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

Activitatea 4 - Asistenta tehnica

4.1 - Achiziția serviciilor de asistenta tehnica - dirîgentie de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-MSISLCIIld IBIIIIILd pun----------------------

cheltuieli pentn

Directa

285.600,00

285.600,00

285.600,00

228.480,00

80%

51.408,00

18%

5.712,00

2%

0,00

4.3 - Achiziția Serviciilor de Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4 - Asistenta Tehnica de proiectare pe durata execuției lucrărilor

cheltuieli pentn

Directa

178.773,70

178.773,70

178.773,70

143.018,96

80%

32.179,27

18%

3.575,47

2%

0,00

Activitatea 5 - Asigurarea managementului de proiect

5.1 - Constituirea echipei interne

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

5.2 - Activitati deâ Management de Proiect

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Activitatea 6 - Audîtul financiara! proiectului

6.1 - Achiziția serviciilor de audit financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 - Realizarea Auditului financiar al proiectului

cheltuieli cu aui

Directa

35.700,00

35.700,00

35.700,00

28.560,00

80%

6.426,00

18%

714,00

2%

0,00

Activitatea 7 - Activitati de informare si promovarea proiect

7.1 - Achiziția de produseinformative si de prom

avare

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

7.2 - Promovarea proiectului

cheltuieli de inf

Directa

7140

7140

7140

5712

80%

1285,2

18%

142,8

2%

0,00

cheltuieli de inf

Directa

6545

6545

6545

5236

80%

1178,1

18%

130,9

2%

0,00

TOTAL

15.148.951,40

15.148.951,40

15.148.951,40

12.119.161,12

80%

2.726.811,25

18%

302.979,03

2%

0,00