Hotărârea nr. 230/2018

Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru aprobarea cheltuielilor proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

  • -   Raportul de specialitate al Direcției Investiții, nr. P.9.4/312/14.09.2018;

  • -   Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București;

  • -  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

  • -  Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții;

  • -  Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cheltuielile proiectului cu titlul „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, conform Anexei, care reprezintă bugetul cererii de finanțare cu titlul „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89” și face parte din prezenta hotărâre”.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”, în cuantum de 25,463,125.23 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 25,426,841.56 lei și valoarea totală neeligibilă de 36,283.67 lei.

Art3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București, în cuantum de 544,820.50 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 508,536.83 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr.89”.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.

Diana Anca ARTENE

Nr. 230 /20.09.2018


Titlu Proiect: imbunatatirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Mîron NIcolescu din bd. Metalurgiei nr.89 CodSMIS: 123005


BUGETUL PROIECTULUI

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală

Valoare totală

eligibilă

Valoare totală publică

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Valoarea cofinanțărli eligibile a Beneficiarului

Valoare neellgibîlă inclusiv TVA

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

%

(lei)

%

(iei)

%

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Activitatea 1-Derularea Serviciilor de Proiectare

1.1* Elaborarea documentației tehnico-economice

cheltuieli pentr

Directa

74.970,00

74.970,00

74,970,00

59.976,00

80%

13.494,60

18%

1.499,40

2%

0,00

Activitatea 2 - Achiziția pentru elaborarea proiectului tehnic si execuția de lucrări

2.1. Demararea si derularea procedurii de achiziție pentru proiectare si execuție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activitatea 3 - Investiția de baza

3.1 - Elaborarea proiectului tehnic si obținerea de avize si acorduri

cheltuieli pentr

Directa

616.455,70

616.455,70

616.455,70

493.164,56

80%

110.962,03

18%

12.329,11

2%

0,00

3.2 - Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentr

Directa

272.455,31

272.455,31

272.45531

217.964,25

80%

49.041,96

18%

5,449,11

2%

0,00

cheltuieli pentr

Directa

333.200,00

333.200,00

333.200,00

266.560,00

80%

59.976,00

18%

6.664,00

2%

0,00

cheltuieli pentr

Directa

19.931.82132

19.931.821,32

19.931.821,32

15.945.457,06

80%

3.587.727,84

18%

398.636,43

2%

0,00

cheltuieli pentr

Directa

2.907.503,20

2.907.503,20

2.907.503,20

2.326.002,56

80%

523.350,58

18%

58.150,06

2%

0,00

cheltuieli cu ort

Directa

79.733,24

79.733,24

79.733,24

63.786,59

80%

14351,98

18%

1.594,67

2%

0,00

cheltuieli pentr

Directa

227.250,34

190.966,67

190.966,67

152.773,34

80%

34.374,00

18%

3.819,33

2%

36.283,67

cheltuieli divers

Directa

701.958,52

701.958,52

701.958,52

561.566,82

80%

126.352,53

18%

14.039,17

2%

0,00

3.3 - Recepția lucrărilor de intervenție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activitatea 4 - Asistenta tehnica

4.1 - Achiziția serviciilor de asistenta tehnica - dirigentie de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2 - Asistenta tehnica prin derularea Serviciilor de Dirigentie de Șantier

cheltuieli pentr

Directa

85.680,00

85.680,00

85.680,00

68.544,00

80%

15.422,40

18%

1.713,60

2%

0,00

4.3 - Achiziția Serviciilor de Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4 - Asistenta Tehnica de proiectare pe durata execuției lucrărilor

cheltuieli pentr.

Directa

182.712,60

182.712,60

182.712,60

146.170,08

80%

32.888,27

18%

3.654,25

2%

0,00

Activitatea 5 - Asigurarea managementului de proiect

5.1 - Constituirea echipei interne

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

5.2 - Activitatl deâ Management de Proiect

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

Activitatea 6 - Auditul financiar al proiectului

6.1 - Achiziția serviciilor de audit financiar

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

6.2 - Realizarea Audîtului financiar al proiectului

cheltuieli cu au<

Directa

35.700,00

35.700,00

35.700,00

28.560,00

80%

6.426,00

18%

714,00

2%

0,00

Activitatea 7 - Activitatl de informare si promovarea proiect

7.1 - Achiziția de produseinformative si de prom

□va re

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

-

0,00

cheltuieli deinf

Directa

6545

6545

6545

5236

80%

1178,1

18%

130,9

2%

0,00

cheltuieli de inf

Directa

7140

7140

7140

5712

80%

1285,2

18%

142,8

2%

0,00

TOTAL

25.463.125,23

25.426.841,56

25426.841,56

20.341.473,25

80%

4.576.831,48

18%

508.536,83

2%

36.283,67


PREȘEDINTE DE\ȘEDINȚ Cosmrn Constj