Hotărârea nr. 231/2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.126/21.05.2018, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici- faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.126/21.05.2018, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici- faza Proiect Tehnic- pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/936/14.09.2018;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se modifică Art.II din Hotărârea Consiliului Local nr.126/21.05.2018, care va avea următorul conținut:

„ Se înlocuiește Anexa nr. 8 la H.C.L. Sector 4 nr. 336/2017, cu Anexa la prezenta hotărâre”.

Art.II. Se înlocuiește Anexa la H.C.L.Sector 4 nr. 126/21.05.2018, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.HI. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ĂRTENE


Nr. 231/20.09.2018

Anexa la HCL S4 nr. 454 /4<Z CQJfOlg

înlocuiește anexa nr. 8 la HCLS4 nr. 336/2017


DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare șl conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:


REALIZARE LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE, MODERNIZARE SI SISTEMATIZARE PE VERTICALA LA STRĂZI, INCLUSIV PARCARI AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 BUCUREȘTI „Amenajare parcare spic Bd. C-tin. Brâncoveanu, inclusiv amenajare sens giratoriu intersecție Str. Ltiică cu Str, Turnu Măgurele"


Nr. crt-

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajan pt.protectia mediului si aducerea la starea inițiala

96,450,00

18,325,50

114.775,50

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

276,894.00

52,609.86

329,503.86

T otal Capitol 1

373,344.00

70,935.36

444,279.36

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Total Capitol 2

o

o

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1. Studii de teren

0

0

0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3-1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizai

3,500.00

665.00

4,165.00

3.3

Expertizare Tehnica

0

0

0

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3-5

Proiectare

227,842,89

43.290.15

271,133.04

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de p re fezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si

39,410,76

7,488.04

46,898.80

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizdor/acordurilor,

7,666.77

1.456.69

9,123.46

3.5.5. Verificarea tehnici de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuții

12,777,95

2,427.81

15,205,76

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

167,987,41

31,917.61

199.905,02

3.5.6.1 Proiect Construcție amenajare param in sipc

154,510.55

29,357.00

183,867,55

3.5.6.2 ProiectConstructic Amenajare Sens Giratoriu

13,476.86

2.560,60

16,037,46

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1. Managementul de proiect penttu obiectivul de investirii

0

0

0

3.7.2. Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta Tehnica

85.186.36

16.185.41

10L37L77

3.8, L Asistenta tehnica din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de contt

(j.oo

0.00

0.00

3,8.2. Dingcntie de șantier

85,186.36

16.185.41

101J71.77

Total Capitol 3

316,529.25

60,140.56

376,669.81

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

8,518,636,05

1,618,540.85

10,137,176.90

4.1.1

Construcție amenajare parcari in sipc

7,829,021.50

1,487,514.09

9,316,535,59

4.1.2.

Construcție Amenajare Sens Giratoriu

689,614.54

131,026.76

820,641.30

4,2

Montaj utilaje» echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4,3

Utilaje.echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0,00

0.00

4,4

Utilajesechipamcnte tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipa

0.00

0.00

0.00

4,5

Dotau

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total Capitol 4

8,518,636.05

1,618,540.85

10,137,176.90

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

â.)

Organizarea de șantier

0

0

0

5,1.1. Lucran de construcții si instalații aferente organizații de șantier

0,00

0.00

0,00

5-1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

127,595,74

24,243.19

151,838,93

5,11. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0.00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul cahtatii lucrărilor de construcții

8,891,98

1,689,48

10,581,46

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

62,243.86

11,826.33

74,070.19

5,2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

44,459,90

8,447.38

52,907,28

5.25, Taxe pentru acorduri, mize conforme si autorizația de construi re/des fi in r

12,000.00

2,280.00

14,280.00

5.3

Cheltuirii diverse si neprevăzute 1

893.161 53

169.700 69

1.062.862P2

_

Cheltuirii nentm informare si publicitate

n

0

0

Total Capitol S

1,020,757.27

193,943.88

1,214,701.15

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tețjaolpgicțȚsiacște

6.1

Pregătirea personalului de explosiijlrii^

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

o

Total Capitol 6            // *                       \\

0

0

0

TOTAL GENERAL    (7        * \\

10,229,266.57

1,943,560.65

12,172,827.22

din care: C+M (1.24-1.3+1.<$2+4.1+4.2+5/fi)        N       ' \\

8,891,980.05

1,636,866,35

10,251,952.40dința, BĂRBĂLĂU