Hotărârea nr. 232/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru Piata Progresul”MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etj. 1 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector4nr. 4929/19.09.2018.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4.

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. i) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „ Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obținerii autorizației de securitate ta incendiu pentru Piața Progresul”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.


Contrasemnează


Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 232 /20.09.2018

ANEXA .

Ia HCL


lei

Nr. Crt

DENUMIRE OBIECTIV

VALOARE INVESTIȚIE (inclusiv TVA)

VALOARE C+M (inclusiv TVA)

1.

Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul

4.083.088,13

2.866.217,90

din care:

proiectere si asistenta tehnica

339.983,00

investiția de baza

3.074.977,86

alte cheltuieli

628.439,43

probe tehnologice si teste

39.687,83

cost pe metru patrat

337,81

TOTAL

4.083.088,13

2.866.217,90

1.707.705,31

1.166.956,34


Deviz modernizare

din care:

proiectere si asistenta tehnica investiția de baza alte cheltuieli probe tehnologice si teste cost pe metru patrat


201.645,50

1.251.951,19

259.420,94

19.843,92

143,37


Deviz implementare proiect avizat ISU din care:


2.397.233,71


1.699.261,56


proiectere si asistenta tehnica investiția de baza alte cheltuieli probe tehnologice si teste cost pe metru patrat


201.645,50

1.823.026,67

375.018,49

19.843,92

200,18


PREȘEDINTE DE Ș.