Hotărârea nr. 233/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completatăMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dulMetalurgiei nr. 12-18, GrandArena, et. I,sector4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate nr. P.9.1/949/18.09.2018 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții și al Direcției Gospodărire Locală;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. „i” și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, prin introducerea unei poziții noi, după cum urmează:

Nr. Crt

OBIECTIV

C+M(inclusive TVA) lei

Valoare totală de investiție (inclusive TVA) lei

23

Amenajare spații verzi/urbane /parcări     adiacente B-dului

Dimitrie Cantemir

4 288 301,98

5 360 239,77

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, rămân neschimbate.

Art. III Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.

Nr. 233 /20.09.2018Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE