Hotărârea nr. 234/2018

Hotărâre privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului – contract PODSRU 96/6.2/S/62982MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE privind revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului - contract PODSRU 96/6.2/S/62982

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.9/946/17.09.2018, întocmit de către Direcția Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4: în conformitate cu prevederile:

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 129/31.05.2017 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului -contract PODSRU 96/6.2/S/62982;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 113/29.08.2014 privind înființarea Centrului de Incluziune Socială finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6„Promovarea incluziunii sociale;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă revenirea în administrarea Consiliului Local Sector 4 din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, a Centrului de Incluziune Socială din șos. Berceni nr 12A, realizat în cadrul Proiectului - contract PODSRU 96/6.2/S/62982.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 234 /20.09.2018