Hotărârea nr. 236/2018

Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobilele teren și clădiriMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Sector 4

HOTĂRÂRE privind constatarea și aprobarea suprafețelor unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, referitor la imobilele teren și clădiri

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Referatul de specialitate întocmit de Direcția Autorizări - Biroul Patrimoniu din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București nr. P.16.2/81/06.09.2018;

Văzând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Având în vedere prevederile:

  • •  Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și cartea funciară cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârea Guvernului României nr.294/2015 privind aprobarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023;

  • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008;

  • •  Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

  • •  în conformitate cu prevederile art.45 alin.(3), art.81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

*

Art.l Se constată și se aprobă suprafețele unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, conform Anexelor nr. 1-8 la prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Autorizări-Biroul Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.


Nr. 236 /20.09.2018onstântin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr.crt

Unitate de învățământ Adresă

Suprafața teren (mp)

Suprafață construită (mp)

Regim de înălțime

Suprafață construită desfășurată (mp)

20

Școala Gimnazială nr.96 str.Rezonanței nr.2

7056

1093

P+2E

3255

351

P+2E

351

914

P+1E parțial

1194

17

P

17

TOTAL:

7056

2377

-

4817

Nr.crt

Unitate de învățământ Adresă

Suprafața teren (mp)

Suprafață construită (mp)

Regim de înălțime

Suprafață construită desfășurată (mp)

22

Școala Gimnazială Avram lancu (fosta 98) Str.Stupilor nr.l

13442

1107

P+2E

3295

811

S parțial+ P+1E

1986

1054

P

1054

25

POST TRAFO

25

19

Anexa B

19

25

Anexa B

25

17

Anexa B

17

TOTAL:

13442

3053

-

6416

Nr.crt

Unitate de învățământ Adresă

Suprafața teren (mp)

Suprafață construită (mp)

Regim de înălțime

Suprafață construită desfășurată (mp)

33

Școala Gimnazială nr.129 str.lzvorul Crișuluî nr.6

12880

1066

P+2E

3168

769

S parțial+P+lE

2089

1057

P

1057

15

depozit

15

19

ghenă

19

TOTAL:

12880

2926

-

6348


PREȘEDINTE DE

Qow/hl-ANEXA NR. 4

LaHCLS4nr..^y.^,.^,^/.

Nr.crt

Unitate de învățământ Adresă

Suprafața teren (mp)

Suprafață construită (mp)

Regim de înălțime

Suprafață construită desfășurată (mp)

34

Școala Gimnazială nr.133 str.Stânjeneilor nr.3

7607

580

P+3E

2320

59

culoar de trecere

59

526

P+3E

526

153

P+1E parțial

298

940

S parțial+

P+1E

2340

16

GHENĂ

16

TOTAL:

7607

2274

-

5559

Nr.crt

Unitate de învățământ Adresă

Suprafața teren (mp)

Suprafață construită (mp)

Regim de înălțime

Suprafață construită desfășurată (mp)

39

Școala Gimnazială nr.3O8 inclusiv sala de sport str.Râul Șoimului nr.8

3920

571

P+3E

2284

786

P+1E parțial

988

18

Anexa B

18

41

Anexa B

41

TOTAL:

3920

1416

-

3331

_ ....

Suprafață

Nr.crt

Unitate de învățământ Adresă

Suprafața teren (mp}

Suprafață construită (mp)

Regim de înălțime

construită desfășurată (mp)

46

358

S parțial-»-—-

P+1E

Grădiniță Școlii Gimnaziale nr.194 (fosta nr.29) B-dul.Alex.Obregia nr.7

3073

798

10

ghenă

” io.....

TOTAL:        ---------

---------3073“

368

-

------808--------

PREȘEDINTE

______

----------- ---------

----------- ------------

Nr.crt

Unitate de învățământ Adresă

Suprafața teren (mp)

Suprafață construită (mp)

Regim de înălțime

Suprafață construită desfășurată (mp)

52

Grădinița Școlii Gimnaziale nr.3O8 (fosta nr.167) str.lzvorul Oltului nr.3

4659

808

S parțial+

P+1E

2143

25

POST TRAFO

25

TOTAL:

4659

833

-

2168PREȘEDINTE DȘ?

oosmJh - ow s ifw     w?(f

c-J

privind suprafețele de teren și suprefețelor construite desfășurate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

Nr.crt

Unitate de învățământ Adresă

Suprafața teren (mp)

Suprafață construită (mp)

Regim de înălțime

Suprafață construită desfășurată (mp)

60

Grădinița Școlii Gimnaziale nr.96 (fosta nr.227) str.Rezonanței nr.3

2738

337

S parțiali P+1E

815

17

ghenă

17

TOTAL:

2738

354

-

832