Hotărârea nr. 238/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție aferenți unui număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție aferenți unui număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și a Raportului de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte cu nr. P. 9.4/316/14.09.2018;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3608/ 11.07.2017 prin care au fost aprobate spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective de investiții la nivelul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele Comisiilor de Specialitate,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr, 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și de Ghidul Programului Național de Dezvoltare Locală 2016;

Locală 2017-2020;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 .privind. iin(D;

Lodific:


Considerând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București nr. 377/ 28.12.2017 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 344/ 18.12.2017 privind aprobarea cofînanțării obiectivelor de investiții pentru un număr de 24 de unități de învățământ de pe raza Sectorului 4 și aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea realizării lucrărilor de construcții necesare pentru obținerea autorizației de funcționare și/ sau pentru realizarea unor lucrări de extinderi și modernizări în cadrul Programului Național de Dezvoltare finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), al art. 81 alin. (2) lit. i) și j), precum și art. 11. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRĂȘTE:

;il


Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici după semnarea contractelor de execuție, pentru un număr de 18 obiective aferente unităților de învățământ preșcolar de stat de pe teritoriul Sectorului 4, conform Anexelor 1-18.

Art.2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.

Nr. 238 /20.09.2018

Anexa nr. 1 la HCL Sector 4 nr.


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI


DEVIZ GENERALPrivind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța”- Corp A

din data de


28 Iunie 2018


în mîî lei l mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR cola T,V,A.         19%


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Vatoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli

centru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

12,089

2,596

2,297

14,386

3,089

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

20,148

4,326

3,828

23,976

5,149

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/prolecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

32,237

6,922

6.125

38,362

8,238

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radîo-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnîce, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanîtar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

O.OOD

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

30,530

6,556

5,801

36,331

7.802

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0.0D0

3. studiu de fezabifilate/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

9.975

2.142

1.895

11.871

2.549

4. documentații tehnice necesare în vederea obținerii a vize lor/a cord urii or/a ulorizați ilor

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

5. verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic șl detalii de execuție

20,555

4,414

3,905

24,460

5,253

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care;

11,152

2,395

2,119

13,270

2,850

1. asistența tehnică din partea proiectantului

1,400

0,301

0,266

1,666

0,358

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1,400

0,301

0,266

1,556

0,358

2, pentru participarea proiectantului ta fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigențîe de șantier

9,752

2,094

1,853

11,604

2,492

TOTAL CAPITOL 3

41,682

8,951

7,920

49,601

10,651

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalați

1.562,764

335,580

296,925

1.859,689

399,341

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

17,368

3,729

3,300

20,667

4,438

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

152,658

32,781

29,005

181,663

39,009

4.4.

Utilaje tară montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,648

0,139

0,123

0,771

0,166

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,OOD

0,000

TOTAL CAPITOL 4

1.733,438

372,230

329,353

2.062,791

442,954

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

16,145

3,467

3,068

19,213

4,126

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

12,895

2,769

2,450

15.345

3,295

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

3,251

0,698

0,618

3.86B

0,831

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17,878

3,839

3,397

21,275

4,568

1. Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

8,126

1,745

1,544

9,670

2,077

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,625

0,349

0,309

1.934

0,415

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8,126

1,745

1.544

9,670

2,077

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi re/desfîința re

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

180,736

38,810

34,340

215,075

46,184

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

214,759

46,116

40,804

255,563

54,878

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.022,115

434,219

384,202

2.406,317

516,721

din care C+M

1.625,263

349,001

308.800

1.934,063

415,311

întocmit: asocierea formată cin

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. YARD M AN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L

S.C. BID DIVIS1ON CONSULTING S.RJ..

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.

Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov, Sector 1, București Tel: 0749 998 670,021320 49 45 e-mail: office@baustark.ro

ReB.Com.: J23/144/19/01/2016

CUI: RO 30917324Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța" - Corp A

în mii lei! mîl euro la cursul BCE 4,6559 /EUR din dala de 28 iunie 2018 cota T.V.A. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

MII lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4,1*1.

Te rasa mente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4,1.3.

Arhitectură

B9.166

19,147

16,942

106.108

22,785

4.1.4.

Instalații

334.630

71,857

63.580

398,209

85,510

TOTAL I- subcap, 4.1.

423,796

91,004

80,521

504,318

108,295

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

10.752

2,309

2,043

12,795

2,747

TOTAL II-subcap. 4.2.

10,752

2,309

2.043

12,795

2,747

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

93,346

20,045

17,736

111,082

23.853

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echîp. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,645

0,139

0,123

0,771

0,166

4.6.

Active necorporale

0,0D0

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

93,994

20.184

17,859

111,853

24,019

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

528,542

113,497

100,423

628,965

135,061

întocmit:

ASOCIEREA FORMATĂ Di N

PROIECTANT ELABORATOR

5*C* CONCRETE DESIGN SOLUTIONS &R*U

BAU5TARKS.R.L

S.C. YARDMAN 5.R.L

țț     Stf. Rudeni. Nr. 3S, Chitila, lud. IIîdv, Sector 1, BuLurtîtl

SX.0AU5TARK S.RJ_.

Tei:0749 993 670,0213 20 49 45

SX< B1D DMSION CONSULTING S.R.L.

e-mall: offîceffbaustarkjci

Reg.ComJ23/144/19/01 /2D16

CULR0 30917324

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 2 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE 1N VEDEREA MODERNIZĂRII aferent obiectivului de Investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării ți obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța"- Corp A

In mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii (ei

Mii eum

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ț> instalații

4,1.1,

Te rasa mente, sistema Uzare pe verticală și amenajări extenuare

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

4,1.2.

Rezistență

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.1.3,

Arhitectură

215.424

46,259

40.931

256.355

65,048

4.1.4.

Instalații

292,709

62,860

85.626

348,395

74,813

TOTAL i - subcap. 4.1.

508,194

109,127

96,557

604,751

129,861

4.2.

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

6.615

1,421

1,257

7,873

1,691

TOTAL II - subcap. 4.2.

6.616

1,421

1,257

7,873

1,691

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți tunel, care necesită monta]

59,312

12,736

11,269

70,581

15,156

4.4.

Utilaje, echlp. tehn. țl fu neț. cere nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

59,312

12,736

11,269

70,581

15,156

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

574,121

123,264

109,063

683,205

146,708

întocmit:

asocie hea formata pin

S.C. CONCRETE OESIGN SOLUnONS SJLL SC.YAROMAN S.RV

S.C. BAU STARK S Jl .L.

S.C.SID DIV1SION CONSULTING S RL.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK 5.R.L

Str. Rudeni, Nr. 38, ChillEa, Jud. Ilfov, Sector 1, București

Tel: 0749 998 570,021 920 49 45

email: offiee&biurtariua

Refi Corn.: J 29/144/19/01/2 015

CU l'RO 30917324

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 3- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivuluî de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de invățămănt Grădinița nr. 166 "Panseluța" - Corp A

în mii lei I mii euro Ia cursul BCE cota T.VA.


4,6569 /EUR

19%


din data de 20 iunie 2013


BAU/// STARK
Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mti lei

Mii euro

Mii lei

Mti lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0.000

0.000

0.000

4.1.2*

Rezistență

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

194,402

41,745

36,936

231,338

49,676

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1,

134.402

41,745

36,936

231,336

49.676

4.2,

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL II - subcap. 4.2,

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.3,

Utilaje, echtp. tehn. și 1uncț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4,4.

Utilaje, echtp. tehn. ți fu neț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III-

subcap. 4.3.+4.4.+4.5,+4.6.

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL 1+TOTAL ll+TOTAL III)

194,402

41,745

36,936

231,338

49.676

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA DIN

S.C. CONCRETE DESKtN SOLUTIONS S.RJ-

S.C. TARDMAH S.R.L.

5.C. BAU STARK S.R.L-

S.C. B1D CHVISfDN CONSULTING S.RX.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

Str. Rudeni, nl 3â, Chitită. Jud. Ilfov, Sector 1, București lei: 0749 998 670, 021 320 49 45

E-rrwil: officegpbaustark.ro

Reg.Ccm.t 123/144/19/01/2016

CUkRO 30917324

BAU///

STARKAnexa nr. 2 la HCL Sector 4 nr.

^38


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL


Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 166 "Panseluța" - Corp B

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

79%


din data de


28 iunie 2018


Nr, crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

3,990

0,857

0,758

4.748

1,020

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

6,650

1,428

1,264

7,914

1,699

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

10,640

2,285

2,022

12,662

2,719

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utiffltățHor necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogram metrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obțînerea/prelunglrea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de constralre/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic a! clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

9,658

2,074

1,835

11,493

2.46B

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2. studiu de prefezabilrtate

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

3. studiu de fezabititate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

3.156

0,678

0.600

3,755

0,606

4. documentații lehnice necesare in vederea obținerii a vizei or/acord urii or/autDriza țiilor

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOD

5. verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOD

6. proiect lehnic și detalii de execuție

6,503

1,396

1,235

7,738

1,662

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivii 1 de investiții

0,000

0.000

0,000

0.000

0.000

2. Audilul financiar

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

5,418

1,163

1,029

6,447

1,384

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2,200

0,472

0,41B

2,618

0,562

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2.200

0,472

0,410

2,618

0,562

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

3.218

0.691

0,611

3.829

0,822

TOTAL CAPITOL 3

15,076

3,237

2,864

17,940

3,852

Capitolul 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

518,820

111,409

98,576

617,396

132,577

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

2,586

0,555

0,491

3,077

0,661

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcl. cu montaj

16,478

3,538

3,131

19,609

4,211

4.4.

Utilaje fără montaj șl echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

537,884

115,503

102,198

640,082

137,448

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

5,329

1,144

1,012

6,341

1,362

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

4,256

0,914

0,809

5,065

1,088

2, Cheltuieli conexe org. șantierului

1,073

0.230

0,204

1.276

0,274

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,899

1,267

1,121

7,020

1,507

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

2,682

0,576

0.509

3,191

0,685

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.536

0,115

0,102

0.63 B

0.137

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.682

0.576

0,509

3,191

0,685

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constru i re/d esființa re

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

56,360

12,102

10,708

67,068

14,402

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

67,588

14,514

12,842

80,430

17,271

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

□,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

631,188

135,538

119,926

751,113

151,290

din care C+M

536,302

115,163

101,897

638,199

137,044

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

SX. VAR OMAN S.R.L.

SX. BAU STARK S.R.L.

SX. BID DI VISION CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.


Str. Rude ni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov, Sector 1, București Tel: 0749 998 670.021 320 49 45 e-mail; office@baustark.ro

Reg.Com.; 123/144/19/01/2016

CUI; RO 30917324în mii lei f mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A. 19%

întocmit:    asocierea formata din

5<C, CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SA.L

SX, YARDMAH S,RJL

S C, 0AUSTARK S.FLL.

S.C. BIDDMSIQN CONSULTING $KL


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

37.893

8.137

7,200

45,093

9,683

4.1.4.

Instalații

68,284

14,663

12,974

81,258

17,449

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

106,177

22,800

20.174

126,351

27,132

4.2.

Monta] utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1.051

0,226

0,200

1,250

0,268

TOTAL 11 - subcap. 4.2.

1,051

0,226

0,200

1.250

0,268

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

3,753

0.806

0,713

4,466

0,959

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și func|. care nu necesită montaj șt echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4,4.+4,5.+4,6,

3.753

0,806

0,713

4,466

0,959

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

110,981

23,831

21,086

132,067

28,359

PROIECTANT ELABORATOR

BAU/// STARK


BAU STARK SAL

Str. Rud^ni, Nr. 3$, Chicih, lud. Ilfov, Sector lf Stxuretfi

Teii 0749 998 670,021 320 49 45

e-mail. ofnce^bausUrkzo

Re^Corn.: H3J144/19/01/2016

CUI: RO 30917324


Nr. crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii eura

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitalul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1,

Construcții șl instalații

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistența

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectura

53.374

11,461

10,141

63,515

13,639

43.4.

lnstala{ii

B 5.255

16,314

16504

1D 1.490

21,793

TOTAL 1 - subcap. 4,1.

138,659

29,775

26,345

165,005

35.432

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

1.535

0,330

0.292

1,827

0,392

TOTAL II - subcap. 4.2.

1,535

0,330

0,292

1,827

0.392

4.3.

Utilaje, echip. tehn. șt funcț. care necesită montaj

12.725

2,733

2,418

15,143

3.252

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl tunet, care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,0 DO

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL Itt - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.G.

12,725

2,733

2,418

15.143

3.252

Total deviz pe obiect (TOTAL t+TOTAL ll+TOTAL III)

152,920

32,837

29,055

181,974

39.076

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA DIN

SC.CONCRETEOESION SOLUPONSSJCU

SC. VAR OMAN SR.L

SC. SAUSTARK SJIX,

SC. BtO «VISIONCONSUATWG SRX.

BAU STARK S,R,L

Slr. RudcoL Nr*3B, Chitfla, lud* Ilfov, Sector 1> Sucirwti

Tel: 0749 996 670, 021 3204945

email: off        ustsric ro

Reg Com.: )23/144/19/01/2016

CUI; RO 30917224

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARKîn mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de       28 iunie 2018

COtaT.V.A.        19%


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mit lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construc(ii și instala (ii

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

D.DOO

0.000

0.000

0.000

0,000

4J2

Rezistentă

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

133.568

28.682

25.37A

150,94 &

34,131

4.1,4.

Instalații

0,000

0,000

D.000

0,000

0.000

TOTAL I - subcap. 4.1.

133,568

28,682

25,378

158.946

34,131

ă2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologica si funcționale

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL 11 - subcap. 4.2.

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. ți funcț. care nu necesită montaj șl echip. detransp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe Obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

133,568

2B.662

25,378

158,946

34.131

PROIECTANT ELABORATOR

AEOC ER£A FORklATA DEN

SX. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SAL


SX. YAROMAN SJtL


5.C. BAU STARK S R.L


BAU///


S.C. BlD DN1S1QN CONSULTING S.R.L


STARK


BAU STARK S.R.L.

Stt. Rudcnk Nr, 38, Chltila, kid. Ilfov, Sector 1, București Tel: 0745 998 670,021 320 49 4 S

«4Tiai1: Office gr ba usUfi.ro

Reg.Com.: J 23/144/19/01/2016

CUI: HO 30917324în mii Iei / mii euro la cursul BCE cola T.V.A.

4,6569 /EUR din data de 19%

28 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl Instalații

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

140,415

30,162

26.579

167,094

35.861

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL 1 -subcap. 4.1.

140,415

30,152

26,679

167,094

35,801

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. ți funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active ne corporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.0D0

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL II+TOTAL III*

140,415

30,152

26,679

167.094

35,801

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA DIN

SC. CONCRETE OLSIGN SOLUTIONS STIL.

S.C.YAAOMAK S.R.L

S C.BAUSTARK S.R.L.

S C. BIOOtVIStON COHSULTING S.R.L

BAU STARK S.R.L.

Sin fUjden*> Nr. 3B, Otltila, Jud. Ilfov. Stckr 1, Buțumli

Td; 0749 55B 670. €2 L 330 49 45

e-miil: otf               ,ro

Reg.Gxn.i J23/144/J 9/DV2016

CUk RO 309173 2*

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


Anexa nr. 3 la HCL Sector 4 nr.


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții


Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 4

în mii Ier / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei |      Mii euro

1

2

3

4

5

6       I           7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,2.

Amenajarea terenului

8,023

1,723

1,524

9,547

2,050

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

24,068

5,16B

4,573

28,641

6,150

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

32,091

6,891

6,097

38,188

8,200

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radîo-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desfiînțare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri șl branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

B. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

O.OOD

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0.0OD

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

76,773

16,486

14,587

91,359

19,618

1. tema de proiectare

0.000

0.000

0.DO0

0.000

0,000

2. studiu de prefezabilitale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. studiu de fezabilitate/documentațiB de avizare a lucrărilor de Intervenții și deviz general

25,084

5,385

4,766

29,850

6,410

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii a vize lor/aco rd uriîor/a utoriza ț iilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic ți detalii de execuție

51.689

11.099

9,821

61.509

13,208

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanța - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2, Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

22,304

4,789

4,238

26,542

5,699

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2,900

0,623

0,551

3,451

0.741

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,900

0,623

0,551

3,451

0,741

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

19,404

4.167

3,687

23,091

4.958

TOTAL CAPITOL 3

99,077

21,275

18,825

117,901

25,318

Capitolul 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.127,933

671,677

594,307

3.722,240

799,296

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

48,310

10,374

9,179

57,489

12,345

4.3.

Utilaje, echip, tehn, și funcț. cu montaj

249,936

53,670

47,488

297,424

63,867

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

2,340

0,502

0,445

2,785

0,598

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.428,519

736,223

651,419

4.079,938

876,106

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32,141

6,902

6,107

30,247

8,213

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

25.673

5,513

4,878

30,550

6.560

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

6,468

1,389

1,229

7,697

1,653

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

35,574

7,639

6,759

42,333

9,090

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

16,170

3,472

3,072

19,242

4,132

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,234

0.694

0,614

3,848

0.826

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

16.170

3,472

3,072

19,242

4.132

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de constru i re/d esființare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

355,969

76,439

67,634

423,603

90,962

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

423,683

90,980

80,500

504,183

108,266

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice ș/ teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

3.983,370

855,369

756,840

4.740,210

1.017,890

din care C+M

3.234,007

694,455

614,461

3.848,468

826,401

întocmit: asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESÎGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMAN S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. EID DMSION CONSULTING S.R.L

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L


Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov, Sector 1, București

Tel: 0749 998 670, 021320 49 45 e-mail: o ffi cei® ba ustark.ro Reg.Com.:J7 3/144/19/01/2016

CUI: RO 30917324
Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULU11 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE IN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr, 4

în mii lei l mii euro fa cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota TVA, 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1,

Construcții $1 instalații

4.1.1.

Terasa mente, sistematizare pe verticala ți amenajări exterioare

0.531

0.114

0,101

0,632

3,325

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

141,914

30,474

26,964

168,878

36264

4.1A

Instalații

46B.960

100,702

89,102

558,063

119,836

TOTAL l-subcap. 4.1.

611,406

131,290

116,167

727,573

159,425

4.2,

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

39,816

8,550

7,565

47,381

10.174

TOTAL II - subcap. 4.2,

39,816

8,550

7,565

47,381

10,174

4.3,

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

162,706

34,939

30,914

193,620

41.577

4.4.

Utilaje, eChip. tehn. ți funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

2,340

0,502

0,445

2,785

0,598

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

165.046

35,441

31,359

1S6.4D5

42,175

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

816,266

175.281

155,091

971.35B

211.774

întocm i t:    asocierea formata a n

PROIECTANT ELABORATOR

S+C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS $,R-U

BAU STARK 5.R.L.

SXk YAROMAN S.R.L

Str Rudeni, Nr, 38, Chit Eh, /ud. 11 fov, Stelar I, Butu mti

S.C. BAU STARK S.RX

Tel: 0749 99B 670,0213 70 49 45

5.C. BID DMSION CONSULTING S.R.L.

E-fîiiilr office ©hausterVo

Reț.Cem,: JÎ3/144/19/01/2016

CU kHO 30917324

Beneficiar: PRIMÂRiA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 2 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesara In vederea modernizării, reabilitării ți obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 4

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


23 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fârâ TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii tei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și Instalații

4.k1,

Terasamente. sistematizare pe verticală ți amenajâri exterioare

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistența

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectura

633.699

136,077

120.403

754,102

161,932

4.1.4,

Instalații

376.346

61,244

71,886

450,231

96,660

TOTAL 1 - subcap. 4,1.

1.012,044

217,321

192,288

1,204,333

258,613

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

26,169

5,619

4,972

31,141

6,667

TOTAL II - subcap. 4.2.

8,494

5,619

4,972

31,141

6,6B7

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți fu neț. care necesita montaj

87.230

18,731

16,574

103,8D4

22,290

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl fu neț. care nu necesita montaj $1 echip. de transp.

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.-r4.4.+4.5.+4,6,

87,230

18,731

16,574

103,804

22,290

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.107,769

241,672

213,834

1,339.278

287,590

întocmit:    asocierea formată o:n

S.C, CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SJLL,

S.C.VARDMAH S.R.L.

SC. a*USTAfiKENJ_

S.C, SIS IWMION CONSULTING S ft-L.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

Str. Rudeni, Nr, 38FCh1|jlj, Jud. Ilfov, Sector 1, Buanesli Te b 0 749 998 670,021320 49 45 e-mait: DHkc&bauitarkq.,rc

Reg.Cbm.: J13/144/19/01/2 016

CUI.RO 30917324

BAU///

STARKBeneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 3- LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de Investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr, 4

în mii lei I mii euro fa cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.VA       19%

BAU///

STARK
Nr, cri.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1.

Construcții ți instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0.000

O.DOC

4.12.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.1,3.

Arhitectură

697.84B

149.853

132,591

B30.440

178.325

4,1.4.

Instalații

0,000

C.CDO

0,000

0,000

0.000

TOTAL l - subcap. 4.1.

697,848

149,853

132,591

830,440

178,325

4.2.

MonlaJ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,600

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporate

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL III -

Subcap, 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe Obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

697,848

149,853

132,591

830.440

178,325

întocmit:

ASOCFEREA FORMATA DIM

S.C. CON CRETE DESJGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. TARDUAN SJLL

S.C BAU STARK S RJ_

S.C BIO IMVISîOH CONSULTING S.H4-

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK 5,R.L.

Slr. Rudeni, Nr.38, Chitii Jud< Ilfov, Sector 1, București Tel: 0749 99 8 670,021 320 4945

email: atâte (Pbautork.ro

RpgCcm.: J23/144/19/01/2 016

CUI: RO 30917324

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 4 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII aferent obiectivului de Investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 4

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.VA       19%

BAU///

STARK


Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1,

Construcții și instalații

4,1.1>

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

o.ooo

0,000

0.000

4.12.

Rezistentă

806.635

173,213

153.261

959.095

206.123

4,1,3.

Arhitectură

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

4.1,4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1,

806.635

173,213

153,261

959,895

206,123

4.2.

Monta] utilaje, echipamente tehnologice șt funcționale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. lehn. șt fund, care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. lehn. și fund- care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.44.6.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL It+TOTAL III)

806,635

173,213

153,261

959,895

206,123

întocmit ASOCIEREA FORMATA D!N

SC. CONCRETE OESIGH SOLUTIONS SJÎ.L.

S.C. VARO MAN SJLL

S.C. BAU S7ARK S.R.L

S C. B)D DIVIS1ON CONSULTING S.RJ_

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

SU. RudfiMf Hr.JS( Chftih, Rid. llloV, ț*ttDT lr Bucurctîl

Tet 0749 99B 670,023 110 49 45 e'ma«;<Jficr!Pbau5îaA,ro Ftcj-Com,- ni/l 44/19/01/101G CUI: RQ 30917174Anexa nr. 4 la HCL Sector 4 nr.


CON»


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI


DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru ufii învățământ Grădinița nr. 238 "Mărțișor" - Corp A

în mii lei / mii euro Ia cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli

oentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

7,418

1,593

1,409

8,827

1,896

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

12,363

2,655

2,349

14,712

3,159

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

19,781

4,248

3,758

23,540

5,055

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

O,D0D

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radîo-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/p re lungi rea valabilității certificatului de urbanism

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființa re, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

22,141

4,754

4,207

26,347

5.658

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

2. studiu de prefezabilrtate

0.DO0

0.00D

0,000

0.000

0,000

3. studiu de fezabilitatetdocumenta]ie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

7,234

1,553

1,374

8,609

1,849

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii a vÎ2elor/a corduri lor/aulorizați Hor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic ți detalii de execuție

14,907

3,201

2,832

17,739

3,809

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Airditul Financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

8,197

1,760

1,557

9,754

2.095

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2,200

0,472

0.418

2,618

0,562

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,200

0,472

0,418

2,618

0,562

2. pentru participarea proiectantului la fazele induso în programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

5,997

1.288

1,139

7.136

1,532

TOTAL CAPITOL 3

30,338

6,515

5,764

36,102

7,752

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

959,172

205,968

182,243

1.141,414

245,102

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

12,634

2,713

2,400

15,035

3,228

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

74,801

16,062

14,212

89,013

19,114

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,580

0,125

0,110

0,690

0,148

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

1.047,186

224,868

198,965

1.246,152

267,593

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

9,912

2,128

1,883

11,795

2,533

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

7,913

1.699

1,503

9,416

2,022

2. Cheltuieli conexe org, șantierului

1,999

0.429

0,380

2,379

0,511

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10,994

2,361

2,089

13.083

2.809

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

4,997

1,073

0.950

5,947

1,277

3, Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.999

0,215

0,190

1,189

0,255

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.997

1.073

0,950

5,947

1,277

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

109,731

23,563

20,849

130,579

28,040

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

130,637

28,052

24,821

155,457

33,382

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

1.227,942

263,682

233,309

1.461,251

313,782

din care C+M

999,499

214,628

189,905

1,189,404

255,407

întocmit: asocierea formata oin

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. Y AR DM AN S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BIO 01 VISION CONSULTING S.R.L

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.


Str. Rudeni, Nr. 38, Chitită, Jud. Ilfov, Sector 1, București Tet: 0749 998 670,021320 4945 e-mall: office@baustark.ro

RpE.Com.: J23/144/19/01/2016

CUI: RO 30917324


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6563 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fârâ TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistenjă

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

55,419

11,900

10.530

65,948

14,161

4.1.4.

Instalații

107,785

23,145

20,479

128,264

27,543

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

163,204

35,046

31,009

194,213

41,704

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

7,249

1,557

1,377

8,626

1,852

TOTAL 11 - subcap. 4.2.

7,249

1,557

1,377

8,626

1,852

4.3.

Utilaje, echip. tehn. șt funcj, care necesită montaj

62,551

13,432

11,885

74,436

15,984

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcj. care nu necesită montaj șt echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,530

0,125

0,110

0,690

0,148

4.6.

Active ne corporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 111 - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.B.

63,131

13,557

11,995

75,126

16,132

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

233,584

50,159

44,381

277,965

59,689

Întocmit:    asocierea formată din

PROIECTANT ELABORATOR

SC, CONCRETE DESlGH SOLUTIONS S.R.L-

BAU STARK S.R.L

S .C. VAR OMAN S .FLL.

Str. Rudeni, Nf. 33, Chitila, Jud. Ilfov, Sectar 1, București

S.C. BAU STARK 5KL

Tel; 0749 99B 670, 0 îl 32U 49 4 5

sx. BIDDMSCOH CONSULTING SJLU

K    e-mail; officc baustark.ro

Res-Dom.: J 23/144/19/01/201 £

CUI: RO 30917324

Nr. crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare {inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4*1.1.

Terasa merite, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

o.ooc

0,000

0,000

0,000

O.DM

4.12,

Rezistență

7.542

1.620

1,433

6.975

1.92?

4.1.3.

Arhitectură

350.32^

75,227

66,562

416,886

89.520

4.1.4.

Instalații

204.096

43,827

36,776

242.875

52.154

TOTAL l - subcap. 4.1.

561,963

120,673

106,773

668,736

143,601

4.2.

Montai utilaje, echipamente tehnologice ți funcționate

5,386

1.156

1,023

6.409

1,376

TOTAL II - subcap. 4.2.

5,386

1.156

1,023

6.409

1,376

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți fu neț. care necesită montaj

12.249

2.630

2,327

14.576

3,130

4.4.

Utilaje, echip. tehn, ți tu neț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporafe

0,000

0,000

0,060

0,000

0,000

TOTAL III - subcap, 4.3.4-4.4.+4.5.+4.6.

12.249

2,630

2,327

14,576

3,130

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

579,597

124,460

110,124

689,721

148,107

întocm ii:    asociere* formata cin

S.C. CONCRETE CESICN SOLUPONS SJtL,

S.C. VARDMAN S RL.

S.C.SAUSTARKSaj-

S.C. BID OMS ION CONSULTING S RL.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK SAL

Sir, Rudenl, Nr, 38, ChllîlJ, Ju± Ilfov, Sector 1, București

Te 1; 0749 998 07 D. 02 ] 3 70 4 9 45

e-mailr          a u ttark. r o

Ree-Ccm.: J2 3/144/19/01/1016

CUI. RO 30917324

în mii lei / mii euro la cursul BCE cola T.V.A.


4,6559 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


BAU/// STARKîn mii lei I mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR cota T.VA       19%

din data de


28 iunie 2018


BAU///

STARK
Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

MII let

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți Instala (ii

4,1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.12-

Rezistență

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.1.3.

Arhitectura

234.005

50.249

44.461

275.466

59,796

4,1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

234,005

50,249

44,461

278.466

59,796

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. ți funcț. care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Activa necorporale

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

234.005

50,249

44.461

276,466

59,796

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA DIN

SC. CONCRETE OESKN SOLUTIONS S.R.L. S.C.YARDMAH SJLL.

3-C- BAU 5TARK S R L

S-C- BÎD DTVISON CONSULTING SRL

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L.

Stf. Rixteni, Nr, 38, Chitii^ Juri, Ilfov, Sector 1, Bucureiii Tek 0749 » & 570,02 3 320 4945

e-<nail: Office @) bau tori.ru

Reg.Ccm,; J23/144/19/03/2 016

CUI: RO 30937324

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de cota T.V.A.         19%

28 iunie 2018


întocmit:    asociere* format* din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L

S.C. YARCMAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L

S.C. BIO DMSION CONSULTING S RL


Nr. ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și Instalații

4,1,1.

Terasamente. sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.1.4.

Instalații

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL 1 -subcap. 4.1.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL IE - subcap. 4.2.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn, și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită monta] și echip. de transp.

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.6.

Active ne corporale

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

BAU/// STARK


SLr. Raderii, Nr. 3 B. ChrtM /ud. IUav( Jr rter i, B ucu resti

Tet; D749 99S 670,021 320 49 4 5

affke&tMiff ttrk.ro

Reg.ttm.:         9/Q1/2016

O»: K> W91732 4


-WMS7Anexa nr. 5 la HCL Sector 4 nr.


438


Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI


DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru învățământ Grădinița nr. 238 "Mărțișor” - Corp B

în mii lei I mii euro la cursul BCE 4,5975 /EUR din data de        28 iunie 2018

cota T.V.A.        19%


Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

D,000

1.2.

Amenajarea terenului

9,850

2,143

1,872

11,722

2,550

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea ta starea inițială

14,776

3,214

2,807

17,583

3,824

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

24,626

5,356

4,679

29,305

6,374

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețete de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungîrea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prel ungi rea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor șl acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

O.OOD

0,000

7. obținerea avizului PS1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

O.OOD

0,000

0,000

0.000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

O.OOD

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

32,146

6,992

6,108

38,253

8,320

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. studiu de prefezabilitale

0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

3. studiu de fezabilitatefdocumenlație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

10,503

2,285

1,996

12,499

2,719

4. documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizel or/a cord uri Io r/a uto irizațiilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului lehnic și a detaliilor de execuție

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic ți detalii de execuție

21,643

4,707

4,112

25.755

5,602

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

14,339

3,119

2,724

17,063

3,711

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2,400

0,522

0,456

2,856

0,621

1. pa perioada de execuție a lucrărilor

2,400

0,522

0,456

2,856

0,621

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

11,939

2,597

2.26B

14,207

3,090

TOTAL CAPITOL 3

46,484

10,111

8,832

55,316

12,032

Capitolul 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1.917,842

417,149

364,390

2.282,232

496,407

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

31,533

6,859

5,991

37,524

8,162

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

69,688

15,158

13,241

82,928

18,038

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.B.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.019,063

439,165

383,622

2.402,685

522,607

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

19,740

4,294

3,751

23,491

5,109

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

15,761

3,428

2,995

18.755

4,079

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

3,980

0,866

0,756

4,736

1,030

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

21,887

4,761

4,159

26,046

5,665

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

9,949

2,164

1,890

11,839

2,575

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,990

0.433

0,378

2,368

0,515

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,949

2,164

1,890

11,839

2,575

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de con strui re/d esfi in ța re

O.OOD

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

209,017

45,463

39,713

248,731

54,101

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

250,645

54,518

47,623

298,267

64,876

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și tesle

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.340,818

509,150

444,755

2.785,573

605,889

din care C+M

1.989,762

432,792

378,055

2.367,817

515,023

întocmit: asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMAN S.R.L.

S.C, BAU STARK S.R.L.

S.C. BID DIVISION CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L

Str. Rudenl, Nr. 38, Chitită, Jud. Ilfov, Sector 1, București Tel: 0749 998 670,021320 49 45 e-mail: office@baustark.ro

ReS-Com.: J23/144/19/01/2016

CUI: RO 30917324în mii lei l mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A. 19%

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fâră TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistentă

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

82,089

17,627

15,597

97,686

20.977

4.1.4.

Instalații

273.768

58.7B8

52,016

325,783

69,957

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

355,857

76,415

67,613

423,469

90,934

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

5,712

1,226

1,085

6,797

1,460

TOTAL II - subcap. 4.2.

5,712

1,226

1,085

6,797

1,460

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și func|. care necesita montaj

44,781

9,616

8,508

53,289

11,443

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active ne corporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.B.

44,781

9,616

8,508

53,289

11,443

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

406,349

87,257

77,206

483,555

103,836

întocmit:

ASOCIEREA FORMATĂ DTN

PROIECTANT ELABORATOR

5,C CONCRETE DESIGH SOLUTIONS S.R.L

BAU STARK $KL

SC. VAR DM AH S.RJ-.

St r. Rudeni, Nr. 3R, Chitila, Jud. Ilfov, Settor 1, București

S.C. BAU STARK S.R.U

Tel: 0749 990 670*021 320 49 45

S.C. BID DIVtStON CONSULTING S.FLL

^9 1                   e-maiL QtricetȘtjaujLsrkjo

Ftee.Com.: J23/144/19/01/2016

CUI: RO 30917324

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Vatoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și Instalații

4JX

Terasamente. sistematizare pe verii cală și amenajări exterioare

0.000

D.DD0

o.ooc

0,000

0.000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

4,1,3,

Arhitectură

472,451

101,452

89.766

562,217

120,728

4.1.4.

Instalații

146.523

31,464

27.339

174,362

37.442

TOTAL 1-subcap. 4.1.

618,974

132,915

117,605

736,579

158,169

4.2.

Monta] utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

25.821

5,545

4,906

30,727

6,598

TOTAL II - subcap. 4.2.

25,621

5,545

4.906

30.727

6,598

4.3.

Utilaje, echtp. tehn. și Iu neț. care necesită montaj

24,907

5,348

4.732

29.639

6,365

4.4.

Utilaje, echtp. tehn. și fu neț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II! -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

24.907

5,348

4,732

29,639

6.365

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

669.702

143,809

127,243

796,945

171,132

întocmit:    asocierea fofîlwtX oih

S.C. CONCRETE OESIGN SOLUTIONS S.R.L

SC.YARDMAN3R.L

S.C. BAU STAWSR.U

s.c. bio onnsioH consul™ o s.r.l.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK SKL

Str. Rudeni, Nr. 33, Chitlljt Jud. lEfov, Sector ], âucur»ti Tek 0749 993 670,0713204945

cmaîl;

RtE-Com.: J 2 3/144/19/03/2016

CUkRO 30917124

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii tei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instala (ii

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

D.000

O.QOQ

0.000

o.txto

0,000

4.1.2.

Rezistență

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

255.962

54.964

48.633

304.595

65.407

4.14.

Instalații

0,000

0,000

0,000

D.DOO

0.000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

255,962

54,964

48,633

304,595

65,407

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0.000

0,000

0.000

0.000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. șl fiinq. care necesită montaj

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. ți fijnq. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL Itl -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL HTOTAL ll+TOTAL III)

255,962

54,964

48.633

304,595

65,407

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA Dl N

S.C. CONCRETE OESfâN SOLUTIONS S.R.L

S.C. YARDMAN &AJ_

S.C. BAU STAR K S.R.L.

S.C. BID DIVISIDN CONSULTING S.RX.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK SaR.L

StrRudenL Nr. 38, Chitiii, Jud. Ilfov, Sector 1, București leii 0749 998 670,023 320 49 45

e^rnaU: offîn@bjuitark.ro

R pg.Com.: J23/144/19/01/2016

CU: RO 30917324

în mii lei / mii euro la cursul BCE colaT.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


26 iunie 2018


BAU///

STARK
în mii lei I mit euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


BAU///

STARK
Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitalul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Constnjc(ii și instalații

4.1.1.

Terasa mente, sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

<1.2.

Rezistentă

687,050

147,534

130,539

617.589

175,565

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0.009

0,900

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0.000

0,900

TOTAL t - subcap. 4.1.

687,050

147,534

130,539

817,589

175,565

4.2.

Monta) utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III*

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

687,050

147,534

130,539

817.5B9

175,555

întocmit;

PROIECTANT ELABORATOR

în mii lei t mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR din data de 79%


28 iunie 2018


ASOCIEREA FORMATA W N

S.C. CONCRETE OESIGH SOLUTIONS S.R.L.

S.C. YARD HAN SJLL

S.C. BAU STARK S.R.L

S C 610 DIVISION CONSULTING S.RX.


BAU///

STARK


BAU STARK 5-FLL

5tr, hurff r»!, h r 3®, Chirii», ki d. lEfof, Sector 1. EUcurrst I

W: 0749 99B 670,031120 49 45

fleg Cam.! 111/1*4/19/01    1G

tUk 0010917324
Anexa nr. 6 la HCL Sector 4 nr.

£30


Beneficiar. PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL


Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 62

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de        28 iunie 2018

cota T.V.A.         79%


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fârâ TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

16,450

3,532

3,126

19,576

4,204

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

27,417

5,887

5,209

32,627

7,006

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

43,868

9,420

8,335

52,203

11,210

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnlce, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungîrea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungîrea valabilității autorizației de conslruîre/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, ele.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală șl adresa

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu șl înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

O.ODD

7. obținerea avizului PS1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

77,218

16,581

14,671

91.889

19,732

1. tema de proiectare

0,003

0.300

0,003

0,030

0.000

2. studiu de prefezabilitate

0.003

0,000

0.003

0,000

0.000

3. studiu de fezabilitate/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

25,233

5.418

4.794

30,023

6,447

4. documenta|ii tehnice necesare în vederea obținerii a vizelo r/a cordu rilor/autorizațiilor

0,005

0.000

0.000

0,030

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,003

0,000

0.003

0,000

0,000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

51,988

11.164

9.878

61,866

13,285

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

' 0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

16,325

3,506

3,102

19,427

4,172

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2,900

0,623

0,551

3,451

0,741

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2.903

0.623

0.551

3,451

0.741

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0.003

0,000

0.003

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

13,425

2,883

2,551

15,976

3,431

TOTAL CAPITOL 3

93,543

20,087

17,773

111,316

23,903

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instala ții

2.125,004

456,313

403,7S1

2.528,755

543,013

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

51,123

10,978

9,713

60,836

13,064

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

253,513

54,438

48,167

301,680

64,781

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

2,160

0,454

0,410

2,570

0,552

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.431,800

522,193

462,042

2.893,842

621,410

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

22,022

4,729

4,184

26,206

5,627

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

17,547

3.768

3,334

20.881

4,484

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

4,475

0,961

0,850

5.325

1,144

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

24,613

5,285

4,676

29,289

6,289

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

11,188

2,402

2,126

13,313

2,859

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,238

0,480

0,425

2,663

0,572

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11,188

2,402

2,126

13,313

2,859

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

256,921

55,170

48,815

305,736

65,652

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

303,556

65,184

57,676

361,232

77,569

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1,

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2,

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.872,767

616,884

545,826

3.418,593

734,092

din care C+M

2.237,542

480,479

425,133

2.662,675

571,770

întocmit: asocierea formata din

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. YARDMAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BID DtVIStON CONSULTING S.R.L.


BAU STARK S.R.L.

Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov, îector 1, București

Tel; 0749 998 670, 021 320 49 45

e-ma It: offic e @ bau sta rk. roîn mit Iei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 Iunie 2018 cotaT.V.A. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,781

0.168

0.148

0.930

4.B94

4.1.2.

Rezistență

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

222,047

47,661

42.189

264,236

56,741

4.1.4.

Instalații

436,164

93,660

82,871

519,036

111.455

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

658,993

141,509

125,209

784,202

173,090

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

29,714

6.381

5,646

35,360

7,593

TOTAL II - subcap. 4.2.

29,714

6,381

5,646

35,360

7,593

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care necesită montaj

173,258

37,205

32,919

206,177

44,273

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. care nu necesită montaj ș! echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.5.

Dotări

2,160

0,464

0,410

2,570

0,552

4.6.

Active necorporate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

175,418

37,668

33,329

208,747

44,825

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

864,125

185,558

164,184

1.028,309

225,5D9

întocmit:

ASOCIEREA FO RMATÂ DtN

PROIECTANT ELABORATOR

S.C. CONCRETE DESlGH SOLUTIONS S.R.L

BAU STARK S.R.L

S.C. VARDMAN S.RJ_.

str- RudenJ, Nr. 38. Ciuli la, Jud. Ilfcrv, Secto 11, București

S.C. BAU STARK 3,R,L

Te 1:0749 99B 670,021320 49 4 5

S.C, Btl> DTV1 SI OH CONS ULTING S .R.U

^9 1                    c-rrait: Office^ beții Iar k,m

Rer Cum.; J23/144/19/01/2015

CUI: RO 30317324

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fâră TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.1*1*

Terasa mente. sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,000

0.000

o.ooa

0.000

0,000

4.1.2,

Rezistent ă

0.000

0.000

0.000

0*000

0.090

4.1.3.

Arhitectura

510,202

109.558

96,939

607,141

130.374

4,1,4,

Instalații

359.942

77.292

68.389

425.331

9127B

TOTAL I-subcap.4.1.

870,144

186,851

165,327

1.035.472

222,352

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

21,409

4,597

4,068

25.476

5,471

TOTAL II - subcap. 4.2.

21,409

4,597

4,068

25.476

5,471

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și fu neț. care necesita montaj

30.255

17,234

15,248

95.503

20,508

4.4.

Utilaje, echip. tehn. ți funej. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

80,255

17.234

15,248

95,503

20,508

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL It+TOTAL III)

971,805

208.681

184.643

1.156,451

245,331

întocmit:

ASOCIERE* FORMATĂ DIN

S C. CONCRETE DCSIGR SOLUTIONS SR L S.C.YAROMAN S RL.

S.C.BAUSTMKSAL.

S C. 010 DM! Kt N CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK 5.LL

SV. Rudeni, Nr. 3S, GiitUâJud. IlftA, Sector 1, Bucur «.ti Tel: 0749 998 670,021 33 0 4 9 45 e-maîl: olficc£?bitj$taricfO

Reg Cfim.: J 23/144/19/01/2016

CUI: RO 30917324

in mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


BAU///

STARKDEVIZ OBIECTULUI 3* LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări do construcții necesare în vederea modernizării, reabilitări! fi obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 62

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.VA.


4,fi56S /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii eurc

Mii lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.1.1.

Terasa mente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

9.000

9.000

4.1.2.

Rezistentă

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

529.709

113,747

100.645

630.354

135,359

4.14.

instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL I - subcap. 4.1.

529,709

113,747

100.645

630,354

135,359

4.2.

MonlaJ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț, care necesită montaj

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

4.4.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

TOTAL III -

subcap. 4.3 .+4.4.44.5,+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL11+TOTAL III)

529,709

113,747

100,645

630,354

135.359

întocmit;

ASOCIEREA FORMATĂ DJN

S C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS 3 R-L-

S.C.YAROUAN SJțJ_

5G. BAU 5TARK S.R.L.

S.C. BID DfVlSCN CONSULTING S H4_

BAU STARK S.R.L

Stj. ftudeni, Nr. 38. Chitită, Jucj, Jlfov, Sector 1. București

Tel: 07« 99 8 670,021 320 49 4 S

e-mall: offlce @ baimark.ro

Fteg.Com.t J23/144/19/01/2 016

CUI: 90 30917324

PROIECTAI ELABORATOR

BAU/// STARKîn mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A.         19%

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


Nr. cri.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Miile!

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală șt amenajări exterioare

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistentă

66,158

14.206

12,570

78,728

16,906

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.4.

Instalații

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I * subcap. 4.1.

66,158

14.206

12,570

78,728

16,906

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț, care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de Iransp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

D,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

Tota! deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL IEI)

66,158

14,206

12,570

78,728

16,906

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA DIN

SC. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S C. YAROMAM S.R.L

S C. BAU STARK S.R.L

S.C. BIO OMSION CONSULTING S.R.L

BAU STARK S.R.L

Ljrfenlj Nr,    CMiia, Juri. Ilfov1, Se dor 1, Eu turcii

Trî: 0745 MS6», 0213» 4Î45

oflKț@>baui(«rk/0

RX-ț.Com.! J23/1W13/D1/20 J 6

CVI; BO3OT1T3UAnexa nr. 7 la HCL Sector 4 nr.


Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI


DEVIZ GENERALPrivind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 149

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de        23 iunie 2018

cota T.V.A.         19%


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mit lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

17,340

3,723

3,295

20,635

4,431

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

28,900

6,206

5,491

34,391

7,385

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

46,240

9,929

8,786

55,025

11,816

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținereaJprelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținem aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanilar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu șl înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

66,910

14,368

12,713

79,623

17,098

1. tema de proiectare

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

2. studiu de pre fezabilitate

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

3. studiu de tezabiiitate/documeniația de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

21.862

4.694

4,154

26,015

5,586

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizele r/a co rd u rilor/au Ic rizațîi lor

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

6. proiect tehnic șl detalii de execuție

45,048

9,673

8.559

53,607

11,511

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditui financiar

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

30,768

6,607

5,846

36,614

7,862

1. asistența tehnică din partea proiectantului

16,800

3,608

3.192

19,992

4,293

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

16,800

3,608

3,192

19,992

4,293

2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse in programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

13,968

2,999

2,654

16,622

3,569

TOTAL CAPITOL 3

97,678

20,975

18,559

116,237

24,960

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

2.208,238

474,186

419,565

2.627,804

564,282

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

55,016

11,814

10,453

65,468

14,058

4.3.

Utilaje, echip. tehn. șl funcț. cu montaj

107,491

23,082

20,423

127,914

27,468

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.370,745

509,082

450,441

2.821,186

605,808

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

23,152

4,972

4,399

27,551

5.916

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

18,496

3,972

3,514

22,010

4,726

2, Cheltuieli conexe org. șantierului

4,656

1,000

0,8B5

5,541

1,190

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25,608

5,499

4,865

30,473

6,544

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

11,640

2,500

2,212

13,852

2,974

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,328

0,500

0,442

2,770

0.595

4. Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

11.640

2,500

2,212

13,852

2,974

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de co ns trulre/desfi i nța re

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

251,466

53,999

47,779

299,245

64,258

5.4.

Cheltuieli pentru informare șî publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

300,226

64,469

57,043

357,269

76,718

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și feste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.814,888

604,455

534,829

3.349,717

719,302

din care C+M

2.327,990

499,901

442,318

2.770,308

594,882

întocmit: asocierea formata din

PROIECTANT ELABORATOR
YARDMAN S.R.L

Str. Garoafelor nr. 13A, parter. Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, Romanța Tel:+4 0730 SS7 SOO e-mail: yardmangrup@gmail.com

Reg.Com.: J23/3644/2014

CUI: RO 28250562


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare In vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 149

28 iunie 2018


în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de cola TVA 19%


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

259,664

55,759

49,336

309.000

66.353

4.1.4.

Instalații

318,142

68.316

60,447

378.588

81.296

TOTAL 1 -subcap. 4.1.

577,005

124,075

109,783

687,588

147,649

4.2,

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

43.952

9.438

8,351

52,303

11,231

TOTAL II - subcap. 4.2.

43,952

9,438

8,351

52,303

11,231

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care necesită montaj

54,650

11,735

10,383

65,033

13,965

4.4.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0,000

0,000

O.DOO

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

O.DOO

0,000

0.000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.-f-4.5.+4.6.

54.650

11,735

10,383

65,033

13,965

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

676,407

145,248

128,517

804,925

172,846

întocmit;

ASOCIEREA FORMATA CIN

S.C. CONCRETE DESICH SOLUTIONS SRL

S.C. YARDMAN S.RJ_

SX. BAU STARK 5. R_L

sx. era omsion Consulting sji.l

PROIECTANT ELABORATOR

YARDMAN S.R.L

Sir. Garoafelor nr. 11A, parter, Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, România

Te!; +4 0730 557 500

e-mall: yardmangrup^gmailccm

Reg.Com.! J23/3&4 4/2014

CUI: RD 2B25Q562


Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 2 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE IN VEDEREA MODERNIZĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 149

în mii lei f mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


<6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fârâ TVA}

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mir euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți Instalații

4.1.1,

Terasamenle, sistematizare pe verticala ți amenajări exterioare

o.ooc

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.2,

Rezistența

o.ooc

0.000

0,000

0.000

0.000

4X3.

Arhitectura

770.531

165,460

146,401

916,932

196.B97

4.1.4.

Instalații

193.919

41,641

36.B45

230.764

49.553

TOTAL 1 - subcap, 4.1.

964,450

207.101

183,245

1.147,695

246,451

4,2.

Monta] utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

11.063

2.376

2,102

13,165

2,827

TOTAL II • subcap. 4.2.

11,063

2,376

2.102

13,165

2,827

4,3.

Utilaje, echlp. tehn. ți fu neț. care necesită montaj

52,641

11.347

10,040

62,880

13.503

4,4.

Utilaje, echlp. tehn. ț! fu neț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

4,5,

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4,6.

Active necorporale

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

TOTAL llt - subcap. 4.3.+4.4,+4,5,+4.6.

52.B41

11,347

10,040

62.8B0

13,503

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL Il+TOTAL III)

1.028,354

220,624

195,387

1.223,741

262,700

întocm It:    asocierea foruaiă din

S.C. CONCRETE DESfCN SOLUTIONS S.R1_

S C.TARDUAN S flL

S.C.&Ul STARKSRX.

S C. aiO OIVISIOH CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR

YARDMAN S.R.L

Str. Garoafelor nr. 13A parter, Oru Voluntari. Jud. Ilfov, Remania

Tel: *4 0730 557500

©•tnafl: yardttiângrupț®EnuUxom

Refi£cm.:J23/3 644/2014

CUI; RO 28250562Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ OBIECTULUI 3 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NECESARE ÎN VEDEREA REABILITĂRII aferent obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare fn vederea modernizării, reabilitării și abținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 149

în mii iei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din dala de


2B iunie 2018


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.1,1*

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistentă

0,000

0,000

0.080

0,000

0.008

4.1.3.

Arhitectură

665,804

143.010

126.53?

792,520

170.162

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - sttbcap. 4,1.

565,984

143.010

126.537

792,520

170,182

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echlp, tehn. ți funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echlp. tehn. ți funcț. care nu necesită montaj țl echip. de transp.

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III-

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL IU-TOTAL III}

665,984

143,010

126.537

792,520

170,182

întocm it;    asocierea formata din

SC. CONCRETE OESIGN SOLUTIONS SJLL

S.C YAROMAN S.R.L.

S.C.BAUSTARKS.R.L

SC. BID DIVSWH CONSULTING SRL.

PROIECTANT ELABORATOR

YARD M AN S.R.L

Sir. Cârtitelor nr 13A, parter, Oraș Voluntari, Jod- Ilfov, Romanța Telr+4 0730 557500

e-matl: yardmangrup^ma jl.com

RegXom.: 123/3M4/2O14

CUhRD2a2$OS62

Anexa nr. 8 la HCL Sector 4 nr.

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI DEVIZ GENERAL


Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții "Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 193 "Dumbrava Minunată"

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de        28 iunie 2018

cota T.V.A.         19%


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

16,982

3,647

3,227

20,209

4.340

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

23,157

4,973

4,400

27,557

5,918

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

40,140

8,619

7,627

47,766

10,257

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii dB teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă. canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

0,000

0.000

0.00D

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

108,952

23,396

20,701

129,653

27,841

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. studiu de fezabilitale/documentație de avizare a tucrârilor de intervenții ți deviz general

35,598

7,644

6,764

42,362

9,097

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii avize tor/acord u rilo r/aul orizaț iilor

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic șl detalii de execuție

73,354

15,752

13,937

87,291

18,745

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

22,049

4,735

4,189

26,238

5,634

1. asistența tehnică din partea proiectantului

3,400

0,730

0,646

4.046

0,869

1. pe perioada de execuție a tucrârilor

3,400

0,730

0,646

4.D46

0,869

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor da execuție

0,000

0,000

0,000

O.OOD

0,000

2. dirigențîa de șantier

18,649

4,005

3,543

22,192

4,765

TOTAL CAPITOL 3

131,001

28,131

24,890

155,891

33,475

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.010,255

646,408

571,949

3.582,204

769,225

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

33,008

7,088

6,272

39,280

8,435

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

285,687

61,347

54,281

339,968

73,003

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.330,12

715,094

632,723

3.962,843

850,962

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

30,917

6,639

5,874

36,792

7,900

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

24,701

5,304

4,693

29,394

6,312

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

6,216

1,335

1,181

7,397

1,588

5.2,

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

34,189

7,342

6,496

40.685

8.737

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cola aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

15,541

3,337

2,953

18.493

3,971

3. Cota aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,108

0,667

0.591

3,699

0.794

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

15,541

3,337

2,953

18,493

3,971

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

5.3,

Cheltuieli diverse și neprevăzute

350,126

75,184

66,524

416,650

89,469

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

415,233

89,165

78,894

494,127

106,106

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

3.916,494

841,009

744,134

4.660,628

1.000,800

din care C+M

3.108,104

667,419

590,540

3.698,644

794,229

întocmit: asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMAN S.R.L,

S.C. BAU STARE S.FLU

S.C. BID DMSION CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU III

STARK


BAU STARK S.R.L.


Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov, Sector 1, București

Tel: 0749 998 670,021 32D 49 45

e-mail: office@baustark.roîn mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala șl amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

171,588

36.846

32,602

204,189

43,847

4.1.4.

Instalații

558,926

120,021

106.196

665,122

142,825

TOTAL l- subcap. 4.1.

730,513

156,867

138,798

869,311

186,672

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

21,329

4,580

4,053

25,382

5,450

TOTAL II - subcap. 4.2.

21,329

4,580

4,053

25,382

5,450

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care necesită montaj

177,352

30,090

33,703

211,085

45,327

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

178.552

38,341

33,925

212,477

45,626

Total deviz pe obiect (TOTAL 1+TOTAL ll+TOTAL III)

930.394

199,788

176,775

1.107,169

237.748

I n tocm it:    asocierea formata di n

PROIECTANT ELABORATOR

S.c. CONCRETE DEStQN SOLUTIONS S.R.L

BAU STARK S.R.L.

S,C. YARDMAN S.R.L.

Str. RudenJ, Nr.36, Chltila, Jud. Ilfcrv, Sector lr București

S.C. SAU STARK S.R J_

Tel; 0749 99S 670,021 120 49 45

S.C. BID DMStON CONSULTING S.RJ_

29                e mail:

Ree-Com.: J23/144/19/01/2016

CUI: HO 50917324

Nr, crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1.

Construcții șl Instalații

4*1.1.

Terasa mente* sistematizare po verticală și amenajări exterioare

0*000

0,000

0,000

0*000

0*000

4*1,2.

Rezistentă

0*000

0,000

0,000

0.000

0*000

4*1*3.

Arhitectura

772.158

165*810

146,710

918.809

197313

4*1*4*

Instalații

600*772

129,007

114,147

714,919

153*516

TOTAL I - subcap.4.1.

1.372,931

294,816

260,857

1.633,788

350,832

42,

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

11.679

2,508

2,219

13,698

2,984

TOTAL II - subcap, 4,2.

11,679

2,506

2,219

13,698

2,984

4.3.

Utilele, echlp. tehn. și tunet- care necesită montaj

108,305

23,257

20,578

128.8B3

27,676

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șl fu neț. care nu necesită montaj ți echlp. de transp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active nectxporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL llt - subcap. 4,3.+4.4.*4.5.+4.6.

108,305

23,257

20,578

128,863

27,676

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL 11+TOTAL III)

1.492,915

320,581

283,654

1.776,569

381,492

întocmit:    asocierea formata din

ijC. CONCRETE OESICH SOLUTIONS SRL

S C. TAROMAM SUL

S.C. BAU STARK SJLL

S C. BID PIVtSlOM CONSULTING STIL.

BAU STARK 5KL

Str. Rudon^Nr. 38,CiiWad Jud, Ilfov, Sector 1, București

Te i: 0749 99B 67CL 011 3 2 D 4 9 4 5

«'mail: otflccfibaijțtarVo

Reg.Com,: J13/144/19/01/2016

CUI; RO30917324

In mii lei / mii euro Ia cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARKîn mii lei / mii euro la cursul BCE cotaT.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Tern sa mente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.12.

Rezistentă

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

4,1.3.

Arhitectură

894,283

192.034

169,914

1.064,197

228.520

4,1,4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL l - subcap. 4.1.

894,283

192,034

169,914

1.064,197

228,520

4.2.    |Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL li - subcap. 4.2.

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. lehn. ți funcj. care necesită montaj

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. ți funcț. care nu necesită montaj țf echip. de transp.

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0.OD0

0.000

0,000

0.D00

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.4-4.5.+4.6.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL ll+TOTAL III)

894,283

192,034

169,914

1.064,197

228,520

întocmit:

A5OCFEREA EDRMATÂ DIN

  • 5. C CONCRETE OES1GN SOLUTIONS SAL

  • 6. C. YAROMAM SAL

S.C. BAU STARK SAL

S.C. 810 OFVISFON CONSULTING SAL

BAU STARK S.R.L

Stk Rudeni, Nr, 35, Chllila, Jud. Ilfov» Sectar 1, București

Tel; 0749 99 Et 670,021 320 49 4 5

e-maili office@bdusurk.ro

RsE-Cditl: J23/144/19/01/2016

CUI: RO 30917324

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


ff *         ”7 \

V'rz.-U


în mii lei I mii euro Ia cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A.         19%

ASOCIEREA FORMATA WN

S C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. VAS DM AN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L

S.C. B1DDMSIMI CONSULTWG S RL


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pa verticală ți amenajări exterioare

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

12.528

2,690

2,360

14,508

3,201

4J.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4JA

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1 - subcap, 4,1.

12,528

2,690

2,380

14,908

3,201

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 11 - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și Funcț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

12,528

2,690

2,380

14,908

3,201

întocmit:

PROIECTANT ELABORATOR

BAU/// STARK


BAU STARK S.R.L

Stf, Rjtfeni, MrJS, ChlVLsJird. lîfof, 5«rtw 3. București

Tri; 0749 95B67l^<J21120 45 45

Cifficeg'tjăLsTirtnj

FtrB.Com.:

CVI: RO 309J 732*

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 199 "Strop de Rouă"

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de        28 iunie 2018

cota T.V.A.         19%


Nr, cri

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

8,622

1,851

1,638

10,260

2,203

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

25,865

5,554

4,914

30,779

6,609

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

34,487

7,406

6,552

41,039

8,813

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, ele.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

O.ODO

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținereafprelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certifica tulul de nomenclatură stradală șl adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

■ 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

62,153

13,346

11,809

73,962

15,882

l.tema de proiectare

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. studiu de prefezabilitale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. studiu de fezabililate/documenlație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

20,307

4.361

3,858

24,166

5,189

4. documentații tehnice necesare In vederea obținerii avize 1 or/acordcrilo r/a utoriza ții lor

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

41.846

8,986

7,951

49,795

10,693

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

23,792

5,109

4,520

28,312

6,080

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2,900

0,623

0.551

3,451

0,741

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,900

0.623

0,551

3,451

0.741

2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2. dirigențre de șantier

20,892

4,486

3,969

24,861

5,339

TOTAL CAPITOL 3

85,945

18,455

16,329

102,274

21,962

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.253,228

698,582

618,113

3.871,342

831,313

4,2.

Montaj utilaje tehnologice

166,641

35,784

31,662

198,303

42,583

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

172,676

37,080

32,808

205,484

44,125

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active nscorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.593,715

771,697

682,806

4.276,521

918,319

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

34,553

7,420

6,565

41,118

8,830

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

27,589

5,924

5,242

32,831

7,050

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

6,964

1,495

1,323

8,287

1,780

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

38,301

8,225

7,277

45,579

9,787

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

17.410

3,738

3,308

20,718

4,449

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,482

0,748

0.662

4,144

0,890

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

17,410

3,738

3.308

20,718

4,449

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de con stru ire/d e sfiin țâre

0,000

0,000

D.OOD

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

371,415

79,756

70,569

441,983

94,909

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

D,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

444,269

95,400

84,411

528,681

113,526

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

4.158,416

892,958

790,099

4.948,515

1.062,620

din care C+M

3.481,945

747,696

661,570

4.143,515

889,758

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE OESIGN SOLUTIONS S.R.L

5.C.YARDMAH S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BID DIVIS1ON CONSULTING S.R.L

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L

Str. Rudeni, Nr. 38, Chilila, lud. Ilfov, Sector 1, București Tel: 0749 998 570,021 320 49 45 e-mail; office@baustark.roîn mii lei / mii euro la cursul 8CE 4,6569 /EUR

din data de


28 iunie 2018


cota T.V.A. 19%Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii Iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1,

Construcții și instalații

4/L1.

Terasamente. sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0,781

0,168

0,148

0,930

4,894

4.1.2.

Rezistență

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

169,065

42,746

37,822

236,888

50,868

4.1.4.

Instalații

588,099

126.286

111.739

699,838

150,280

TOTAL I * subcap. 4.1,

787,946

169,200

149,710

937,655

206,042

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

135.632

29,125

25,770

161,402

34,659

TOTAL II - subcap. 4.2.

135,632

29,125

25.770

161,402

34,659

4.3.

Utilaje, echîp. tehn. și funcț. care necesită montaj

159.946

34,346

30,390

190,336

40,872

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

O.0D0

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0.299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

161,116

34,597

30,612

191,726

41,171

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.084,693

232,922

206,092

1.290,785

281,871

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA EH N

PROIECTANT ELABORATOR

5.C, CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L

BAU STARKS.R.L

S,C. YAROMAN S.R.U

Stc Rudenî. N r, 1B, Chftita .Judi Ifov, Sect of 1, BucurettT

S.C. BAU STAHK &RX.

Tel: 0743 998 670,071 320 49 4S

S.C. BtD OMSION CONSULTING S JU»

C’HiaiU officc@biiBtark.ro

R ee.Ccnv J23/I44/ 19/O1/2O1G

CUI; RO 30917324

Nr. cri.

Denumirea capltotelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

mu euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

<1,1,

Terasamenle, sistematizare pe verticala ți amenajări exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4X2.

Rezistentă

o.ooo

0.000

0,000

0,000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

589.155

126.512

111.939

701,095

150,550

<1.4.

Instalați:

330,385

72,334

63,913

400,203

85,958

TOTAL 1 - subcap. 4,1.

925.540

198.746

175,853

1.101,393

236,508

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

31,009

6,659

5,892

36,901

7,924

TOTAL II-subcap.4.2.

31,009

6,659

5,892

36,901

7,924

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și tunet- care necesita montaj

12,730

2,734

2,419

15,149

3,253

4.4.

Ulitajo. echip. tehn, și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.G.

12,730

2,734

2,419

15,149

3,253

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

969,279

208,138

184,163

1.153,442

247,685

întocmit:    asocierea formata din

S C. CONCRETE OESKJH SOLUTIONS SRL.

S C.TAROMAN SAL

S C.RAIJSTARK 3-RX.

SC.BIO IMVISIONCORSUITINO S R L.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

StA Rude^l Nr, 38, Chitite,Judi Ilfov, Sector 1, București Te k 0749 998 670,021 320 4 9 4 5

e-mail; eOketCibaustarluc

RetOxiv J2 3/144/19/01/3016

CUI; HO 30917324

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii tel

MII euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

4JJ.'

Rezistență

0,000

0.000

0,000

0,000

0,900

4.1.3.

Arhitectură

777.389

1E6.&33

147.704

925.093

198.650

4.1.4.

Instalații

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

777,389

166.933

147,704

925,093

198,650

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț care necesită montaj

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. ți funcț. care nu necesită montaj șl echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL Iii -

subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL HTOTAL ll+TOTAL III)

777,389

166,933

147,704

925,093

198.650

întocmit:

ASOCIEREA FORMATĂ DM

SC. CONCRETE CESKSN SOLUTIONSS.H.L S C. VAROMAM SJLL.

S.C. BAU STARK SUL

S.C. BID DIVIS ION CONSULTING SRL-

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L.

5U. Rudeni, Nr. 38, Chitite, lud. Ilfov, Sector 1, București Tel: 0719 99 8 670,021320 4945 e<nail: oftice gtbâiHt jrk.ro

Relcom.: J23/144/J 9/01/2016

OJL RO 30917324

in mii lei / mii euro la cursul BCE 4,8569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cola T.V.A.         19%

întocmit:    asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SRL.

S.C. YARD HAN S.R.L

S.C. BAU STARK SRL

S.C. BID DIVISICH CONSULTING S.RJ-


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticala șt amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistenta

7G2.354

163,704

144.B47

S07.201

i94.eoa

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0.000

0.000

g.ooo

4.1.4.

In sta la; II

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

762,354

163.704

144.847

907,201

194,808

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funct. care necesită montaj

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. șt funcț. care nu necesita montaj șl echip. de transp.

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorpwale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

762,354

163,704

144,847

907,201

194,808

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

BAU///

STARK


Str Putfrnl, Nr- 3S, Chltiii, JutS, il Icv, țwttx 1, BucurnU

Tel; 0745998 670.023 32Q 49 49

Umilit olfcegltauslJit JQ

Act-Corn JZ1/H4/19/CB/2Q1E

CU: RQ 309J7JJ4


Buo^Sr

în mii lei f mii euro la cursul 0CE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


26 iunie 2018


BAU///

STARK
în mii tel / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


BAU///

STARK
Anexă nr. 10 la HCL Sector 4 nr.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții


Lucrări de construcții necesare în vederea consolidării, modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 262 "Albă ca Zăpada și Piticii"

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

ueriurrnred cdpuuieiur 91 &uuvdpiLuiuiui uu miuiluich a

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

10,790

2.317

2,050

12,840

2,757

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

14,714

3,160

2,796

17,509

3,760

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

25,504

5,477

4,846

30,350

6,517

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice șî audilul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

Proiectare - TOTAL, din care:

43,038

9,242

8,177

51,216

10,998

3.5.

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

2. studiu de prefezabilitate

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

3. studiu de fezabilitale/do cement ați e de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

14,062

3.020

2,672

16,734

3,593

4. documentații tehnice necesare în vederea obținerii a vizei orfa cord u ritor/a u tor izații lor

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic ți detalii de execuție

28,976

6,222

5,506

34.482

7,404

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

13,809

2,965

2,624

16,433

3,529

1. asistența tehnică din partea proiectantului

1,900

0,406

0,361

2,261

0,486

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1,900

0.408

0,361

2.261

0,486

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

11,909

2,557

2,263

14,172

3,043

TOTAL CAPITOL 3

56,848

12,207

10,801

67,649

14,527

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1.793,921

385,218

340,845

2.134,765

458,409

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

149,760

32,159

28,454

178,214

38,269

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

217,555

46,717

41,335

258,890

55,593

4.4.

Utilaje tară montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,540

0,116

0,103

0,643

0,138

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.161,775

464,209

410,737

2.572,512

552,409

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

19,664

4,223

3,736

23,401

5,025

1, Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

15,695

3,370

2,982

18,677

4,011

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

3,970

0,652

0,754

4,724

1,014

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

21,834

4,688

4,148

25,982

5,579

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

9,924

2,131

1,886

11,810

2,536

3. Cota aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.9B5

0,426

0.377

2,362

0,507

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,924

2,131

1,886

11,810

2,536

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construîre/desființare

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

224,413

48,189

42,638

267,051

57,345

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

265,911

57,100

50,523

316,434

67,949

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

O.ODO

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

2.510,038

538,993

476,907

2.986,945

641,402

din care C+M

1.984,879

426,223

377,127

2.362,006

507,206

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMAN S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BID DIVISION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARKBAU STARK S.R.L.


Str. Rudeni, Nr. 38, Chitîia, Jud. Ilfov, Sertor 1, București

Tel; 0749 998 670,021 320 49 45

e-mail; of ficeișba ustark.ro

Reg.Com.: J23/144/19/01/2016

CUI: RO 30917324


In mii lei / mii euro ta cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.V.A. 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1.

Construcții și Instalații

4.1 X

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

4.1.2.

Rezistență

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

71,195

15.258

13,527

84,724

18,193

4.1.4.

Instalații

443,100

95,149

84,159

527,289

113.227

TOTAL I - subcap. 4.1.

514,296

110,437

97,716

612.013

131.421

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

120,723

25.923

22,937

143,660

30,849

TOTAL II - subcap. 4.2.

120,723

25.923

22,937

143,660

30.849

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

205,745

44,181

39,092

244.837

52.575

4.4.

Utilaje, echtp. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0.000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0,540

0,116

0,103

0,643

0,138

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.S.

206.285

44,297

39,194

245,479

52,713

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

841,304

180.658

159,848

1.001,152

214,982

Întocmit:    asocierea formata din

PROIECTANT ELABORATOR

S.C. CONCRETE DESlGN SOLUTIONS SKL

BAU STARK S,FLL

S.C.YARDMAN 3.R.L

Su. Rudîri,        Chltila, Jud. Ilfov, Seclor L București

S.C, BAU STARK SRJ_

Tel: 0749998670.0213204945

5.C, BIO DWTSION CONSULTING S.R.L.

e-maik office £bau sUrk.ro

fUi-Com,; J23/144/19/01/201&

CUI: RO 30917324


In mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


Nncrt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii tei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1.

Construcții șl Instalații

4X1.

Terasamente. sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

a ooo

c.ooo

o.ooo

0,000

0.000

4.1.2.

Rezistență

0.00C

c.ot»

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectura

468,407

100.583

88.997

557.404

119,634

4,1,4,

Instalași

257.907

55,382

49,002

306.909

65,904

TOTAL I - SUbcap. 4,1.

726,314

155,965

138,000

864,313

185,596

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționate

29,037

6,235

5,517

34,554

7,420

TOTAL II - subcap. 4.2.

29,037

6,235

5,517

34,554

7,420

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți fu neț. care necesită montaj

11810

2.536

2.244

14,054

3,018

4.4.

Utilaje, echip. tehn, ți Tu neț. care nu necesita montaj țl echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III •

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

11,810

2,536

2,244

14,054

3,018

Total deviz pe obiect (TOTAL t+TOTAL ll+TOTAL III)

767,160

164.736

145,760

912,921

196,036

întocm it:    asociehea formata cir

SC. COMCKETE OCSIGH SOtWlOHS S.K.L.

S.C. Y« OMAN S.R.L

SC. BAUSTWKSflX.

SC. BIO OW1Î10H COMSULTOC S RA.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.KL

Slr. Rudenl Nr. 3B, Chitii». lud. Ilfov. Sector 1, București Td:G749 998670,021 3204945 c-mâil; offleei?b»Lj£t»rk.ro

RefiCOTn.: J23/14J/19A)J/2O16

CUI: RO 30917324

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șt subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mit euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instafa(ir

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.12.

Rezistentă

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

533,070

114.590

101,397

6 35.06 B

136.371

4.1.4,

Instalații

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL l - subcap. 4,1.

533,670

114,596

101,397

635,068

136,371

4.2.

Montaj utilaje» echipamente tehnologice șl funcționate

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTALII-subcap.4.2.

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și fu neț. care necesită monta]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. ți fu neț. care nu necesită montaj șl echip. de trensp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.-i-4.6.

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL K+TOTAL III)

533,670

114,598

101,397

635,068

136,371

întocmit:

ASOCIEREA FORMATĂ OBJ

3.C. CONCRETE DES ION SOLUTIONS S.H.L

S.C.YAROMAN S.R.L.

3.0. BAU STARK SJLL.

S.C. 810 DMSIOK CONSULTING SAL

PROIECTANT ELABORATOR

8AU STARK S,R+L

5U. RudenL Nr. 38, Chitii Jud. Ilfov. Sector 1, București

Tel: 0749 998 670, 021 320 49 45

ernjil; criticei ba U5tark.ru

Re^Com.: J23/144/19/01/2016

CUI; RO 30917324

BAU///

STARK
In mii lei I mii euro la cursul BCE cota T.V .A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


BAU A// STARKîn mii lei / mii euro la cursul BCE 4,5569 /EUR din data de cota T.V.A.         19%

28 iunie 2018


ASOCIEREA FORMATA DIN

S.C, CONCRETE DESIGN SOLUTIONS 5AL

S.C.YARDMAN S.R.L.

5.C. BAUȘTARKSR.L

S.C.BID DMS10N CONSULTING S.R.L


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii iei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistentă

10,640

4,217

3,732

23,372

5.01S

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.1.4.

instalajii

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

19,640

4,217

3,732

23,372

5,019

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 11 - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echîp. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită monta] și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4 .+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

19,640

4,217

3,732

23,372

5,019

întocmit:

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

BAU///

STARK


SU. FLufcntj Nr. 31, CvUhr JusL Itfsv, Sector J, G ucu rest* Tet; 0749 95&e7(LO213?0 «MS

offitrțpbamUtk JT)

Ref.Cornj J23/1M/15/D1/2D1G

CUI; *030517321


Anexa nr, 11 la HCL Sector 4 nr.


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI


DEVIZ GENERALPrivind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare in vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de        28 Iunie 2018

cota T.V.A.         19%

Nr, crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mîi lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1,

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

8,902

1,912

1,691

10,593

2,275

1,3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

26,706

5,735

5,074

31,780

6,824

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

35,607

7,646

6,765

42,373

9,099

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utlliltăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6,

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2,

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2, obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, temnoiicare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterlnar și fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7, obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

. 9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,3,

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3,4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

81,255

17,448

15,438

96,693

20,763

1. tema de proiectare

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

2. studiu de prefezabUitate

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3. studiu de tezabilitate/documenlațic de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

26,549

5.701

5,044

31,593

6,784

4. documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizel or/acordu ril or/a utorizaț iilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,000

O.DOO

0,000

0,000

0.000

6. proiect tehnic șl detalii de execuție

54,706

11,747

10,394

65,100

13.979

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Audi tul financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

24,910

5,349

4.733

29,643

6,365

1. asistența tehnică din partea proiectantului

3,400

0.730

0,646

4.046

0,869

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3,400

0,730

0,646

4,046

0,669

2. pentru partictparea proiectantului la fazele incluse In programul de control ai lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2. dirigenție de șantier

21,510

4.619

4,087

25.597

5,497

TOTAL CAPITOL 3

106,165

22,797

20,171

126,337

27,129

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.345,102

718,311

635,569

3.980,671

854,790

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

175,873

37,766

33,416

209,289

44,942

4.3.

Utilaje, echip, tehn. șî funcț. cu montaj

173,167

37,185

32,902

206,069

44,250

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.695,312

793,513

702,109

4.397,422

944,281

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

35,656

7.657

6,775

42,431

9,111

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

28.486

6,117

5,412

33,898

7.279

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

7,170

1,540

1,362

8,532

1.832

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

39,436

8,468

7,493

46,929

10,077

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

17,925

3,849

3,406

21,331

4,581

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,585

0.770

0,681

4,266

0,916

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

17,925

3,849

3,406

21,331

4,581

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de cons tru ire/des ființare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

383,708

82,396

72,905

456,613

98,051

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

458,000

98,521

87,172

545,972

117,239

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și tesle

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

4.295,885

922,477

816,218

5.112,103

1.097,748

din care C+M

3.585,069

769,840

681,163

4.266,232

916,110

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE DES1GN SOLUTIONS S.R.L.

S.C. YARDMAN S.R.L.

S.C. BAU STARK S.R.L

S.C. BID 01 VISION CONSULTING S.R.L.


PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L.


Str. Rudeni, Nr. 38, Chitila, Jud. Ilfov, Sector 1, București

Tel: 0749 99B 670,021320 49 45
în mii lei 1 mii euro la cursul 8CE 4,6569 /EUR cota T.V.A. 19%

din data de


28 iunie 2018Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiție de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Te rasa mente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.781

0.168

0.148

0.930

4.894

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

151,709

32,577

28,825

180,534

38,767

4.1.4.

Instalații

649.975

139.573

123.495

773.471

166.091

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

602,466

172,318

152,469

954,934

209,752

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

144.887

31,112

27,528

172,415

37,024

TOTAL li - subcap, 4.2.

144,887

31,112

27,528

172,415

37,024

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care necesită montaj

160,437

34,451

30,483

190,920

40,997

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.S.

Dotări

1.170

0,251

0,222

1,392

0.299

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

161,607

34,703

30,705

192,312

41,296

Total deviz pe obiect {TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1,108,960

238,133

210,702

1.319,662

288,D72

întocmit:

ASOCIEREA FORMATĂ DIN

PROIECTANT ELABORATOR

5X, CONCRETE DEStGN SOLLTDONS S.R.L

BAU STARK S.R.L

S.C. YARDMXN S.R.1_

S t r. fi ude ftL H r. 38, Chitii a J ud. Ilfov, Sector 1, Bucu reții

S.C. BAU STARK 5.RX.

Tel: DM9 99WCI02132949 4S

S.C, BID DMSION CONSULTING S.R_L

I                    e^mail:oflrce@bausldrk.ro

Reg.ConV JW144/19/01/J(llG

CUI: RO JD917324

Nr, crt.

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fâra TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii [ei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Chelluleli pentru investiția de bază

4,1,

Construcții țl Instalații

4.1.1.

Terasamenle, sistematizare pe verticale ți amenajări exterioare

0,000

O.DtX)

0.000

0,000

0,000

4.1.2.

Rezistente

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.1,3.

Arhitectură

675,124

144,573

128.274

803.397

172,518

Instalații

365,432

78,471

69,432

434,664

93,381

TOTAL I - subcap, 4,1,

1.040,556

223,444

197,706

1.238,261

265,898

42.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționala

30.907

6,654

5,887

36.874

7,918

TOTAL II - subcap. 4.2.

30,987

6,654

5,867

36.B74

7,918

4.3.

Utilaje, echip. tehn. $1 tunet, care necesita montaj

12,730

2,734

2,419

15,149

3,253

4.4.

Utilaje, echip. tehn. ți fu neț. care nu necesita montaj ți echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

12,730

2,734

2,419

15,149

3,253

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL It+TOTAL III)

1.OEM,272

232,831

206,012

1.290,284

277,069

întocmit:

ASOCIERE» FORMATA DIN

S ,c, CONCRETE OESIOH SOlimOKS SHX.

SC.Y ARDMAN S.R.L

SC. BAU STARKSJt.L.

S C, RID DWISIQN CQHÎUtTlNC SJU.,

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARKS,R*L

5tr. Rudcnl. Nr 3B, Chitila Jud. Ilfov, Sector 1, București

Tel: 0749 998 670, 021 3 2 0 4 9 45

e-rnjE: orfîcc(©bjustark.iro

RelcomJ 23/144/19/03/2016 CULRO 309K324

în mii lei i mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


BAU///

STARKNr. crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.1.1.

Terasa mente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.12,

Rezistentă

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.1.3.

Arhitectura

753,087

161,714

143,086

896,173

192,440

4.1,4.

Instalatei

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subesp. 4.1.

753,087

161.714

143.086

896,173

192,440

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. $1 funcț. care necesită montaj

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporaîe

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3 ,+4.4.44.5.+4.6.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL tl+TOTAL III)

753,087

161,714

143,006

896.173

192,440

întocmit:

«SOCiEREA FORMATĂ DIN

S.C. CONCRETE DESICN SOLUTIONS SR L

S.C.YĂKtrMAN M.L

S.C. BAU STARK S R_L

S.C. B1D DIVIS ICK COMSULTINO SRL.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK S.R.L

Str. Rudenia Nr 38, Chiti1< lud. Ilfov, Sector 1, București lei: 0749 998 670,021 320 49 4S

e-mall: office @ ha uita rk.ro

Reg.Com.: 123/144/19/01/2 016

CUI: RO 30917324

în mii lei I mii euro la cursul BCE cota T.V A


<6569 /EUR

18%


din data de


28 iunie 2018


BAU///

STARKin mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 iunie 2018 cota T.VJ\.        19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construc|ii ți instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistentă

748.994

160,835

142,309

891.303

191,394

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

4.1.4.

Instalații

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

748.994

160.835

142.309

891.303

191,394

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

□.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesită montaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAl III)

748,994

160,835

142,309

891,303

191,394

întocmit:    asocierea formata din

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L

țtr RucJenl, Hr. 3S. ChlTtf*, Judjtlov. Sertor 1, București

Td:         GTO, 021 320 49 li

e-maU; fifteegpbauiurit j o

Fîee-Coni • Jil/144/19/01/2016

EDI RO 30917124


SC. CONCRETE DES IC N SOLUTIONS S-R-L.

S.C.YARDMAN SAL

S.C.BAUSTARKSJt.L.

S.C. B1D DIVIS ION CONSULTING S.RJ-


Anexa nr. 12 la HCL Sector 4 nr..............


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI


DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru ti învățământ Grădinița nr, 243 "îhșir-te Mărgărite"

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de        28 iunie 2018

cota T.V.A.         19%


Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

8,286

1,779

1,574

9,860

2,117

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

24,857

5,338

4,723

29,580

6,352

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

33,142

7,117

6,297

39,439

8,469

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radîo-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării ia rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hldrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prei ungi rea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desfîințare. obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri șl branșamente la rețelele publice de apă. canalizare, gaze, termoticare. energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4. obținere aviz sanitar, sa ni tar-veterinar șl fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0.00D

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu șl înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

■ 0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PS1

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și audilul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

81,999

17,608

15,580

97,579

20,954

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

2. studiu de preferabili tale

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții șl deviz general

26,792

5,753

5,090

31,882

6,846

4. documentații tehnice necesare în vederea obținerii a vizei or/a cord u rrlo r/a ulo rizați ilo r

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic șt detalii de execuție

55,208

11,355

10,489

65,697

14,107

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

O.00D

0,000

2. Auditul financiar

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

23,403

5,025

4,447

27,849

5,980

1. asistenta tehnică din partea proiectantului

3,400

0,730

0,646

4,046

0,869

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3,400

0.730

0,646

4,046

0,869

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2. dirigenție de șantier

20,003

4,295

3,801

23,803

5,111

TOTAL CAPITOL 3

105,402

22,634

20,026

125,429

26,934

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.082,841

661,994

585,740

3.668,581

787,773

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

191,308

41,081

36,349

227,657

48,886

4.3.

Utilaje, echîp. tehn. și funcț. cu montaj

172,286

36,996

32,734

205,020

44,025

4.4.

Utilaje fără montaj și echîp. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

3.447,605

740,322

655,045

4.102,650

880,983

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

33,182

7,125

6,304

39,486

8,479

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

26,514

5,693

5,038

31,552

6,775

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

6,668

1,432

1,267

7,934

1,704

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36,672

7,875

6,968

43,640

9,371

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

16,669

3,579

3,167

19,836

4,260

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,334

0,716

0,633

3,967

0,852

4. Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

16.669

3,579

3,167

19,836

4,260

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de conslruire/d esfii nț a re

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

358,615

77,007

68,137

426,752

91,639

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

428,468

92,007

81,409

509,877

109,489

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

4.014,618

862,080

762,778

4.777,396

1.025,875

din care C+M

3.333,806

715,885

633,423

3.967,229

851,903

întocmit: asocierea formata din

S.C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L

S.C. BID DIVISION CONSULTING S.R.L

PROIECTANT ELABORATOR

BAU///

STARK
în mii lei I mii euro la cursul BCE 4,6569 /EUR din data de 28 funie 2018 cota T.VJV 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0.600

0,129

0,114

0,713

3,755

4,1,2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

202.854

43,560

38,542

241,396

51,836

4.1.4.

Instalații

288,268

61.901

54,771

343.038

73,662

TOTAL I - subcap. 4.1.

491,721

105,590

93,427

585,148

129.253

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

160,322

34,427

30,461

190,783

40,968

TOTAL II-subcap.4.2.

160,322

34,427

30,461

190,783

40,968

4.3.

Utilaje, echip. lehn. ți funcț. care necesită montaj

159,556

34,262

30,316

189.872

40,772

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1.170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

Subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6,

160,726

34,514

30,538

191,264

41,071

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

812,769

174,530

154,426

967,195

211,292

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA DIN

PROIECTANT ELABORATOR

5X. CONCRETE DESlGN SOLUTIONS SKL.

BAU STARK SJU*

3X. YARDMAN S.R.U

3tr. Rudenl Nr. 3B. Chltilj, Jud ilfov. Sector 1, Bucu/esti

S.C. BAU STARK S.RJ_

— - _ Tel; 0749 99Î 670,02132D4S 4 J

S.C. BID DMSION CONSULTING SJLL.

e-maJl: of fice^P bauitark.ro

ftegCom.; 123/144/19/01/20)6

CUIiRO 30917324

Nr, crt

Denumirea capitolelor $1 subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii auro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

4,1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticala ți amenajări exterioare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.1.2,

Rezistenta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.090

44.3.

Arhitectură

640.299

137.495

121,657

761.956

163.619

4.1A

Instalații

34G.906

73,204

64,772

405,678

87,113

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

981,205

210.699

186.429

1.167.634

250.732

4.2.

Montai utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

30,987

6,654

5,087

36,874

7,918

TOTAL II - subcap. 4.2.

30,987

6,654

5,887

35.874

7,918

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și fu neț. care necesita montaj

12,730

2,734

2,419

15,149

3,253

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și fu neț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0.000

O.OOD

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL Iii -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

12,730

2,734

2,419

15,149

3,253

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.024,92

220,087

194,735

1.219,657

261,903

întocmit:    asociere* formai* pin

SC. CONCRETE OESICN SOLUTIONS SR L

S.C.TAR OMAN S.R.L

S.C.BAU STARKSB.L

SC. BID DrvtStON CONSULTING SRL.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK 5KL

SLr. Rudeni, Nr. 38,Chltl1a,2ud. ilfov. Sector 1, Bucure^ le 1:0749 998 67 Df 021 3 20 49 4S

c-rnail: Office i$ biurtark.ro

Reg.Com.: 12 3/144/19/0 Vi Mfi

CUkRO 30917374

In mii lef i mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR T9%


din data de


28 iunie 2018


BAU///

STARKNr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (indusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii fel

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și Instalații

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.0W

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

B5B.120

104.270

163.044

1.021,172

219.202

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

858,128

184,270

163,044

1.021,172

219,282

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II-subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. lehn. și funcț. care necesită montaj

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.4.

Utilaje, echip, tehn. ți funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III-

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL IU-TOTAL III)

85B.128

184,270

163,044

1.021,172

219,282

întocmit:

ASOCIEREA FORMATA OIN

S.C. CON CRETE DESICN SOLUTIONS S.RX.

S.C. VAROMAU SA.L

S.C. BAU STARK SRL

S.C. BIO OMSICN CONSULTING SXL.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU STARK

5îr. RudenL Nr, 35, Chitite. Jud. Ufor. Sector 1, București Tet: 0749  & 670,021 320 4945

e-mail: offîce@bauturkro

Relcom.; J23/144/19/01/2016

CUI. RO 30917324

în mii lei / mii euro la cursul 8CE cota T.V.A.


4,6569 /EUR 19%


din data de


28 iunie 2018


BAU///

STARK


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii tei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

4.1.1.

Terasamenle, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

4,1.2.

Rezistentă

751.707

161,435

142,840

BB4.627

102.108

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

4.1.4.

instalații

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

751.787

161.435

142,840

894,627

192.108

4.2.

Monta] utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL li - subcap. 4.2.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți funcf. care necesită montaj

0,000

0,000

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.S.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

751.787

161,435

142,840

894,627

192,108

PROIECTANT ELABORATOR

în mii lei / mii euro ta cursul BCE cola T.V.A.


4,6569 /EUR din data de 19%


28 iunie 2018


întocmit:    asocierea formată din

S.C. CONCRETE DESIGH SOLUTIONS SRX,

S.C.VARDMAN SJLL.

S.C. BAU STARK SA.L.

SC. B1D DNIS10N CONSULTING S.RL.


BAU///

STARK


BAU STARK S.R.L

$tr FuKt. 3S, Chitila, hjd. lllcrv, sector 1, Butur«Ll

Td;C>7O99fi 670.021 3204945

e-<n jII : ctflce£)bausta rk io

ffe g.Caffi121/144/19/01/20 14

CU HO 30917324


GOSi-W - G-O/y/S-Ț/^yjAnexa nr. 13 la HCL Sector 4 nr.


Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții


Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării și obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 207 ''Floare Albastră”

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

15,139

3,251

2,876

18,015

3,869

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

20,644

4,433

3,922

24,567

5,275

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

35,783

7,684

6,799

42,582

9,144

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, ele.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate Industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnîce, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființâre, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri șl branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, eic.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanilar-veterinar și fitosanitar

0,000

0,000

O.ODO

D.000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

O.ODO

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

. 0,000

0,000

O.OOD

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri șl autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Proiectare - TOTAL, din care:

87,514

18,792

16,628

104,141

22,363

1. tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

0.0D0

0,000

2. studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

3. studiu de fez abili ta te/documentație de avizare a lucrărilor de ntervențîi și deviz general

28,594

6,140

5,433

34,025

7,307

4. documentații tehnice necesare In vederea obținerii av Izelor/a co rd u rit o r/au loriza ții lor

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic șl detalii de execuție

58,920

12,652

11,195

70,115

15,056

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

20,046

4,305

3,809

23,855

5,122

1. asistenta tehnică din partea proiectantului

3,400

0,73D

0,646

4,046

0.869

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3,400

0,730

0,646

4,046

0,869

2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

2. dirigenție de șantier

16,646

3,574

3,163

19,809

4,254

TOTAL CAPITOL 3

107,560

23,097

20,436

127,996

27,485

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

2.492,577

535,244

473,590

2.966,167

636,940

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

223,950

48,090

42,550

266,500

57,227

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. șl funcț. cu montaj

185,628

39,861

35,269

220,897

47,434

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

D,000

4.5.

Dotări

1,170

0,251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.903,325

623,446

551,632

3.454,957

741,901

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

27,569

5,920

5,238

32,807

7,045

1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

22,020

4,729

4,184

26,204

5,627

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

5,549

1,191

1,054

6,603

1,418

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

30,518

6,553

5,798

36,316

7,798

1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1995)

13,872

. 2,979

2,636

16,507

3,545

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,774

0,596

0,527

3,301

0,709

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,872

2,979

2,636

16,507

3,545

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

304,667

65,423

57,887

362,553

77,853

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

362.753

77.896

68,923

431,677

92,696

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

3.409,421

732,122

647,790

4.057,211

871,226

din care C+M

2.774,330

595,746

527,123

3.301,453

708,938

întocmit: asocierea formata din

PROIECTANT ELABORATOR

S.C. CONCRETE OESIGH SOLUTIONS S.R.L.

S.C.YARDMAN S.R.L

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. BID Dl VISION CON5ULTING S.R.L.


BAU STARK S.R.L.BAU///

STARKîn mii lei / mii euro la cursul BCE 4,6569 fEUR din data de 28 iunie 2018 COtaT.V.A. 19%

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții $i instalați

4.1.1,

Terasamente, sistematizare pe verticală șl amenajări exterioare

0.600

0.129

0,114

0,713

3,755

4.1.2.

Rezistență

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Arhitectură

155,922

33,482

29,625

185,547

39,843

4.1.4.

Instalații

356315

76.621

67.795

424,610

91,179

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

513,337

110,231

97,534

610,870

134,777

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

182,424

39,173

34,661

217,085

46,616

TOTAL II - subcap. 4.2.

182,424

39,173

34,661

217,085

46,616

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț, care necesită montaj

172,898

37,127

32,851

205,749

44,181

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

O.DOO

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

1,170

o;251

0,222

1,392

0,299

4.6.

Active neccrporale

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.1-4.6.

174,068

37,379

33,073

207,141

44,480

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL li+TOTAL III)

869,829

186,783

165,267

1.035,096

225,873

întocmit;

ASOCIEREA FORMATA DIN

PROIECTANT ELABORATOR

SX. CONCRETE DESlGN SOLUTIONS 5KL

BAUSTARKS.R.L.

sx.yardman b.r.l

enl, Nr. 38, Ch liila. Jud. Ilfov, Sector 1, Bl curesti

S.C. BAU STAR KS.R.L

Tel 0749 998 570,0213204945

5.C. BID OMSION CONSULTING S JLL

e-maH:offictfi)baustart,ro

Re-E Cohi J23/144/19/01/2015

CUI: RO 30917324

In mii lei I mii eura fa cursul BCE 4,6569 /EUR       din data de         28 iunie 2018

cola T.V.A.         19%

BAU///


STARKNr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare {fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

MII eura

Mii tei

MII tel

Mii eura

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construc[ii ți Instalații

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

o.ooc

0,000

o.ooo

0.000

0,000

4.1.2.

Rezistenta

0.000

0.000

0.000

0,000

0,000

4,1.3.

Arhitectura

630,442

135.37Q

119,784

750,226

161*100

4,1.4*

Instalații

4B B, 346

1D4.S65

92,786

5Bt,l32

124*789

TOTAL 1 - subcap.4.1.

1.118.788

240,243

212,570

1.331.357

285,889

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

41.525

6,917

7.890

49,415

10,611

TOTAL II - subcap. 4.2.

41,525

6,917

7.890

49,415

10,611

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți funef. caic necesită montaj

12,730

2,734

2,419

15,149

3.253

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.C.

12,730

2,734

2,419

15,149

3,253

Total deviz pe obiect (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.173,043

251,894

222,876

1.395,921

299,753

BAU STARK S.R.L

Str. Rudcni, Nr. 38, Chltlta, lud. Ilfov. Sector 1. București Tel: 0749 958 670,021 3204945

e-maif: officc^biuttArk.rc

RetCdm.: JZ3/144/19/01/5016

CUI. RO 30917314

PROIECTANT ELABORATOR

ASOCIERE* FORMATA Din

8.C. CONCRETE DESIGN SOIUTVCWS S-R-L

S C, TAR OMAN S.R.L.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasa mente, sistematizare pe verticală ți amenajări exterioare

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

0,000

D.CTO

0,000

0,000

0.000

4.1.3.

Arhitectură

823.S36

176.S2B

156.54B

9B0.4B4

210.544

4,1.4,

Instala (ii

D.OOC

O.DDO

0,000

0,000

0,000

TOTAL i - subcap. 4.1.

823,936

176,928

156,548

980,484

210,544

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționate

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL II-subcap.4.2.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. ți funcț. care necesită montaj

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. ți funcj care nu necesită montaj ți echip. de transp.

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporalo

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect [TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

823,936

176,928

156,548

980,484

210,544

întocmit:

ASOCIEHEA FORMATĂ OIN

ac. CONCRETE DEStGN SOLUTIONS SRL

S.C. YAROMAU STLL.

S.C. BAU ST ARH SRL.

S C. BID DIVISION CONSULTING SRL.

PROIECTANT ELABORATOR

BAU 5TARK S.R.L

StcRuctenl, Nr. 38, Chltila, Jud. ILfcv, Sector 1, București

Tel: 0749 998 670,021 320 49 45 e-mail: ofnce@bausurk.ro Reg.Corn.: 123/144/19/01/2016

CULRO 30917324

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.1.2.

Rezistență

36,517

7,841

6,938

43.455

9.331

4.1.3.

Arhitectură

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.1.4.

Instalații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL I - subcap. 4.1.

36,517

7,841

6,938

43,455

9,331

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL II - subcap. 4.2.

0.000

0,000

0.000

0,000

0,000

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. care necesilă montaj

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

4.4.

Utilaje, echip. tehn. și Tunet.rare nu necesită montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III -

subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total deviz pe obiect (TOTAL 1 «-TOTAL ll+TOTAL III}

36,517

7,841

6,938

43,455

9,331

întocmit:

PROIECTANT ELABORATOR

în mii lei / mit euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR din data de 19%


28iunie 2018


ASOCIEREA FORMATĂ DIN

S-C. CONCRETE DESIGN SOLUTIONS SJt.L

5.C.YARDMAN S R L

S.C. BAU $TARH S.R.L.

S.CBID OMSION CONSULTING SAL


BAU///

STARK


BAU STARK S>R,L

5tr,        Mr, JB, OMlila, /ud. Itfov, Sector 1, București

Tril 0749 99^670,021 IM 4S<5

«-miir atrKr@>biU5t«ri.n)

Rrg.Oxn«3/144/19/01/2016

CUk AO 909173 24


în mii lei I mii euro la cursul BCE cola T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


BAU/// STARK
/>,â£55-Z)Ă/Z£

O-OSW/ăS “ &2V3 z/?//


Anexa nr. 14 la HCL Sector 4 nr.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4, BUCUREȘTI DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare obiectivului de investițiiLucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării si obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 263 "Ciupercuța” - Corp A

în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6569 /EUR

19%


din data de


28 iunie 2018


Nr. crt.

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

L/CHUI 1 III Cd UapiLUIClUl Șl o U Dud pi IU IU IUI Uc UllGllUldl

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

15,359

3,298

2,918

18,277

3,925

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

25,599

5,497

4,864

30,462

6,541

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

40,958

8,795

7,782

48,740

10,466

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se ampfaseaza obiectivul de investiție)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Studii de teren

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obține re a/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor șl acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanita r

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

66,910

14,368

12,713

79,623

17,098

1. tema de proiectare

0,000

O.OtX)

0,000

0,000

a,ooo

2. studiu de pro fezabilitate

0,000

O.OM

0,000

0,000

0.000

3. studiu de fezabilitate/documenlație de avizare a lucrărilor de ntervențll și deviz general

21,862

4,694

4,154

26,015

5.586

4. documentații tehnice necesare In vederea obținerii a vizei or/acordu ri lo r/a utoriza] i ito r

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. verificarea lehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

6. proiect tehnic și detalii de execuție

45,048

9,673

8,559

53,607

11,511

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.7.

Cheltuieli pentru consultanță - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000

0,000

6,000

2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.8.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

29,154

6,260

5,539

34,693

7,450

1. asistența tehnică din partea proiectantului

16,800

3,608

3,192

19,992

4,293

1. pe perioada de execuție a lu