Hotărârea nr. 240/2018

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din ,,Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.1 la acordul-cadru nr.38870/15.10.2015MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe care fac parte din „Programul multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”, aferente contractului subsecvent nr.l la acordul-cadru nr.38870/15.10.2015

Consiliul Local Sector 4;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr P.9.1/938/14.09.2018; Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la finalizarea lucrărilor, pentru blocurile de locuințe aferente contractului subsecvent nr. 1 la acordul-cadru nr.38870/15.10.2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.

Nr. 240/20.09.2018


Cosmin-Confltantin
ANEXA LA H.C.L.^1?•^-0’

Nr. crt.

Adresa imobilului

Valoare finala construcții (inclusiv TVA)

Valoare finală tâmplărie (inclusiv T.V.A.)

VALOARE FINALĂ INVESTIȚIE (inclusiv T.V.A)

1

Bloc B, sc. 2, 3, str. Tudor Gociu nr. 24-26

500 459.50

65 499.38

565 958.88

2

Bloc Bl0, sc. A, B, str. împăratul Traian nr. 7

1 100 355.07

251 842.11

1 352 197.18

3

Bloc 52, str. Straja nr. 12

1 143 776.09

368 196.31

1 511 972.40

4

Bloc UI, str. Emil Racoviță nr. 8

911 178.13

113 532.77

1 024 710.90

5

Bloc A9, str. Izvorul Mureșului nr. 2

1 277 356.30

180 359.42

1 457 715.72

6

Bloc 11, sc. 3-7, sos. Giurgiului nr. 119

2 128 591.88

686 425.71

2 815 017.59

7

Bloc 80, str. Govora nr. 1

851 880.41

103 446.20

955 326.61

8

Bloc 3, str. Pictor Ștefan Dumitrescu nr. 5

1 176 105.17

302 229.44

1 478 334.61

9

Bloc AII str. Uioara nr. 13

929 708.77

115 727.97

1 045 436.74

10

Bloc A12, al. Râul Sadului nr. 2

604 931.69

63 436.13

668 367.82

11

Bloc 34, sc. A, B, str. Ctin Rădulescu Motru nr. 8

1 221 638.24

381 244.13

1 602 882.37

12

Bloc 5C, șos. Olteniței 34

813 613.32

168 660.74

982 274.06

13

Bloc 20, str. Cornetului 6, sc. 1

582 157.81

106 596.57

688 754.38

14

Bloc 20, str. Cornetului 6, sc. 2

583 696.86

145 839.41

729 536.27

15

Bloc F15, sc 3, str. Dorohoi nr. 16

316 003.51

36 248.82

352 252.33

16

Bloc 18, șos. Giurgiului nr. 122A

654 930.66

131 310.07

786 240.73

17

Bloc 12, șos. Giurgiului nr. 118

1 844 451.14

620 948.84

2 465 399.98

18

bloc 9, bd. Dimitrie Cantemir nr. 15

2 388 286.24

1 266 943.24

3 655 229.48

TOTAL GENERAL

19 029 120.79

5 108 487.26

24 137 608.05