Hotărârea nr. 241/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și conversie funcțională clădire existentă – funcțiune propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86”MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și conversie funcțională clădire existentă -funcțiune propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr P.9.1/939/14.09.2018; Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și conversie funcțională clădire existentă - funcțiune propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.

Nr. 241 /20.09.2018Contras emnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Anexa li HCL nr, £lf /)        QQJ} fi

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907/2017, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Studiu de fezabilitate pentru „Reabilitare fi conversie funcțională clădire existentă-funcțiune propusă Grădiniță Șos. Giurgiului nr. 86"

Faza de proiectare: Studiu de fezabilitate

In prețuri la data de 19.06.2017/1 EURO =

4.5859

RON

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

tei

auro

tel

tai

euro

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA l-a CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului ți aducere la starea inițială

8 177,400

1 783.161

1 553.706

9 731.106

2 121.962

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 1

8 177,400

1 783.161

1 553.706

9731.106

2121.962

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construcții ți instalații

0.000

0.000

0.000

0.060

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

0.060

0.000

2.3

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 2

0.600

6.600

0.000

0.600

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

2 771.000

604.243

526.490

3 297.490

719.050

3.1.1. Studii de teren (topografic si qeotehnîc)

2 771.000

604.243

526.490

3 297.490

719.050

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentații suport ți taxe pentru obținerea de avize, acorduri sl autorizații

1 925.000

419.765

0.600

1 925.000

419.765

3.3

Expertiza re tehnică

4 500.000

981.269

855.000

5 355.000

1167.710

3.4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

4 500.000

981.269

855.000

5 355.000

1167.710

3.5

Proiectare

138 346.995

30 167.905

26 285.929

164 632.924

35 899.807

3.5.1. Temă de proiectare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz qeneral

71 229.000

15 532.175

13533.510

84 762.510

18 483.288

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

67117.995

14 635.730

12 752.419

79 870.414

17 416.519

3.6

Oraanizarea procedurilor de achiziție publică

9 680.000

2110.818

1 839.200

11 519.200

2 511.873

3.7

Consultanță

34 586.749

7 541.976

6 571.482

41158.231

8 974.952

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

34 586.749

7 541.976

6571.482

41 158.231

8 974.952

3.7.2. Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistență tehnică

51 880.123

11 312.964

9 857.223

61 737.346

13 462.428

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

25 940.061

5 656.482

4 928.612

30 868.673

6 731.214

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului ia fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.8.2. Dirigenție de șantier

25940.061

5 656.482

4 928.612

30868.673

6 731.214

Total Capitol 3

248 189.866

52 157.672

46 798.325

294 980.191

64 323.293

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții șl instalații

3 370 337.121

734 934.718

640 364.653

4 010 701.174

874 572.314

4.1.1

Grădiniță

3 370 337.121

734 934.718

640 364.053

4010701.174

874 572.314

4.2

Montaj utilaj tehnolosîc

0.600

0.000

0.000

0.060

0.000

4.3

Utilaje, echipa mante tehnologice ți funcționale cu montaj

0.600

0.000

0.000

0.000

0.060

4A

Utilaje fără montai și echipamente de transport

0.600

0.600

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

184167.500

844 573.738

34 991.825

219159.325

47 789.818

4.6

Active necorporale

0.600

0.000

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 4

3 554 504.621

1 579 508.456

675 355.878

4 229 860.499

922 362.132

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

89 067.051

19 421,935

16 922.740

105 989.790

23112.102

5.1.1. Lucrări de construcții (2,5% din C+M)‘0.9

80 160.345

17 479.741

15 230.466

95 390.811

20 800.892

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (2,5% din C+M)*0,1

6906.705

1 942.193

1 692.274

10 598.979

2 311.210

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

38 045.424

8 296.174

0.060

38 045.424

8 296.174

5.2.1. Comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

17 293.374

3 770.988

0.000

17 293.374

3 770.988

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3 458.675

754.198

0.000

3 458.675

754.198

5.2,4, Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

17 293.374

3 770.988

0.000

17 293.374

3 770.988

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de con stru ira/dasfii nța re

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute:

178 437.082

38 909.937

33 903.046

212 340.128

46 302.826

5.4

Cheltuieli pentru informare sl publicitate

1 848.000

462.974

351.120

2199.120

479.539

Total Capitol 5

307 397.556

67 031.026

51 176.905

358 574.461

78 190.641

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste șl predare la beneficiar

6.1

Preqătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnoloqîce și teste

0.000

0.600

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 6

0.000

0.600

6.000

6.000

TOTAL GENERAL

4118 269.443

sssms&KI

«W4876414SS

K 4 893 146.257

1 066 998.028

din care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.1 +Cap.4.1 + Cap.4.2+Cap.5.1.1)

3 458 674.867

657 148.225

*

■^.115 623.091

897 495.168