Hotărârea nr. 242/2018

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139/30.05.2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139/30.05.2018

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6325/17.09.2018 întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ și Expunerea de motive Primarul Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare dispozițiile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139/30.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale necesare către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri prin care să se realizeze transmiterea unui imobil-teren situat în Str. Perșani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului, după cum urmează:

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul conținut:

” HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale necesare către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri prin care să se realizeze transmiterea unui imobil-teren și clădire situat în Str. Perșani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului?*

  • 2. Art. 1 va avea următorul conținut:

” Se solicită Consiliului General al Municipiului București să întreprindă demersurile legale către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri de transmitere a imobilului-teren și clădire situat în Str. Perșani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului, în speță al Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.


Cosmin-Contftanti


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 242 /20.09.2018