Hotărârea nr. 243/2018

Hotărâre privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, CEREREA DE PROIECTE CP10/2018-„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, CEREREA DE PROIECTE CP10/2018-

„Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

  • -   Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte, nr. P.9.4/314/14.09.2018;

  • -  Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

  • -  Având în vedere prevederile din Ghidului Solicitantului - CP 10/2018 - POCA 2014-2020 - Cererea de propuneri de proiecte - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată.

  • -  Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile:

-art.4 și art.44, alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin(l), lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin intermediul Aparatului de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, CEREREA DE PROIECTE CP10/2018, Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1. “Introducerea de sisteme și : comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate cătrepeheflcjap^      *


în concordanță cu SCAP ";

Art.2. Se aprobă contribuția proprie a Sectorului 4 al Municipiului București în cuantum de 2% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

Art.3. Se aprobă preluarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a tuturor costurilor neeligibile care pot apărea în perioada de implementare;

Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin direcțiile de specialitate, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-ConstantjgBÂRBĂLÂU

Nr. 243 /20.09.2018