Hotărârea nr. 244/2018

Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. P.7/1082/10.09.2018 întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând act de Avizele conforme ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 16746/23.07.2018, respectiv nr. 24867/24.08.2018;

în conformitate cu art. 20 lit a) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5472/07.11.2017;

Conform prevederilor art. 19 și art.61 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2), lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019, care au primit aviz conform pentru anul școlar 2018-2019, se completează după cum urmează:

1. Se completează rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, din Sectorul 4 al municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, cu o poziție nouă, după cum urmează:

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

90

Grădinița „Yannis&Yasmine”

PRE

CALEA VĂCĂREȘTI NR. 391

314260004

parti™^

ff *■

ff ...... '  Wi2. Poziția 86 se completează și va avea următorul cuprins:

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

86

Școala Primară „King George II”

PRI, PRE

STR.

CIMPOIERILOR

NR. 2

751024024

PARTICULAR

Art.II Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar al Sectorului 4 al Municipiului București precum și de unitățile școlare nominalizate, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.09.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE