Hotărârea nr. 246/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de Ia bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/975/25.09.2018 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții; Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de. dezvoltare locală;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (Bdul. Constantin Brâncoveanu până la Șos. Berceni) și Supralărgire strada Luică (Șos. Giurgiului până la Bdul. Constantin Brâncoveanu), după cum urmează:

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

"Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: Supralărgire strada Turnu Măgurele (Bdul. Constantin Brâncoveanu până la Șos. Berceni) și Supralărgire strada Luică (Șos. Giurgiului până la Bdul. Constantin Brâncoveanu)” .


nr.l851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, precum și suma aferentă cofinanțării investiției de bază, în valoare totală de 9 702 162.27 lei cu T.V.A. pentru Supralărgire strada Turnu Măgurele (Bdul. Constantin Brâncoveanu până la Șos. Berceni), respectiv 9 524399.31 lei cu T.V.A. Supralărgire strada Luică (Șos. Giurgiului până la Bdul. Constantin Brâncoveanu).”

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din

data de 28.09.2018.


C ontrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 246/28.09.2018