Hotărârea nr. 247/2018

Hotărâre privind aprobarea contractelor de schimb încheiate în formă autentică, între Municipiului București în calitate de proprietar, Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de administrator și investitor și proprietarii spațiilor afectate de modernizarea Complexului agroalimentar Piața SuduluiMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4 București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractelor de schimb încheiate în formă autentică, între Municipiului București în calitate de proprietar, Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de administrator și investitor și proprietarii spațiilor afectate de modernizarea Complexului agroalimentar Piața Sudului

Consiliul Local al sectorului 4

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. P. 16.2/91/26.09.2018 întocmit de către Direcția Autorizări, Biroul Patrimoniu și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Conform prevederilor:

Hotărârii Consiliul General  al Municipiului  București  nr. 115/29.03.2017  privind

împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a efectua demersurile necesare pentru

modernizarea Pieței Sudului precum și pentru înscrierea în cartea funciară a acesteia;

Hotărârii Consiliul General  al Municipiului  București  nr. 322/19.07.2017  privind

împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 să-și însușească rapoartele de evaluare și să aprobe contractele de schimb pentru spațiile din Complexul agroalimentar Piața Sudului, împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru proprietar - Municipiul București, să semneze contractele de schimb în formă autentică cu proprietarii spațiilor afectate de modernizarea complexului;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 207/17.08.2017 privind aprobarea și însușirea rapoartelor de evaluare a spațiilor comerciale aflate în proprietate privată, precum și aprobarea modelului contractului de schimb, pentru spațiile comerciale situate în Complexul Agroalimentar Piața Sudului;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(3),.art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (2) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă contractele de schimb încheiate în formă autentică, între Municipiului București în calitate de proprietar, Sectorul 4 al Municipiului București în calitate de administrator și investitor și proprietarii spațiilor afectate de modernizarea Complexului agroalimentar Piața Sudului, conform Anexelor nr. 1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar comunicarea se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10/~ '


«jP^^WfegEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


smin


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


a Anca ARTENE


Nr. 247 /02.10.2018

DUPLICAT

S-a cerut autentificarea următorului înscris:

CONTRACT DE SCHIMB

(anexa nr. 11 la HCLS4 nr.207/17.08.2017)


CN‘ ■          siV ’./e\

:       'îi**—-' Jt- x. ’ 'X

5j|/

Municipiul București, cu sediul în Bd. George Coșbuc nr. 6-i6i sector 4, București, cod fiscal RO 4316422. reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BALUȚĂ DANIEL, CNP ț<cu domiciliul în București, sector 4,                  , conform Hotărârii

Consiliului General al mun. București nr. 322 din 19.07.2017, pe de o parte,

și

Societatea ADYANINVESTMENT SRL, cu sediul social în strada Sergent Vasile Nițu, nr. 1. sector 4, București. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/12334/1994. având 01115904030, atribut fiscal RO ("Societatea”), reprezentată legal de Iancu Florentina Adina, CNP                        de altă parte, în calitate de

copermutanți,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 4, Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUȚĂ DANIEL, CNP                   domiciliul în București, sector 4,5

, în calitate de administrator și investitor,

Având în vedere proiectul de modernizare a Pieței Agroalimentare și Complexului Comercial Sudului justificată în primul rând de necesitatea aducerii într-o stare normală de funcționare în conformitate cu normativele în vigoare necesare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a comerțului, pentru cumpărător, cu alte cuvinte urmărindu-se crearea unui mediu propice desfășurării activitățiilor comerciale având ca scop satisfacerea cerințelor locuitorilor sectorului 4 ce implică siguranță, salubrizare, spații de parcare și, nu în ultimul rând, un comerț adecvat în conformitate cu noile realități sociale, datorită unor vânzări de spații comerciale ce au avut loc în baza Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 și de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/19.07.2017,

Având în vedere că Societatea este titulara dreptului de proprietate asupra imobilului-spațiu comercial identificat cu număr cadastral 215053-C1-U1, intabulat în Cartea Funciară nr. 215053-C1-U1, în suprafață utilă de 72 mp, situat în incinta Complexului, strada Sergent Vasile Nițu, nr. 1, sector 4, București C’Spațiul Comercial Inițial”).

Având în vedere că Societatea este titulara unui drept de concesiune valabil în baza contractului de concesiune nr. 48/21.02.2011 autentificat sub nr. 402/21.02.2011 de notar public Mănescu Irina Angela Ioana, având c^^^mUt țe^enul aferent Spațiului Comercial Inițial C’Contractul de Concesiune Ininar)?

noi, părțile contractante, înțelegem să încheiem prezentul^nti’ajetMe schimb sub condiția suspensivă a obținerii acordului Municipiului București embpvire la transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent SpatiulT^^âiniercial

’ si ru' -

Inițial, conform prevederilor Contractului de Concesiune Inițial, acord pentru care a fost depusă solicitarea înregistrată sub nr. 10900/15.06.2018 la «Șirecția/, Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului București

în cazul în care Condiția Suspensivă nu se va realiza, prezentul contractate'''^ schimb nu va produce efecte, părțile fiind în situația în care acest contract nu s-ar fi încheiat.

în cazul în care Condiția suspensivă se realizează, respectiv se obține acordul concedentului Municipiul București pentru transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului ce face obiectul Contractului de Concesiune Inițial, devine eficace prezentul contract de schimb în următoarele condiții:

Subscrisa, Societatea ADYAN INVESTMENT SRL, prin reprezentant, transmitem MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu titlul de schimb, dreptul de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial, identificat cu număr cadastral 215053-C1-U1, înscris în Cartea Funciară nr. 215053-C1-U1 a UAT Sector 4 București, și primim în schimb de la MUNICIPIUL BUCUREȘTI spațiul comercial în suprafață utilă de 72 mp, bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P4 in suprafața utilă de 72 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9-992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publica a Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București (Spațiul Comercial Nou”).

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul contract, părțile declară că urmare a semnării acestuia niciuna dintre ele nu datorează vreo altă sumă de bani și că nu mai au nicio pretenție de nicio natură în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial și asupra Spațiului Comercial Nou, declarând că valorile celor două spații, respectiv Spațiul Comercial Inițial și Spațiul Comercial Nou sunt egale.

Sectorul 4 al Municipiului București și Municipiul București se obligă să îndeplinească orice demersuri și/sau formalități și garantează că, atât Spațiul Comercial Nou, cât și terenul aferent Spațiului Comercial Nou, vor avea același regim juridic ca și Spațiul Comercial inițial, respectiv terenul aferent Spațiului Comercial Inițial.

Subscrisa, Societatea ADYAN INVESTMENT SRL, prin reprezentant, declarăm că am dobândit Spațiul Comercial Inițial, prin cumpărare în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, de la Consiliul General al Municipiului București prin împuternicit Viceprimarul Sectorului 4 Popescu Alexandru-Leonte, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 234/04.09.2003, conform contractului autentificat sub nr. 549/27.05.2010 de notar public Dănilă Ștefan, terenul aferent Spațiului Comercial Inițial, în suprafață de 82,71 mp, fiind concesionat în favoarea Societății în baza contractului de concesiune nr. 48/21.02.2011 autentificat sub nr. 402/21.02.2011 de notar public Mănescu Irina-Angela-Ioana.

Subscrisa, Societatea ADYAN INVESTMENT SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că suntem titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra spațiului comercial care face obiectul prezentului 2

contract de schimb, că acesta nu a făcut obiectul vreunei alte înstrăinări sau promisiuni de j^frăfhțgrd către terți prin orice fel de acte juridice (ex: promisiuni, antecontracte. vânzare, ^^hip^Sfonație etc.), nu a fost aportat la capitalul social al vreunei societăți comerciale, nu a fost circuitul civil și nu a fost naționalizat, expropriat sau rechiziționat și nu este grevat de sarcini și/sau servituți și nu este supus niciunei forme de executare silită, astfel cum reiese din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 67459/24.09.2018 eliberat ANCPI-OCPI București-BCPI sector 4.

Subscrisa, Societatea ADYANINVESTMENT SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că spațiul comercial nu face obiectul nici unei creanțe și/sau proceduri judiciare, nu a fost inițiată nici o acțiune chilă sau penală, procedura de executare, în mod direct sau indirect, sau orice alt tip de procedură, directă sau indirectă, referitoare la spațiul comercial contract, că nu avem cunoștință de existența vreunei amenințări legate de vreo astfel de acțiune, reclamație sau pretenție formulate de vreun terț, de către stat sau de vreo autoritate locală, în ceea ce privește acest spațiu comercial sau părți ale acestuia, garantând MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în mod expres, împotriva oricăror e^dcțiuni, de orice natură, totale sau parțiale, conform art.1695 Cod Chil.

Subscrisa, Societatea ADYAN INVESTMENT SRL prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI că impozitele și taxele aferente spațiului comercial sunt achitate la zi așa cum rezultă din Certificatul fiscal nr. 165629/25.09.2018 eliberat de DITL Sector 4 București.

Spațiul Comercial NOU ce urmează a fi edificat de Sectorul 4 al municipiului București, va avea situarea, compunerea și caracteristicile tehnice individualizate în anexa la prezentul înscris și va fi finalizată în termen de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Edificarea Spațiului Comercial Nou se face în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, obținută de Sectorul 4 al municipiului București, în calitatea sa de administrator al terenului, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001.

Costurile necesare edificării Spațiului Comercial Nou vor fi suportate în întregime de Sectorul 4 al municipiului București.

Raportat la prevederile autorizației de construire nr. 153/14702/20.03.2018, în măsura în care, în temeiul unor acte administrative și/sau acte de dispoziție ori acte normative, ale Municipiului București sau al altor autorități cu compentețe în domeniu, dreptul de proprietate asupra construcției viitoare, în care se va afla și Spațiul Comercial Nou, revine și va fi recunoscut în patrimoniul Sectorului 4 al Municipiului București, toate obligațiile ce derivă din prezentul contract, inclusiv, dar fără a se limita la transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou, revin și Sectorului 4 al Municipiului București.

în cazul în care Sectorul 4 al Municipiului București nu finalizează lucrările de construire a Spațiului Comercial Nou în termen de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, părțile convin că Societatea ADYAN INVESTMENT SRL are dreptul de a executa și de a finaliza lucrările astfel începute, în condițiile legii, prin simpla notificare a Sectorului 4 al municipiului București, toate cheltuielile aferente continuării și finalizării lucrărilor de către Societate fiind suportate Î11 întregime de Sectorul 4 al municipiului București, fără ca aceasta să echivaleze cu o renunțare a societății ADYAN INVESTMENT SRL la orice alte drepturi recunoscute prin prezentul contract.

Având în vedere că Societatea ADYAN INVESTMENT SRL este beneficiarul unui drept de concesiune pentru terenul aferent Spațiului Comercial Inițial, obiect

f ’ ‘! f          _ i

al contractului de schimb, iar pentru instrainare este necesar /acordul concedentului, a fost depusa solicitarea Înregistrata sub nr 10900/15.0^.20 Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului București m Vjăder^ obținerii acestui acord, părțile stabilesc expres următoarele:

Subscrisa, societatea ADYAN INVESTMENT SRL, prin reprezentant, suntem— de acord, în mod expres, cu efectuarea lucrărilor de modernizare, înțelegând că Spațiul Comercial Inițial urmează a fi desființat și că dreptul de concesiune nu încetează, decât dacă se obține acordul Municipiului București în acest sens.

După finalizarea lucrărilor de modernizare și predarea Spațiului Comercial Nou, Municipiul București, reprezentat de Primarul Sectorului 4, BĂLUȚĂ DANIEL și Sectorul 4 al Municipiului București, se obligă să facă toate demersurile necesare încheierii noului contract de concesiune, în condiții similare contractului de concesiune inițial, pentru terenul pe care va fi amplasat Spațiul Comercial Nou ce urmează a fi primit în schimb.

Până la încheierea noului contract de concesiune, Sectorul 4 al Municipiului București se obligă să îndeplinească orice formalități necesare în vederea încheierii unui contract de închiriere, în mod valabil, în condiții similare contractului de concesiune inițial, privind terenul aferent Spațiului Comercial Nou, chiria neputând depăși valoarea redevenței stabilite prin contractul de concesiune inițial.

Subscrisa, societatea ADYAN INVESTMENT SRL, prin reprezentant, ne obligăm să respectăm regulamentul de organizare și funcționare care va fi adoptat de Consiliul Local Sector 4 pentru Complexul Agroalimentar Piața Sudului și care va fi supus în prealabil dezbaterii proprietarilor spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar Piața Sudului, precum și regulamentele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare.

Transmisiunea proprietății, cu toate atributele sale, în patrimoniul Municipiului București, doar în situația împlinirii Condițiilor Suspensive, va opera in termen de 30 (treizeci) de zile de Ia data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

După expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile, calculat de la data primirii notificării privind începerea lucrărilor, și până la data predării efective, respectiv după încheierea procesului verbal de predare-primire a spațiului, Societății ADYAN INVESTMENT SRL îi este datorat, până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial ce va fi edificat, sub formă de suma lunară, echivalentul în bani a lipsei folosinței Spațiului Comericial Inițial, pe toată durata realizării proiectului, în cuantum de 1.440 euro/lunar, la care se adaugă TVA, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București nr. 254/29.09.2017, privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert autorizat. Societatea urmeaza a emite factura fiscală în primele 5 (cinci) zile ale lunii, respectiv Sectorul 4 al Municipiului București urmând să achite această factură în ultimele 5 (cinci) zile ale aceleiași luni.

Subscrisa, MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță transmitem Societății ADYAN INVESTMENT SRL cu titlul de schimb. Spațiul Comercial Nou în suprafață utilă de 72 mp, bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P4 in suprafața utilă de 72 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992111P din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.1, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu număr cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București, și primim în schimb imobihil-spațiu comei'cidfsituat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr. 1, în suprafață utilă de 72 mp, identifi&ă'^bu număr cadastral 215053-Ci-Ul, înscris în Cartea Funciară nr. 215053-C1-U1 a uSrs&Jt§ij4 București.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declar că am dreptul de a încheia prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 322/19.07.2017 și Hotărârii Consiliului local al sectorului 4 București nr. 207/17.08.2017 declar, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, ca această Hotărâre nu a fost modificată ori anulată și nici nu și-a încetat efectele.

Subscrisa, SECTORUL 4 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentant, mă oblig să plătesc lunar către Societatea ADYANINVESTMENT SRL de la data eliberării spațiului, respectiv în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, și până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial, sumele de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului comercial cedat, în cuantum de 1.440 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al mun. București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017.

în cazul în care transmiterea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou către societatea ADYAN INVESTMENT SRL nu se va face în termen de 15 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial către Municipiul București, părțile convenim de comun acord că societatea ADYAN INVESTMENT SRL este indreptățită, la alegerea sa, la:

 • a) plata de către Municipiul București și/sau de către Sectorul 4 al Municipiului București a sumelor de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial, în cuantum de 1.440 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al municipiului București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017; sau

 • b) plata de către Municipiul București și/sau de către Sectorul 4 al Municipiului București a sumelor datorate cu titlu de daunele-interese pentru lipsa de folosință a Spațiului Comercial Inițial, determinate ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare dovezi, în temeiul art. 359 Cod procedură chilă, conform hotărârii judecătorești emise de către instanța competentă.

De asemenea, societatea ADYAN INVESTMENT SRL are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești, solicitând acestora să dispună obligarea Municipiului București și a Sectorului 4 al Municipiului București, în mod solidar, la plata unor sume cu titlu de daune-interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii sumelor încasate cu titlu de venit de către Societate ca urmare a folosinței Spațiului Comercial Inițial, în baza oricăror și a tuturor probelor deținute de către Societate și permise de lege, precum și să dispună obligarea Municipiului București si a Sectorului 4 al Municpiului București la plata către Societatea ADYAN INVESTMENT SRL a tuturor sumelor aferente oricăror altor prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărei obligații asumate prin prezentul contract.

Municipiul București și/sau Sectorul 4 al Municipiului București se obligă să achite în mod integral către Societate oricare dintre sumele derivând ca urmare a dreptului de alegere exercitat de către Societate, în condițiile de mai sus.

Transmiterea proprietății, cu toate atributele acesteia, inclusiv utilitățile și căile de acces avute de spațiul inițial, asupra Spațiului Comercial Nou în patrimoniul Societății ADYAN INVESTMENT SRL, va avea loc la data încheierii procesului verbal de predare-primire a spațiului comercial și care se va încheia după recepționarea și dezlipirea m unități individuale a construcției prin act adițional la contractul de schimb.

Noi. părțile, convenim de comun acord că societatea are, în ceea ce privește despăgubirilor, libertatea de a alege între valoarea stabilită prin raportul de evaluare, aprobată ‘ CLS4, sau, acolo unde este cazul, valoarea stabilită de instanța judecătorească competentă ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare de probe prevăzută de art. 359 Cod Proc. Civ., fără însă a limita dreptul societății de a obține repararea integrală a prejudiciului.

Pentru clarificări, Municipiul București și/sau Sectorul 4 al municipiului București nu se pot elibera în nicio situație de obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou prin plata către Societatea ADYAN INVESTMENT SRL a contravalorii Spațiului Comercial Inițial.

Sectorul 4 al municipiului București se obligă să nu înceapă execuția proiectului de modernizare și să nu demareze lucrările de demolare a Spațiului Comercial Inițial înainte de data la care expertul care va fi numit în cadrul procedurii de asigurare dovezi, ce formează obiectul dosarului nr. 20717/4/2018 de pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 a municipiului București se deplasează la locația Spațiului Comercial Inițial în vederea efectuării expertizei și declară că nu mai este necesară o altă deplasare Ia această locație pentru finalizarea expertizei.

Noi, părțile contractante, Societatea „ADYAN INVESTMENT” S.R.L., prin reprezentant, Municipiul București și Sectorul 4 București, prin reprezentant, declarăm următoarele:

 • - ni s-au pus în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 referitoare la ascunderea sursei impozabile sau taxabile, precum și la omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a veniturilor realizate,

 • - ni s-au adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite de către notarul public instrumentator în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată.

Taxele privind autentificarea prezentului act au fost calculate la valoarea de 502.000 lei (cincisutedouămii) și, conform convenției părților, sunt suportate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi, părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele personale și la conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege la cererea acestora.

Noi, părțile contractante, arătăm următoarele: prezentul contract reprezintă voința noastră neviciată, toate clauzele fiind negociate și acceptate în mod expres, avem capacitatea legală de a contracta, cunoaștem semnificația tuturor termenilor juridici înscriși în prezentul contract, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am citit conținutul actului și suntem de acord cu prevederile sale.

Redactat la Societatea Profesională Notarială „Tamara Gartig și asociații” într-un exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care 1 (un) duplicat rămâne în arhivă

împreună cu originalul. 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.


COPERMUTANTI

ADYANINVESTMENT SRL

istrator IANCU FLORENTINA ADINA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Prin primarul sectorului 4 București BĂLUȚĂ DANIEL

SECTORUL 4 BUCUREȘTI Prin primar BĂLUȚĂ DANIEL


ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII”

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 se. 5, parter, ap. 191, sector 6

Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437.85.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 319O anul 2018 luna SEPTEMBRIE ziua 25

Eu, MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY, notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, unde am găsit pe:

 • - IANCU FLORENTINA ADINA, cetățean român,       _ " - : ;•      cr

, itciiimiibLUiiLoi ai uv/vietății AD1A1\ nx v joo jl ivxisix 1 SRL, si

 • - BÂLUTĂ DANIEL                    ’  — .n ------- •

7, 'ruiitiA ul sectorului 4 București, pentru Municipiul București și pentru Sectorul 4 București care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

în temeiul dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată.

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul notarial de 5.300 lei, și î.ooylei TVA 19%, în total 6.3O71ei cu ordin de plata din 25.09.2018.

în vederea efectuării operațiunilor de publicitate imobiliară, s-a perceput tarif A.N.C.P.I. în sumă de 6olei, cu bon fiscal, conform art. 3 alin. 3. ■ Agenției Naționale de Cadastru și Publicitad imobiliară.

din Ordinul nf\ 39/20oQțmrmând să fie virat către bugetul e Imobiliară mentru îndeplinirea activității de publicitatenotar public, astăzi, data autentifică?


Prezentul duplicat s-a întocmit în 8 (opt) eipmplare, de către Mubef^fâitefi notar public, astăzi, data autentifică? i actului și are aceeași fă^fiipr NOTAR PUBL ' ’

Redactat la Societatea Profesională Notarială ..Tamara Gartig și asociații” într-un exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care i (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul. 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.

COPERjMUTANTI

SOCIETATEA AGREXCOM - 94 SRL

Prin administrator CONSTANTINESCU GHIORGHE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Prin primarul sectorului 4 București BĂLUȚĂ DANIEL SECTORUL 4 BUCUREȘTI

Prin primar BĂLUȚĂ DANIEL

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII"

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6

Tel: 031.437*85.11/Fax: 031.437.85.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2807 anul 2018 luna AUGUST ziua 23

Eu, MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY, notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, unde am găsit pe:

 • - CONSTANTINESCU GHIORGHE, cetățean român,                     , cu domiciliul în

B         ’         ‘                  ”    ’■                                      1 ap. 4, îueniiiicat cu CI.

nr.           „.    . _______ oeci.61 4 ia. data de 10.0^.2011, administrator al Societății

AGREXCOM-94 S.R.L., și

 • - BĂLUȚĂ DANIEL, CNP               cu domiciliul în București, sector 4, str.^R^MM|lim|^

identificat cu                        7 "emisă de SPCEP Sector 4 la data de 07.03.2014, Primarul

sectorului 4 București, pcuu n miunicipiul București și pentru Sectorul 4 București

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

în temeiul dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul notarial de 5.700 lei, și i.o831ei TVA 19%, în total 6-7831ei cu ordin de plata din 23.08.2018.                                                        zi

în vederea efectuării operațiunilor de publicitate imobiliară, s-a perceputjtarif A.N.C.P.I. în sumă de 6olei, cu bonul fiscal din data23.o8.2oi8,iconform art.  să fie virat către bugetul Agenției Naționale de Țadastru și


in. 3 din Ordinul nr. 39/2009, urmând blicitate Imobiliară pentru îndeplinirea
Prezenhiffîțffîti


(

țș-a întocmit jzn 8 (<?pt) exemplar


NOTAELE


de că


LC

A SCHALLY


Muber

eeașiDUPLICAT

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII”

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015 București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6 Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437.85.10


ea următorului înscris:

CONTRACT DE SCHIMB

(anexa nr. 11 la HCLS4 nr.207/17.08.2017)

Municipiul București, cu sediul în Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București, cod fiscal RO 4316422, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUȚĂ DANIEL, CNP 1                 u domiciliul în București, sector 4, str.                     rorm Hotărârii

Consiliului General al mun. București nr. 322 din 19.07.2017, in calitate de Copermutant prim, pe de o parte,      și

NISTOR NICUȘOR, cetățean român. CNP               și NISTOR ANCA

ELENA, cetățean român, CNP ,     ___ soți, căsătoriți sub regimul matrimonial al

comunității Walp He bunuri, nemodificat, ambii cu domiciliul în București, sector 4, Bld.

______, _               Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, sector 1, Intr. Catedrei nr. 4 et. 1 ap. 1, înmatriculată la ORCTB sub nr. J40/10551/2013, CUI RO 32167695, reprezentată legal de administrator BANCIU PAULA GEANINA, CNP                pe de altă parte, în calitate de si

denumiți in mod colectiv Copermutant secund,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 4, Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUȚĂ DANIEL,                    , cu domiciliul în București, sector 4.

în calitate de administrator și investitor,

Având în vedere proiectul de modernizare a Pieței Agroalimentare și Complexului Comercial Sudului justificată în primul rând de necesitatea aducerii într-o stare normală de funcționare în conformitate cu normativele în vigoare necesare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a comerțului, cu alte cuvinte urmărindu-se crearea unui mediu propice desfășurării activitățiilor comerciale având ca scop satisfacerea cerințelor locuitorilor sectorului 4 ce implică siguranță, salubrizare, spații de parcare și, nu în ultimul rând, un comerț adecvat în conformitate cu noile realități sociale, datorită unor vânzări de spații comerciale ce au avut loc în baza Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 ș^pcpreveaâ’im Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/19.07.2017,                         ff              \

A

noi, părțile contractante, înțelegem să încheiem prezentul contract de schimb*I în următoarele condiții:                         \cX

X

Subsemnatii NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și subscrisa, Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, transmitem MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu titlul de schimb, exclusiv imobilul construcție -spațiu comercial situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr. 1, în suprafață construită de 113,87 mp (113,83 mp din măsurătorile cadastrale) și o suprafață utilă de 96,94 mp, având număr cadastral 210747-C1-U1, înscris în cartea funciară nr, 210747-C1-U1 a UAT sector 4 București (denumit in cele ce urmeaza Spațiului Comercial Inițial), și primim în schimb de la MUNICIPIUL BUCUREȘTI două spații comerciale distincte în suprafață utilă totală de 191,86 mp, bun viitor, identificate în anexa la prezentul înscris (poziția Pi in suprafața construita de 113,87 mp si utila de 111,86 mp și poziția Pia în suprafața utilă de 80,00 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), Corp Ci, imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992111P din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București (denumite in mod colectiv Spațiul Comercial Nou).

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul contract, părțile declară că urmare a semnării acestuia niciuna dintre ele nu datorează vreo altă sumă de bani și că nu mai au nicio pretenție de nicio natură în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial și asupra Spațiului Comercial Nou, declarând că valorile celor două spații sunt egale.

Subsemnatii NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și subscrisa, Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, declarăm că am dobândit imobilul, compus din spațiu comercial, terenul in proprietate în suprafață de 113,87 mp si terenul in folosința de 85,61 mp, în cote egale, de 1/2 (jumătate) pentru fiecare, prin cumpărare de la SC MONDI IMPEX SRL, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3423/11.03.2007 de notar public Maria Magdalena Țerovan, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 33/07.01.2010 de notar public Maria Magdalena Țerovan,

Subsemnatii NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și subscrisa, Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, declarăm și garantam MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că suntem titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra spațiului comercial care face obiectul prezentului contract de schimb, că acesta nu a făcut obiectul vreunei alte înstrăinări sau promisiuni de înstrăinare către terți prin orice fel de acte juridice (ex: promisiuni, antecontracte, vânzare, schimb, donație etc.), nu a fost aportat la capitalul social al vreunei societăți comerciale, nu a fost scos din circuitul chil și nu a fost naționalizat, expropriat sau rechiziționat și nu este grevat de sarcini și/sau servituti și nu este supus niciunei forme de executare silita, cu excepția contractului de închiriere încheiat cu SIEPCOFAR SA pentru activitatea de farmacie (care va inceta la data procesului de predare primire a spațiului către Municipiul București) si a faptului ca o cota de 50% din Spațiul Comertial Inițial împreuna cu terenul aferent (in proprietate si folosința) este adus ca aport la capitalul social al LOGOTETI IMOBILIARE SRL astfel cum reiese din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 65818/18.09.2018 eliberat ANCPI-OCPI București-BCPI sector 4.

Subsemnații NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și subscrisa, Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL

BUCl^EȘTI, sub sancțiunea legii penale, că spațiul comercial nu face obiectul nici unei creanțe ^sjînȘJroceduri judiciare, nu a fost inițiată nici o acțiune chilă sau penală, procedura de în mod direct sau indirect, sau orice alt tip de procedură, directă sau indirectă, ,               la spațiul comercial contract, că nu avem cunoștință de existența vreunei amenințări

de vreo astfel de acțiune, reclamație sau pretenție formulate de vreun terț, de către stat sau de vreo autoritate locală, în ceea ce privește acest spațiu comercial sau părți ale acestuia, garantând MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în mod expres, împotriva oricăror evicțiuni, de orice natură, totale sau parțiale, conform art.1695 Cod Chil.

Subsemnații NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și subscrisa, Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI că impozitele și taxele aferente spațiului comercial sunt achitate la zi așa cum rezultă din Certificatele fiscale nr. 158963/14.09.2018 și nr. 158276/12.09.2018 eliberate de DITL Sector 4 București.

Spațiul Comercial NOU ce urmează a fi edificat de Sectorul 4 al municipiului București, va avea situarea, compunerea și caracteristicile tehnice individualizate în anexa la prezentul înscris și va fi finalizat în termen de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Edificarea Spațiului Comercial Nou se face în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, obținută de Sectorul 4 al municipiului București, în calitatea sa de administrator al terenului, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001, subsemnații Nistor Nicușor și Nistor Anca Elena împreună cu subscrisa, Societatea Logoteti Imobiliare SRL, fiind de acord cu modernizarea pieței prin efectuarea pe terenul proprietatea noastră si pe terenul in folosința noastra a noii construcții Piața Sudului, prin lucrări de modernizare, extindere și desființare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentară Berceni-Sudului, astfel cum rezultă și din declarația autentificată sub nr. 1825/06.06.2018 de notar public Mubera Valentine Elena.

Costurile necesare edificării Spațiului Comercial Nou vor fi suportate în întregime de Sectorul 4 al municipiului București.

Subsemnații NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și subscrisa, Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, suntem de acord, în mod expres, cu efectuarea lucrărilor de modernizare, înțelegând că Spațiul Comercial Inițial urmează a fi desființat pe cheltuiala Copermutantului prim și că dreptul de proprietate si de folosința asupra terenurilor deținute in proprietate respective folosința nu se transmit, Spațiu Comercial Nou urmând a fi amplasat pe amprenta atat a terenului proprietatea noastră cat si a terenului aflat in folosința noastra. Atât Municipiul București reprezentat legal de Primarul Sectorului 4 cat si SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4 recunosc dreptul de proprietate al Copermutantului secund asupra terenului in proprietate în suprafață de 113,87 mp si terenului in folosința de 85,61 mp.

Subsemnații NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și subscrisa, Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, ne obligăm să respectăm regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Consiliul Local Sector 4 pentru Complexul Agroalimentar Piața Sudului, precum și regulamentele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare.

Transmisiunea proprietății asupraSpațiului Comercial Inițial, cu toate atributele sale, în patrimoniul Municipiului București, va opera in termen de 30

(treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea exectefiei'^ proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

După expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile, calculat de la data primirii notificăjjrb^ț privind începerea lucrărilor, și până la data predării efective, respectiv după încheierea procesnlui>££_RA verbal de predare-primire a Spațiului Comercial Inițial subsemnaților NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și subscrisei, Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, le este datorat, până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a Spațiului Comercial Nou, sub formă de suma lunară, echivalentul în bani a lipsei folosinței Spațiului Comericial Inițial, pe toată durata realizării proiectului, în cuantum de 3.989 euro/lunar, la care se adaugă WA, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București nr. 254/29.09.2017, privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert autorizat. Societatea urmeaza a emite factura fiscală în primele 5 (cinci) zile ale lunii, respective Sectorul 4 al Municipiului București urmând să achite această factură în ultimele 5 (cinci) zile ale aceleiași luni.

Subscrisa, MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță transmitem către NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și către Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, eu titlul de schimb. Spațiul Comercial Nou compus din două spații comerciale distincte în suprafață utilă totală de 101,86 mp, bun viitor, identificate în anexa la prezentul înscris (poziția Bl in suprafața construita de 113,87 mp și și suprafață utilă de 111,86 mp și poziția Pia în suprafața utilă de 80,00 mp_din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), Corp Cl, imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9-992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu număr cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București, și primim în schimb exclusiv imobilul constructie-spațiu comercial situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr. 1, în suprafață utilă de 96,94 mp, având număr cadastral 210747-C1-U1, înscris în cartea funciară nr. 210747-C1-U1 a UAT sector 4 București. Pentru a evita orice dubiu, in schimbul primirii in proprietate a Spațiului Comercial Nou, Copermutantul secund transmite numai construcția in suprafața de 113,87 mp (113,83 mp din măsurătorile cadastrale) și suprafață utilă de 96,94 mp, situata in București, str. Sergent Nitu Vasile nr. 1C, (Magazin 51), sector 4, înscrisa in Cartea funciara a sectorului 4, București cu nr. 210747-C1-U1 (nr. CFvechi: 14761), avand nr. cadastral 210747-Ci-Ui (nr. cadastral vechi 3858/1; 0:1) si nu transmite fi) dreptul de proprietate asupra terenului de sub Spațiul Comercial Inițial, in suprafața de 113,87 mp, situat in București, str. Sergent Nitu Vasile nr. 1C, (Magazin 51), sector 4, înscris in Cartea funciara a sectorului 4, București cu nr. 210747-C1-U1 (nr. CF vechi: 14761), avand nr. cadastral 210747-C1-U1 (nr. cadastral vechi 3858/1; o;i), si nici (ii) dreptul de folosința asupra terenului din București, sector 4, strada Nitu Vasile, Sergent, nr. 1, in suprafața de 85,61 mp aferent imobilului înscris in CF 210747-C1-U1. Acest drept de folosința este intabulat in Cartea Funciara a Sectorului 4, București cu nr. 210747 (nr. CF vechi 14512), avand număr cadastral 21047, drepturi de proprietate si folosința recunoscute de către Municipiul București reprezentat legal de Primarul Sectorului 4 si de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4 ca apartinand copermutantilor.Părțile se obligă sa încheie orice acte necesare suplimentare ca, odata cu predarea Spațiului Comercial Nou, Copermutantului secund sa-i fie respectate drepturile de proprietate, respectiv

asijta asupra celor doua suprafețe de teren, Copermutantul prim înțelegând ca narea acestui contract de schimb, Copermutantul secund nu isi exprima l pentru transmiterea vreunui drept asupra celor doua suprafate de teren.


Eu, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declar că am dreptul de a încheia prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 322/19.07.2017 și Hotărârii Consiliului local al sectorului 4 București nr. 207/17.08.2017 declar, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, ca această Hotărâre nu a fost modificată ori anulată și nici nu și-a încetat efectele.

Subscrisa, SECTORUL 4 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentant, mă oblig să plătesc lunar către NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și către Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, de la data eliberării spațiului, respectiv în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, și până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a Spațiului Comercial Nou, sumele de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial, în cuantum de 3.989euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al mun. București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017.

în cazul în care transmiterea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou către NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și către Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, nu se va face în termen de 15 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial către Municipiul București, părțile convenim de comun acord că subsemnații NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și subscrisa, Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, sunt îndreptățiți, la alegerea lor, la:

 • a) plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea-Administrativ Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial, în cuantum de 3.989euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al municipiului București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017 pana la data predării Spațiului Comercial Nou sau plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea Administrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor datorate cu titlu de daunele-interese pentru lipsa de folosință a Spațiului Comercial Inițial, determinate ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare dovezi, în temeiul art. 359 Cod procedură civilă, conform hotărârii judecătorești emise de către instanța competentă;

 • b) NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, au dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești, solicitând acestora să dispună obligarea Municipiului București și a Unității Administrativ-Teritoriale Sector 4 a Municipiului București, în mod solidar, la plata unor sume cu titlu de daune-interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii sumelor încasate cu titlu de venit de către Copermutantul secund ca urmare a folosinței Spațiului Comercial Inițial, în baza oricăror și a tuturor probelor deținute de către societate și permise de lege, precum și să dispună obligarea Municipiului București si a Unitatii Administrativ-Teritoriale a Sector 4 a Municipiului București la plata către NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și către Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, a tuturor sumelor aferente oricăror altor prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărei obligații asumate prin prezentul contract, inclusiv pierderea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial.

IȘ l

Oricare dintre opțiuni, concomitent cu predarea de indata către Copermutantul        a

amplasamentului liber si neîngrădit aferent terenului in proprietate de sub Spațiul Inițial, in suprafața de 113,87 mp, situat in București, str            - TT_       1C, (Magăa£

51), sector 4, inscris in Cartea funciara a sectorului 4, București cu nr. 210747-ci-ui (nr. CF vechi: 14761), avand nr. cadastral 210747-C1-U1 (nr. cadastral vechi 3858/1; o;i) si terenului in folosința din București, sector 4,                                   , in suprafața de 85,61 mp aferent

imobilului inscris in CF 210747-C1-U1. Acest drept de folosința este intabulat in Cartea Funciara a Sectorului 4, București cu nr. 210747 (nr* CF vechi 14512), avand număr cadastral 21047, drepturi de proprietate si folosința recunoscute de către Municipiul București reprezentat legal de Primarul Sectorului 4 cat si SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4 ca apartinand Copermutantului secund.

Transmiterea proprietății, cu toate atributele acesteia, inclusiv utilitățile și căile de acces awte de Spațiul Comercial Inițial, asupra Spațiului Comercial Nou în patrimoniul soților NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și al Societății LOGOTETI IMOBILIARE SRL, va avea loc la data încheierii procesului verbal de predare-primire a Spațiului Comercial Nou și care se va încheia după recepționarea și dezlipirea în unități individuale a construcției prin act adițional la contractul de schimb.

Noi, părțile, convenim de comun acord ca, în cazul în care valabilitatea prezentului contract va fi afectată în orice mod, total sau parțial, Copermutantul secund au, în ceea ce privește valoarea despăgubirilor, libertatea de a alege între valoarea stabilită prin raportul de evaluare, aprobat de CLS4, sau, acolo unde este cazul, valoarea stabilită de instanța judecătorească competentă ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare de probe prevăzută de art. 359 Cod Proc. Civ., iară însă a limita dreptul Copermutantului secund de a obține repararea integrală a prejudiciului. Pentru clarificări, Municipiul București și/sau Unitatea Adminitrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București nu se pot elibera în nicio situație de obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou prin plata către NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA și către Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, a contravalorii Spațiului Comercial Inițial.

Noi, părțile contractante, NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA, Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, Municipiul București și Sectorul 4 București, prin reprezentant, declarăm următoarele:

 • - ni s-au pus în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 referitoare la ascunderea sursei impozabile sau taxabile, precum și la omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a veniturilor realizate,

 • - ni s-au adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite de către notarul public instrumentator în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată.

Taxele privind autentificarea prezentului act au fost calculate la valoarea de 863.500 lei (optsutesaizecisitreimiicincisute) și, conform convenției părților, sunt suportate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi,


'Șl

pârlite contractante, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele personale și la z&lmnutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege la cererea acestora.

Noi, părțile contractante, arătăm următoarele: prezentul contract reprezintă voința noastră neviciată, toate clauzele fiind negociate și acceptate în mod expres, avem capacitatea legală de a contracta, cunoaștem semnificația tuturor termenilor juridici înscriși în prezentul contract, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am citit conținutul actului și suntem de acord cu prevederile sale.

Redactat la Societatea Profesională Notarială „Tamara Gartig și asociații” intr-un exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care 1 (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul, 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.

COPERMUTANTI

NISTOR NICUȘOR și NISTOR ANCA ELENA Societatea LOGOTETI IMOBILIARE SRL, prin reprezentant, BANCIU GEANINA PAULA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Prin primarul sectorului 4 București BĂLUTĂ DANIEL

SECTORUL 4 BUCUREȘTI Prin primar BĂLUTĂ DANIEL


ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚIIw

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6

Tel: 031.437.85.1i/Fax: 031.437.85.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 3146 anul 2018 luna SEPTEMBRIE ziua 21

Eu, MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY, notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, unde am găsit pe^______

- BANCIU GEANINA PAULA, CNP t-.            , cu domiciliul în orș.flBHHfe'

«jud. Ilfov, identificată cu ci                   emisă de SPCLEP Voluntari la data de

ninistrator al societății „LOGOTETI IMOBILIARE” S.R.L..CUI RO 32167695,

 • - NISTOR NICUȘOR. CNP                  ?u domiciliul în București, sector 4, Bld. 1

2B.                       . identificat cu CI seria '                emisă de SPCEP Sector 4 la data ue

25.10.2010, și

 • - NISTOR ANCA ELENA.                        1 domiciliul în București, sector 4.

identificată cu            ir. MMB» emisă de SPCEP Sector 4 la data de

^O.IU.^UIO. Și

* BĂLUȚĂ DANIEL, CNP                   omiciliul în București, sector 4,

'                          n:           misă de SPCEP Sector 4 la data de 07.03.2014. muriai-ul

sectorului 4 București, pentru Municipiul București și pentru Sectorul 4 București care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor. au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

în temeiul dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul notarial de 7.300 lei, și î.gSylei TVA 19%, în total S.bSylei cu ordin de plata din 21.09.2018.

în vederea efectuării operațiunilor de publicitate imobiliară, s-a perceput tarif A.N.C.P.I. în sumă de 6olei, cu bon fiscal, conform art. 3 alin. 3 din Ordinul nr. 39/2009, urmând să fie virat către bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru îndeplinirea activității de publicitate imobiliară.

NOTAR PUBLIC

MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY
DUPLICAT

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII”

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015 București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6 Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437.85.10

S-a cecu-t-guțeiitificarea următorului înscris: / f £ v’I£


CONTRACT DE SCHIMB

(anexa nr. 11 la HCLS4 nr.207/17.08.2017) lnier\^u.4UHiLTe:

Municipiul București, cu sediul în Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București, cod fiscal RO /iqi 6422, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BALUTĂ DANIEL

{, cu domiciliul în București, sector                      conform Hotărârii

Consiliului General al mun. București nr. 322 din 19.07.2017, pe de o parte,

și

Societatea NEFF PRODIMPEX SRL, cu sediul social în București, sector 4, str. Izvorul Rece nr. 1, bl. M1/1 et. 5 ap. 510, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/21508/1992, având CUI 3618996, atribut fiscal RO, reprezentată legal de administrator TOROICAN LUCIAN EMIL. '                 pe de altă parte, în

calitate de copermutanți,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 4, BId. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etai 1. renrezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUTĂ DANIEL, CNP .                iomiciliul în București, sector 4,

, în calitate de administrator și investitor,

Având în vedere proiectul de modernizare a Pieței Agroalimentare și Complexului Comercial Sudului justificată în primul rând de necesitatea aducerii într-o stare normală de funcționare în conformitate cu normativele în vigoare necesare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a comerțului, pentru cumpărător, cu alte cuminte urmărindu-se crearea unui mediu propice desfășurării activitățiilor comerciale având ca scop satisfacerea cerințelor locuitorilor sectorului 4 ce implică siguranță, salubrizare, spații de parcare și, nu în ultimul rând, un comerț adecvat în conformitate cu noile realități sociale, datorită unor vânzări de spații comerciale ce au avut loc în baza Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări serricii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 și de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/19.07.2017,


noi, părțile contractante, înțelegem să încheiem prezentul contracL.de schimb sub condiția suspensivă a obținerii acordului de înstrăinare Municipiul București, acord pentru care a fost depusă solicitare^âfegistrâă^aib nr. 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei m


în cazul în care condiția suspensivă nu se va realiza, prezentul contra6t'de ‘ schimb nu va produce efecte, părțile fiind în situația în care acest contract nu sAa&fi^ încheiat.

în cazul în care condiția suspensivă se realizează, respectiv se obține acordaj* $c concedentului, devine eficace prezentul contract de schimb în următoarele condiții:'”'”''

Subscrisa, Societatea NEFF PROD IMPEX SRL, prin reprezentant, transmitem MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu titlul de schimb, imobilul-spațiu comercial situat în București, sector a, str. Sergent Nitu Vasile nr. 1, în suprafață utilă de 72,02 mp, având număr cadastral 215053-C1-U5, înscris în cartea funciară nr, 215053-C1-U5 a UAT sector 4 București, și primim în schimb de la MUNICIPIUL BUCUREȘTI spațiul comercial în suprafață utilă de 72,02 mp, bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P5 in suprafața utilă de 72,02 din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București (spațiul comercial nou).

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul contract, părțile declară că urmare a semnării acestuia niciuna dintre ele nu datorează vreo altă sumă de bani și că nu mai au nicio pretenție de nicio natură în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial și asupra Spațiului Comercial Nou, declarând că valorile celor două spații sunt egale.

Subscrisa, Societatea NEFF PROD IMPEX SRL, prin reprezentant, declarăm că am dobândit imobilul-spațiu comercial, prin cumpărare în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, de la Consiliul General al Municipiului București prin împuternicit Viceprimarul Sectorului 4 Silaghi Radu, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 234/04.09.2003 și a Dispoziției Primarului Sectorului 4 București nr.1210/11.10.2004, conform contractului autentificat sub nr. 914/29.07.2011 de notar public Dănilă Ștefan, terenul aferent spațiului comercial, în suprafață de 78,06 mp, fiind concesionat în baza contractului de concesiune nr. 406/10.09.2014 autentificat sub nr. 2138/10.09.2014 de notar public Melania Popa.

Subscrisa, Societatea NEFF PROD IMPEX SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că suntem titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra spațiului comercial care face obiectul prezentului contract de schimb, că acesta nu a făcut obiectul vreunei alte înstrăinări sau promisiuni de înstrăinare către terți prin orice fel de acte juridice (ex: promisiuni, antecontracte, vânzare, schimb, donație etc.), nu a fost aportat la capitalul social al vreunei societăți comerciale, nu a fost scos din circuitul civil și nu a fost naționalizat, expropriat sau rechiziționat și nu este grevat de sarcini și/sau servituți și nu este supus niciunei forme de executare silită, astfel cum reiese din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 56578/20.08.2018 eliberat ANCPI-OCPI București-BCPI sector 4.

Subscrisa, Societatea NEFF PROD IMPEX SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că spațiul comercial nu face obiectul nici unei creanțe și/sau proceduri judiciare, nu a fost inițiată nici o acțiune civilă sau penală, procedura de executare, în mod direct sau indirect, sau orice alt tip de procedură, directă sau indirectă, referitoare la spațiul comercial contract, că nu avem cunoștință de existența vreunei amenințări legate de vreo astfel de acțiune, reclamație sau pretenție formulate de vreun terț, de către stat sau de vreo autoritate locală, în ceea ce privește acest spațiu comercial sau părți ale ageșiuiajgarantând MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în mod expres, împotriva oricăror evicțiuni. de once natură, totale sau parțiale, conform art.1695 Cod Civil.

; Subscrisa, Societatea NEFF PROD IMPEX SRL, prin reprezentant, declarăm și g^rftăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI că impozitele și taxele aferente spațiului comercial sunt achitate la zi așa cum rezultă din Certificatul fiscal nr. 145059/21.08.2018 eliberat de DITL Sector 4 București.

Spațiul comercial NOU ce urmează a fi edificat de Sectorul 4 al Municipiului București, va avea situarea, compunerea și caracteristicile tehnice individualizate în anexa la prezentul înscris și va fi finalizată în termen de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Edificarea spațiului comercial se face în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, obținută de Sectorul 4 al municipiului București, în calitatea sa de administrator al terenului, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001.

Costurile necesare edificării spațiului comercial vor fi suportate în întregime de Sectorul 4 al municipiului București.

Având în vedere că Societatea NEFF PROD IMPEX SRL este beneficiarul unui drept de concesiune pentru terenul aferent spațiului comercial, obiect al contractului de schimb, iar pentru înstrăinare este necesar acordul concedentului, a fost depusa solicitarea înregistrata sub nr 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei mun. București în vederea obținerii acestui acord și acordului prealabil de încheiere a noului contract de concesiune, în aceleași condiții cu cel inițial, după edificarea construcției noi și a încheierii actului adițional la contractul de schimb, părțile stabilesc expres următoarele:

Subscrisa, societatea NEFF PROD IMPEX SRL, prin reprezentant, suntem de acord, în mod expres, cu efectuarea lucrărilor de modernizare, înțelegând că spațiul existent urmează a fi desființat și că dreptul de concesiune nu încetează, decât dacă se obține acordul cu privire la încheierea unui nou contract de concesiune in condițiile celui existent.

După finalizarea lucrărilor de modernizare și predarea noului spațiu comercial Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, împreună cu Consiliul Local al Sectorului 4, vor face toate demersurile necesare încheierii noului contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasat bunul ce urmează a fi primit în schimb.

Subscrisa, societatea NEFF PROD IMPEX SRL, prin reprezentant, ne obligăm să respectăm regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Consiliul Local Sector 4 pentru Complexul Agroalimentar Piața Sudului, precum și regulamentele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare.

Transmisiunea proprietății, cu toate atributele sale, în patrimoniul Municipiului București, doar în situația împlinirii condiției suspensive, va opera in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

După expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile, calculat de la data primirii notificării privind începerea lucrărilor, și până la data predării efective, respectiv după încheierea procesului verbal de predare-primire a spațiului, Societății NEFF PROD IMPEX SRL îi este datorat, până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial ce va fi edificat, sub formă de suma lunară, echivalentul în bani a lipsei folosinței spațiului comericial

Subscrisa, MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin Primarul Sectorului 4, Daniel Bălută transmitem Societății NEFF PRODIMPEX SRL, cu titlul de schimb, spațiul comercial în suprafață utilă de 72.02 mp. bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P5 in suprafața utilă de 72,02 din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu număr cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București, și primim în schimb imobilul-spațiu comercial situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr. 1, în suprafață utilă de 72,02 mp, având număr cadastral 215053-C1-U5, înscris în cartea funciară nr. 215053-C1-U5 a UAT sector 4 București.

Eu, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declar că am dreptul de a încheia prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 322/19.07.2017 și Hotărârii Consiliului local al sectorului 4 București nr. 207/17.08.2017 declar, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, ca această Hotărâre nu a fost modificată ori anulată și nici nu și-a încetat efectele.

Subscrisa, SECTORUL 4 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentant, mă oblig să plătesc lunar către Societatea NEFF PROD IMPEX SRL de la data eliberării spațiului, respectiv în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, și până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial, sumele de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului comercial cedat, în cuantum de 1.440 euro/lună, Ia care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al mun. București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017.

în cazul în care transmiterea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou către societatea NEFF PROD IMPEX SRL nu se va face în termen de 15 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial către Municipiul București, părțile convenim de comun acord că societatea NEFF PROD IMPEX SRL este îndreptățită, la alegerea sa,la:

a) plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea-Administrativ Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial, în cuantum de 1.440 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al municipiului București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017 sau plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea Administrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor datorate cu titlu de daunele-interese pentru lipsa de folosință a Spațiului Comercial Inițial, determinate ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare dovezi, în temeiul art. 359 Cod procedură civilă, conform hotărârii judecătorești emise de către instanța competentă;

F

f b) societatea NEFF PROD IMPEX SRL are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești, solicitând acestora să dispună obligarea Municipiului București și a Unității Administrativ-Teritoriale Sector 4 a Municipiului București, în mod solidar, la plata unor sume cu titlu de daune-intereșe pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii sumelor încasate cu titlu de venit de către . ^societate ca urmare a folosinței Spațiului Comercial Inițial, în baza oricăror și a tuturor probelor MsEftffiffinute de către societate și permise de lege, precum și să dispună obligarea Municipiului București si a Unitatii Administrativ-Teritoriale a Sector 4 a Municpiului București la plata către societatea NEFF PROD IMPEX SRL a tuturor sumelor aferente oricăror altor prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărei obligații asumate prin prezentul contract.

Transmiterea proprietății, cu toate atributele acesteia, inclusiv utilitățile și căile de acces avute de spațiul inițial, asupra Spațiului Comercial Nou în patrimoniul Societății NEFF PROD IMPEX SRL, va avea loc la data încheierii procesului verbal de predare-primire a spațiului comercial și care se va încheia după recepționarea și dezlipirea în unități individuale a construcției prin act adițional la contractul de schimb.

Noi, părțile, convenim de comun acord ca, în cazul în care valabilitatea prezentului contract va fi afectată în orice mod, total sau parțial, societatea are, în ceea ce privește valoarea despăgubirilor, libertatea de a alege între valoarea stabilită prin raportul de evaluare, aprobat de CLS4, sau, acolo unde este cazul, valoarea stabilită de instanța judecătorească competentă ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare de probe prevăzută de art. 359 Cod Proc. Civ., fără însă a limita dreptul societății de a obține repararea integrală a prejudiciului. Pentru clarificări, Municipiul București și/sau Unitatea Adminitrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București nu se pot elibera în nicio situație de obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou prin plata către societatea NEFF PROD IMPEX SRL a contravalorii Spațiului Comercial Inițial.

Noi, părțile contractante, Societatea „NEFF PROD IMPEX” S.R.L., prin reprezentant, Municipiul București și Sectorul 4 București, prin reprezentant, declarăm următoarele:

 • - ni s-au pus în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 referitoare la ascunderea sursei impozabile sau taxabile, precum și la omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a veniturilor realizate,

 • - ni s-au adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite de către notarul public instrumentator în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată.

Taxele privind autentificarea prezentului act au fost calculate la valoarea de 471.300 lei (patrusuteșaptezecișiunamiitreisute) și, conform convenției părților, sunt suportate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi, părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele personale și la conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege la cererea acestora.

Noi, părțile contractante, arătăm următoarele: prezentul contract reprezintă voința noastră neviciată, toate clauzele fiind negociate și acceptate în mod expres, avem capacitatea legală de a contracta, cunoaștem semnificația tuturor termenilor juridici înscriși în prezentul contract, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am citit conținutul actului și suntem de

acord cu prevederile sale.

Redactat la Societatea Profesională Notarială ..Tamara Gartig și asociații" intr-un exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care 1 (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul, 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.

COPERMUTANTT

SOCIETATEA NEFF PROD IMPEX SRL

Prin administrator TOROICAN LUCIAN EMIL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Prin primarul sectorului 4 București BĂLUȚĂ DANIEL

SECTORUL 4 BUCUREȘTI

Prin primar BĂLUȚĂ DANIEL

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII " licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6

Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437-85-10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR 2809

anul 2018 luna AUGUST ziua 23

Eu. MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY, notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, unde am găsit pe:

 • - TOROICAN LUCIAN EMIL, cetățean român, CNP               ' lomiciliul în București,

sector 4,:                                           7, identificat cu ui sena iva nr.          eliberată de

SPCEP Sector 4 ia. nara ae 0s.02.2016, admini«Trator al Societății NEFF PROD IMPEX S.R.L., și

 • - BĂLUȚĂ DANIEL, CNP              _ 1 domiciliul în București, sector 4,1

identificat cu C.I.                   6 emisă de SPCEP Sector 4 la data de 07.03.2014, Primarul

sectorului 4 București, pentru Municipiul București și pentru Sectorul 4 București

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

în temeiul dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.


S-a încasat onorariul notarial de 3.700 Iei, și 7O31ei TVA 19%, în total 4.4O31ei cu ordin de plata din 23.08.2018.

în vederea efectuării operațiunilor de publicitate imobil;

de 6olei, cu bonul fiscal din data d$ 23.08.2018^ conform să fie virat către bugetul Agenției activității de publicitate imobiliară.

Prezentul


ă, s-a pșfceput tarif A.N.C.P.I. în sumă  ' alin. 3 £in Ordinul nr. 39/2009, urmând  i Publicitare Imobiliară pentru îndeplinireaD UP LI CAT

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII”

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015 București, Bd. luliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6 Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437*85.10


rea următorului înscris:


CONTRACT DE SCHIMB

(anexa nr. 11 la HCLS4 nr.207/17. o 8.2 017)

Municipiul București, cu sediul în Bd. George Coșbuc nr. 6-i62 sector 4, București, cod fiscal RO 4316422, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BALOTĂ DANIEL, CNP cu domiciliul în București, sector 4, str.                  onform Hotărârii

consiliului General al mun. București nr. 322 din 19.07.2017, pe de o parte, și

Societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL, cu sediul social în București, sector 4, Ale. Cricovul Dulce nr. 26, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9553/1992, având CUI 378740, atribut fiscal RO. reprezentată legal de administrator MITRICĂ MUTAI, CNP                 _    1 altă parte, în calitate de copermutanți,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 4, Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etai 1 reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUTĂ DANIEL, CNP       _ . . _ cu domiciliul în București, sector 4.

u calitate de administrator și investitor,

Având în vedere proiectul de modernizare a Pieței Agroalimentare și Complexului Comercial Sudului justificată în primul rând de necesitatea aducerii într-o stare normală de funcționare în conformitate cu normativele în vigoare necesare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a comerțului, pentru cumpărător, cu alte cuvinte urmărindu-se crearea unui mediu propice desfășurării activitățiilor comerciale având ca scop satisfacerea cerințelor locuitorilor sectorului 4 ce implică siguranță, salubrizare, spații de parcare și, nu în ultimul rând, un comerț adecvat în conformitate cu noile realități sociale, datorită unor vânzări de spații comerciale ce au auit loc în baza Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 și de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/19.07.2017,

noi, părțile contractante, înțelegem să încheiem prezentul contract dg^himb sub condiția suspensivă a obținerii acordului de înstrăinare Mzgb^ctedemhlui Municipiul București, acord pentru care a fost depusă solicitarea J^^gistrată sub

nr. 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul PrimărieWgun       ;s^


•           pfe

V          0 R ■

\\ '•

As

; '<

In cazul in care condiția suspensivă nu se va realiza, prezentul contract ae schimb nu va produce efecte, părțile fiind în situația în care acest contract nu.s>hnfî încheiat.

în cazul în care condiția suspensivă se realizează, respectiv se obține acordul concedentului, devine eficace prezentul contract de schimb în următoarele condiții:

Subscrisa. Societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL, prin reprezentant, transmitem MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu titlul de schimb, imobilul-spatiu comercial situat în București, sector 4. str. Sergent Nițu Vasile nr. 1, în suprafață utilă de 43.80 mp. având număr cadastral 215053-C1-U7, înscris în cartea funciară nr. 215053-C1-U7 a UAT sector 4 București, și primim în schimb de la MUNICIPIUL BUCUREȘTI spațiul comercial în suprafață utilă de 43,80 mp, bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P6 in suprafața utilă de 43,80 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9-992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publica â Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București (spațiul comercial nou).

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul contract, părțile declară că urmare a semnării acestuia niciuna dintre ele nu datorează vreo altă sumă de bani și că nu mai au nicio pretenție de nicio natură în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial și asupra Spațiului Comercial Nou, declarând că valorile celor două spații sunt egale.

Subscrisa, Societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL, prin reprezentant, declarăm ca am dobândit imobilul-spatiu comercial, prin cumpărare în baza Legii nr. 550/2002 prhtind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, de la Consiliul General al Municipiului București prin împuternicit Viceprimarul Sectorului 4 Silaghi Radu, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 234/04.09.2003 și a Dispoziției Primarului Sectorului 4 București nr.1210/11.10.2004, conform contractului autentificat sub nr. 996/22.10.2009 de notar public Dănilă Ștefan, terenul aferent spațiului comercial, în suprafață de 44,23 mp, fiind concesionat în baza contractului de concesiune nr. 52/23.02.2011 autentificat sub nr. 435/23.02.2011 de notar public Mănescu Irina Angela Ioana.

Subscrisa, Societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că suntem titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra spațiului comercial care face obiectul prezentului contract de schimb, că acesta nu a făcut obiectul vreunei alte înstrăinări sau promisiuni de înstrăinare către terți prin orice fel de acte juridice (ex: promisiuni, antecontracte, vânzare, schimb, donație etc.), nu a fost'aportat la capitalul social al vreunei societăți comerciale, nu a fost scos din circuitul chil și nu a fost naționalizat, expropriat sau rechiziționat și nu este grevat de sarcini și/sau servituți și nu este supus niciunei forme de executare silită, astfel cum reiese din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 56603/20.08.2018 eliberat ANCPI-OCPI București-BCPI sector 4.

Subscrisa, Societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că spațiul comercial nu face obiectul nici unei creanțe și/sau proceduri judiciare, nu a fost inițiată nici o acțiune chilă sau penală, procedura de executare, în mod direct sau indirect, sau orice alt tip de procedură, directă sau indirectă, referitoare la spațiul comercial contract, că nu avem cunoștință

/ \ *

^» \ o , << K '■

dexdȘîstențâ vreunei amenințări legate de vreo astfel de acțiune, reclamație sau. pretenție -^^Eulate^e vreun terț, de către stat sau de \veo autoritate locală. în ceea ce privește acest spațiu ^ceȘSMaf/sau părți ale acestuia, garantând MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în mod expres, oricăror evicțiuni, de orice natură, totale sau parțiale, conform art.1695 Cod Chil.

Subscrisa, Societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI că impozitele și taxele aferente spațiului comercial sunt achitate la zi așa cum rezultă din Certificatul fiscal nr. 144428/21.08.2018 eliberat de DITL Sector 4 București.

Spațiul comercial NOU ce urmează a fi edificat de Sectorul 4 al municipiului București, va avea situarea, compunerea și caracteristicile tehnice individualizate în anexa la prezentul înscris și va fi finalizată în termen de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Edificarea spațiului comercial se face în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, obținută de Sectorul 4 al municipiului București, în calitatea sa de administrator al terenului, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001.

Costurile necesare edificării spațiului comercial vor fi suportate în întregime de Sectorul 4 al municipiului București.

Având în vedere că Societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL este beneficiarul unui drept de concesiune pentru terenul aferent spațiului comercial, obiect al contractului de schimb, iar pentru înstrăinare este necesar acordul concedentului, a fost depusa solicitarea înregistrata sub nr 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei mun. București în vederea obținerii acestui acord și acordului prealabil de încheiere a noului contract de concesiune, în aceleași condiții cu cel inițial, după edificarea construcției noi și a încheierii actului adițional la contractul de schimb, părțile stabilesc expres următoarele:

Subscrisa, societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL, prin reprezentant, suntem de acord, în mod expres, cu efectuarea lucrărilor de modernizare, înțelegând că spațiul existent urmează a fi desființat și că dreptul de concesiune nu încetează, decât dacă se obține acordul cu privire la încheierea unui nou contract de concesiune in condițiile celui existent.

După finalizarea lucrărilor de modernizare și predarea noului spațiu comercial Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, împreună cu Consiliul Local al Sectorului 4, vor face toate demersurile necesare încheierii noului contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasat bunul ce urmează a fi primit în schimb.

Subscrisa, societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL, prin reprezentant, ne obligăm să respectăm regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Consiliul Local Sector 4 pentru Complexul Agroalimentar Piața Sudului, precum și regulamentele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare.

Transmisiunea proprietății, cu toate atributele sale, în patrimoniul Municipiului București, doar în situația împlinirii condiției suspensive, va opera in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

După expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile, calculat de la data primirfivnofificării privind începerea lucrărilor, și până la data predării efective, respectiv după închis verbal de predare-primire a spațiului, Societății INFINIT PLUS COM datorat, până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire /șpati ce va fi edificat, sub formă de suma lunară, echivalentul în


comercial cedat, pe toată durata realizării proiectului, în cuantum de 876 euro/lunarî Tătare se adaugă TVA, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucui^ștî^r. 254/29.09.2017, privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către^ukexp^ autorizat. Societatea urmeaza a emite factura fiscala în primele 5 (cinci) zile ale lunii, W&fctive Sectorul 4 al Municipiului București urmând să achite această factură în ultimele 5 (cinci^^gșjgj aceleiași luni.

Subscrisa, MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță transmitem Societății INFINIT PLUS COM PROD SRL, cu titlul de schimb, spațiul comercial în suprafață utilă de 43.80 mp. bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P6 in suprafața utilă de 43,80 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153). imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9-992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu număr cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București, și primim în schimb imobilul-spațiu comercial situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr. 1, în suprafață utilă de 43,80 mp, având număr cadastral 215053-C1-U7, înscris în cartea funciară nr. 215053-C1-U7 a UAT sector 4 București.

Eu, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declar că am dreptul de a încheia prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 322/19.07.2017 și Hotărârii Consiliului local al sectorului 4 București nr. 207/17.08.2017 declar, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, ca această Hotărâre nu a fost modificată ori anulată și nici nu și-a încetat efectele.

Subscrisa, SECTORUL 4 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentant, mă oblig să plătesc lunar către Societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL de la data eliberării spațiului, respectiv în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, și până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial, sumele de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului comercial cedat, în cuantum de 876 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al mun. București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017.

în cazul în care transmiterea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou către societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL nu se va face în termen de 15 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial către Municipiul București, părțile convenim de comun acord că societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL este îndreptățită, la alegerea sa, la:

a) plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea-Administrativ Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial, în cuantum de 876 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al municipiului București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017 sau plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea Admmistrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor datorate cu titlu de daunele-interese pentru lipsa de folosință a Spațiului Comercial Inițial, determinate ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare dovezi, în temeiul art. 359 Cod procedură civilă, conform hotărârii judecătorești emise de către instanța competentă;

b)? âibletatea INFINIT PLUS COM PROD SRL are dreptul de a se adresa instanțelor judecătdgâști, solicitând acestora să dispună obligarea Municipiului București și a Unității ^Ojniffiptiv-Teritoriale Sector 4 a Municipiului București, în mod solidar, la plata unor sume wmiwdaune-interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii sumelor încasate cu titlu către societate ca urmare a folosinței Spațiului Comercial Inițial, în baza oricăror și a 4s&rfor probelor deținute de către societate și permise de lege, precum și să dispună obligarea Municipiului București si a Unitarii Administrativ-Teritoriale a Sector 4 a Municpiului București la plata către societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL a tuturor sumelor aferente oricăror altor prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărei obligații asumate prin prezentul contract.

Transmiterea proprietății, cu toate atributele acesteia, inclusiv utilitățile și căile de acces avute de spațiul inițial, asupra Spațiului Comercial Nou în patrimoniul Societății INFINIT PLUS COM PROD SRL, va avea loc la data încheierii procesului verbal de predare-primire a spațiului comercial și care se va încheia după recepționarea și dezlipirea în unități individuale a construcției prin act adițional la contractul de schimb.

Noi, părțile, convenim de comun acord ca, în cazul în care valabilitatea prezentului contract va fi afectată în orice mod, total sau parțial, societatea are, în ceea ce privește valoarea despăgubirilor, libertatea de a alege între valoarea stabilită prin raportul de evaluare, aprobat de CLS4, sau, acolo unde este cazul, valoarea stabilită de instanța judecătorească competentă ea urmare a parcurgerii procedurii de asigurare de probe prevăzută de art. 359 Cod Proc. Civ., fără însă a limita dreptul societății de a obține repararea integrală a prejudiciului. Pentru clarificări, Municipiul București și/sau Unitatea Adminitrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București nu se pot elibera în nicio situație de obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou prin plata către societatea INFINIT PLUS COM PROD SRL a contravalorii Spațiului Comercial Inițial.

Noi, părțile contractante, Societatea „INFINIT PLUS COM PROD” S.R.L., prin reprezentant, Municipiul București și Sectorul 4 București, prin reprezentant, declarăm următoarele:

 • - ni s-au pus în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 referitoare la ascunderea sursei impozabile sau taxabile, precum și la omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a veniturilor realizate,

 • - ni s-au adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite de către notarul public instrumentator în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată.

Taxele privind autentificarea prezentului act au fost calculate la valoarea de 295.100 lei (douăsutenouăzecișicincimiiosută) si, conform convenției părților, sunt suportate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/6/9 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor eu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi. părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele-păî^^k^șiki conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege la cererea acestd^^ 1   *

Noi, părțile contractante, arătăm următoarele: prezentul contraqt^prpzj ■**' -oința; noastră neviciată, toate clauzele fiind negociate și acceptate în mod expres av         jta^dl


legală de a contracta, cunoaștem semnificația tuturor termenilor juridici Înscriși contract, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am citit conținutul âctului acord cu prevederile sale.

Redactat la Societatea Profesională Notarială „Tamara Gartig și asociații" într-un exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care i (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul. 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.

COPERMUTANTT

SOCIETATEA. INFINIT PLUS COM PROD SRL

Prin administrator MiTRICĂ MIHAI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin primarul sectorului 4 București BĂLUȚĂ DANIEL

SECTORUL 4 BUCUREȘTI

Prin primar BĂLUȚĂ DANIEL

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII ’'

Licența de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6

Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437.85.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2813

anul 2018 luna AUGUST ziua 23

Eu. MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY. notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, unde am găsit pe:

 • - MITRICĂ MIHAI, cetățean român, CNP                , cu domiciliul în București, sector 4,

, identiiicdi cu (                   " eliberată de SPCEP S4 biroul

nr. 2 la data de 07.04.2008, cu vaiaoilitate până la emiri ne ±2.03.2000, administrator al Societății INFINIT PLUS COM PROD S.R.L., și

 • - BĂLUȚĂ DANIEL, CNP <           , cu domiciliul în București, sector 4, str

identificat cu C.I. s         r. z emisă de SPCEP Sector 4 la data de 07.03.2014, Primarul

sectorului 4 București, pentru Municipiul București și pentru Sectorul 4 București care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

în temeiul dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul notarial de 3.700 lei, și 7O31ei TVAi9%, din 23.08.2018.                                            /

în vederea efectuării opernilor de publiciste imobil|ară, s-a perceput tarif A.N.C.P.I. în sumă

de 6olei, cu bonul fiscal din datațde\23.o8.2Oi8, coțiform art. 3 alin. 3
n Ordinul nr. 39/2009, urmând


să fie virat către bugetul Agenției Raționale de Cadastru și pupii.citat Imobiliară pentru îndeplinirea activității de publicitate imobiliar


NOTAR

MUBERA VALENTINEXELEN


mplare. către


lenaSCHALLY. ntp^țriginalvl.

r


DUPLICAT

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII”

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015 București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 se. 5, parter, ap. 191, sector 6 Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437.85.10

S-a cerut autentiiieare.a următorului înscris:

/^'^©CONTRACT DE SCHIMB

ÎSVA             (anexa nr. 11 la HCLS4 nr.207/17.08.2017)


Intervenită

Municipiul București, cu sediul în Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București, cod fiscal RO 4316422, reprezentat legal de Primarul Sectoimbii a RĂLUȚĂ DANIEL, CNP , cu domiciliul în București, sector 4, str. ......... ^Tconform Hotărârii

Consiliului General al mun. București nr. 322 din 19.07.2017, pe de o parte, și

ȘTEFAN ROXANA MARIANA, cetățean român, CNP necăsătorită, cu domiciliul în București, sector 3, str                                      >i,

pe de altă parte, în calitate de copermutanți,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 4, Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUȚĂ DANIEL, CNP               , cu domiciliul în București, sector 4, str.

, în calitate de administrator și investitor,

Având în vedere proiectul de modernizare a Pieței Agroalimentare și Complexului Comercial Sudului justificată în primul rând de necesitatea aducerii într-o stare normală de funcționare în conformitate cu normativele în vigoare necesare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a comerțului, pentru cumpărător, cu alte cmdnte urmărindu-se crearea unui mediu propice desfășurării activitățiilor comerciale având ca scop satisfacerea cerințelor locuitorilor sectorului 4 ce implică siguranță, salubrizare, spații de parcare și, nu în ultimul rând, un comerț adecvat în conformitate cu noile realități sociale, datorită unor vânzări de spații comerciale ce au awt loc în baza Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 și de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/19.07.2017,

noi, părțile contractante, înțelegem să încheiem prezentul contract de schimb sub condiția suspensivă a obținerii acordului de înstrăinare al concedentului Municipiul București, acord pentru care a fost depusă solicitarea înregstoată sub nr. 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei mi^^Su^^sti.

în cazul în care condiția suspensivă nu se va realiza, prezeyftul contractele schimb nu va produce efecte, părțile fiind în situația în care acest;conț'^^jm s-ar fi încheiat.                                                             j                '

în cazul în care condiția suspensivă se realizează, respectiv se obține acordul concedentului. devine eficace prezentul contract de schimb în următoareȘnon^^fe.

Subsemnata, ȘTEFAN ROXANA MARIANA, transmit

BUCURESTI. cu titlul de schimb, imobihd-spațîu comercial situat în


sectar 4. str. Sergent Nitu Vasile nr, 1, în suprafață utilă de 71,17 mp, având număr cadastral 215053-C1-V6, înscris în cartea funciară nr. 215053-C1-U6 a UAT sector 4 București, și primesc în schimb de la MUNICIPIUL BUCUREȘTI spațiul comercial în suprafață utilă de 71,17 mp, bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P7 in suprafața utilă de 71,17 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sectoi' 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.1, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București (spațiul comercial nou).

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul contract, părțile declară că urmare a semnării acestuia niciuna dintre ele nu datorează vreo altă sumă de bani și că nu mai au nicio pretenție de nicio natură în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial și asupra Spațiului Comercial Nou, declarând că valorile celor două spații sunt egale.

Subsemnata, ȘTEFAN ROXANA MARIANA, declar că am dobândit imobilul-spațiu comercial, prin cumpărare de la societatea MGF GRUP SRL, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 299/28.03.2014 de notar public Alin Ciobanu, pe care societatea MGF GRUP SRL l-a dobândit prin cumpărare de la CGMB conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1110/26.11.2009 de notar public Dănilă Ștefan, terenul aferent spațiului comercial, în suprafață de 85,14 mp, fiind concesionat în baza convenției de novație prin schimbare de debitor nr. 504/16.10.2014 autentificate sub nr. 2462/16.10.2014 de notar public Melania Popa.

Subsemnata, ȘTEFAN ROXANA MARIANA, declar și garantez MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că sunt titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra spațiului comercial care face obiectul prezentului contract de schimb, că acesta nu a făcut obiectul vreunei alte înstrăinări sau promisiuni de înstrăinare către terți prin orice fel de acte juridice (ex: promisiuni, antecontracte, vânzare, schimb, donație etc.), nu a fost aportat la capitalul social al vreunei societăți comerciale, nu a fost scos din circuitul ci\"il și nu a fost naționalizat, expropriat sau rechiziționat și nu este grevat de sarcini și/sau servituți și nu este supus niciunei forme de executare silită, astfel cum reiese din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 56598/20.08.2018 eliberat ANCPI-OCPI București-BCPI sector 4.

Subsemnata, ȘTEFAN ROXANA MARIANA, declar și garantez MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că spațiul comercial nu face obiectul nici unei creanțe și/sau proceduri judiciare, nu a fost inițiată nici o acțiune chilă sau penală, procedura de executare, în mod direct sau indirect, sau orice alt tip de procedură, directă sau indirectă, referitoare la spațiul comercial contract, că nu avem cunoștință de existența vreunei amenințări legate de vreo astfel de acțiune, reclamație sau pretenție formulate de vreun terț, de către stat sau de vreo autoritate locală, în ceea ce privește acest spațiu comercial sau părți ale acestuia, garantând MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în mod expres, împotriva oricăror evicțiuni. de orice natură, totale sau parțiale, conform art.1695 Cod Civil.

Subsemnata, ȘTEFAN ROXANA MARIANA, declar și garantez MUNICIPIUL BUCUREȘTI că impozitele și taxele aferente spațiului comercial sunt achitate la zi așa cum rezultă din Certificatul fiscal nr. 146148/22.08.2018 eliberat de DITL Sector 4 București.

.^Spațiul comercial NOU ce urmează a fi edificat de Sectorul 4 al municipiului Buqn/ești, va avea situarea, compunerea și caracteristicile tehnice individualizate /în 'anexa la prezentul înscris și va fi finalizată în termen de 15 luni de la data emiterii *n5rdinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Edificarea spațiului comercial se face în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, obținută de Sectorul 4 al municipiului București. în calitatea sa de administrator al terenului, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001.

Costurile necesare edificării spațiului comercial vor fi suportate în întregime de Sectorul 4 al municipiului București.

Având în vedere că ȘTEFAN ROXANA MARIANA este beneficiarul unui drept de concesiune pentru terenul aferent spațiului comercial, obiect al contractului de schimb, iar pentru înstrăinare este necesar acordul concedentului, a fost depusa solicitarea inregistrata sub nr 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei mun. București în vederea obținerii acestui acord și acordului prealabil de încheiere a noului contract de concesiune, în aceleași condiții cu cel inițial, după edificarea construcției noi și a încheierii actului adițional la contractul de schimb, părțile stabilesc expres următoarele:

Subsemnata, ȘTEFAN ROXANA MARIANA, sunt de acord, în mod expres, cu efectuarea lucrărilor de modernizare, înțelegând că spațiul existent urmează a fi desființat și că dreptul de concesiune nu încetează, decât dacă se obține acordul cu privire la încheierea unui nou contract de concesiune in condițiile celui existent.

După finalizarea lucrărilor de modernizare și predarea noului spațiu comercial Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, împreună cu Consiliul Local al Sectorului 4, vor face toate demersurile necesare încheierii noului contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasat bunul ce urmează a fi primit în schimb.

Subsemnata, ȘTEFAN ROXANA MARIANA, declar că mă oblig să respect regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Consiliul Local Sector 4 pentru Complexul Agroalimentar Piața Sudului, precum și regulamentele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare.

Transmisiunea proprietății, cu toate atributele sale, în patrimoniul Municipiului București, doar în situația împlinirii condiției suspensive, va opera in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

După expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile, calculat de la data primirii notificării privind începerea lucrărilor, și până la data predării efective, respectiv după încheierea procesului verbal de predare-primire a spațiului, doamnei ȘTEFAN ROXANA MARIANA îi este datorat, până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial ce va fi edificat, sub formă de suma lunară, echivalentul în bani a lipsei folosinței spațiului comericial cedat, pe toată durata realizării proiectului, în cuantum de 1.423 euro/lunar, la care se adaugă TVA, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București nr. 254/29.09.2017, privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert autorizat.

comercial ut suprafață utilă de '71.1'7 mp. bun viitor, identificat în anexa lă' prezentul înscris (poziția P/ in suprafața utilă de 71.17 mp din planul anexâfVt^Nspre neschimbare. anexă la AC nr. 133), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul,4^$ȚMunicipiului București pe cheltuiala sa. în baza autorizației de construire nr. 153/14702 dinSâ§fâ«^j2^ de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.1. proprietate publică a Municipiului București, identificat cu număr cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București, și primim în schimb imobilul-spațiu comercial situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr. 1, în suprafață utilă de 71,17 mp, având număr cadastral 215053-C1-U6, înscris în cartea funciară nr. 215053-C1-U6 a UAT sector 4 București.

Eu, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declar că am dreptul de a încheia prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 322/19.07.2017 și Hotărârii Consiliului local al sectorului 4 București nr. 207/17.08.2017 declar, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, ca această Hotărâre nu a fost modificată ori anulată și nici nu și-a încetat efectele.

Subscrisa, SECTORUL 4 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentant, mă oblig să plătesc lunar către ȘTEFAN ROXANA MARIANA de la data eliberării spațiului, respectiv în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, și până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial, sumele de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului comercial cedat, în cuantum de 1.423 euro/lună, Ia care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al mun. București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017.

în cazul în care transmiterea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou către ȘTEFAN ROXANA MARIANA nu se va face în termen de 15 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial către Municipiul București, părțile convenim de comun acord că ȘTEFAN ROXANA MARIANA este îndreptățită, la alegerea sa, la:

 • a) plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea-Administrativ Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial, în cuantum de 1.423 euro/lună, Ia care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al municipiului București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017 sau plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea Administrați v-Terit ori ala Sector 4 a Municipiului București a sumelor datorate cu titlu de daunele-interese pentru lipsa de folosință a Spațiului Comercial Inițial, determinate ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare dovezi, în temeiul art. 359 Cod procedură chilă, conform hotărârii judecătorești emise de către instanța competentă;

 • b) ȘTEFAN ROXANA MARIANA are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești, solicitând acestora să dispună obligarea Municipiului București și a Unității Administrativ-Teritoriale Sector 4 a Municipiului București, în mod solidar, la plata unor sume cu titlu de daune-interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii sumelor încasate cu titlu de venit de ȘTEFAN ROXANA ^MARIANA ca urmare a folosinței Spațiului Comercial Inițial, în baza oricăror și a tuturor probelor deținute de către ȘTEFAN ROXANA MARIANA și permise de lege, precum și să dispună obligarea Municipiului București si a Unitatii Administrativ-Teritoriale a Sector 4 a Municipiului București la plata către ȘTEFAN ROXANA MARIANA a tuturor sumelor aferente oricăror altor prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărei obligații asumate prin prezentul contract.

  Transmiterea proprietății, cu toate atributele acesteia, inclusiv utilitățile și căile de acces


<vp^b/de spațiul inițial, asupra Spațiului Comercial Nou în patrimoniul doamnei ȘTEFAN JSqȘaNA MARIANA, va avea loc la data încheierii procesului verbal de predare-primire a Sspățiului comercial și care se va încheia după recepționarea și dezlipirea în unități individuale a construcției prin act adițional la contractul de schimb.

Noi. părțile, convenim de comun acord ca, în cazul în care valabilitatea prezentului contract va fi afectată în orice mod, total sau parțial, ȘTEFAN ROXANA MARIANA are, în ceea ce privește valoarea despăgubirilor, libertatea de a alege între valoarea stabilită prin raportul de evaluare, aprobat de CLS4. sau, acolo unde este cazul, valoarea stabilită de instanța judecătorească competentă ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare de probe prevăzută de art. 359 Cod Proc. Civ., fără însă a limita dreptul doamnei ȘTEFAN ROXANA MARIANA de a obține repararea integrală a prejudiciului. Pentru clarificări, Municipiul București și/sau Unitatea Adminitrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București nu se pot elibera în nicio situație de obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou prin plata către ȘTEFAN ROXANA MARIANA a contravalorii Spațiului Comercial Inițial.

Noi, părțile contractante, ȘTEFAN ROXANA MARIANA, Municipiul București și Sectorul 4 București, prin reprezentant, declarăm următoarele:

 • - ni s-au pus în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 referitoare la ascunderea sursei impozabile sau taxabile, precum și la omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a veniturilor realizate,

 • - ni s-au adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,


instrumentator în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată.

Taxele privind autentificarea prezentului act au fost calculate la valoarea de 465.400 lei (patrusuteșaizecișicincimiipatrusute) și, conform convenției părților, sunt suportate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/6'79 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi, părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele personale și la conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege la cererea acestora.

Noi, părțile contractante, arătăm următoarele: prezentul contract reprezintă voința noastră neviciată, toate clauzele fiind negociate și acceptate în mod expres, avem capacitatea legală de a contracta, cunoaștem semnificația tuturor termenilor juridici înscriși în prezentul contract, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am citit conținutul actului și suntem de acord cu prevederile sale.

Redactat la Societatea Profesională Notarială „Tamara Gartig și asociații” într-un exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care 1 (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul, 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.

ȘTEFAN ROXANA MARIANASECTORUL 4 BUCUREȘTI Prin primar BĂLUTĂ DANIEL

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCLAȚIP

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București; Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191. sector 6

Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437.85.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2812

anul 2018 luna AUGUST ziua 23

Eu, MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY, notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din București, sector 4, Bd. Metalurgiei 1 p.-i 8. unde am găsit pe:

 • - ȘTEFAN ROXANA MAR TA NA, cetățean român,     2.          , ; cu domiciliul în București,

sector 3, str. ”                      ” .  >'             identifici :ă cu ci seria RT nr           liberată de

SPCEP Sector 3 ia -^ata de 09.10._012. si

 • - BĂLUȚĂ DANIEL, CNP ........ cu domiciliul în București, sector 4, str. "     ’ ’ - .

identificat cu C.I. seria          " o einisă de SPCEP Sector 4 la data de 07.03.2014, rrn.mrul

sectorului 4 Bucure?*., penv . Municipiul București și pentru Sectorul 4 București

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

în temeiul dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul notarial de 5.100 lei, și 9691ei TVA 19%, în total 6.o691ei cu ordin de plata din 23.08.2018.

în vederea efectuării operațiunilor de publicitate imobiliară, s-a perceput tarif A.N.C.P.I. în sumă de 6olei, cu bonul fiscal din data de 23.08.2018, conform art. 3 alin. 3 din Ordinul nr. 39/2009, urmând să fie virat către bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru îndeplinirea activității de publicitate imobiliară.
Prezentul duplicat s-a întocmit înj8 (opt} exempl  notar public, astăzi, data Autentificării actu

NOTAR ERA VALENTe} de către flîubera Valentin lena SCHALLY. i si are a                          originalul.

PUBLIICDUPLICAT

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ .,TAMARA GARTIG SI ASOCIAȚII”

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015 București, Bd. luliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6 Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437*85.10


următorului înscris:

CONTRACT DE SCHIMB

(anexa nr. 11 la HCLS4 nr.207/17.08.2017)

Municipiul București, cu sediul în Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4. București, cod fiscal P_0 4316422, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂTUTĂ DANIEL, CNP

_WHuft/cu domiciliul în București, sector 4, str^SMEflfiSinBg^conform Hotărârii Consiliului General al muu. București nr. 322 din 19.07.2017, pe de o parte,

și

Societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL, cu sediul social în București, sector 5, str. Intr. Serg. Ilie Dumitrescu nr. 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/15640/1992, având CUI 414673, atribut fiscal RO, reprezentată legal de administrator POPA ADRIAN PETRICĂ, CNP^^^^mBM^pe de altă parte, în calitate de copermutanți,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 4, Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUTĂ DANIEL, CNP3gg£0BH^gR& cu domiciliul în București, sector 4,

^■pțpțîn calitate de administrator și investitor,

Având în vedere proiectul de modernizare a Pieței Agroalimentare și Complexului Comercial Sudului justificată în primul rând de necesitatea aducerii într-o stare normală de funcționare în conformitate cu normativele în vigoare necesare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a comerțului, pentru cumpărător, cu alte cuvinte urmărindu-se crearea unui mediu propice desfășurării activitățiilor comerciale având ca scop satisfacerea cerințelor locuitorilor sectorului 4 ce implică siguranță, salubrizare, spații de parcare și, nu în ultimul rând, un comerț adecvat în conformitate cu noile realități sociale, datorită unor vânzări de spații comerciale ce au anit loc în baza Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 și de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/19.07.2017,


noi, părțile contractante, înțelegem să încheiem pr< în următoarele condiții:

Subscrisa, Societatea COMPREST CRISTAL SUD transmitem MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu titlul de scĂftnb,^^

\ VOHS?

comercial situat în București, sector 4. str. Sergent Nițu Vasile nr. 1. tâ^uppâfață utilă de 61,69 mp, având număr cadastral 215053-C1-U13, înscris în carțȘgfuf/^iră nr. 215053-C1-U13 a UAT sector 4 București, și primim în schimb de la MyNlG^fUL BUCUREȘTI spațiul comercial în suprafață utilă de 61,69, bun viitor, identificaU^^eE^^ prezentul înscris (poziția P8 in suprafața construita de 61,69 mp din planul anexat, 'vizaf^/f^ neschimbare, anexă la AC nr. 153). imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992mp din ac.te). situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.l, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București (spațiul comercial nou).

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul contract, părțile declară că urmare a semnării acestuia niciuna dintre ele nu datorează vreo altă sumă de bani și că nu mai au nicio pretenție de nicio natură în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial și asupra Spațiului Comercial Nou, declarând că valorile celor două spații sunt egale.

Subscrisa, Societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL, prin reprezentant, declarăm ca am dobândit imobilul-spațiu comercial, prin cumpărare de la SCAVL Berceni, conform contractului nr. 789/21.12.2006, terenul aferent spațiului comercial, în suprafață de 62,50 mp, fiind închiriat de la Direcția de administrare a piețelor în baza contractului de închiriere nr. 156/21.06.2018, fiind valabil până la data de 31.12.2018.

Subscrisa, Societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că suntem titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra spațiului comercial care face obiectul prezentului contract de schimb, că acesta nu a făcut obiectul vreunei alte înstrăinări sau promisiuni de înstrăinare către terți prin orice fel de acte juridice (ex: promisiuni, antecontracte, vânzare, schimb, donație etc.), nu a fost aportat la capitalul social al vreunei societăți comerciale, nu a fost scos din circuitul civil și nu a fost naționalizat, expropriat sau rechiziționat și nu este grevat de sarcini și/sau servituti și nu este supus niciunei forme de executare silită, astfel cum reiese din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 56624/20.08.2018 eliberat ANCPI-OCPI București-BCPI sector 4.

Subscrisa, Societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că spațiul comercial nu face obiectul nici unei creanțe și/sau proceduri judiciare, nu a fost inițiată nici o acțiune civilă sau penală, procedura de executare, în mod direct sau indirect, sau orice alt tip de procedură, directă sau indirectă, referitoare la spațiul comercial contract, că nu avem cunoștință de existența vTeunei amenințări legate de vreo astfel de acțiune, reclamație sau pretenție formulate de vreun terț, de către stat sau de vreo autoritate locală, în ceea ce privește acest spațiu comercial sau părți ale acestuia, garantând MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în mod expres, împotriva oricăror evicțiuni, de orice natură, totale sau parțiale, conform art.1695 Cod Civil.

Subscrisa, Societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI că impozitele și taxele aferente spațiului comercial sunt achitate la zi așa cum rezultă din Certificatul fiscal nr. 145815/22.08.2018 eliberat de DITL Sector 4 București.

Spațiul comercial NOU ce urmează a fi edificat de Sectorul 4 al municipiului București, va avea situarea, compunerea și caracteristicile tehnice individualizate în anexa la prezentul înscris și va fi finalizată în termen de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Edificarea spațiului comercial se face în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data- de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, obținută de Sectorul 4 al București, în calitatea sa de administrator al terenului, conform Hotărârii '•ral al Municipiului București nr. 239/2001.

lumncipiului

^W&Sfâăii Ger d ~ - ti 1 VV'Xf'n cti i riL


necesare edificării spațiului comercial vor fi suportate în întregime de Sectorul 4 al municipiului București.

Subscrisa, societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL, prin reprezentant, suntem de acord, în mod expres, cu efectuarea lucrărilor de modernizare, înțelegând că spațiul existent urmează a fi desființat și că dreptul de închiriere nu încetează, decât dacă se obține acordul cu privire la încheierea unui nou contract de închiriere in condițiile celui existent.

După finalizarea lucrărilor de modernizare și predarea noului spațiu comercial Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, împreună cu Consiliul Local al Sectorului 4, vor face toate demersurile necesare încheierii noului contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasat bunul ce urmează a fi primit în schimb.

Subscrisa, societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL, prin reprezentant, ne obligăm să respectăm regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Consiliul Local Sector 4 pentru Complexul Agroalimentar Piața Sudului, precum și regulamentele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare.

Transmisiunea proprietății, cu toate atributele sale, în patrimoniul Municipiului București, va opera in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

După expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile, calculat de la data primirii notificării privind începerea lucrărilor, și până la data predării efective, respectiv după încheierea procesului verbal de predare-primire a spațiului, Societății COMPREST CRISTAL SUD SRL îi este datorat, până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial ce va fi edificat, sub formă de suma lunară, echivalentul în bani a lipsei folosinței spațiului comericial cedat, pe toată durata realizării proiectului, în cuantum de 1.234 euro/lunar, la care se adaugă TVA, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București nr. 254/29.09.2017, privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert autorizat. Societatea urmeaza a emite factura fiscală în primele 5 (cinci) zile ale lunii, respective Sectorul 4 al Municipiului București urmând să achite această factură în ultimele 5 (cinci) zile ale aceleiași luni.

Subscrisa, MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță transmitem. Societății COMPREST CRISTAL SUD SRL, cu titlul de schimb, spațiul comercial în suprafață utilă de 61,69 mp, bun viitor, identificat în anexa la


prezentul înscris (poziția PS in suprafața construita de 61,69 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr, 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Seigei^Nțțu^yasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu număr cadasț în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București, și primar spațiu comercial situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu VasileihQi, 61,69 mP> având număr cadastral 215053-C1-U13, înscris în cartea fițnciai a UAT sector 4 București.                                        V *


Eu, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declar că am dreptul dețRîiț^eia prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului General al ]\Iuimij^^gLLi București nr. 322/19.07.2017 și Hotărârii Consiliului local al sectorului 4 i^fieure||i nr. 207/17.08.2017 declar, cunoscând prevederile legii penale privind f^sțil igxj declarații, ea această Hotărâre nu a fost modificată ori anulată și nici nu și-aînâq^ă^t^ efectele.

Subscrisa, SECTORUL 4 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentant, mă oblig să plătesc lunar către Societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL de la data eliberării spațiului, respectiv în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privând începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, și până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial, sumele de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului comercial cedat, în cuantum de 1.234 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al mun. București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017.

în cazul în care transmiterea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou către societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL nu se va face în termen de 15 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial către Municipiul București, părțile convenim de comun acord că societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL este îndreptățită, la alegerea sa, la:

 • a) plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea-Administrativ Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial, în cuantum de 1.234 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al municipiului București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017 sau plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea Administrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor datorate cu titlu de daunele-interese pentru lipsa de folosință a Spațiului Comercial Inițial, determinate ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare dovezi, în temeiul art. 359 Cod procedură civilă, conform hotărârii judecătorești emise de către instanța competentă;

 • b) societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești, solicitând acestora să dispună obligarea Municipiului București și a Unității Administrativ-Teritoriale Sector 4 a Municipiului București, în mod solidar, la plata unor sume cu titlu de daune-interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii sumelor încasate cu titlu de venit de către societate ca urmare a folosinței Spațiului Comercial Inițial, în baza oricăror și a tuturor probelor deținute de către societate și permise de lege, precum și să dispună obligarea Municipiului București si a Unitatii Administrativ-Teritoriale a Sector 4 a Municipiului București la plata către societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL a tuturor sumelor aferente oricăror altor prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărei obligații asumate prin prezentul contract.

Transmiterea proprietății, cu toate atributele acesteia, inclusiv utilitățile și căile de acces avute de spațiul inițial, asupra Spațiului Comercial Nou în patrimoniul Societății COMPREST CRISTAL SUD SRL, va avea loc la data încheierii procesului verbal de predare-primire a spațiului comercial și care seva încheia după recepționarea și dezlipirea în unități individuale a construcției prin act adițional la contractul de schimb.

Noi, părțile, convenim de comun acord ca, în cazul în care valabilitatea prezentului contract va fi afectată în orice mod, total sau parțial, societatea are, în ceea ce privește valoarea despăgubirilor, libertatea de a alege între valoarea stabilită prin raportul de evaluare, aprobat de CLS4, sau, acolo unde este cazul, valoarea stabilită de instanța judecătorească competentă ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare de probe prevăzută de art. 359 Cod Proc. Civ., fără însă a limita dreptul societății de a obține repararea integrală a prejudiciului. Pentru clarificări. Municipiul București și/'sau Unitatea Adminitrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București nu se pot elibera în nicio situație de obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra Spațiului Nou prin plata către societatea COMPREST CRISTAL SUD SRL a contravalorii S^^&^Stomercial Inițial.

Noi. părțile contractante, Societatea „COMPREST CRISTAL SUD” S.R.L., prin reprezentant, Municipiul București și Sectorul 4 București, prin reprezentant, declarăm următoarele:

 • - ni s-au pus în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 referitoare la ascunderea sursei impozabile sau taxabile, precum și la omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii. în actele contabile ori în alte documente legale, a veniturilor realizate,

 • - ni s-au adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite de către notarul public instrumentator în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată.

Taxele privând autentificarea prezentului act au fost calculate la valoarea de 403.500 lei (patrusutetreimiicincisute) și, conform convenției părților, sunt suportate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi, părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele personale și la conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege la cererea acestora.

Noi, părțile contractante, arătăm următoarele: prezentul contract reprezintă voința noastră neviciată, toate clauzele fiind negociate și acceptate în mod expres, avem capacitatea legală de a contracta, cunoaștem semnificația tuturor termenilor juridici înscriși în prezentul contract, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am citit conținutul actului și suntem de acord cu prevederile sale.

Redactat la Societatea Profesională Notarială „Tamara Gartig și asociații” într-un exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care 1 (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul, 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.

COPERMUTANTI

SOCIETATEA COMPREST CRISTAL SUD SRL Prin administrator POPA ADRIAN PETRI CĂ


Prin

SECTORUL 4 BUCUREȘTI Prin primar BĂLUȚĂ DANIEL


ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII *

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București, Bd. luliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6

Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437.85.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2811 anul 2018 luna AUGUST ziua 23

Eu, MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY. notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, unde am găsit pe:

 • - POPA ADRIAN PETRICA, cetățean român, CN^mUSMHB^^ domiciliul în București, sector

4, str.^fNfe^li£blOK-identificat cu CI serieliberată de SPCEP Sector 4 la data de 17.06.2011, administrator al S ocietății COMPREST CRISTAL SUD S.R.L., și    z

 • - BÂLUȚĂ DANIEL, CNF^p^MțBJ^^-cu domiciliul în București, sector 4, str.^^BțBygțpȘ^ identificat cu C.I. seri^Up|^^|(ij^%misă de SPCEP Sector 4 la data de 07.03.2014. Primarul sectorului 4 București, pentru Municipiul București și pentru Sectorul 4 București

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă 'voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

în temeiul dispozițiilor art. lălit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul notarial de 4.600 lei, și 8741ei TVA 19%, în total 5.474lei cu ordin de plata din 23.08.2018.

în vederea efectuării operațiunilor de publicitate imobiliară, s-a perceput tarif A.N.C.P.I. în sumă de 6olei, cu bonul fiscal din data de 23.08.2018, conform art. 3 alin. 3 din Ordinul nr. 39/2009, urmând să fie virat către bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru îndeplinirea activității de publicitate imobiliară.


Prezentul duplicat s-a întocmit îrț 8 (opt) exemplare, de că


notar public, astăzi, data autentificării aMu

ceeasi

IC ’


'.eiitine Elena SCHALLY, rță probantă ca originalul.

DUPLICAT

ROMÂNIA U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII” Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015 București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6 Tel: 031.437*85.11/Fax: 031.437.85.10


Xentificarea următorului înscris:

CONTRACT DE SCHIMB

[anexa nr. 11 la HCLS4 nr.207/17.08.2017)

rpiul București, cu sediul în Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București, cod fiscal RO 4316422, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUȚĂ DANIEL, CNP cu domiciliul în București, sector 4, str^Jt^MMÎlUtiHonform Hotărârii Consiliului General al mun. București nr, 322 din 19.07.2017, pe de o parte,

Și

Societatea DORIS COM SRL, cu sediul social în București, sector 4, str. Serg. Nițu Vasile nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5051/1991, având CUI 380520, atribut fiscal RO, cont bancar având IBAN RO64 BTRL 0430 1202 E643 70XX deschis la Banca Transilvania SA, reprezentată legal de administrator MITITELU LUMINIȚA, CNP^țHt^fllNlbfB, pe de altă parte, în calitate de copermutanți,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 4, Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUȚĂ DANIEL, CNR=^|0^ggMB9^-cu domiciliul în București, sector 4, str.>MMI0^ ^lijfcț^în calitate de administrator și investitor,

Având în vedere proiectul de modernizare a Pieței Agroalimentare și Complexului Comercial Sudului justificată în primul rând de necesitatea aducerii într-o stare normală de funcționare în conformitate cu normativele în vigoare necesare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a comerțului, pentru cumpărător, cu alte cuvinte urmărindu-se crearea unui mediu propice desfășurării activitățiilor comerciale având ca scop satisfacerea cerințelor locuitorilor sectorului 4 ce implică siguranță, salubrizare, spații de parcare și, nu în ultimul rând, un comerț adecvat în conformitate cu noile realități sociale, datorită unor vânzări de spații comerciale ce au awt loc în baza Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 și de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/19.07.2017,


noi, părțile contractante, înțelegem să încheiem prezentul contract de st sub condiția suspensivă a obținerii acordului de înstrăinare ÂJ^concede^ Municipiul București, acord pentru care a fost depusă soIicitare^unr9gistra&^ T_r_ nr. 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăiu^i^un^^in£eȘti.

\

In cazul în care condiția suspensivă nu se va realiza, prezentul contract-de schimb nu va produce efecte, părțile fiind în situația în care acest contract încheiat.

în cazul în care condiția suspensivă se realizează, respectiv se obține apqrdul^ concedentului, deiine eficace prezentul contract de schimb în următoarele

Subscrisa, Societatea DORIS COM SRL, prin reprezentant, transmitem MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu titlul de schimb, imobilul-spațiu comercial situat în București, sector 4. str. Sergent Nițu Vasile nr, 1, în suprafață construită la sol de 67,00 mp. cu o suprafață construită desfășurată de 139 mp, având număr cadastral 215053-C19, înscris în cartea funciară nr. 215053-C19 a UAT sector 4 București, și primim în schimb de la MUNICIPIUL BUCUREȘTI spațiul comercial în suprafață de totală de 139 mp, bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P3 in suprafața construita de 66,84 inP si poziția P10 in suprafața construita de 72,16 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului Bucureștipe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București (spațiul comercial nou).

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul contract, părțile declară că urmare a semnării acestuia niciuna dintre ele nu datorează vreo altă sumă de bani și că nu mai au nicio pretenție de nicio natură în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial și asupra Spațiului Comercial Nou, declarând că valorile celor două spații sunt egale.

Subscrisa, Societatea DORIS COM SRL, prin reprezentant, declarăm că am dobândit imobilul-spațiu comercial, prin cumpărare în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, de la Consiliul General al Municipiului București prin împuternicit Viceprimarul Sectorului 4 Silaghi Radu, în baza Hotărârii Consiliului General âl Municipiului București nr. 234/04.09.2003 și a Dispoziției Primarului Sectorului 4 București nr.1210/11.10.2004, conform contractului autentificat sub nr. 254/27.04.2007 de notar public Dănilă Ștefan, rectificat cu încheierea de rectificare nr. 09/10.04.2015 de același notar public, terenul aferent spațiului comercial, în suprafață de 65,98 mp, fiind concesionat în baza contractului de concesiune nr. 58/07.06.2010 autentificat sub nr. 327/07.06.2010 de notar public Cristina Rădac. Imobilul-spațiu comercial a fost extins în baza autorizației de construire nr. 490/01.09.2010 emise de Primăria sector 4 București, fiind recepționat conform adresei nr. 8978/29.03.2011 emise de Serviciul documente, avize, urbanism din cadrul Primăriei sector 4 • București.

Subscrisa, Societatea DORIS COM SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că suntem titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra spațiului comercial care face obiectul prezentului contract de schimb, că acesta nu a făcut obiectul weunei alte înstrăinări sau promisiuni de înstrăinare către terți prin orice fel de acte juridice (ex: promisiuni, antecontracte, vânzare, schimb, donație etc.), nu a fost aportat la capitalul social al vreunei societăți comerciale, nu a fost scos din circuitul civil și nu a fost naționalizat, expropriat sau rechiziționat și nu este grevat de sarcini și/sau servituti și nu este supus niciunei forme de executare silită, astfel cum reiese din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 56628/20.08.2018 eliberat ANCPI-OCPI București-BCPI sector 4.

' 'Subscrisa. Societatea DORIS COM SRL. prin reprezentant, declarăm și garantăm MpglCIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, ca spațiul comercial nu face obiectul ri^/^aei creanțe și/sau proceduri judiciare, nu a fost inițiată nici o acțiune chilă sau penală, j^'o^dura de executare, în mod direct sau indirect, sau orice alt tip de procedură, directă sau ^lgg§femectă. referitoare la spațiul comercial contract, că nu avem cunoștință de existența vreunei amenințări legate de vreo astfel de acțiune, reclamație sau pretenție formulate de weun terț, de către stat sau de vreo autoritate locală, în ceea ce privește acest spațiu comercial sau părți ale acestuia, garantând MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în mod expres, împotriva oricăror evicțiuni, de orice natură, totale sau parțiale, conform art.1695 Cod Chil.

Subscrisa, Societatea DORIS COM SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI că impozitele și taxele aferente spațiului comercial sunt achitate la zi așa cum rezultă din Certificatul fiscal nr. 145910/22.08.2018 eliberat de DITL Sector 4 București.

Spațiul comercial NOU ce urmează a fi edificat de Sectorul 4 al municipiului București, va avea situarea, compunerea și caracteristicile tehnice individuali za te în anexa la prezentul înscris și va fi finalizată în termen de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Edificarea spațiului comercial se face în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, obținută de Sectorul 4 al municipiului București, în calitatea sa de administrator al terenului, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001.

Costurile necesare edificării spațiului comercial vor fi suportate în întregime de Sectorul 4 al municipiului București.

Având în vedere că Societatea DORIS COM SRL este beneficiarul unui drept de concesiune pentru terenul aferent spațiului comercial, obiect al contractului de schimb, iar pentru înstrăinare este necesar acordul concedentului, a fost depusa solicitarea înregistrata sub nr 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei mun. București în vederea obținerii acestui acord și acordului prealabil de încheiere a noului contract de concesiune, în aceleași condiții cu cel inițial, după edificarea construcției noi și a încheierii actului adițional la contractul de schimb, părțile stabilesc expres următoarele:

Subscrisa, societatea DORIS COM SRL, prin reprezentant, suntem de acord, în mod expres, cu efectuarea lucrărilor de modernizare, înțelegând că spațiul existent urmează a fi desființat și că dreptul de concesiune nu încetează, decât dacă se obține acordul cu privire la încheierea unui nou contract de concesiune in condițiile celui existent.

După finalizarea lucrărilor de modernizare și predarea noului spațiu comercial Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, împreună cu Consiliul Local al Sectorului 4, vor face toate demersurile necesare încheierii noului contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasat bunul ce urmează a fi primit în schimb.

Subscrisa, societatea DORIS COM SRL, prin reprezentant, ne obligăm să respectăm regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Consiliul Local Sector 4 pentru Complexul Agroalimentar Piața Sudului, precum și regulamentele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare.

Transmisiunea proprietății, cu toate atributele sale, ^^^afrânoitml Municipiului București, doar în sitația împlinirii condiției suspensive, ya~epera u^. termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării ^rRdiad(||iitepereă execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

A                                            ■■

După expirarea termenului de 30 (treizeci} de zile, calculat de la data primirii notificării privind începerea lucrărilor, și până la data predării efective, respectiv după încheierea proce verbal de predare-primire a spațiului. Societății DORIS COM SRL îi este datorat, pâri punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial ce va fi edifids^ sub formă de suma lunară, echivalentul în bani a lipsei folosinței spațiului comericial cedat. toată durata realizării proiectului. în cuantum de în cuantum de 2.780 euro/lunar, la care se adaugă TVA, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București nr. 254/29.09.2017. privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert autorizat. Societatea urmeaza a emite factura fiscală în primele 5 (cinci) zile ale lunii, respective Sectorul 4 al Municipiului București urmând să achite această factură în ultimele 5 (cinci) zile ale aceleiași luni.


Subscrisa. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță transmitem Societății DORIS COM SRL, cu titlul de schimb, spațiul comercial în suprafață de totală de 1.30 mp. bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P3 in suprafața construita de 66,84 mP si poziția P10 in suprafața construita de 72,16 mp dinplanul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu număr cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București, și primim în schimb imobilul-spațiu comercial situat în București, sector 4, str. SergentNițu Vasile nr. 1, în suprafață construită la sol de 67,00 mp, cu o suprafață construită desfășurată de 139 mp, având număr cadastral 215053-C19, înscris în cartea funciară nr. 215053-C19 a UATsector 4 București.

Eu, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declar că am dreptul de a încheia prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 322/19.07.2017 și Hotărârii Consiliului local al sectorului 4 București nr. 207/17.08.2017 declar, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, ca această Hotărâre nu a fost modificată ori anulată și nici nu și-a încetat efectele.

Subscrisa, SECTORUL 4 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentant, mă oblig să plătesc lunar către Societatea DORIS COM SRL de la data eliberării spațiului, respectiv în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, și până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial, sumele de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului comercial cedat, în cuantum de 2.780 euro/luna, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de ing. Carmen Stamatescu și însușită de Sectorul 4 al mun. București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017.

în cazul în care transmiterea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou către societatea DORIS COM SRL nu se va face în termen de 15 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial către Municipiul București, părțile convenim de comun acord că societatea DORIS COM SRL este îndreptățită, la alegerea sa, la:

a) plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea-Administrativ Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial, în cuantum de 2.780 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al municipiului București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017 sau plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea Administrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor datorate cu titlu de daunele-interese pentru lipsa de folosință a Sp^iuluEComercial Inițial, determinate ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare dovezi, .w^piei^țart. 359 Cod procedură chilă, conform hotărârii judecătorești emise de către instanța


DORIS COM SRL are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești, solicitând dispună obligarea Municipiului București și a Unității Adnrinistrativ-Teritoriale Municipiului București. în mod solidar, la plata unor sume cu titlu de daune-interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii sumelor încasate cu titlu de venit de către societate ca urmare a folosinței Spațiului Comercial Inițial, în baza oricăror și a tuturor probelor deținute de către societate și permise de lege, precum și să dispună obligarea Municipiului București si a Unitatii Administrativ-Teritoriale a Sector 4 a Municpiului București la plata către societatea DORIS COM SRL a tuturor sumelor aferente oricăror altor prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărei obligații asumate prin prezentul contract.

Transmiterea proprietății, cu toate atributele acesteia, inclusiv utilitățile și căile de acces avute de spațiul inițial, asupra Spațiului Comercial Nou în patrimoniul Societății DORIS COM SRL, va avea loc la data încheierii procesului verbal de predare-primire a spațiului comercial și care se va încheia după recepționarea și dezlipirea în unități individuale a construcției prin act adițional la contractul de schimb.

Noi, părțile, convenim de comun acord ca, în cazul în care valabilitatea prezentului contract va fi afectată în orice mod, total sau parțial, societatea are, în ceea ce privește valoarea despăgubirilor, libertatea de a alege între valoarea stabilită prin raportul de evaluare, aprobat de CLS4, sau, acolo unde este cazul, valoarea stabilită de instanța judecătorească competentă ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare de probe prevăzută de art. 359 Cod Proc. Civ., fără însă a limita dreptul societății de a obține repararea integrală a prejudiciului. Pentru clarificări, Municipiul București și/sau Unitatea Adminitrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București nu se pot elibera în nicio situație de obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou prin plata către societatea DORIS COM SRL a contravalorii Spațiului Comercial Inițial.

Noi, părțile contractante, Societatea „DORIS COM” S.R.L., prin reprezentant, Municipiul București și Sectorul 4 București, prin reprezentant, declarăm următoarele:

 • - ni s-au pus în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 referitoare la ascunderea sursei impozabile sau taxabile, precum și la omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a veniturilor realizate,

 • - ni s-au adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite de către notarul public instrumentator în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată.

Taxele privind autentificarea prezentului act au fost calculate la valoarea de 947.600 lei și, conform convenției părților, sunt suportate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi, părțile contractant^      ăm că suntem


de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea întocmirii actului                 mizarea

informațiilor referitoare la datele personale și la conținutul actului notarig^c^e autorități ^abilitate de lege la cererea acestora.                                                /j

Noi, părțile contractante, arătăm următoarele: prezentul contract* rep/ezmta\ vbința ijpastră ’.l


X C lk z neviciată, toate clauzele fiind negociate și acceptate în mod expres, avem capacitatea legală de a contracta, cunoaștem semnificația tuturor termenilor juridici înscriși în prezentul contract, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am citit conținutul actului și suntem de acord cu prevederile sale.

Redactat la Societatea Profesională Notarială ..Tamara Gartig și asociații" într-un exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care i (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul, 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.

COPERMUTANTI

SOCIETATEA DORIS COM SRL

Prin administrator MITITELU LUMINIȚA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Prin primarul sectorului 4 București BĂTUTĂ DANIEL

SECTORUL 4 BUCUREȘTI

Prin primar BĂLUȚĂ DANIEL

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII"

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București, Bd. IuliuManiu nr. 71 bl. 4 se. 5, parter, ap. 191, sector 6

Tel: 03i.437.85.il/Fax: 031.437.85.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2810 anul 2018 luna AUGUST ziua 23

Eu, MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY, notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, unde am găsit pe:

 • - MITITELU LUMINIȚA, cetățean român. CNP^^fțfc|^^te^|J^Țcu domiciliul în București, sector

4, STR^^A|^d^9$Mț*Aw«4M4pââ^dentîficat cu CI seri^ț^^jlttB^-eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de 29.07.2014, administrator al Societății DORIS COMS.R.L., și__

 • - BĂLUȚĂ DANIEL,                        domiciliul în București, sector 4,

identificat cu C.I.                      enusă de SPCEP Sector 4 la data de 07.03.2014, Primarul

sectorului 4 București, pentru Municipiul București și pentru Sectorul 4 București

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

în temeiul dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul notarial de 7.700 lei, și i.4631ei TVA 19%, în total 9.i631ei cu ordin de plata din 23.08.2018.

în vederea efectuării operațiunilor de publicitate imobiliară, s-a perceput tarif A.N.C.P.I. în sumă inr. 39/2009, urmând Liă pentru îndeplinirea


NOTAR PUBLIC A VALENTINE ELENA

MUB^E

nit în 8


pt) exemplare, tye cătrejOS. JQ- Zc-(3


D UPLICAT

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII”

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015 București, Bd. luliu Maniu nr, 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6 Tel: 03i.437-85.il/Fax: 031.437.85.10

S-a^eput-autentificarea următorului înscris:


CONTRACT DE SCHIMB

(anexa nr. 11 la HCLS4 nr.207/17.08.2017)

icipiul București, cu sediul în Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București, cod fiscal RO 4316422. reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂTUTĂ DANIEL, CNP qgBMtMÎfiBtahu domiciliul în București, sector 4,                  conform Hotărârii

Consiliului General al muu. București nr. 322 din 19.07.2017, pe de o parte,

Și

Societatea DANUBIUS COM SERV SRL, cu sediul social în București, sector 4, str. Serg. Nițu Vasile nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4540/1991, având CUI 375060, atribut fiscal RO, reprezentată legal de administrator IONESCU DRAGOȘ, CNP4fHMiiMtito>tt|lț'pe de altă parte, în calitate de copermutanți,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 4, Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUȚĂ DANIEL,                       domiciliul în București, sector 4, str?4||MiMz

calitate de administrator și investitor,

Având în vedere proiectul de modernizare a Pieței Agroalimentare și Complexului Comercial Sudului justificată în primul rând de necesitatea aducerii într-o stare normală de funcționare în conformitate cu normativele în vigoare necesare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a comerțului, pentru cumpărător, cu alte cuvinte urmărindu-se crearea unui mediu propice desfășurării activitățiilor comerciale având ca scop satisfacerea cerințelor locuitorilor sectorului 4 ce implică siguranță, salubrizare, spații de parcare și, nu în ultimul rând, un comerț adecvat în conformitate cu noile realități sociale, datorită unor vânzări de spații comerciale ce au avut loc în baza Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 și de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/19.07.2017,

noi, părțile contractante, înțelegem să încheiem prezentul contract sub condiția suspensivă a obținerii acordului de înstrăinare Municipiul București, acord pentru care a fost depusă solicitareșfâm nr. 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei^nu


în cazul în care condiția suspensivă nu se va realiza, prezentul corifracî^cfe schimb nu va produce efecte, părțile fiind în situația în care acest contract încheiat.


în cazul în care condiția suspensivă se realizează, respectiv se obțin concedentului, devine eficace prezentul contract de schimb în următoarele condiții:

Subscrisa, Societatea DANUBIUS COM SERV SRL, prin reprezentant, transmitem MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu titlul de schimb, imobilul-spatiu comercial situat în București, sector 4. str. Sergent Nițu. Vasile nr. 1, în suprafață utilă de 88,55 mp, având număr cadastral 215053-C1-U2, înscris în cartea funciară nr. 215053-C1-U2 a UAT sector 4 București, și primim în schimb de la MUNICIPIUL BUCUREȘTI spațiul comercial în suprafață utilă de 88,55 mP> ^un viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P2 in suprafața utilă de 88,55 mP din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14502 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9-992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.1, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 215053, înscris în carteafunciară nr. 215053 a UAT sector 4 București (spațiul comercial nou).

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul contract, părțile declară că urmare a semnării acestuia niciuna dintre ele nu datorează vreo altă sumă de bani și că nu mai au nicio pretenție de nici o natură în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial și asupra Spațiului Comercial Nou, declarând că valorile celor două spații sunt egale.

Subscrisa, Societatea DANUBIUS COM SERV SRL, prin reprezentant, declarăm că am dobândit imobilul-spatiu comercial, prin cumpărare în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, de la Consiliul General al Municipiului București prin împuternicit Viceprimarul Sectorului 4 Silaghi Radu, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 234/04.09.2003 și a Dispoziției Primarului Sectorului 4 București nr. 1210/11.10.2004, conform contractului autentificat sub nr. 726/07.07.2010 de notar public Dănila Ștefan, terenul aferent spațiului comercial, în suprafață de 96,82 mp, fiind concesionat în baza contractului de concesiune nr. 407/10.09.2014 autentificat sub nr. 2135/10.09.2014 de notar public Melania Popa.

Subscrisa, Societatea DANUBIUS COM SERV SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că suntem titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra spațiului comercial care face obiectul prezentului contract de schimb, că acesta nu a făcut obiectul vreunei alte înstrăinări sau promisiuni de înstrăinare către terți prin orice fel de acte juridice (ex: promisiuni, antecontracte, vânzare, schimb, donație etc.), nu a fost aportat la capitalul social al vreunei societăți comerciale, nu a fost scos din circuitul civil și nu a fost naționalizat, expropriat sau rechiziționat și nu este grevat de sarcini și/sau servituti și nu este supus niciunei forme de executare silită, astfel cum reiese din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 56567/20.08.2018 eliberat ANCPI-OCPI București-BCPI sector 4.

Subscrisa, Societatea DANUBIUS COM SERV SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că spațiul comercial nu face obiectul nici unei creanțe și/sau proceduri judiciare, nu a fost inițiată nici o acțiune civilă sau penală, procedura de executare, în mod direct sau indirect, sau orice alt tip de procedură, directă sau indirectă, referitoare la spațiul comercial contract, că nu avem cunoștință de existența vreunei


ai^țmințafi legate de \Teo astfel de acțiune, reclamație sau pretenție formulate de vreun terț, de ^eatrqțst^/sau de vreo autoritate locală. în ceea ce privește acest spațiu comercial sau părți ale ^j^^^^/garantând MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în mod expres, împotriva oricăror evicțiuni, natură, totale sau parțiale, conform art.1695 Cod Ciul.

Subscrisa. Societatea DANUBIUS COM SERV SRL. prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI că impozitele și taxele aferente spațiului comercial sunt achitate la zi așa cum rezultă din Certificatul fiscal nr. 144975/21.08.2018 eliberat de DITL Sector 4 București.

Spațiul comercial NOU ce urmează a fi edificat de Sectorul 4 al municipiului București, va avea situarea, compunerea și caracteristicile tehnice individualizate în anexa la prezentul înscris și va fi finalizată în termen de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Edificarea spațiului comercial se face în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, obținută de Sectorul 4 al municipiului București, în calitatea sa de administrator al terenului, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001.

Costurile necesare edificării spațiului comercial vor fi suportate în întregime de Sectorul 4 al municipiului București.

Având în vedere că Societatea DANUBIUS COM SERV SRL este beneficiarul unui drept de concesiune pentru terenul aferent spațiului comercial, obiect al contractului de schimb, iar pentru înstrăinare este necesar acordul concedentului, a fost depusa solicitarea înregistrata sub nr 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei mun. București în vederea obținerii acestui acord și acordului prealabil de încheiere a noului contract de concesiune, în aceleași condiții cu cel inițial, după edificarea construcției noi și a încheierii actului adițional la contractul de schimb, părțile stabilesc expres următoarele:

Subscrisa, societatea DANUBIUS COM SERV SRL, prin reprezentant, suntem de acord, în mod expres, cu efectuarea lucrărilor de modernizare, înțelegând că spațiul existent urmează a fi desființat și că dreptul de concesiune nu încetează, decât dacă se obține acordul cu privire Ia încheierea unui nou contract de concesiune in condițiile celui existent.

După finalizarea lucrărilor de modernizare și predarea noului spațiu comercial Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, împreună cu Consiliul Local al Sectorului 4, vor face toate demersurile necesare încheierii noului contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasat bunul ce urmează a fi primit în schimb.

Subscrisa, societatea DANUBIUS COM SERV SRL, prin reprezentant, ne obligăm să respectăm regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Consiliul Local Sector 4 pentru Complexul Agroalimentar Piața Sudului, precum și regulamentele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare.

Transmisiunea proprietății, cu toate atributele sale, în patrimoniul Municipiului București, doar în situația împlinirii condiției suspensive, va opera in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

După expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile, calculat de la data n^m4i^tificării privind începerea lucrărilor, și până la data predării efective, respectiv după încfe^eaț)robului verbal de predare-primire a spațiului, Societății DANUBIUS COM SERț^RL îLeste datorat, până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spatiei edificat, sub formă de suma lunara, echivalentul în bani a lipsei folosinței spșt^UÎWom^âiâl V


cedat, pe toata durata realizării proiectului, în cuantum de 1.771 euro/lunar. la care se adaugă^ TVA. conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București nr. 254/29.09.2^1’7. privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert autorizat. ț Societatea urnieaza a emite factura fiscală în primele 5 (cinci) zile ale lunii, respective Sectorul 4 al Municipiului București urmând să achite această factură în ultimele 5 (cinci) zile ale aceleiași luni.

Subscrisa. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță transmitem Societății DANUBIUS COM SERV SRL, cu titlul de schimb, spațiul comercial în suprafață utilă de 88.55 mp. bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P2 in suprafață utilă de 88,55 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9-992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu număr cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București, și primim în schimb imobilul-spațiu comercial situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr. 1, în suprafață utilă de 88,55 mp, având număr cadastral 215053-C1-U2, înscris în cartea funciară nr. 215053-C1-U2 a UAT sector 4 București.

Eu, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declar că am dreptul de a încheia prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 322/19.07.2017 și Hotărârii Consiliului local al sectorului 4 București nr. 207/17.08.2017 declar, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, ca această Hotărâre nu a fost modificată ori anulată și nici nu și-a încetat efectele.

Subscrisa, SECTORUL 4 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentant, mă oblig să plătesc lunar către Societatea DANUBIUS COM SERV SRL de la data eliberării spațiului, respectiv în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, și până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial, sumele de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului comercial cedat, în cuantum de 1.771 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al mun. București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017.

în cazul în care transmiterea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou către societatea DANUBIUS COM SERV SRL nu se va face în termen de 15 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial către Municipiul București, părțile convenim de comun acord că societatea DANUBIUS COM SERV SRL este îndreptățită, la alegerea sa, la:

a) plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea-Administrativ Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor de’bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial. în cuantum de 1.771 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al municipiului București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017 sau plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea Administrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor datorate cu titlu de daunele-interese pentru lipsa de folosință a Spațiului Comercial Inițial, determinate ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare dovezi, în temeiul art. 359 Cod procedură civilă, conform hotărârii judecătorești emise de către instanța competentă;

‘ 3^ societatea DANUBIUS COM SERV SRL are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești.

^solicitând acestora să dispună obligarea Municipiului București și a Unității Administra tiv-:^^^fentoriale Sector 4 a Municipiului București, în mod solidar, la plata unor sume cu titlu de daune--—^interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii sumelor încasate cu titlu de venit de către societate ca urmare a folosinței Spațiului Comercial Inițial. în baza oricăror și a tuturor probelor deținute de către societate ‘și permise de lege, precum și să dispună obligarea Municipiului București si a Unitatii Administrativ-Teritoriale a Sector 4 a Municipiului București la plata către societatea DANUBIUS COM SERV SRL a tuturor sumelor aferente oricăror altor prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărei obligații asumate prin prezentul contract.

Transmiterea proprietății, cu toate atributele acesteia, inclusiv utilitățile și căile de acces avute de spațiul inițial, asupra Spațiului Comercial Nou în patrimoniul Societății DANUBIUS COM SERV SRL, va avea loc la data încheierii procesului verbal de predare-primire a spațiului comercial și care se va încheia după recepționarea și dezlipirea în unități individuale a construcției prin act adițional la contractul de schimb.

Noi, părțile, convenim de comun acord ca, în cazul în care valabilitatea prezentului contract va fi afectată în orice mod, total sau parțial, societatea are, în ceea ce privește valoarea despăgubirilor, libertatea de a alege între valoarea stabilită prin raportul de evaluare, aprobat de CLS4, sau, acolo unde este cazul, valoarea stabilită de instanța judecătorească competentă ea urmare a parcurgerii procedurii de asigurare de probe prevăzută de art. 359 Cod Proc. Civ., fără însă a limita dreptul societății de a obține repararea integrală a prejudiciului. Pentru clarificări, Municipiul București și/sau Unitatea Adminitrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București nu se pot elibera în nicio situație de obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou prin plata către societatea DANUBIUS COM SERV SRL a contravalorii Spațiului Comercial Inițial.

Noi, părțile contractante, Societatea „DANUBIUS COM SERV” S.R.L., prin reprezentant, Municipiul București și Sectorul 4 București, prin reprezentant, declarăm următoarele:

 • - ni s-au pus în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 referitoare la ascunderea sursei impozabile sau taxabile, precum și la omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a veniturilor realizate,

 • - ni s-au adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite de către notarul public instrumentator în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată.

Taxele privind autentificarea prezentului act au fost calculate la valoarea de 617.300 lei (sasesuteșaptesprezecemiitreisute) și, conform convenției părților, sunt suportate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi, părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele personale și la conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege la cererea acestop


Noi, părțile contractante, arătăm următoarele: prezentul contracț^ noastră neviciată, toate clauzele fiind negociate și acceptate în mod              capacitatea

legală de a contracta, cunoaștem semnificația tuturor termenilor juridîâf înS^^Uîmmr^^ntul contract, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am citit conțiiu^ttil adttî^^i smitem de

acord cu prevederile sale.

Redactat la Societatea Profesională Notarială „Tamara Gartig și asociații" intr-im exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care i (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul. 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.

COPERMUTANTT

SOCIETATEA DANUBIUS COM SERV SRL

Prin administrator IONESCU DRAGOȘ

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin primarul sectorului 4 București BĂLUȚĂ DANIEL

SECTORUL 4 BUCUREȘTI

Prin primar BĂLUȚĂ DANIEL

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCLAriI”

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 se. 5, parter, ap. 191, sector 6

Tel: 031.437.85.li/Fax: 031.437.85.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2806 anul 2018 luna AUGUST ziua 23

Eu, MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY, notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, unde am găsit pe:

 • - IONESCU DRAGOȘ, cetățean român,                       cu domiciliul în București, sector 4,

str-^Mk4EM^*nB*4ttdMM^dentificat cu                   eliberată de SPCEP Sector 4 la

data de 05.06.2015, administrator al Societății DANUBIUS COM SERV S.R.L., și ____

 • - BĂLUȚĂ DANIEL,                      cu domiciliul în București, sector 4, str.

identificat cu C.I. seriade SPCEP Sector 4 la data de 07.03.2014, Primarul sectorului 4 București, pentru Municipiul București și pentru Sectorul 4 București

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

în temeiul dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul notarial de 5.900 lei, și i.i2ilei TVA 19%, în total 7.02ilei cu ordin de plata din 23.08.2018.

în vederea efectuării operațiunilor de publicitate imobiliară, s-a perceput tarif A.N.C.P.I. în sumă  E)18, conform art. 3 alin. 3 din Ordinul nr. 3^/2009, urmând să fie de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentn/ îndeplinirea activitățiiPrezentulduplicat s-a întocmit în 8 (fapt) exemplare, de\ătre Mityer ublic, astăzi, d o^te^nfic^rii actului și a\e ac.eea'șijo:

aSCHALLY.


DUPLICAT

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII”

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015 București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6 Tel: 031.437.85.il/Fax: 031.437.85.10

țentificarea următorului înscris:


CONTRACT DE SCHIMB

(anexa nr. 11 la HCLS4 nr.207/17.08.2017)

Interve

Municipiul București, cu sediul în Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București, cod fiscal RO 4316422, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BÂLUȚĂ DANIEL, CNP -JBfM££Kp|gtfcu domiciliul în București, sector 4, str.^^^^#^^ conform Hotărârii Consiliului General al mun. București nr. 322 din 19.07.2017, pe de o parte,

și

Societatea FLOROCOM 94 SRL, cu sediul social în București, sector 4, str. Serg. Nițu Vasile nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7468/1994, având CUI 5602058, atribut fiscal RO, reprezentată legal de administrator CONSTANTINESCU ION MARIUS, CNP              Pe a^a parte, în calitate de copermutanti,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 4, BId. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BĂLUȚĂ DANIEL, CNP^|g0MMflM|^ cu domiciliul în București, sector 4, str^ț^li^

în calitate de administrator și investitor,

Având în vedere proiectul de modernizare a Pieței Agroalimentare și Complexului Comercial Sudului justificată în primul rând de necesitatea aducerii într-o stare normală de funcționare în conformitate cu normativele în vigoare necesare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a comerțului, pentru cumpărător, cu alte cmfinte urmărindu-se crearea unui mediu propice desfășurării activitățiilor comerciale având ca scop satisfacerea cerințelor locuitorilor sectorului 4 ce implică siguranță, salubrizare, spații de parcare și, nu în ultimul rând, un comerț adecvat în conformitate cu noile realități sociale, datorită unor vânzări de spații comerciale ce au a\ut loc în baza Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 și de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/19.07.2017,

noi, părțile contractante, înțelegem să încheiem prezentul cqn^ă^H^ sfeliiiiib  sub condiția suspensivă a obținerii acordului de înstrăinare^^ __^edentului Municipiul București, acord pentru care a fost depusă solicitai*^unrejpl^ată .sub nr. 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei mu’


J-/

A                                                                                                                                                 / -<

In cazul în care condiția suspensivă nu se va realiza, prezentul contract de schimb nu va produce efecte, părțile fiind în situația în care acest contract nuf^ar fi încheiat.

în cazul în care condiția suspensivă se realizează, respectiv se obține concedentului, de\ine eficace prezentul contract de schimb în următoarele condițiî> ^

Subscrisa, Societatea FLOROCOM 94 SRL, prin reprezentant, transmitem MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu titlul de schimb, imobilul-spatiu comercial situat în București, sector 4. str. Sergent Nițu Vasile nr. 1, compus din spațiu comercial propriu-zis. în suprafață construită de 143,98 mp, având număr cadastral 213033-C1-U4, înscris în cartea funciară nr. 215033-C1-U4 a UAT sector 4 București, și primim în schimb de la MUNICIPIUL BUCUREȘTI spațiul comercial în suprafață construită de 143,98 mp, bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P13 in suprafața construita de 115,47 mP si poziția P14 in suprafața construita de 28,51 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (g.992rnp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.l, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București (spațiul comercial nou).

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul contract, părțile declară că urmare a semnării acestuia niciuna dintre ele nu datorează vreo altă sumă de bani și că nu mai au nicio pretenție de nicio natură în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial și asupra Spațiului Comercial Nou, declarând că valorile celor două spații sunt egale.

Subscrisa, Societatea FLOROCOM 94 SRL, prin reprezentant, declarăm că am dobândit imobilul-spatiu comercial, prin cumpărare în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, de la Consiliul General al Municipiului București prin împuternicit Viceprimarul Sectorului 4 Silaghi Radu, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 234/04.09.2003 și a Dispoziției Primarului Sectorului 4 București nr.1210/11.10.2004, conform contractului autentificat sub nr. 1048/09.11.2009 de notar public Dănilă Ștefan, terenul aferent spațiului comercial, în suprafață de 152,15 mp, fiind concesionat în baza contractului de concesiune nr. MB 167/10.05.2011 autentificat sub nr. 1153/10.05.2011 de notar public Mănescu Irina Angela Ioana.

Subscrisa, Societatea FLOROCOM 94 SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că suntem titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra spațiului comercial care face obiectul prezentului contract de schimb, că acesta nu a făcut obiectul \Teunei alte înstrăinări sau promisiuni de înstrăinare către terți prin orice fel de acte juridice țex: promisiuni, antecontracte, vânzare, schimb, donație etc.), nu a fost aportat la capitalul social al vreunei societăți comerciale, nu a fost scos din circuitul chil și nu a fost naționalizat, expropriat sau rechiziționat și nu este grevat de sarcini și/sau seivituți și nu este supus niciunei forme de executare silită, astfel cum reiese din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 56574/20.08.2018 eliberat ANCPI-OCPI București-BCPI sector 4.

Subscrisa, Societatea FLOROCOM 94 SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că spațiul comercial nu face obiectul nici unei creanțe și/sau proceduri judiciare, nu a fost inițiată nici o acțiune chilă sau penală, procedura de executare, în mod direct sau indirect, sau orice alt tip de procedură, directă sauifidir^ctâ. referitoare Ia spațiul comercial contract, ca nu avem cunoștință de existența vreunei amerifafări. legate de vreo astfel de acțiune, reclamație sau pretenție formulate de vreun terț, de de vreo autoritate locală, în ceea ce privește acest spațiu comercial sau părți ale ■^^piia,;^Sântând MUNICIPIUL BUCUREȘTI, în mod expres, împotriva oricăror evicțiuni, totale sau parțiale, conform art.1695 Cod Civil.

^>__^rSuf)/crisa, Societatea FLOROCOM 94 SRL, prin reprezentant, declarăm și MUNICIPIUL BUCUREȘTI că impozitele și taxele aferente spațiului comercial sunt achitate la zi așa cum rezultă din Certificatul fiscal nr. 143288/20.08.2018 eliberat de DITL Sector 4 București.

Spațiul comercial NOU ce urmează a fi edificat de Sectorul 4 al municipiului București, va avea situarea, compunerea și caracteristicile tehnice individualizate în anexa la prezentul înscris și va fi finalizată în termen de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Edificarea spațiului comercial se face în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, obținută de Sectorul 4 al municipiului București, în calitatea sa de administrator al terenului, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001.

Costurile necesare edificării spațiului comercial vor fi suportate în întregime de Sectorul 4 al municipiului București.

Având în vedere că Societatea FLOROCOM 94 SRL este beneficiarul unui drept de concesiune pentru terenul aferent spațiului comercial, obiect al contractului de schimb, iar pentru înstrăinare este necesar acordul concedentului, a fost depusa solicitarea înregistrata sub nr 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei mun. București în vederea obținerii acestui acord și acordului prealabil de încheiere a noului contract de concesiune, în aceleași condiții cu cel inițial, după edificarea construcției noi și a încheierii actului adițional la contractul de schimb, părțile stabilesc expres următoarele:

Subscrisa, societatea FLOROCOM 94 SRL, prin reprezentant, suntem de acord, în mod expres, cu efectuarea lucrărilor de modernizare, înțelegând că spațiul existent urmează a fi desființat și că dreptul de concesiune nu încetează, decât dacă se obține acordul cu privire la încheierea unui nou contract de concesiune in condițiile celui existent.

După finalizarea lucrărilor de modernizare și predarea noului spațiu comercial Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, împreună cu Consiliul Local al Sectorului 4, vor face toate demersurile necesare încheierii noului contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasat bunul ce urmează a fi primit în schimb.

Subscrisa, societatea FLOROCOM 94 SRL, prin reprezentant, ne obligăm să respectăm regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Consiliul Local Sector 4 pentru Complexul Agroalimentar Piața Sudului, precum și regulamentele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare.

Transmisiunea proprietății, cu toate atributele sale, în patrimoniul Municipiului București, doar în situația împlinirii condiției suspensive, va opera in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

După expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile, calculat de la data primirii1 notmcăfii '• privind începerea lucrărilor, și până la data predării efective, respectiv după încheierea pșgcesului verbal de predare-primire a spațiului, Societății FLOROCOM 94 SRL îi este datora^^nă la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial ce vâ rre&ificat. ’ sub fornia de suma lunară, echivalentul în bani a lipsei folosinței spațiului comericiaf ceclat pe toată durata realizării proiectului. în cuantum de 2.879 curo fără TVA. conform^^otărârii Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București nr. 254/29.09.2017. privind apre^ai^^și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert autorizat. Societatea uimeazuwîmțș factura fiscală în primele 5 (cinci) zile ale lunii, respective Sectorul 4 al Municipiului urmând să achite această factură în ultimele 5 (cinci) zile ale aceleiași luni.

Subscrisa. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță transmitem Societății FLOROCOM SRL, cu titlul de schimb, spațiul comercial în suprafață construită de 143,98 mp, bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția P13 in suprafața construita de 115,47 mP si poziția P14 in suprafața construita de 28,51 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9-992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu număr cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București, și primim în schimb imobilul-spațiu comercial situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr. 1, compus din spațiu comercial propriu-zis, în suprafață construită de 143,98 mp, având număr cadastral 215O53-C1-U4, înscris în cartea funciară nr. 215053-C1-U4 a UAT sector 4 București.

Eu, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declar că am dreptul de a încheia prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 322/19.07.2017 și Hotărârii Consiliului local al sectorului 4 București nr. 207/17.08.2017 declar, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații, ca această Hotărâre nu a fost modificată ori anulată și nici nu și-a încetat efectele.

Subscrisa, SECTORUL 4 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentant, mă oblig să plătesc lunar către Societatea FLOROCOM 94 SRL de la data eliberării spațiului, respectiv în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, și până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial, sumele de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului comercial cedat, în cuantum de 2.879 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al mun. București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017.

în cazul în care transmiterea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou către societatea FLOROCOM 94 SRL nu se va face în termen de 15 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial către Municipiul București, părțile convenim de comun acord că FLOROCOM 94 SRL este îndreptățită, la alegerea sa, la:

a) plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea-Administrativ Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial, în cuantum de 2.879 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al municipiului București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017 sau plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea Administrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor datorate cu titlu de daunele-interese pentru lipsa de folosință a Spațiului Comercial Inițial, determinate ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare dovezi, în temeiul art. 359 Cod procedură civilă, conform hotărârii judecătorești emise de către instanța competentă;

b) - societatea FLOROCOM 94 SRL are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești. solicitâiid'?acestora să dispună obligarea Municipiului București și a Unității Administrativ-Teri||$i$l§£§|tor 4 a Municipiului București. în mod solidar, la plata unor sume cu titlu de daune-prejudiciul suferit ca urmare a pierderii sumelor încasate cu titlu de venit de către șocieta^dSrmare a folosinței Spațiului Comercial Inițial. în baza oricăror și a tuturor probelor către societate și permise de lege, precum și să dispună obligarea Municipiului fercuresti si a Unitarii Admiiustrativ-Teritoriale a Sector 4 a Municipiului București la plata către societatea FLOROCOM 94 SRL a tuturor sumelor aferente oricăror .altor prejudicii cauzate ca urmare a încălcării oricărei obligații asumate prin prezentul contract.

Transmiterea proprietății, cu toate atributele acesteia, inclusiv utilitățile și căile de acces avute de spațiul inițial, asupra Spațiului Comercial Nou în patrimoniul Societății FLOROCOM 94 SRL, va avea loc la data încheierii procesului verbal de predare-primire a spațiului comercial și care se va încheia după recepționarea și dezlipirea în unități individuale a construcției prin act adițional la contractul de schimb.

Noi, părțile, convenim de comun acord ca, în cazul în care valabilitatea prezentului contract va fi afectată în orice mod, total sau parțial, societatea are, în ceea ce privește valoarea despăgubirilor, libertatea de a alege între valoarea stabilită prin raportul de evaluare, aprobat de CLS4, sau, acolo unde este cazul, valoarea stabilită de instanța judecătorească competentă ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare de probe prevăzută de art. 359 Cod Proc. Civ., fără însă a limita dreptul societății de a obține repararea integrală a prejudiciului. Pentru clarificări, Municipiul București și/sau Unitatea Adminitrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București nu se pot elibera în nicio situație de obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou prin plata către societatea FLOROCOM 94 SRL a contravalorii Spațiului Comercial Inițial.

Noi, părțile contractante, Societatea „FLOROCOM” S.R.L., prin reprezentant, Municipiul București și Sectorul 4 București, prin reprezentant, declarăm următoarele:

 • - ni s-au pus în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 referitoare la ascunderea sursei impozabile sau taxabile, precum și la omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a veniturilor realizate,

 • - ni s-au adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism,

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite de către notarul public instrumentator în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată.

Taxele privind autentificarea prezentului act au fost calculate la valoarea de 785.800 lei (șaptesuteoptzecișicincinmoptsute) și, conform convenției părților, sunt suportate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi, părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele perșpn&le^șfla conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege la cererea acestorq^^&lA

Noi, părțile contractante, arătăm următoarele: prezentul contract r^fezintă „voința noastră neviciată, toate clauzele fiind negociate și acceptate în mod expres, /avemZ^^atea legală de a contracta, cunoaștem semnificația tuturor termenilor juridici înfcriși țn^rdipm^ contract, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am citit conținutul actului acord cu prevederile sale.

Redactat la Societatea Profesională Notarială „Tamara Gartig și asociații'’’ într-un exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care 1 (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul, 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.

COPER3IUTANTI

SOCIETATEA FLOROCOM 94 SRL

Prin administrator CONSTANTINESCU ION MARIUS

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Prin primarul sectorului 4 București BĂLUȚĂ DANIEL

SECTORUL 4 BUCUREȘTI

Prin primar BĂLUȚĂ DANIEL

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII"

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București, Bd. luliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6

Tel: 031.437.85.11/Faxî 031.437.85.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2808 anul 2018 luna AUGUST ziua 23

Eu. MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY. notar public, la cererea părților, m-am deplasat Ia adresa din București, sector 4, Bd Metalurgiei nr. 12-18, unde am găsit pe:

 • - CONSTANTINESCU^»^^^^                         cu domiciliul în

nr.          eliberată de SPCEP Sector 4 la data de 21.11.2017, administrator al Societății

FLOROCOM 94 S.R.L., și

 • - BĂLUȚĂ DANIEL. CNR-^^l^^^^lij^j^ cu domiciliul în București, sector 4, str.

identificat cu C.I. seri^JlPnr^H^B^emisă de SPCEP Sector 4 la data de 07,03.2014, Primarul sectorului 4 București, pentru Municipiul București și pentru Sectorul 4 București

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

în temeiul dispozițiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 36/1995, republicată, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.


S-a încasat onorariul notarial de 6.800 lei, și i.2921ei TVyi$%, în total 8.O921ei cu ordin de plata din 23.08.2018.

în vederea efectuării operațiunilor de 6olei, cu bonul fiscal din data de 23.0 să fie Urat către bugeti/Akenției Națio activității de publicitate imobiliară.MUBERA V


TAR


BLI

ELEN


, s-a^perceput tarif A.N.C.P.I. în sumă lin. 3 din Ordinul nr. 39/2009, urmând licitate Imobiliară pentru îndeplinirea


. !q

14                    ,l0

DUPLICAT

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII”

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015 București. Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 sc. 5, parter, ap. 191, sector 6 Tel: 031.437.85.11/Fax: 031.437.85.10


CONTRACT DE SCHIMB

(anexa nr. 11 la HCLS4 nr.20 7/17. o 8.2017)

Municipiul București, cu sediul în Bd. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București, cod fiscal RO 4316422, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BALUȚĂ DANIEL, CNP domiciliul în București, sector 4, str.^h^ftfe&â^B^onform Hotărârii Consiliului General al mun. București nr. 322 din 19.07.2017, pe de o parte,

Și

Societatea AGREXCOM - 94 SRL, cu sediul social în București, sector 4, Șos. Berceni nr. 104 8, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/16473/1994, având CUI 6243785, atribut fiscal RO, reprezentată legal de administrator CONSTANTINESCU GHIORGHE, CNP-^||tB|fe£M£^fl^pe de altă parte, în calitate de copermutanti,

SECTORUL 4 ÂfÂIUNÎCIPrULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, sector 4, Bld. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, reprezentat legal de Primarul Sectorului 4, BALUȚĂ DANIEL,                    cu domiciliul în București, sector 4, str^BKtaQ^—

calitate de administrator și investitor,

Având în vedere proiectul de modernizare a Pieței Agroalimentare și Complexului Comercial Sudului justificată în primul rând de necesitatea aducerii într-o stare normală de funcționare în conformitate cu normativele în vigoare necesare pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a comerțului, pentru cumpărător, cu alte cuvinte urmărindu-se crearea unui mediu propice desfășurării activitățiilor comerciale având ca scop satisfacerea cerințelor locuitorilor sectorului 4 ce implică siguranță, salubrizare, spații de parcare și, nu în ultimul rând, un comerț adecvat în conformitate cu noile realități sociale, datorită unor vânzări de spații comerciale ce au avut loc în baza Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a comisiilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, ținând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/29.03.2017 și de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/19.07.2017,

noi, părțile contractante, înțelegem să încheiem prezentul confi’ăgLfie sphinib sub condiția suspensivă a obținerii acordului de înstrăinare/^^onceâentoui Municipiul București, acord pentru care a fost depusă solicitașiînregistrată sub nr. 10900/15.06.2018 Ia Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriței m^i^^ucureștiy

în cazul în care condiția suspensivă nu se va realiza, prezentul contract de

situația în care acest contract


schimb nu va produce efecte, încheiat.
în cazul în care condiția suspensivă se realizează, respectiv se obține^co: concedentului, devine eficace prezentul contract de schimb în următoarele

Subscrisa, Societatea AGREXCOM - 94 SRL, prin reprezentant, transmtfeuîS MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu titlul de schimb, imobilul-spațiu comercial situat în București, sector 4. str. Sergent Nitu Vasile nr. i. în suprafață utilă de 89,20 mp, având număr cadastral 215053-C1-U11, înscris în cartea funciară nr. 215053-C1-U11 a UAT sector 4 București, și primim în schimb de la MUNICIPIUL BUCUREȘTI spațiul comercial în suprafață utilă de 89,20 mp, bun viitor, identificat în anexa la prezentul înscris (poziția Pil in suprafața utilă de 44,60 mp si poziția Plia in suprafața utilă de 44,60 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la AC nr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9.992079 din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu numărul cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București (spațiul comercial nou).

Cu excepția cazurilor prevăzute în prezentul contract, părțile declară că urmare a semnării acestuia niciuna dintre ele nu datorează vreo altă sumă de bani și că nu mai au nicio pretenție de nicio natură în legătură cu transferul dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial și asupra Spațiului Comercial Nou, declarând că valorile celor două spații sunt egale.

Subscrisa, Societatea AGREXCOM - 94 SRL, prin reprezentant, declarăm că am dobândit imobilul-spațiu comercial, prin cumpărare în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, de la Consiliul General al Municipiului București prin împuternicit Viceprimarul Sectorului 4 Silaghi Radu, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 234/04.09.2003 și a Dispoziției Primarului Sectorului 4 București nr.1210/11.10.2004, conform contractului autentificat sub nr. 548/27.05.2010 de notar public Dănilă Ștefan, terenul aferent spațiului comercial, în suprafață de 115,95 mP> fiind concesionat în baza contractului de concesiune nr. MB 241/31.05.2011 autentificat sub nr. 1395/31.05.2011 de notar public Mihai Guli.

Subscrisa, Societatea AGREXCOM - 94 SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că suntem titularul exclusiv al dreptului de proprietate asupra spațiului comercial care face obiectul prezentului contract de schimb, că acesta nu a făcut obiectul vreunei alte înstrăinări sau promisiuni de' înstrăinare către terți prin orice fel de acte juridice (ex: promisiuni, antecontracte, vânzare, schimb, donație etc.), nu a fost aportat la capitalul social al vreunei societăți comerciale, nu a fost scos din circuitul civil și nu a fost naționalizat, expropriat sau rechiziționat și nu este grevat de sarcini și/sau servituti și nu este supus niciunei forme de executare silită, astfel cum reiese din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 56611/20.08.2018 eliberat ANCPI-OCPI București-BCPI sector 4.

Subscrisa, Societatea AGREXCOM - 94 SRL, prin reprezentant, declarăm și garantăm MUNICIPIUL BUCUREȘTI, sub sancțiunea legii penale, că spațiul comercial nu face obiectul nici unei creanțe și/sau proceduri judiciare, nu a fost inițiată nici o acțiune civilă sau penală, procedura de executare, în mod direct sau indirect, sau orice alt tip de procedură, directă sau indirectă, referitoare la spațiul comercial contract, că nu avem cunoștință de existența vreunei amenințări legate de vreo astfel de acțiune, reclamație sau pretenție formulate de vreun terț, de cătșg^țat sau de vreo autoritate locală. în ceea ce privește acest spațiu comercial sau părți ale acesfei^garantând MUNICIPIUL BUCUREȘTI. în mod expres. împotriva oricăror evicțiuni, d^M§®iatură, totale sau parțiale, conform art.1695 Cod Chil.

■g) ohppscrisa. Societatea AGREXCOM - 94 SRL. prin reprezentant, declarăm și MUNICIPIUL BUCUREȘTI că impozitele și taxele aferente spațiului comercial sunt la zi așa cum rezultă din Certificatul fiscal nr. 143284/14.08.2018 eliberat de DITL Sector 4 București.

Spațiul comercial NOU ce urmează a fi edificat de Sectorul 4 al municipiului București, va avea situarea, compunerea și caracteristicile tehnice individualizate în anexa la prezentul înscris și va fi finalizată în termen de 15 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

Edificarea spațiului comercial se face în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, obținută de Sectorul 4 al municipiului București, în calitatea sa de administrator al terenului, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001.

Costurile necesare edificării spațiului comercial vor fi suportate în întregime de Sectorul 4 al municipiului București.

Având în vedere că Societatea AGREXCOM - 94 SRL este beneficiarul unui drept de concesiune pentru terenul aferent spațiului comercial, obiect al contractului de schimb, iar pentru înstrăinare este necesar acordul concedentului, a fost depusa solicitarea înregistrata sub nr 10900/15.06.2018 la Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei muu. București în vederea obținerii acestui acord și acordului prealabil de încheiere a noului contract de concesiune, în aceleași condiții cu cel inițial, după edificarea construcției noi și a încheierii actului adițional la contractul de schimb, părțile stabilesc expres următoarele:

Subscrisa, societatea AGREXCOM - 94 SRL, prin reprezentant, suntem de acord, în mod expres, cu efectuarea lucrărilor de modernizare, înțelegând că spațiul existent urmează a fi desființat și că dreptul de concesiune nu încetează, decât dacă se obține acordul cu privire la încheierea unui nou contract de concesiune in condițiile celui existent.

După finalizarea lucrărilor de modernizare și predarea noului spațiu comercial Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, împreună cu Consiliul Local al Sectorului 4, vor face toate demersurile necesare încheierii noului contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasat bunul ce urmează a fi primit în schimb.

Subscrisa, societatea AGREXCOM - 94 SRL, prin reprezentant, ne obligăm să respectăm regulamentul de organizare și funcționare adoptat de Consiliul Local Sector 4 pentru Complexul Agroalimentar Piața Sudului, precum și regulamentele pentru obținerea autorizațiilor de funcționare.

Transmisiunea proprietății, cu toate atributele sale, în patrimoniul Municipiului București, doar în situația împlinirii condiției suspensive, va opera in termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4.

După expirarea termenului de 30 (treizeci) de zile, calculat de la data prij^^^S^ii privind începerea lucrărilor, și până la data predării efective, respectiv după încfieifefta procesului, verbal de predare-primire a spațiului, Societății AGREXCOM - 94 SRL îi eAe daână la'

punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comeipal ce/r^^lificat,  sub formă de suma lunară, echivalentul în bani a lipsei folosinței spațiului (ȘpmenCiâă^JlaL/pa'

toată durata realizării proiectului, Î11 cuantum de 1.784 euro/lunar, la care se adaugă TVA. conform Hotărârii Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București nr. 254/29.09.2017, privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit de către un expert autorjaat. Societatea urmeaza a emite factura fiscală în primele 5 Ccinci) zile ale lunii, respective Se al Municipiului București urmând să achite această factură în ultimele 5 (cinci) zile ale luni.


Subscrisa, MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin Primarul Sectorului 4, & Bâluță transmitem Societății AGREXCOM - Q4 SRL, cu titlul de schimb, sjțdi comercial în suprafață utilă de 89.20 mp, bun viitor, identificat în anexă' prezentul înscris (poziția Pu in suprafața utilă de 44,60 mp si poziția Plia in suprafața utilă de 44,60 mp din planul anexat, vizat spre neschimbare, anexă la ACnr. 153), imobil ce urmează a se edifica de Sectorul 4 al Municipiului București pe cheltuiala sa, în baza autorizației de construire nr. 153/14702 din data de 20.03.2018 emisă de Primăria sector 4 București, pe terenul intravilan în suprafață de 10.127 mp (9-992mp din acte), situat în București, sector 4, str. Sergent Nițu Vasile nr.i, proprietate publică a Municipiului București, identificat cu număr cadastral 215053, înscris în cartea funciară nr. 215053 a UAT sector 4 București, și primim în schimb imobilul-spațiu comercial situat în București, sector 4, str. SergentNițu Vasile nr. 1, în suprafață utilă de 89,20 mp, având număr cadastral 215053-C1-U11, înscris în cartea funciară nr, 215053-C1-U11 a UAT sector 4 București.

Eu, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declar că am dreptul de a încheia prezentul contract, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 322/19.07.2017 și Hotărârii Consiliului local al sectorului 4 București nr. 207/17.08.2017 declar, cunoscând prevederile legii penale privând falsul în declarații, ca această Hotărâre nu a fost modificată ori anulată și nici nu și-a încetat efectele.

Subscrisa, SECTORUL 4 AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin reprezentant, mă oblig să plătesc lunar către Societatea AGREXCOM - 94 SRL de la data eliberării spațiului, respectiv în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării privind începerea execuției proiectului aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 4, și până la punerea în posesie prin procesul verbal de predare-primire a spațiului comercial, sumele de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului comercial cedat, în cuantum de 1.784 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al mun. București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017.

Î11 cazul în care transmiterea dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou către societatea AGREXCOM - 94 SRL nu se va face în termen de 15 luni de la data transmiterii dreptului de proprietate asupra Spațiului Comercial Inițial către Municipiul București, părțile convenim de comun acord că societatea AGREXCOM - 94 SRL este îndreptățită, la alegerea sa, la:

 • a) plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea-Administrativ Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor de bani reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a Spațiului Comercial Inițial, în cuantum de 1.784 euro/lună, la care se adaugă TVA, astfel cum a fost stabilită prin expertiza întocmită de evaluator Ing. Stamatescu Carmen și însușită de Sectorul 4 al municipiului București prin Hotărârea Consiliului local nr. 254/29.09.2017 sau plata de către Municipiul București și/sau de către Unitatea Administrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București a sumelor datorate cu titlu de daunele-interese pentru lipsa de folosință a Spațiului Comercial Inițial, determinate ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare dovezi, în temeiul art. 359 Cod procedură chilă, conform hotărârii judecătorești emise de către instanța competentă;

 • b) societatea AGREXCOM - 94 SRL are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești, solicitând acestora să dispună obligarea Municipiului București și a Unității Administrativ-Teritoriale Sector 4 a Municipiului București. în mod solidar, la plata unor sume cu titlu de daune-interese pentru prejudiciul suferit ca urmare a pierderii sumelor încasate cu titlu de venit de către societate ca urmare a folosinței Spațiului Comercial Inițial. în baza oricăror și a tuturor probelor deținute de către societate și permise de lege, precum și să dispună obligarea Municipiului București si a Unitatii Administrativ-Teritoriale a Sector 4 a Municpiului București la plata către 'sSq&jatea AGREXCOM - 94 SRL a tuturor sumelor aferente oricăror altor prejudicii cauzate ca mmSre a încălcării oricărei obligații asumate prin prezentul contract.

Transmiterea proprietății, cu toate atributele acesteia, inclusiv utilitățile și căile de acces avute de spațiul inițial, asupra Spațiului Comercial Nou în patrimoniul Societății AGREXCOM -94 SRL. va avea loc la data încheierii procesului verbal de predare-primire a spațiului comercial și care se va încheia după recepționarea și dezlipirea în unități individuale a construcției prin act adițional la contractul de schimb.

Noi. părțile, convenim de comun acord ca, în cazul în care valabilitatea prezentului contract va fi afectată în orice mod, total sau parțial, societatea are, în ceea ce privește valoarea despăgubirilor, libertatea de a alege între valoarea stabilită prin raportul de evaluare, aprobat de CLS4, sau, acolo unde este cazul, valoarea stabilită de instanța judecătorească competentă ca urmare a parcurgerii procedurii de asigurare de probe prevăzută de art. 359 Cod Proc. Civ., fără însă a limita dreptul societății de a obține repararea integrală a prejudiciului. Pentru clarificări, Municipiul București și/sau Unitatea Adminitrativ-Teritorială Sector 4 a Municipiului București nu se pot elibera în nicio situație de obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra Spațiului Comercial Nou prin plata către societatea AGREXCOM - 94 SRL a contravalorii Spațiului Comercial Inițial.

Noi, părțile contractante, Societatea .AGREXCOM - 94” S.R.L., prin reprezentant, Municipiul București și Sectorul 4 București, prin reprezentant, declarăm următoarele:

 • - ni s-au pus în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 241/2005 referitoare la ascunderea sursei impozabile sau taxabile, precum și la omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a veniturilor realizate,

 • - ni s-au adus la cunoștință dispozițiile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Formalitățile de publicitate imobiliară vor fi îndeplinite de către notarul public instrumentator în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată.

Taxele privind autentificarea prezentului act au fost calculate Ia valoarea de 584.700 lei (cincisuteoptzecișipatrumiișaptesute) și, conform convenției părților, sunt suportate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si plivind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), noi, părțile contractante, declarăm că suntem de acord cu prelucrarea datelor personale în vederea întocmirii actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele personale și la conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege la cererea acestora.

Noi, părțile contractante, arătăm următoarele: prezentul contract reprezintă voința noastră neviciată, toate clauzele fiind negociate și acceptate în mod expreș^^^^^ă^ițatea legală de a contracta, cunoaștem semnificația tuturor termenilor juridiciriw^nși în prezentul contract, ni s-au explicat efectele juridice ale acestuia, am citit conținutșffigctub^gsuiitemMe acord cu prevederile sale.                                                  If t

Redactat la Societatea Profesională Notarială „Tamara Gartig și asociații"’ într-un exemplar original și 8 (opt) exemplare duplicat, din care 1 (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul. 1 (unu) exemplar duplicat va fi depus în vederea efectuării formalităților de publicitate imobiliară și 6 (șase) exemplare duplicat se eliberează părților.

COPERMUTANTI

SOCIETATEA AGREXCOM - 94 SRL

Prin administrator CONSTANTINESCU GHIORGHE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Prin primarul sectorului 4 București BĂLUȚĂ DANIEL

SECTORUL 4 BUCUREȘTI

Prin primar BĂLUȚĂ DANIEL

ROMÂNIA

U.N.N.P.R. - CAMERA NOTARILOR PUBLICI - BUCUREȘTI

SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALĂ „TAMARA GARTIG ȘI ASOCIAȚII"

Licență de funcționare nr. 293/1773/30.10. 2015

București, Bd. Iuliu Maniu nr. 71 bl. 4 se. 5, parter, ap. 191, sector 6

Tel: 03i.437.85.ll/Fax: 031.437.85.10

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2807

anul 2018 luna AUGUST ziua 23

Eu, MUBERA VALENTINE ELENA SCHALLY. notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din București, sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, unde am găsit pe:

 • - CONSEÂNTINESC^^^mR^Rce^a^r^m^^^^^^g^țO^ cu domiciliul în

'r^^pjfceliberată Se SPCEP Sector 4 la data de 10.05.2011,Administrator al Societății .AGREXCOM - 94 S.R.L., și                                             _____

 • - BĂLUȚĂ DAjgELvdomiciliul în București, sector 4,

identificat cu <^£|^f^0țnr4HjjfțM^mîsă de SPCEP Sector 4 la data de 07.03.2014, Primarul sectorului 4 București, pentru Municipiul București și pentru Sectorul 4 București

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.


în vederea efectuării operațiunilor de publicitate imobiliară, s-a per ce  de 6olei, cu bonul fiscal din datară 23.08.2018,iconform art. Âklin. 3 din   să fie virat către bugetul Agenției Naționale de Țadastru și^Publicitate I activității de publicitate imobiliară


tarif A.N.C.P.I. în sumă rdmul nr. 39/2009, urmând obiliară pentru îndeplinireaMUBERA VALENT


ELENA SCHAL


tș~a întocmit pi 8 (ypt) exemplari de că astăzi, dat


tificării actului și NOTA


Muber


PK&se-bih ră

CU 5 A? A/ —              Q.