Hotărârea nr. 248/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1/7607/01.10.2018 al Direcției Economice;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003.

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 764.181 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :


- Anexa nr. 1.1;-Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2018

Anexa nr. 1.2; -Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2Qf8;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.   - 49.02


- Buget local


- Anexa 3.


- capitol bugetar 51.02


-Autorități publice si acțiuni externe


-Anexa 3.1   - cap.51.02.01.03


- Primăria sector 4 autoritati executive


-Anexa 3.2


- cap.51.02.01.03


- DAUI -


- Anexa 4.

- capitol bugetar 65.02

- învățământ

-Anexa 4.1

- cap.65.02.03.01

-PS4 - învățământ preșcolar

- Anexa 4.2

- cap.65.02.03.01

- DAUI - învățământ preșcolar

- Anexa 4.3

- cap.65.02.03.02

- PS4- învățământ primar

- Anexa 4.4

- cap.65.02.03.02

- DAUI - învățământ primar

- Anexa 4.5

- cap.65.02.04.01

- PS4 - învățământ secundar inferior

- Anexa 4.6

- cap.65.02.04.01

- DAUI - învățământ secundar inferior

- Anexa 4.7

- cap.65.02.04.02

- PS4- învățământ secundar superior

-Anexa 4.8

- cap.65.02.04.02

- DAUI - învățământ secundar superior

- Anexa 4.9

- cap.65.02.07.04

- PS4 - învățământ special

-Anexa 4.10

- cap.65.02.07.04

- DAUI - învățământ special

- Anexa 5.

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

-Anexa 5.1

- cap.67.02.03.30

- Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „N. Bălcescu”

-Anexa 5.2

- cap.67.02.05.03

- întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement.

- Anexa 6.

- capitol bugetar 68.02

- Asigurări și asistență socială

-Anexa 6.1

- cap.68.02.

- Asistență socială

- Anexa 6.2

- cap.68.02.04.

- Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

-Anexa 6.3.

- cap. 68.02.06.01

Copii

- Anexa 7.

- capitol bugetar 70.02

- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-Anexa 7.1   - cap.70.02.03.30


- Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Anexa 8.


- capitol bugetar 84.02


- Transporturi


- Anexa 8.1   - cap.84.02.03.03

- Străzi


Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăr^^ectofului4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, con fonfi anexplfijSț fee parte integrantă din prezenta hotărâre :

- Anexa nr. 9 „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

2

  • - Anexa nr. 10. 10.1 „Lista de investiții a Direcției Administrare Unități de Invațamant”;

  • - Anexa nr. 11 „Lista de investiții a Centrului European Cultural pt Unesco N. Balcescu”;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 12 „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli 65.08 ala DAUI - invatamant -

Anexa 13

Art. 7. Prezenta hotărâre va fî dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 248 /02.10.2018

3