Hotărârea nr. 249/2018

Hotărâre pentru modifcarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici -faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completatăMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector4 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modifcarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici -faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1 /984/28.09.2018 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit. i și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă reactualizarea documentației tehnico-economice, precum și valorile rezultate în urma acestei actualizări, pentru obiectivele de investiții “Supralărgire Strada Luică (Șos. Giurgiului până la B-dul Constantin Brâncoveanu)”, “Supralărgire strada Tumu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la Șoseaua Berceni)” si „Amenajare parcare în spic Șos. Berceni - Tronson I ( Piața Sudului -Strada Ion Iriceanu)” prevăzute la punctele 6, 9 și lOdinAnexanr. 1 IaHCL Sector4 nr. 336/28.11.2017. modificată și completată, după cum urmează:

Nr.Crt

Denumire Obiectiv

Valoare C+M inclusiv T.V.A.

- lei-

Valoare totală investiție inclusiv T.V.A - lei-

6

Supralărgirea Strada Luică ( Șos. Giurgiului până la Bd. C-tin. Brâncoveanu)

13 662 567,55

15 182 063,16

9

Supralărgire strada Turnu Măgurele { B-dul. Constantin Brâncoveanu până la Șos. Berceni)

15 714 547,95

18 399 719,78

10

„Amenajare parcare în spic Șos. Berceni - Tronson 1 ( Piața Sudului -Strada Ion Iriceanu)"

11 741 518,037

12 741 573,397

iL*

Art. II. Se înlocuiesc anexele 7, 10 și 11 la HCL Sector 4 nr. 336/28.11.2017, modificată și completată cu Anexele 1, 2 ,3 la prezenta hotărâre.

Art.III. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 249 /02.10.2018

Anexa 1 la HCL nr. •9!oa-ioJafâ înlocuiește anexa 7 ta HCL /

nr. 336/2017

REACTUALIZARE

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul'Cădru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice» privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

REALIZARE LUCRĂRI DE REPARA TII CURENTE, MODERNIZARE SI SISTEMA TIZARE

PE VERTICALA LA STRĂZI, INCLUSIV PARCARI AFLATE IN ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 BUCUREȘTI

„SUPRALARGIRE STRADA LUICA (Șos. Giurgiului - până la Bdul. Ctin. Brâncovcanu)

Nr. crî.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

s

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

000

1.3

Amenaja n nt.protectia mediului si aducerea la starea

128 690.00

24 451.00

153 141.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

1 452 551.10

275 984.71

1 728 535.81

Total Capitol 1

1 581 241.10

300 435.71

1 881 676.81

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivii

1224941.32

232739.00

1457680.32

Total Capitol 2

1224 94L32

232 739.00

1457 680.32

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3 500.00

0.00

4 165.00

3.3

Expertizare Tehnica

ooo

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice $i auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

226 773.88

43 087.04

269 860.92

3-5-1. Tema de proiectare

0.00

0,00

0.00

3-5-2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0,00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabiiitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

66 320.62

12 600.92

78 921.54

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea ol >tinerii avizclo r/aco rdu rilor/auto rizanilor

6 268.98

1 191.11

7 460.09

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3-5 6- Proiect tehnic si detalii de execuție.

154 184.28

29 295.01

183 479.30

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

37 815-13

7 185.00

45 000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

0.00

0.00

0.00

3-7.2. Andinii financiar

0,00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

69 572.26

13 219.00

82 791.26

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,00

0.00

0.00

38.1.1, pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3-8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție» avizar de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3-8-2. Dirincntie de șantier

69 2*72.26

13 219.0U

82 791.26

Total Capitol 3

337 661.27

63 491.04

401 817.18

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

8 674 966.42

1 648 244.00

10 323 210.42

4.2

Montaj utilaje» echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

000

0.00

0.00

4.6

Active ne corporale

000

0.00

0.00

Total Capitol 4

8 674 966.42

1 648 244.00

10 323 210.42

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

51

Organizarea de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5-2

Comisioane, cote, taxe» costul creditului

71728.93

13 628.00

83 938.86

3.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5-2 2. Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7 466.12

0.00

7 466.12

5-2-3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5226281

9 929.93

62 192.74

5 2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

0.00

000

000

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/dcsfiintare

12 000.00

2 280.00

14 280.00

Cheltuieli diverse <i nen revăzute 10%

867496A4

164 824 36

---i 032 32L00

0.4

('hrlmieh nrntni informarr si ni ihl iritate

o.oi

O.IK

0.IMI

Total Capitol 5

939 225.57

178 452.86

1117 678.43

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice st teste

6.1

Pregăti rea             Jl

0.00

0.00

0.00

6.2

0.00

0.00

0.00

Total Crfifbl 6 V*

0.0C

o.oc

0.00

TOT^&atJERAL

12 758 035.68

2 423 362.61

15 182 063.16

din

Oifc: C+M fl.2+lJ*M*l±4.1+4.24-3.1.1)»

11 481 148.84

2181418.71

13 662 567.55

Anexa 2 la HCL nr.        /OQ ' O’

înlocuiește anexa 10 la HCL nr.

336/2017

REACTUALIZARE


DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborate și conținutul-cadru ale documentațiilor tel inie o-economice aferente obiectivelor/proicctelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: REALIZARE LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE, MODERNIZARE SI SISTEMATIZARE PE VERTICALA LA STRĂZI, INCLUSIV PARCARI AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 BUCUREȘTI

„SUPRALARGIREA STRĂZII TURNU MĂGURELE (BDUL. CTIN. BRANCOVEANU PÂNĂ LA ȘOS. BERCENI”

Nt.

Denumirea capitulelut si subcapilolutor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1    |                                                              3

3.00

4.00

5.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pr.pratecria mediului si aducerea la starea inițiala

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

3 086 153.84

586 369.23

3 672 523.07

Total Capitol 1

3086 153.84

586 369.23

3 672 523.07

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

803 747.00

152 712.00

956 459.00

Total Capitol 2

803 747.00

152 712.00

956 459.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Experti za re Teh nica

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

233 973.%

44 455.05

278 429.01

3.5.1. Tema de proiectare

-

3.5.2. Studiu de prcfezabilirate

-

-

3,5.3. Studiu de fczabilitatc/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

59 497,50

11 304.53

70 80103

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizariilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

174 476.46

33 150.53

207 626.99

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanta

69 212.48

13 150.00

45 000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

-

3.7.2. Auditul financiar

3.8

Asistenta Tehnica

43 445.58

8 255.00

51 700.58

3.8.1, Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentie de șantier

43 445.58

8 255.00

51 700.58

Total Capitol 3

346 632,02

65 860.05

375.129.59

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalării

9 315 601.88

1 769 964.00

11 085 565.88

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

852 657.00

162 005.00

1 014 662.00

4.4

Utilaj echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

4.5

Dotări

-

4.6

Active necorporale

Total Capitol 4

10 168 258.88

1 931 969.00

12 100 227.88

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

-

-

5.1.L Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării santierutui

5.2

Comisioane, cote, ta se, costul creditului

71 728.93

13 628.00

83 938.86

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

7 466.12

7 466.12

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

52 262.81

9 929.93

62 19274

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

- ■

5.2.5, Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ des ființa re

12 000.00

2 280.00

14 280.00

5,3

Cheltuieli diverseși neprevăzute 10%

1 016 825,89

193 196.92

1 210 02281

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total Capitol 5

1088554.82

206 825.42

1295 380.23

CA PITOI-HI. 6, Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului drffelfloahuc» >

-

6.2

Probe tehnologice

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAI^ *      —

15 493 346.56

2 943 735.70

18 399 719.78

din care: C+M (LflfL3+L4+2+

13 205 502.72

2 509 045.23

15 714 547.95

Anexa3 la HCLnr.         / (22-

înlocuiește anexa 11 la HCL nr. ' 336/2017

DEVIZ GENERAL


De avizare a lucrărilor de construcții la obiectivul de investiții:

Amenajare parcare in spic sos. Berceni - Tronson I (Piața Sudului - str. I. Iriceanu)

Nr. cri.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

tei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli

pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului Ia

0

0

0

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

_

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2                                         j            Q

0

0

1

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

aentru proiectare ți asistentă tehnică

3.1.

Studii

8 700.000

1653.000

10 353.000

3.1.1. Studii de teren (topografic si geotehnic)- la faza de

8700.000

1 653.000

10 353.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2.

Documentații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri ți autorizații

3500.000

665.000

4 165.000

3.3.

Expertiză tehnică - la faza de PT+OE

1 000.000

190.000

1 190.000

3.4.

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al

0

0

0

3.5,

Proiectare

216 209.722

41 079.847

257 289.569

3.5.1. Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție ți devizul general

28 573.284

5 428.924

34 002.208

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0

0

0

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a

1 000.000

190.000

1 190.000

3.5.6. Proiect tehnic ți detalii de execuție

186 636.438

35460.923

222097.361

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7.

Consultanță

0.000

0.000

0.000

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiri

0.000

0.000

3.7.2, Auditul financiar

0

0

0

3.0.

Asistență tehnică

28 830.443

5 477.784

34 308.227

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3,8,1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat tn Construcții

0

0

0

3.8.2. Dirigenție de țantier

28 830.443

5477.784

34 308.227

TOTAL CAPITOL 3

253 240.165

49 065.631

307 305.796

1

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

oentru investiția de bază

4.1.

Construcții ți instalații

9866 821.880

1 874 696.157

11 741 518.037

iParcare in spic sos. Berceni - Tronson 1 (Plata Isudulul - str, 1. Iriceanu)

9866821.880

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice ți

0

0

0

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită montaj ți echipamente de transport

0

0

0

4.5.

Dotări

0

0

0

4.6.

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

9 866 821.880

1 874 696.157

11 741 518.037

_

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de țantier

0

0

0

5.1.1: Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării da

0

0

0

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

78 934.575

14 997.569

93 932.144

5.2.1. comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. cota aferentă l.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9 866.822

1 874.696

11 741,518

amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea

49 334.109

9 373.481

58707.590

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-C.S.C.

0

0

0

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/ desființare

19733.644

3749.392

23483.036

5.3.

Cheltuieli diverse țî neprevăzute

493 341.094

93 734.808

587 075.902

5.4.

Cheltuieli pentru informare ți publicitate

9866.822

1 874.696

11 741.518

TOTAL CAPITOL 5

532142.491

110 607.073

692 749.564

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste

6.1.

Pregătirea person a Iu lui de exploatare

0

0

0

6.2.

Probe tehnologice și teste                "■"

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

0

0

TOTAL GEțtfRAflf^V          ’

*707 204.536

2 034 368.862

12 741 573.397

Din carj#4M               •

.*66 821.880

1 874 696.157

11 741 518.037