Hotărârea nr. 250/2018

Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completatăMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.378/28.12.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/985/28.09.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată, după cum urmează:

1. Poziția nr. 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

CC

Nr.crt

OBIECTIV

C+M (inclusiv tva) -lei-

Valoare totală investiție (inclusiv tva) -lei-

22

Amenajare   parcare   cu   terasă

circulabilă Apărătorii Patriei

3 910 480.42

4 506 132.52

Art.H. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 250 /02.10.2018