Hotărârea nr. 251/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare, reparații, modernizare Sala de festivități - Colegiul Național Gheorghe Șincai Corp 3”MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare, reparații, modernizare Sala de festivități - Colegiul Național Gheorghe Șincai Corp 3”

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/982/27.09.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare, reparații, modernizare Sala de festivități - Colegiul Național Gheorghe Șincai Corp 3”, conform Anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.


Nr. 251 /02.10.2018

Beneficiar PRIMĂRIA SECTORULUI 4 - Colegiul Național Ghecrghe Șincai

ANEXA LA HOL S4nr. AS'f


DEVIZ GENERAL

______                         privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție____________________________________ REABILITARE, REPARAȚII, MODERNIZARE, SALA DE FESTIVITĂȚI - COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI CORP 3,

cu regim de inaltime P+2E, amplasat pe str. Calea Șerban Vodă 167, sector 4, Mun. București

cota TVA       10%

mjltehl‘rriH eorcla cursul 4,6603 din dala de 25,09,2018

crt.

Denumirea caprtolelor țl a subcapitolelor da lucrări

valoare (rara TVA]

TVA

Valoare (inc

u&iv TVA1

lei

Euro

Lei

La

Eun)

1

2

3         |         4

5

6         |         7

CAPITOLUL 1 'Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0,00

0.00

O.OD

1,2

Amenajarea terenului

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea Inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru refocar&i'prdectia utilrtalflor

0.00

0.00

o.oo

o.oo

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheli pt asig. utilităților necesare obiectivului de investiții

2075.00

445.25

394.25

2469.25

529.85

TOTAL CAPITOL 2

2075.00

44525

394.25

246SJS

529,85

CAPITOLUL 3 ► Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică

3,1

Studii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,1,1. Studii de teren (Studiu geolehnic)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raportul privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

3.1.3, Alte Studii specifice

0.00

0.00

o.oo

0,00

O.DO

3.2

Documentații suport st cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3

Eroertizare tehnică

0.00

000

O.OD

O.OD

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0,00

0.0D

0,00

35

Proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.1. Temă da proiectare

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

3,5.2. Studiu de prefezabililale

0.00

0.00

O.OD

D.OD

0.00

3.5.3. Studiu de fezabiltete/documentoție de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz qeneral

0.00

0,00

O.OD

O.OD

0.00

3.5.4. DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII

0.00

0.00

0.00

O.OD

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de catitaie a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.D0

0,00

0,00

O.DD

o.oo

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

0,00

0.09

0.00

0.00

0.00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

D.OQ

D.DO

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7,1. Managementul da proiect peniru obiectivul de investiții

0.00

0,00

0.00

0.D0

0,00

3.7,2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

3.8

Asistență tehnică

66616.38

14294.44

12657.11

79273.47

17O1D,3B

3.8,1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuția a lucrărilor

0.00

0.00

0.D0

o.oo

O.OD

3.8.1.2, pentru participarea proiectantului la fazole induse in programul de control al lucrărilor da execuție, avizat de către Impectoralul de Stal in Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OD

3.8.2. Dirigenție de șantier -2% din C+M

66616.36

14294,44

12657,11

79273.47

17010.36

TOTAL CAPITOL 3

66616.36

14294.44

12657.11

79273.47

17010.38

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3001977,78

644159,77

570375.78

3572353,57

766550,13

4,1,1

MODERNIZARE SALA COL.GH.SINCAI - Arh. + Instalații

3001977.79

644159.77

570375.76

3572353.57

766550.13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale

163455.86

36147.00

32006.61

200462.46

43014.93

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montq

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări - Cortina * Draperii

160364.22

34415.00

30473.00

190857.23

40953,65

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3330817.88

714721.77

632855.40

3963673.28

850518.91

CAPITOLUL 5 - Alte c he Hula ti

5.1

Organizare de șantier

99924,54

21441.65

16965.66

118910.20

25515.57

5.1.1, Ccnstr. ți instalații aler, organizării de șantier - 2 % din C+M

66616.36

14294.44

12657.11

79273.47

17010.38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier -1 % din C+M

33306.16

7147,22

6328,55

3963673

6505,19

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36952.96

7929.31

0.00

36952.96

7929.31

5.2.1, Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - 0.5% din C+M

16664.46

3575.84

0.00

16664.46

3575,84

5,2-3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului Tn amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,1 % din C+M

3332.89

715.17

0.00

3332.89

715.17

5,2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC ■ 0.5% din C+M

16195.63

3475.23

0.00

16105.63

3475.23

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de eonstrurrefdesfiintaro

760,00

163,08

0.00

760.00

163.08

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute -10% din C+M

339950.92

72946.15

6459068

4Q4541.60

86805.91

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

D.OO

TOTAL CAPITOL 5

476820.44

102317,11

83576.34

560404.78

129250.79

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului

0.00

D,0D

0,00

o.oo

0.00

6.2

Probe tehnotogljii^țste^^

0.00

0.00

0.00

0.00

O.DO

TOTAL CAPITOL 8

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL GENERAL/jT *

3876337,68

831776,57

739483.09

46Q582O.77

988309,93

D/n care C + M              L3+Caj> *141      1+Cap.

4,1+Cap. 4,2+c/fS.LfJ

695046.46

61S433.7S

3854558,78

827185.29