Hotărârea nr. 252/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului BucureștiMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate nr. P.9.1/986/01.10.2018 al Direcției Investiții, Serviciul Investiții și Direcției Gospodărire Locală;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor ari. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2), lit ”q”, art. 81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a se asocia cu Societatea de Transport București STB S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor STB aflate pe raza teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.2. Se aprobă modelul Protocolului de asociere ce se va încheia între Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport București STB S.A., conform Anexei la prezenta.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art. 4. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice și va fi transmisă Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va efectua prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


Nr. 252 /02.10.2018

Anexa

Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nrî?^/^/./^2018

- Model -

PROTOCOL DE ASOCIERE

 • I.      Părțile:

 • 1. SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București, Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90, CF RO 4316422, reprezentat prin Primar - Daniel BĂLUȚĂ;

Și

 • 2. Societatea de Transport București STB S.A. cu sediul în ................................,  tel:....................,

fax:........................,  C.U.I..............................,    înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.

.....................................,  având cont nr.............................................., deschis la ................................ reprezentată legal prin...............................;

Numite în mod colectiv „părți/părțile”, au convenit încheierea prezentului protocol de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. Obiectul protocolului

Art.l Obiectul prezentului protocol îl constituie stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc între Societatea de Transport București STB S.A. și SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în scopul finanțării și realizării în comun a lucrărilor de modernizare a stațiilor STB situate pe raza sectorului 4, lucrări de interes public local.

 • III. Durata protocolului

Art. 2 Durata prezentului protocol de asociere este de la data semnării acestuia de către ambele părți până la data finalizării lucrărilor modernizare a stațiilor STB situate pe raza sectorului 4 .

 • IV. Drepturile și obligațiile părților

Art.3 Societatea de Transport București STB S.A. va sprijini organizarea și desfășurarea în bune condiții a organizării de șantier și lucrărilor prevăzute în obiectul prezentului protocol, cu respectarea prevederior legale.

Art.4 Societatea de Transport București STB S.A. va sprijini derularea lucrărilor prin punerea la dispoziție a a spațiului aferent acestora, pe durata de valabilitate a protocolului.


Art.S SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va asigura derularea activităților/lucrărilor de amenajare și modernizare a stațiilor STB, cu prevăzute de legislația în vigoare.

Art.6 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va asigura mijloacele și dotările necesare fiecărei activități/lucrări de modernizare, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea acestora.

Art.7 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenului și a amenajărilor din perimetrul unde va organiza lucrările.

 • V. Principiile de bună practică ale protocolului

Art.8 Partenerii contribuie la realizarea activității lor, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de asociere.

Art.9 Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activitatii.

Art.10 Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Art. 11 Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate.

A

 • VI. încetarea protocolului

Art.12 Prezentul Protocol inceteaza prin:

 • a)  îndeplinirea obiectului său.

 • b)  denunțarea unilaterală în cazul nerespectării obligațiilor asumate, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile.

 • c)  acordul scris al Pârtilor.

 • VII. Alte clauze

Art. 13 Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Art. 14 Părțile pot încheia acte adiționale, în scris, pentru stabilirea exactă a calendarului activităților ce urmează a se desfășura.

 • VIII. Forța majoră și cazul fortuit

Art. 15 Prin fort a majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlaturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpa și să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de la data încetării situației de forța majora.

Art.16 Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră.

Art.17 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.

Cazul fortuit ca si forța majora sunt exoneratoare de răspundere.

 • IX.Litigii

Art.18 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vorju^șoluticmatc pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecj^^BfBitj^^^g punct de vedere teritorial și material.


 • X. Dispoziții finale

Art.19 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art.20 Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris.

Art.21 Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voință a pârtilor privind aspectele reglementate și prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale și orice modificare poate fi efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Părțile semnatare ale protocolului:

SECTORUL 4

Societatea de Transport București STB S.A.


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR,


3