Hotărârea nr. 258/2018

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 4 pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 81, alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioareMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 4 pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 81, alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.7/1169/27.09.2018 emis de către Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (3), alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 4 pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 81, alin. (2) lit. h) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare, cu excepția societăților comerciale.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 258 /02.10.2018