Hotărârea nr. 259/2018

Hotărâre privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 3981 din 01.08.2018;

Luând în considerare :

  • - prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/18.11.2004 prin care a fost înființată Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată exclusiv din venituri extrabugetare;

  • - prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 7/29.01.2015 privind reorganizarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, potrivit cărora instituția se reorganizează sub denumirea Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

  • - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe Gestionarea Activități Comerciale Sector 4, cu modificările ulterioare;

  • - prevederile Legii nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

  • - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare,

  • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare,

  • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinați locuință aflate în administrarea Municipiului București, precum și pentru C.G.M.B. nr.32/2007 și a Hotărârii C.G.M.B. nr.268/2010,


în temeiul art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit.g) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data prezentei se aprobă tarifele pentru serviciile prestate și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Direcției Piețe și Gestionarea Activități Comerciale Sector 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 în piețele unde spațiile comerciale, sunt organizate sub forma P+l, la parter se va închiria doar pentru desfacerea produselor alimentare iar la etaj atât pentru alimentare cât și nealimentare.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 15 din 29.01.2015, se abrogă.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și directorul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE

Nr. 259 /02.10.2018

LA HCLS4 NR.4d#//flffV<7- 40$


TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE ȘI UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC AFLAT ÎN

ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PIEȚE ȘI GESTIONAREA ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4


Nr. crt.

Modul de utilizare a structurilor de vânzare și a serviciilor prestate

U.M.

Piața Progresul și Piața Sudului Taxa în lei

Piața Apărătorii Patriei și Piața Covasna Taxa în lei

1.

Taraba pentru agenți economici - 1 m

Buc/zi Buc/lună

25

600

18

550

2.

Taraba pentru agenți economici -

1.2 m

Buc/zi Buc/lună

27

690

21

640

3.

Taraba pentru agenți economici -

1.5 m

Buc/zi Buc/lună

30

800

25

750

4.

Taraba pentru producători -lm

Buc/zi

15

10

5.

Taraba pentru producător - 1.2 m

Buc/zi

20

15

6.

Taraba pentru producător - 1.5 m

Buc/zi

25

18

7.

Rezervare tarabă de către producătorii agricoli

Buc/lună

150

100

8.

Vitrina cu cântar electronic destinată comercializării laptelui și produselor lactate(pentru producători individuali)

Buc/zi Buc/lună

35

800

25

700

9.

Depozitare sac sau ladă

Buc/zi

3

2

10.

Depozitare boxpaleți

Buc/zi

7

5

11.

Depozitare în butoaie sau alți recipienți

Buc/zi

5

3

12.

Cântar

Buc/zi

8

5

13.

Parcare

Loc/oră

2

2

14.

Loc închiriere teren în exterior -sezonier (produse de sezon: pepeni,varză,brazi, mărțișoarc, ș.a.)

Mp/zi

6

4

15.

Loc închiriere teren în exterior — vânzare flori, răsaduri, semințe

Mp/zi

8

5

16.

Loc închiriere suprafață - în interior (automat plăți, automat de lapte, apă,răcoritoare, aparat de înghețată, vitrină înghețată)

Mp/zi

10

5

17.

Loc închiriere suprafață - în interior pentru prestări servicii (GSM, asigurări, cosmetice, cismărie, reparații ceasuri, confecționare chei)

Mp/zi

5

3Nr. crt.

Modul de utilizare a structurilor de vânzare și a serviciilor prestate

U.M.

Piața Progresul și Piața Sudului Taxa în lei

Piața Apărătorii

Patriei și Piața Covasna Taxa în lei

18.

Loc închiriere teren ~ pentru amplasare rulotă

Mp/zi

5

2

19.

închiriere căsuțe cu terenul aferent de amplasare

Siinplă2/3m Dublă 6/2in

50

100

50

100

20.

Țarc miei/iezi

Țarc/zi

300

Notă: Prezentele tarife includ utilitățile și prestațiile aferente, cu excepția celor de la poz. 8,16,17,18 și 19, pentru care se plătesc separat utilitățile.

Taxa de salubrizare se plătește de către toți comercianții conform HCL S4 prin care se reglementează acest domeniu.