Hotărârea nr. 261/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/976/26.09.2018; Văzând:

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 374/14.06.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții „CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


Contrasemnează

SecretarulSectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 261 /02.10.2018

Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei Nr, 291 - 293. EL14, Birou 1, sector 6. București. înmatriculata sub nr. J/40/13314/2011, CUt 29319742


Anexa la HCL Sector 4 nr.


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila) situat in Sos. Olteniței, nr. 9, sector 4, Mun. București


Valoare (fara TVA)

TVA

Val pare cu TVA

Nr. crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

Iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

-

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului fa starea inițială

233691.38

44 401.36

278 092.74

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

TOTAL CAPITOL 1

233 691.38

44401.36

278092.74

_

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

697170.00

132462.30 :

829632.30

_

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1.

Studii

17 255.00

3 278.45

20 533.45

3.1.1. Studii de teren

17 255.00

3 278.45

20 533.45

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2.

Documentatii-suport șl cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

48 876.69

9 286.57

58 1 63.26

3.3.

Expertiză tehnică

-

-

3.4.

Certificarea performantei energetice șl auditul energetic al clădirilor

-

3.5.

Proiectare

483 027.26

91 775.18

574 802.44

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul genera!

25 882.02

4 917.58

30 799.60

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

293260.16

55 719.43

348 979.59

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

17 255.00

3278.45

20 533.45

3.5.6. Proiect tehnic șl detalii de execuție

146 630.08

27 859.72

174 489.80

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.7.

Consultantă

69019.00

13113.61

82132.61

3.7.1. Manaqementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

69019.00

13113.61

82132.61

3.72. Auditul financiar

-

-

-

3.8.

Asistentă tehnică

232 938.00

44 258.22

277 196.22

3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului

129 410.00

24 587.90

153 997.90

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

94 901.00

18031.19

112 932.19

3.8.12. pentru participarea proiectantului fa fazele incluse In programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat tn Construcții

34 509.00

6 556.71

41 065.71

3.8.2. Dirigentie de șantier

103 528.00

19 670.32

123 198.32

TOTAL CAPITOL 3

851115.95

161 712.03

1 012127.98

1                                                                                 TVA

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

14 914 513.75

2 833 757.61

17748 271.36

4.2.

Montai utilaje lehnoloqice. echipamente tehnoloqice și funcționale

16 267.30

3090.79

19 358.09

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

2 323900.00

441 541,00

2 765 441.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

4.5.

Dotări

-

-

-

4.6.

Active neoorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

17254881.05

3278389.40

20 533070.45

1

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Orqanizare de șantier

86 706.94

16 474.32

103181.26

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente orqanizăril de șantier

86 706.94

16 474.32

103181.26

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

93 988.00

93 988.00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilorde construcții

14 915.00

14 915.00

5.2.3. cota aferentă I.S.C, pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism țl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

74 573.00

74 573.00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

-

-

-

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construire/ desființare

4500.00

4500.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

862734.05

163 919.47

1 026 653.52

5.4.

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

-

-

-

TOTAL CAPITOL 5

1043428.99

180393.79

1223822.78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1.

Preqătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice și teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 8

................................<■ ■■

...................■

..................r"

% 20 080 087.37

:    3 797 35848

23 87744645

1594834937

3 03018638

18978 535.75

4.6470 tel


1) fn pre|uri la data de: 2} La un T.VA. de: