Hotărârea nr. 262/2018

Hotărâre privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteiaMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE privind înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de funcționare a acesteia

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.l 1.2/766/05.09.2018 întocmit de Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu Locativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în conformitate cu:

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 36/2016 privind aprobarea "Regulamentului de repartizare, închiriere și administrare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București", a "Criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale", precum și pentru desemnarea „Comisiei de analiză a cererilor și de repartizare a locuințelor”;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/2018 privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul

A.N.L.


în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) di privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completări

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înființarea și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, după cum urmează: 3 membri consilieri locali, desemnați de către Consiliul Local Sector 4, și câte un membru din Direcția Juridică și Direcția Economică, numiți prin Dispoziție a Primarului Sectorului 4, cu drept de vot.

Art. 2. Se aprobă „Regulamentul de funcționare a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor” din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se desemnează 3 consilieri locali care fac parte din Comisia de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2, care este parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 4. Contestațiile cu privire la repartizarea locuințelor se vor adresa Primarului, în termen de 7 zile calendaristice de la data publicării listelor de repartizare, aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 4, și vor fi soluționate în termen de 15 zile de la data primirii acestora.

Art. 5. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Relații Publice prin Compartimentul Spațiu Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


jINTE DE ȘEDINȚĂ,


fin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE

Nr. 262 /02.10.2018

ANEXA nr.l la H.C.L. S4 nr.

Regulament de funcționare a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București

Art. 1. Obiectul prezentului Regulament îl constituie reanalizarea dosarelor solicitanților în vederea atribuirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. și soluționarea contestațiilor acestora, în conformitate cu Legea nr. 152/1996 privind înființarea Agenției Naționale de Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 36/2016 privind aprobarea "Regulamentului de repartizare, închiriere și administrare a locuințelor sociale si a locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București", a "Criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale", precum și pentru desemnarea „Comisiei de analiză a cererilor și de repartizare a locuințelori’și Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 91/2018 privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, destinate închirierii, prin programul A.N.L. ”.

Art. 2. Principiile care stau la baza acestui Regulament sunt:

- principiul transparenței - repartizarea locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, se realizează în conformitate cu lista privind ordinea de prioritate din anul finalizării locuințelor, aprobată de Consiliul Local Sector 4, în condițiile legii și al hotărârilor Consiliului Local;

principiul egalității și nediscriminării - accesul liber și neîngrădit la locuințe este un drept al fiecărui cetățean.

Art. 3. Atribuțiile Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor sunt: analizarea dosarelor solicitanților în vederea atribuirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. și soluționarea contestațiilor acestora,


Art. 4. Președintele Comisiei de Soluționare a Contestațiilor Rep^ftj

Locuințelor va fi ales dintre membrii acesteia, prin votul a 50% + 1.

Art. 5. Convocarea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor revine în sarcina Secretarului comisiei.

Art. 6. Secretariatul Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor va fi asigurat de un reprezentant al Compartimentului Spațiu Locativ, din cadrul Direcției Relații Publice.

Art. 7. Comisia de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București se va întruni ori de câte ori situația o impune.

Art. 8. Numărul de membri necesar întrunirii valabile a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor este de 50% +1 din totalul membrilor cu drept de vot.

Art. 9. Deciziile se adoptă cu voturile a 50% + 1 din totalul membrilor cu drept de vot prezenți.

PREȘEDINTE DANEXA nr. 2 la H.C.L. S4 nr. 262/02.10.2018

Consilierii locali desemnați să facă parte din Comisia de Soluționare a Contestațiilor la Repartizarea Locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București:

1. Dl. NICULAE Adrian - George

- Membru

2. Dl. DINU Dorel-Marius

- Membru

3. Dl.SCHUSTER Johan Lucian

- Membru